Стратегия за развитие на ПЕГ "Д-р Иван Богоров"

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕГ «Д-р Иван Богоров» - Димитровград

за периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година

 

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА   ПЕГ «Д-р Иван Богоров» - Димитровград

Кратки  исторически  данни:

В първите години на своето създаване училището носи името Езикова гимназия - гр. Димитровград. Тя възниква от две паралелки със засилено изучаване на чужди езици, сформирани през 1988 г. в СОУ „Васил Левски”, гр. Димитровград.

Това начинание се оказва успешно и в резултат на засиления интерес от страна на ученици и родители броят на паралелките се увеличава постепенно. От две във випуск, през далечната 1988 г., паралелките нарастват до 5 през 2003 г. Днес общият им брой е 13.

Нуждата от профилирана чуждоезикова подготовка на територията на гр. Димитровград е категорично заявена от обективната действителност. Със Заповед РД- 14 от 09.06.1993 г. на МОНТ се създава Езикова гимназия - гр. Димитровград. Този факт поставя началото на един труден път- пътят на откривателя, свързан с труд,  положен от много хора, които са изградили  това, което е днес ЕГ „Д-р Иван Богоров”- престижно училище с традиции и стил. През тези години гимназията успя да се появи, да се развие, да се утвърди, да се докаже, да се конкурира и да побеждава конкурентите си. Завладяно изцяло от прогресивен възрожденски дух за просвета, училището избира за свой патрон видния български възрожденец и ерудит д-р Иван Богоров. Със Заповед 1440 от 18.05.2001 г. на Министъра на образованието и науката то официално приема това име.

От 2006г Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров” разполага със собствена сграда на бул. „Христо Ботев”№ 45. В базата са обособени кабинети по Информационни технологии, Немски език, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование и Физика и астрономия с обща модерна лаборатория , Философия, Свят и личност, География и икономика, Стая на бъдещето. При нас се обучават повече от 300 ученици, а броят на завършилите надхвърля  1800.

От учебната 2007/2008 година ЕГ „Д-р Иван Богоров” е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата. От същата учебна година училището има оригинален химн – „Богоровци” по текст и музика на Пламена Славова – възпитаник на гимназията от випуск 2008г.

На 16.12.2009 г. учениците на ЕГ „Д-р Иван Богоров” направиха своя избор за училищна униформа, която влезе в сила от 01.03.2010 г.

В началото на новата 2016/2017 учебна година в съответствие със ЗПУО училището се преименува на Профилирана езикова гимназия „Д-р Иван Богоров”.

Основни профили за гимназията са чуждоезиковите- английски и немски език. От 2009 г. се изучават допълнително испански, италиански и руски език.

 

Учебна година

Брой ученици

Брой паралелки

2015/2016

316

13

2014/2015

305

12

2013/2014

302

12

2012/2013

315

13

 

 

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:

 

Учебна година

Непедагогически персонал

Педагогически персонал

Образователно- квалификационна степен на педагог. персонал

ПКС и научна степен

2015/2016

10

24

магистър

18

2014/2015

10

23

магистър

19

2013/2014

10

25

магистър

18

2012/2013

10

26

магистър и бакалавър

18

 

 

 

 

 

Вътрешни фактори

Външни фактори

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Квалифициран педагогически персонал.

- Успешна реализация на план-приема на ученици.

- Поддържане на относително постоянен брой ученици в последните години.

- Мотивирани  ученици, подбрани с изпит

- Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни планове, отговарящи на интересите на учениците.

- Висока успеваемост на учениците на външно оценяване, олимпиади, конкурси, ДЗИ.

- Привлекателна учебна среда – добре оборудвани кабинети.

- Съвместна работа по проекти на учители и ученици.

- Предоставяне на качествено образование.

- Включване на учителите в различни форми на квалификация.

- Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците.

- Обновяване и възстановяване на дейността на Училищното настоятелство. - Изграждане на ефективно ученическо самоуправление.

- Провеждане на индивидуални консултации с педагогическите съветници на ученици и родители.

 

- Утвърждаване на традиции и символи на училището.

СЛАБИ СТРАНИ

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

- Незаинтересованост на част от родителите, формални и неизчерпателни практики на комуникация.

- Недостиг на финансиране.

- Намаляване на броя на учениците по демографски причини.

- Намаляване на мотивацията за учене у учениците.

 

 
 

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА  ПЕГ «Д-р Иван Богоров» ДО 2020 ГОДИНА

МИСИЯ

            1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

            2. Осигуряване  възможности на всеки ученик за постигане на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности в партньорство Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

            3. Създаване на условия за придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

            4. Разработване  и успешна реализация на различни национални и международни проекти.

            5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.

            6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и адекватно поведение в обществото.

            7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.

            8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

 

ВИЗИЯ

1. Профилирана езикова гимназия „Д-р Иван Богоров” - Димитровград ще запази своя облик и традиции. Тя  ще се развива като профилирана гимназия от VІІІ до ХІІ клас с основен профил – чуждоезиков, като се анализират и възможностите за профилите  хуманитарен,  обществени науки , предприемачество.

2.Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат перспективно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.

3. Ще приложим  формите на обучение, заложени в новия ЗПУО , с цел да отговорим на потребностите  на младите хора и да им дадем достъп до образование, както и за да  работим превантивно срещу преждевременното отпадане и ранното напускане на училище.

4.Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети..

5. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.

6. Ще продължим да осъществяваме пълноценна организация на учебния процес като инструмент  за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

7. Ще  работим активно по национални и европейски проекти, като създадем цялостна организация, в която да бъдат включени ученици, техните семейства,педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности.

8. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.

9. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото, етнографските и фолклорните традиции на община Димитровград и Хасковска област.

10. Ще  разширим контактите си с фондация „Стихтинг студифондс Дана” – Холандия за стимулиране на надарени ученици, отличени за представянето си в национални и международни конкурси и олимпиади.

 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

- Високо развитие на родноезиковата и  чуждоезиковата подготовка,  информационните технологии,  гражданското образование, обществените науки   и други предмети.

- Формиращо  знания и умения оценяване и самооценяване.

- Стимулиране на  сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители, общественост.

- Поддържане на висок професионализъм  и усъвършенстване на педагогическия екип.

- Ефективна управленска дейност на ръководството на гимназията, създаваща оптимални условия за изпълнение на задачите и задълженията в учебния процес, извънкласните форми и дейности.

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

- Поддържане на високо  качеството на процеса на обучение за реализиране на ДОС.

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност, изграждане у него на  отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по учебните предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.

- Използване на гъвкави форми  - организационни, административни, финансови - за повишаване на мотивацията на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в гимназията.

- Непрекъснато обогатяване и осъвременяване на материалната база чрез привличане на допълнително финансиране чрез проекти, дарителски акции, спомоществователства и др.

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

- Изграждане на качествена система за управление, стимулираща потенциалните възможности на учениците в образователния процес.

-  Гарантиране  на автономността на субектите в училище.

- Хуманно отношение между участниците в учебния процес.

- Иновативност и творчество.

- Толерантност и позитивна етика.

 

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

- Чрез средства от бюджета на училището.

- Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари  и акции на учениците.

- Чрез кандидатстване по проекти.

- Чрез дарения.

 

ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) НА  ПЕГ «Д-р Иван Богоров» - Димитровград

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

 

Дейност

финансиране

срок

1.

Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием.

Делегиран бюджет

до 15.09. на всяка година

2.

Достъп до интернет във всяка класна стая и кабинет.

Делегиран бюджет

септември
2016 г.

3.

Изграждане и окабеляване на кабинети за езиково обучение с монтирана мултимедия във всеки от тях.

Делегиран бюджет

септември
2017 г.

4.

Обновяване  и оборудване на класните стаи

Делегиран бюджет и дарения

септември
2017 г.

5.

Поддържане и обновяване на административната база, фоайетата и коридорите.

Делегиран бюджет и дарения

септември
2017 г.

6.

Изграждане на специализиран кабинет за приобщаващо и подкрепящо образование.

Делегиран бюджет и финансиране от община

септември
2017 г.

7.

Ремонт на външна спортна  база, изграждане на съоръжения за различни видове спорт.

Делегиран бюджет, дарения, благотворителни акции, общинско финансиране

2017 – 2018 г.

8.

Изграждане на барелеф на д-р Иван Богоров в двора на гимназията .

Общинско финансиране

делегиран бюджет

дарения

Декември 2017

9.

Изграждане на постоянна музейна сбирка, посветена на историята на гимназията, живота и дейността на нейния патрон – д-р Иван Богоров.

Дарения

Делегиран бюджет

декември

2018 г.

10.

Участие в квалификационни форми на педагогическия състав.

Делегиран бюджет, синдикати, община

постоянен

11.

Разработване  и реализиране на национални и европейски проекти.

Фондове на ЕС, община, дарения

постоянен

12.

Работата по програмите „Без свободен час“ и „Твоят час”.

Министерство на образованието

постоянен

13.

Доразвиване на традициите за съвместни тематични изяви  с  Детска градина 1, Градска библиотека „П.Пенев”, Исторически музей, читалищата в община Димитровград.

Смесено финансиране

постоянен

14.

Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни Коледни и Великденски тържества и  базари с благотворителна цел.

Дарения

всяка учебна година

15.

Провеждане на вътрешноучилищно езиково състезание и участие в национални състезания на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Делегиран бюджет, самофинансиране

през всяка учебна година

16.

Провеждане на традиционен училищен спортен празник, участия в районни и общински спортни състезания.

Делегиран бюджет, 129 ПМС

постоянен

17.

Продължаване на традицията  на ежегодното Пролетно надиграване.

Дарения, неправителствени организации

 Април 2017-2020г

18.

Развитие и разширяване на дейността с фондация „Стихтинг студифондс Дана” - Холандия

Финансиране от програмата

2016 – 2020 година

 

 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ

- Високо развитие на родноезиковата и  чуждоезиковата подготовка,  информационните технологии,  гражданското образование, обществените науки   и други предмети.

 

- Формиращо  знания и умения оценяване и самооценяване.

 

- Поддържане на висок професионализъм  и усъвършенстване на педагогическия екип.

 

 

1. Формиране на екип от висококвалифицирани учители чрез:

- повишаване на квалификацията на  педагогическите кадри;

- провеждане на целенасочен подбор на новоназначените учители, притежаващи висока квалификация и владеещи чужди езици, ако това се изисква по учебен план на съответния предмет, притежаващи опит за реализирането на проекти;

- приоритетно привличане на учители – бивши възпитаници на училището.

2. Провеждане на тематични ПС с цел повишаване на вътрешноучилищната квалификация.

3. Осъществяване на сътрудничество между учителите от училището с учители от други водещи училища и/или ВУЗ с цел обмен на добри педагогически практики.

4. Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически средства и други необходими пособия.

5. Използване на интерактивни методи на обучение.

6. Използване на информационните технологии в процеса на обучение по всички предмети.

7. Мотивиране на учениците за участие в учебния процес чрез качествено обучение.

8. Въвеждане на актуални форми за проверка и оценка на знанията на учениците.

9.Мотивиране на учениците за участие във  вътрешноучилищни състезания, олимпиади, изложби, викторини по различни предмети.

10. Привличане в училище на мотивирани ученици чрез провеждане на целенасочена рекламна кампания.

11. Съвместна работа по образователни проекти.

12. Повишаване на нивото на трудовата дисциплина.

13. Усъвършенстване на съществуващите училищни учебни планове и при необходимост разработване на нови, отговарящи на търсенето от учениците и на ресурсите, с които разполага училищната общност.

 

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност, изграждане у него на  отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по учебните предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

 

 

 

- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

 

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

 

-Стимулиране на  сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители, общественост.

1. Развиване на ученическото самоуправление в училище.

2. Предприемане на мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове чрез своевременно информиране на родителите.

3. Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и родители.

4. Обогатяване и разнообразяване на извънкласните дейности и заниманията със спорт .

5. Утвърждаване на традиции и символи на училището.

6. Включване на ученици и родители в разработване на проекти.

7. Прилагане на нови и разнообразни форми за работа с родители.

8. Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност.

9. Организиране на дейности за борба с противообществените прояви и противодействие срещу наркоманията и сектите.

10.  Изграждане на работещо и ефективно Училищно настоятелство чрез привличане в него на бивши ученици, родители и общественици

-Ефективна управленска дейност на ръководството на гимназията, създаваща оптимални условия за изпълнение на задачите и задълженията в учебния процес, извънкласните форми и дейности.

 

 

Демократизиране на управлението на училищната общност чрез:

- Включване на максимален брой учители във вземането на управленски решения, чрез учaстието им в специализирани комисии, методически обединения и неформални групи.

- Организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна система.

- Поддържане и развитие на партньорски взаимоотношения със синдикалните организации в училище.

- Използване на гъвкави форми  - организационни, административни, финансови - за повишаване на мотивацията на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в гимназията.

 

1.Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет.

2. Изплащане на годишно стимулиране, средства за представително облекло и допълнително трудово възнаграждение за участие на преподавателите в НВО, ДЗИ, олимпиади, състезания и извънкласни дейности.

3. Осигуряване на допълнителни и други трудови възнаграждения за високи постижения на областно, национално и международно ниво и за извършени допълнителни дейности извън учебния процес в полза на гимназията.

 

4. Изработване на правилник за провеждане на ПС.

5. Формиране на система от морални стимули, изготвяне на Етичен кодекс.

6. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите.

7. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива, семинари и др.

 

 

- Материална база и допълнително финансиране.

1. Работа по привличане на спонсори.

2. Разработване на проекти за обогатяване на училищната МТБ.

3. Естетизация на училищния двор.

4. Основни ремонти на ВИК, санитарни възли , ел. инсталации и покрива на сградата.

5. Ремонт на училищната библиотека.

6. Актуализиране и обогатяване на фонда на библиотеката.

7. Ремонт на физкултурния салон и съблекалните към него.

8. Текущи ремонти в кабинети и класни стаи.

9. Обезпечаване на подходящо обзавеждане на кабинети и класни стаи.

10. Осигуряване на нови компютри.

11. Внедряване на съвременни интерактивни средства за обучение – проектори, мултимедийни дъски и приложения.

- Ефективна рекламна кампания.

1. Изграждане на постоянен екип от учители, разработващи рекламната стратегия на училището.

2. Осигуряване на достатъчно средства по реализиране на рекламата.

3. Включване в рекламната дейност на учители, родители и ученици.

4. Изпълване на рекламата с конкретно съдържание – обществено оповестяване на  постиженията от състезания, олимпиади, конкурси, значими училищни изяви и мероприятия.

 

 

Приет на ПС –протокол номер 9/14.09.2016г.                                                         Директор:Красимир Кръстев