Мерки за повишаване на качеството на образованието

1. Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото качество

 

по ред

Наименование на критериите по области на оценяване

Макс.

бр. точки

Показатели за измерване на равнището на постигнатото качество

 

1.

Област: Достъп до образование и обучение

16

 

 

1.1.

Публичност

и популяризиране

на предлаганото

образование и

съдържанието му

3,0

Липсват начини и средства за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището, в т.ч. училищен сайт.

0,0 т.

Изготвят се и се издават информационни, рекламни и други видове табла в сградата на училището, има статичен училищен сайт.

1,0 т.

Изготвят се и се издават информационни, рекламни и други видове табла, училищен вестник, рекламни материали и електронни

информационни средства в сградата на училището, поддържа се динамичен училищен сайт.

2,0 т.

Използват се многообразни начини и средства за публичност и популяризиране на предлаганото образование и съдържанието му – издаване на училищен вестник; училищно радио и/или телевизия; електронни информационни средства; брошури, рекламни материали и др.; поддържа се динамичен училищен сайт за учебната година с архивиране на предходните и опции за обучение и оценяване онлайн

3,0 т.

 

1.2.

Осигурена достъпна архитектурна среда

3,0

Не е осигурена.

0,0 т.

Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги.

1,5 т.

Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги; ресурсен кабинет.

2,5т.

Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги; асансьори; ресурсен кабинет.

3,0 т.

 

1.3.

Наличие на модерна материално-техническа база за обучение (кабинети, лаборатории и др.) в

съответствие с изискванията на ДОС

5,0

Липсват кабинети и лаборатории

0,0 т.

Има кабинети и

лаборатории по някои от учебните дисциплини, оборудвани с морално и физически остаряла, често повреждаща се техника.

1,5 т.

Има кабинети и

лаборатории по всички изучавани учебни дисциплини, оборудвани с работеща и използваща се техника.

3,5 т.

Има кабинети и

лаборатории по всички изучавани учебни дисциплини, оборудвани с работеща и използваща се техника; поне една от учебните лаборатории е оборудвана със съвременна работеща техника.

5,0 т.

 

1.4.

Равнище на

административно

обслужване

2,0

Административното обслужване не е ефективно, налице са сигнали, не се използват възможностите на ИКТ; служителите, които го

осъществяват, не са компетентни, често са груби и неучтиви.

0,0 т.

Административното обслужване е достъпно, на добро равнище, но без използване на ИКТ; служителите, които го осъществяват, са компетентни, но невинаги са вежливи и коректни.

0,75 т.

Административното обслужване позволява бърз и надежден достъп до информация, предлага полезни и лесни за използване инструменти; частично се използват и различни форми на ИКТ; служителите са компетентни, вежливи и коректни.

1,5 т.

Административното обслужване позволява бърз и надежден достъп до информация, предлага полезни и лесни за използване инструменти; използват се и различни форми на ИКТ; служителите са компетентни, вежливи, коректни, любезни и приветливи.

2,0 т.

 

 

 

 

1.5.

Осигуряване на възможност за образование и обучение в различни форми на обучение

1,0

Училището осигурява възможност за образование и обучение само в една форма на обучение.

0 т.

Училището осигурява възможност за образование и обучение в две форми на обучение.

0,5 т.

Училището осигурява възможност за образование и обучение в три форми на обучение.

0,75 т.

Училището осигурява възможност за образование и обучение в повече от три форми на обучение.

1,0 т.

 

1.6.

Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани – %

2,0

Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани –

до 2%.

0,5 т.

Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани – от 2% до 5%.

1,0 т.

Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани – от 5% до 10%.

1,5 т.

Относителен брой на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани – над 10%.

2,0 т.

 

 

 

 

2.

Област:

Придобиване на професионална квалификация

45

 

 

2.1.

Функционираща вътрешна система за повишаване на качеството на образованието и обучението в училището

2,0

Няма разработена вътрешна система.

0,0 т.

Разработена е вътрешна система за повишаване на качеството на образованието и обучението в училището и тя функционира епизодично.

0,75 т.

Разработена е вътрешна система за повишаванена качеството, тя функционира и се отчитат резултати.

1,5 т.

Разработена е вътрешна система за осигуряване на качеството и тя функционира ефективно –  отчитат се резултати, на основание на които се правят анализи и изводи и се формулират предложения до ръководството на училището за повишаване на качеството.

2,0 т.

 

 

 

 

2.2.

Създаден механизъм за ранно

предупреждение за различни рискове

1,0

Няма създаден.

0,0 т.

Има създаден механизъм, но той не функционира координирано.

0,5 т.

Има създаден механизъм, функционира координирано, но епизодично.

0,75 т.

Има създаден механизъм, функционира координирано, перманентно и ефективно.

1,0 т.

 

2.3.

Създаден механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството

1,0

Няма създаден.

0,0 т.

Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат до 50% от показателите за измерване на постигнатото качество.

0,5 т.

Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат до 80% от показателите за измерване на постигнатото качество.

0,75 т.

Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат над 80% от показателите за измерване на постигнатото качество.

1,0 т.

 

2.4.

Проведено измерване на постигнатото качество чрез самооценяване

3,0

Не е проведено самооценяване.

0,0 т.

Проведено е самооценяване, но не е изготвен доклад.

0,5 т.

Проведено е самооценяване, изготвен е доклад, но не са формулирани коригиращи мерки.

2,0 т.

Проведено е самооценяване, изготвен е доклад и са формулирани коригиращи мерки.

3,0 т.

 

2.5.

Относителен дял на информираните и консултираните за кариерно развитие от общия брой обучавани – %

3,0

Няма информирани и консултирани обучавани за кариерно развитие.

0,0 т.

Информираните и консултираните за кариерно развитие обучавани не надвишават30%.

1,0 т.

От 31% до 60%.

2,0 т.

Над 60%.

3,0 т.

 

2.6.

Осигуреност на педагогическия персонал с квалификация, съответстваща на изискванията към обучаващите, определени в ДОС за придобиване на квалификация по професия.

2,0

Недостатъчна осигуреност на педагогическия персонал – до 50%.

0,0 т.

Минимална осигуреност на педагогическия персонал – от 51 до 75%.

0,5 т.

Средна осигуреност на педагогическия персонал – от 76 до 99%.

1,0 т.

Максимална осигуреност на педагогическия персонал –  100%.

2,0 т.

 

2.7.

Осигурени условия за интерактивно обучение и учене

2,0

Няма осигурени условия.

0,0 т.

Осигурени са условия за ползване на мултимедия в процеса на обучение. Прилагат се интерактивни методи, като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии).

1,0 т.

Осигурени са условия за ползване на мултимедия в над 40% от всички кабинети. Прилагат се интерактивни методи, като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии). Докладвани са и са обсъдени на заседание на Педагогическия съвет или на методическо обединение.

1,5 т.

Осигурени са условия за ползване на мултимедия и интернет в над 60% от всички кабинети; осигурени са интерактивни дъски. Прилагат се интерактивни методи, като: ситуационни(симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии). Докладвани са и са обсъдени на заседание на Педагогическия съвет или на методическо обединение.

2,0 т.

 

2.8.

Относителен дял на учителите,

 

Няма учители, участвали в

До 20%.

От 21% до 60%.

Над 60%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участвали в

 

допълнително и

 

 

 

 

различни форми

 

продължаващо

 

 

 

 

на допълнително

 

обучение.

 

 

 

 

и продължаващо

 

 

 

 

 

 

обучение, от

 

 

 

 

 

 

общия брой

 

 

 

 

 

 

учители – %

2,0

0,0т.

1,0 т.

1,5 т.

2,0 т.

 

2.9.

Относителен дял

 

Няма учители,

До 10%.

От 11% до 30%.

Над 30%.

 

 

на учителите, участвали в допълнително обучение чрез мобилност в друга страна и/или на работно място в реална работна среда, от общия

 

участвали в допълнително обучение чрез мобилност в друга страна и/или на работно място в реална работна среда.

 

 

 

 

 

брой учители – %

2,0

0,0т.

1,0 т.

1,5 т.

2,0 т.

 

2.10.

Относителен дял

на отпадналите от училище към постъпилите в началото на

обучението – %

 

Над 5%.

От 4% до 5%.

От 2% до 3%.

От 0 до 2%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

0,0 т.

0,75 т.

1,5 т.

2,0 т.

 

2.11.

Организация и

 

До 30% от

От 31% до 60% от

От 61% до 80% от

Над 80% от учителите

 

.

планиране на

 

учителите имат

учителите имат

учителите имат

имат достатъчни умения

 

урока

 

достатъчни умения

достатъчни умения при

достатъчни умения при

при планиране на урока,

 

 

 

при планиране на

планиране на урока,

планиране на урока,

проявяват гъвкавост и

 

 

 

урока и/или не

проявяват гъвкавост и

проявяват гъвкавост и

творчество и разбират

 

 

 

разбират

разбират необходимостта

творчество и разбират

необходимостта от

 

 

 

необходимостта да

да извършват промени в

необходимостта да

промени в плановете си,

 

 

 

извършват промени

плановете си, за да

извършват промени в

за да отговорят на

 

 

 

в плановете си, за да

отговорят на образователните потребности на

плановете си, за да

образователните потребности на групи или

 

 

 

отговорят на

групи или отделни

отговорят на образователните потребности на

отделни ученици

 

 

 

образователните потребности на групи

ученици

групи или отделни

(изоставащи,

напреднали).

 

 

 

 

 

или отделни

(изоставащи, напреднали).

ученици

 

 

 

ученици

 

(изоставащи, напреднали).

 

 

 

(изоставащи,

 

 

 

 

 

напреднали).

 

 

 

 

4,0

0,75 т.

2,0 т.

3,0 т.

4,0 т.

 

2.12

Използване на

 

От 10% до 30% от

От 31% до 60% от

От 61% до 80% от

Над 80% от учителите

използват разнообразни

форми за проверка на

знанията, уменията и

компетентностите на

учениците/курсистите.

 

 

 

 

разнообразни

 

учителите използват

учителите използват

учителите използват

 

 

форми за

 

разнообразни форми

разнообразни форми за

разнообразни форми за

 

 

проверка на

 

за проверка на

проверка на знанията,

проверка на знанията,

 

 

знанията,

 

знанията, уменията

уменията и

уменията и

 

 

уменията и

 

и компетентностите

компетентностите на

компетентностите на

 

 

компетентностите

 

на

учениците/курсистите.

учениците/курсистите.

 

 

на

 

учениците/курсистите.

 

 

 

 

учениците

 

 

 

 

 

 

 

4,0

0,75 т.

1,5 т.

2,5 т.

4,0 т.

 

2.13.

Точно и ясно

 

От 10% до 30% от

От 31% до 60% от

От 61% до 80% от

Над 80% от учителите

 

 

формулиране на

 

учителите имат

учителите имат точно и

учителите имат точно и

имат точно и ясно

 

 

критериите за

 

точно и ясно

ясно формулирани

ясно формулирани

формулирани критерии

 

 

оценяване на

 

формулирани

критерии за оценяване на

критерии за оценяване на

за оценяване на знанията,

 

 

знанията,

 

критерии за

знанията, уменията и

знанията, уменията и

уменията и

 

 

уменията и

 

оценяване на

компетентностите на

компетентностите на

компетентностите на

 

 

компетентностите,

информираността на учениците за тях

 

знанията, уменията и компетентностите на учениците и те са запознати с тях.

учениците и те са запознати с тях.

учениците и теса запознати с тях.

учениците и те са запознати с тях.

 

 

 

3,0

0,75 т.

1,5 т.

2,5 т.

3,0 т.

 

2.14.

Ритмичност на оценяването

2,0

От 10% до 30% от

учителите оценяват

ритмично

постиженията на

учениците

са в съответствие с

Наредбата за

оценяване,

проверяват прецизно

писмените работи,

отстраняват

грешките, оценяват

ги и поставят

аргументирана

рецензия. Съхраняват входно и изходно ниво до края на учебната година.

0,5 т.

От 31% до 60% от

учителите оценяват

ритмично постиженията

на учениците в

съответствие с Наредбата

за оценяване,

проверяват прецизно

писмените работи,

отстраняват грешките,

оценяват ги и поставят

аргументирана рецензия.

Съхраняват входно и

изходно ниво до края на

учебната година.

1,0 т.

От 61% до 80% от

учителите оценяват

ритмично постиженията

на учениците в

съответствие с Наредбата

за оценяване,

проверяват прецизно

писмените работи,

отстраняват грешките,

оценяват ги и поставят

аргументирана рецензия.

Съхраняват входно и

изходно ниво до края на

учебната година.

1,5 т.

Над 80% от учителите

оценяват ритмично

постиженията на

учениците в

съответствие с Наредбата

за

оценяване, проверяват

прецизно писмените

работи, отстраняват

грешките, оценяват ги и

поставят аргументирана

рецензия. Съхраняват

входно и изходно ниво

до края на учебната

година.

2,0 т.

 

2. 15.

Относителен дял на учениците, участвали в състезания, олимпиади, конкурси и др. от общия брой ученици – %

2,0

Участвали в състезания, олимпиади, конкурси и други от 10% до 30%

от общия брой ученици. 0,5 т.

От 31% до 60%.1,0 т.

От 61% до 80%.1,5 т.

Над 80%.

2,0 т.

 

2. 16.

Реализирани училищни, национални и международни програми и проекти

2,0

Училището няма участие в програми и проекти.

0,0 т.

Училището участва в програми, кандидатства с разработени проекти, но няма класирани такива (училищни, национални, европейски, други международни).

0,75 т.

Училището участва в програми, има разработени и класирани проекти (училищни, национални, европейски, други международни) – най-малко 2 броя.

1,5 т.

Училището участва в програми, има разработени и класирани проекти (училищни, национални, европейски, други международни) – 3 и повече броя.

2,0 т.

 

2. 17.

Дейност на

училищното

настоятелство

2,0

Има създадено училищно настоятелство, но през учебната година няма реализирана дейност.

0,0 т.

Има създадено училищно настоятелство, но през учебната година епизодично реализира дейност по инициатива на ръководството на училището.

0,75 т.

Училищното настоятелство осигурява допълнителни финансови и материални средства, подпомага и участва в дейности, организирани от училището.

1,5 т.

Училищното настоятелство има съществен принос в осигуряването на допълнителни финансови и материални средства, подпомага и участва в дейности, организирани от училището, включва се в дейности за борба с тютюнопушенето, наркоманията, агресията и др., подпомага социално слаби ученици.

2,0 т.

 

 

 

 

 

2.18.

Педагогическо взаимодействие „училище – семейство“

 

Родителите не са

Има изграден

Има изграден

Има изграден

 

 

 

информирани за

информационен кът с

информационен кът с

информационен кът с

 

учебните планове и

учебните планове по

учебните планове по

учебните планове по

 

програми по

специалности,

специалности,

специалности,

 

 

родителите са запознати

посочени са сайтовете, от

посочени са сайтовете, от

 

специалности,

на родителска среща с

които родителите могат да

които родителите могат

 

за

училищния учебен план.

се запознаят с ДОС, с

да се запознаят с ДОС, с

 

организираните от

Родителите са

националните изпитни

националните изпитни

 

училището

информирани за

програми, с учебните

програми, с учебните

 

извънкласни

планираните извънкласни

програми за целия етап на

програми за целия етап

 

дейности и не са

дейности, но не проявяват

обучение и с училищните

на обучение и с

 

мотивирани за

интерес.

учебни планове.

училищните учебни

 

участие в тях.

 

Родителите са

планове. Цялата

 

 

информирани за

информация за учебната

 

планираните извънкласни

документация по

 

дейности, проявяват

изучаваните в училището

 

интерес и подпомагат

специалности е

 

организацията и

налична и на сайта на

 

провеждането им.

училището. Родителите

 

 

са информирани за

 

планираните

 

извънкласни дейности и

 

чрез училищния сайт,

 

проявяват интерес и

 

участват в

 

организирането и

 

провеждането им.

 

2,0

0,0 т.

0,75 т.

1,5 т.

2,0 т.

 

 

 

 

2.19.

 

Относителен дял на успешно положилите държавните зрелостни изпити от допуснатите – %

2,0

От 20% до 39%.

0,5 т.

От 40% до 59%.

1,0 т.

От 60% до 84%.

1,5 т.

От 85% до 100%.

2,0 т.

 

2.20

Педагогическо взаимодействие с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище

 

Училището не взаимодейства с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище.

Училището взаимодейства с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище за повишаване на качеството на образованието.

Училището активно взаимодейства с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище за повишаване на качеството на образованието.

Училището много активно участва в процеса на взаимодействие с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище за повишаване на качеството на образованието, за модернизиране на материално-техническата база на училището и др.

 

 

 

2,0

0,0 т.

0,75 т.

1,5 т.

2,0 т.

                           

                                                               

                                                                                                                            Директор:

                                                                                                                                                  /Кр. Кръстев/