Заповед на Директор за прием на ученици след 7 клас за учебната 2018/ 2019 година

ЗАПОВЕД   165 /03.04.2018г.

 

На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО,

Наредба №10/01.09.2016г.на МОН за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2018/2019г. ,р.IV,т.2

Заповед №3-665//30.03.2018г.на РУО-Хасково,

Заповед №РД 09-628/29.03.2018г.на МОН,

Годишния план за дейността на училището,

Правилника за устройството и дейността на училището

 

            Във връзка с осъществяване на дейностите по приемане на ученици  в VІІІ клас в профилираните гимназии за учебната 2018/2019г.

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

Комисия в състав:

Председател:  Димитър Делев Димитров – ЗД по УД

                1. Тодор Митев Тодоров - Старши учител по история  и цивилизация

Членове: 2. Атанаска Паунова Даскалова-Тодорова- Старши учител по география     

               3. Стефка Енчева Иванова - Старши учител по физика и астрономия

                 4. Иванка Славчева Андреева – Старши учител по история и география

1.Комисията отговаря за организирането на приема на заявленията и молбите за записване при всеки етап на класиране – от 04.07.2018г. до 11.09.2018г.

2.Комисията осигурява технически кампанията:

- заявления, молби;

- получава разпечатки с приетите ученици за всеки профил;

- извършва записването на учениците, като приема документите за записване, проверява наличието им и редовността им, завежда в определена за целта тетрадка подадените документи по пореден входящ номер;

- изготвя и предава списъци на записаните ученици, справки за броя на незаетите места след всеки етап на записване, указания, графици за дежурство ;

- в срок до 11.04.2018г.публикува на интернет страницата на училището информация за графика на дейностите по приемането на ученици и времето, през което училищната комисия  ще извършва дейността си.

- информират и консултират ученици, родители, граждани  за организацията на дейностите по приемане на ученици в VIIIклас - Наредба №10/2016г.на МОН.

3.Записване на учениците след всеки етап на класиране

МЯСТО: І – ви  етаж – кабинет Медия / ФОАЙЕ

- работно време: І смяна – от 8.30ч. до 13.00ч., ІІ смяна - от 12.30ч. до 17.30ч.

- след І-ви етап на класиране - от 04.07.2018г. до 06.07.2018г.вкл.

- след ІІ-ри етап на класиране – от 13.07.2018г. до 17.07.2018г.вкл.

- след ІІІ-ти етап на класиране – от 27.07.2018г.  до 30.07.2018г.вкл.

Комисията обявява в РУО-Хасково списъците на записалите се ученици след всеки етап на класиране и подава справка с броя на незаетите места след всеки етап на класиране.

4.Комисията приема документите на учениците за попълване на незаетите места след трети етап на класиране, както следва :

03.09.2018г., 04.09.2018г. от 8.30ч. до 16.00ч.  

- извършва класиране на кандидатите по бал и желание съгласно разпоредбите на Наредбата и

-  обявява резултатите на 05.09.2018г. до 10.00ч.  

-  записва учениците, класирани за свободните места  на 07.09.201.  до 16.00ч.   

- на 10.09.2017г. до 17.00ч. представя в РУО - Хасково оригиналите на свидетелствата за завършено основно образование  на всички записани ученици със списъци по профили .

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Димитър Делев - ЗДУД и председател на училищната комисия.

Настоящата заповед да се сведе срещу подпис  до знанието на посочените лица за сведение и изпълнение.

 

                                                                ДИРЕКТОР:……………….

                                                                                                                                                           /К.КРЪСТЕВ/