Програма за равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи

ПРОГРАМА

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

 В ПЕГ „Д-р Иван Богоров“

 

Програмата е създаден на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование и е приета от Педагогическия съвет с протокол №8 /14.09.2021г.

 

I. ИЗГРАЖДАНЕТО НА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ Е ПОДЧИНЕНО НА ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В ПОСОКА

Изграждане на образователна среда за:

 • разгръщането на потенциала на всеки  ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация;

 • по-високо качество и по-добър достъп до образование;

 • ранна превенция на обучителни затруднения;

 • включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП);

 • включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение;

 • разширяване на обхвата на институциите вучилищното образование за осъществяване на включващо обучение и надграждане на досегашния положителен опит в тази област.

  Националната програма за равен достъп до образование и личностно развитие цели осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование на децата и младежите като предпоставка за равноправно социално включване и пълноценна личностна реализация и участие в развитието на местните общности и страната.

  В контекста на националните политики, законът за предучилищното и училищно образование възлага на педагогическия съвет в училище да изготви и приеме училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи /чл. 263, ал.1,т.9/.

  II. НОРМАТИВНА ОСНОВА НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА

 

 1. Закон за предучилищното и училищно образование;

 2. Стандарт за приобщаващото образование.

 3. 2000 Европейската социална харта /ревизирана/;

 4. 1992 - Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и първия допълнителен протокол към нея;.

 5. 1970 - Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права;

 

Настоящата училищна програма има за цел да защити правата и интересите и да предостави равни възможности за приобщаване на учениците от уязвими групи, както и ефективното прилагане на училищни политики за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане, пълноценно и активно участие във всички области на училищния живот.

ПЕГ „Д-р Иван Богоров“ е институция, която спазва препоръките на Съвета на Европа, отправени към всички организации да работят активно в областта на интегрирането на хората с увреждания и уязвими групи.

Настоящият документ е изготвен от работна група на ПЕГ „Д-р Иван Богоров“. Документът има за цел да подпомогне дейността на учителите за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи.

 

III. АНАЛИЗ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА

 

През последните години учениците са от различни националности, различни вероизповедания, различни традиции и културни норми, както и ученици със специални образователни потребности. Това налага изграждането на един нов комплекс от умения за общуване и познания за другите, за възможните точки на различие и начините за тяхното преодоляване, за толерантност към другите – и понякога към самите себе си. Срещата с хора с различни култури често е трудна, но с известни усилия тя би могла да бъде особено обогатяваща и ползотворна.

В училището се предприемат политики в областта на:

 • интеркултурното образование,

 • умението за общуване с представители на различни култури,

 • съзнателно изграждане на толерантност,

 • особено важно се оказва обучението на учителите, които са решаващ фактор при възпитанието на подрастващото поколение.

  Насърчават се също представители на малцинствените групи да се образоват и квалифицират за учители, за да имат пряко участие в образованието на децата.

  Създават се условия за достъпна качествена грижа за учениците, така че техните родители да могат да търсят възможности за образование или професионална реализация.

  При учениците се обръща особено внимание на семейството като част от образователния процес.

  Често се прави паралел между интеркултурното образование и образованието на деца със специални образователни нужди - и в двата случая потенциалните ползи за обществото от преодоляване на пречките пред приобщаването на различните са огромни, а в същото време потенциалните рискове от игнорирането или дискриминирането биха могли да бъдат още по-сериозни.

  Ключовата роля на образованието за изграждането на една по-висока култура на толерантност и приобщаване е в ранното образование, достъпно за всички, независимо от социално-икономическия им статус, интелектуалните умения и възможности.

  Обхващането на всеки ученик с увреждане  в образователната система и изграждането на съответната подкрепяща среда за него е основна дейност за достъп до качествено образование. В резултат от изпълнението на дейностите по изграждане на подкрепяща среда в училище нараства броят на интегрираните деца и ученици със специални образователни потребности, ресурсните учители и другите специалисти, които подпомагат интегрираното обучение.

  IV. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА

 • Равен достъп и приобщаване на всеки ученик

 • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация

 • Съхраняване на етнокултурното многообразие

С цел продължаването на създаване на подкрепяща среда за обучението и възпитанието на децата със специални образователни потребности е нужно:

 • достъпна архитектурна среда

 • екипи от специалисти, в зависимост от потребностите на учениците

 • диагностична и консултативна дейност

 • < > учебно-технически средства и апаратура

  индивидуални образователни програми

 • учебни програми по профилиращи учебни предмети и други.

Продължава прилагането на политиката за включващо обучение на учениците със специални образователни потребности чрез:

 

 • Единна методика за комплексно педагогическо оценяване и препоръки за децата със специални образователни потребности.

 • Изградени положителни нагласи към включващо обучение в различните общности – учители, ученици  и родители.

 • Създадени условия, гарантиращи интеграцията на учениците със специални образователни потребности в  общообразователните училища чрез изграждане на подкрепяща среда.

   

  V. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

  1.Пълноценна социализация на  ученици със специални образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от етническите малцинства.

  2.Гарантиране на равен достъп до качествено образование за учениците със специални образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от етническите малцинства.

  3.Утвърждаване на интеркултурно и подкрепящо образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система.

  4.Съхраняване и развиване на културната идентичност на  учениците от етническите малцинства.

  VI. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

   

  1.Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на  учениците със специални образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от етническите малцинства.

  2.Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към образователно-възпитателния процес.

  3.Работа с родителската общност за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и учениците с увреждания.

  4.Провеждане на информационни кампании за привличане на млади хора с висше образование от етническите малцинства като учители.

  5.Провеждане на информационни кампании за привличане на млади хора като доброволци за работа с уюеници в риск от отпадане или отпаднали от образователната система.

  6.Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с традициите на отделните етнически групи.

  7.Изграждане и функциониране на информационна система за проследяване на ученици в риск.

  8.Допълнителна работа с ученици със специални образователни потребности и ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище.

  9.Подкрепа на учениците от уязвимите етнически общности за продължаване на образованието им и след задължителната училищна възраст.

  10. Създаване на условия за развитие на талантливите деца с увреждания чрез насърчаване на техните творческите изяви.