План за справяне с тормоза в училище

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ“

В ПЕГ „Д-Р ИВ. БОГОРОВ“

 

Състав на Съвета:

1. Председател: Димитър Делев

2. Членове: Весела Недкова, Илина Кинева, Цветанка Сталева, Анелия Койнова

 

І. Предмет

Проучване и подпомагане на психическото развитие и здраве на децата и юношите в системата на средното образование чрез превантивни мерки и сътрудничество по прилагането на механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

ІІ. Цел

Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, прилагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.

ІІІ. Задачи

1. Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в училище.

2. Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на тормоз в училище.

Дейности

І. Превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в училище

1. Сформиране на училищен Координационен съвет; изготвяне на план, запознаване на членовете на комисията с плана

Срок: 30.09

Отг. Д. Делев, Недкова

2. Оценка на проблема през мнението на учениците/учителите /8,10 кл./ – с помощта на стандартизиран въпросник.

Срок: 21.11-30.11

Отг. В. Недкова, Ан.Койнова

3. Анализ на проявите на училищен тормоз и наличните правила и решения за справяне с него – честота на булинга (многократни и прекомерни негативни действия над едно лице от страна на друго (други) лице, форми, резултати, последствия, налични и липсващи правила.

Срок: 20.12

Отг.В. Недкова, Цв.Сталева

4. Запознаване на учениците  от осмите класове със същността на тормоза, проявите и участниците в процеса и необходимостта от предотвратяването му.

Срок: 10.11

Отг. Недкова, класни ръководители

5. Включване в обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за справяне с училищния тормоз съгласно План за квалификационна дейност  за 2016/17

Срок: 30.10

Отг. Д.Делев, В. Недкова,Койнова,Сталева

6. Оптимизиране на системата за наблюдение и контрол в зависимост от резултите от оценката на проблема.

Срок: 22.12

Отг. В.Недкова

7. Разработване на процедури за реагиране в ситуации на тормоз.

Срок: 14.10

Отг. Недкова, Кинева

8. Запознаване на ученици и родители с процедурите за реагиране в ситуации на тормоз /за осмите класове/.

Срок: 16.01-20.01.2017г.

Отг. Делев, Недкова, Койнова

9. Изработване и разпространение на информационно-образователни материали за учениците от осмите класове, свързани с:

а) превенция на тормоза;

б) правата и задълженията на учениците.

Срок: 22.12

Отг. Сталева, Кинева

10. Запознаване на учениците с аспектите на насилието и начините за справяне с него.

Срок: 28.-2.2016

Отг. Делев, Недкова, Кинева, кл. ръководители

11. Провеждане на индивидуални консултации с ученици, понасящи или извършващи на тормоз.

Срок: Постоянен

Отг. Недкова, класни ръководители, педагози

12. Набиране на данни и анализ на профила на ученика, използващ булинг.

Срок:Постоянен

Отг. В.Недкова

 

 

ІІ. Дейности по разработване и въвеждане на защитна мрежа

1. Разработване и приемане на правила и процедури за работа с:

1.1. дете/ученик, жертва на тормоз;

1.2. дете/ученик, упражнило тормоз;

1.3. деца/ученици, които помагат и подкрепят тормоза;

1.4. деца/ученици наблюдатели.

Срок: 20.04.2017

Отг.Делев, Недкова, Койнова

2. Разработване и приемане на правила и процедури за регистриране на ситуации на тормоз, насочване към други служби и обмен на информация с други учебни и детски заведения.

Срок: 18.11

Отг.Д.Делев, Кинева

3. Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, родители и училищно ръководство.

Срок: Постоянен

Отг. Директор, В. Недкова

4. Създаване на дневник за регистриране на ситуации на тормоз в училището. Дневникът да включва описание на ситуацията, вида тормоз, участници, наблюдатели, предприети мерки.

Срок: Постоянен

Отг. Д.Делев, В. Недкова, кл. ръководители

Отг. Кинева, Недкова

5. Изготвяне на годишен отчет на Координационния съвет до директора на училището

Срок: 10.06

Отг. В.Недкова

6..Запознаване на Педагогическия съвет с резултатите от анкетните проучвания и работата на комисията

 Срок: 20.06

                                                                                                     ДИРЕКТОР: ………….

                                                                                                                                  /Кр. Кръстев/