Заповед и критерии за отпускане на ученически стипендии за първи срок на 2017/2018 уч. година

 ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”

(0391/25525 *6400 Димитровград, бул. “Хр. Ботев” №45

  

     ЗАПОВЕД 47/ 07.11.2017г.

     На основание:Чл.259 ал.1 т.1от ЗПУО ,                                  

     ПМС №33/15.02.2013г. чл.9,ал.1,ал.2,чл.12,ал.3,

                              и Протоколи №1и №2/ 31.10.2017г.

      на Училищната комисия

                                                   УТВЪРЖДАВАМ:

         1. На основание чл.4,ал.1,т.3 и т.4 от ПМС №33/2013г.- месечни стипендии за:

- подпомагане  на  ученици с трайни увреждания;

- за ученици, без родители,

които да получават стипендия през 2017/2018 година, в размер на 30.00лв.

 /Приложение: Списък/  

Учениците, които са в ХІІ клас получават стипендията до 30.06.2018г.

                                     

         2. На основание чл.4,ал.1,т.1 от ПМС №33/2013г. и предложение на училищната комисия - учениците, които ще получават стипендия за постигнати образователни резултати/ успех /, през учебната 2016/2017г., считано от 01.10.2017г. в размер на 40.00лв.  до  31.01.2018г. /Приложение Списък/

 

         3. На основание чл.4,ал.1 т.2  от ПМС 33/2013г. и предложение на училищната комисия - учениците, които ще получават стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането през I-ви учебен срок на 2017/2018г., считано от 01.10.2017г. до 31.01.2018г. в размер на 25.00лв.  /Приложение Списък/

 

        4. На основание Правилника за дейността на училището, Вътрешните правила за условията за отпускане и получаване на стипендия, §7от допълнителните разпоредби на ПМС №33/2013г., учениците губят правото си на стипендия когато са подали заявление-декларация с невярно съдържание или имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет.

                                                               

Приложение

1.Списък на учениците стипендианти по чл.4,ал.1,т.3-4 – стипендии за ученици  с трайни увреждания и без родители:

1.Антон Недялков Тилев – ХIIв  клас

2.Божидара Бончева Вълчева – ХIIв клас

3.Васил Христов Василев –  Хб клас

4.Радост Юлиянова Костадинова - VIIIв клас

5.Теодор Ясенов Тодоров - ХIIб клас - от 01.11.2017г.

2. Списък на учениците стипендианти по чл.4,ал.1 т.1- за постигнати образователни резултати

VIIIa клас

1.Нелина Петрова Петрова – 6.00

2.Кристианна Атанасова Атанасова – 5.93

3.Ралица Радева Динева -5.93

4.Николай Пламенов Марчев – 5.76

5.Тодор Славейков Димитров – 5.76

6.Ангел Красимиров Хубенов – 5.53

7.Кристияна Красимирова Иванова – 5.53

VIIIб клас

1.Биляна Красимирова Кръстева – 5.62

VIIIв клас

1.Ралица Петрова Петрова – 6.00

2.Марина Христова Петкова – 5.81

3.Марина Иванова Маринова – 5.69

4.Дани Владимирова Стоилова- 5.68

5.Даниел Тихомиров Тодоров – 5.56

6.Петко Бориславов Билярски – 5.56

7.Йоана Руменова Великова- 5.50

8.Ралица Недялкова Петрова – 5.50

Xа клас

1.Памела Валериева Пламенова-5.60

2.Никола Николаев Балев – 5.80

3.Мая Иванова Илчева – 5.80

4.Калина Недялкова Колева – 5.75

5.Раиса Хамди Раим – 5.73

6.Георги Антоанов Жизгов – 5.60

Xб клас

1.Елена Петрова Захариева- 6.00

2.Мария Георгиева Кирева – 5.93

3.Габриела Василева Василева – 5.60

4.Жанета Живкова Наскова – 5.57

ХIа клас

1.Добромир Здравков Зафиров – 6.00

2. Сибел Недкова Найденова – 6.00

3.Христиана Стефанова Стойчева – 6.00

4.Ирина Димитрова Митева – 5.92

5.Ния Венциславова Нейкова – 5.54

ХIб клас

1.Юлияна Дилянова Найденова- 5.83

2.Ренета Марианова Вълева- 5.61

ХIIа клас

1.Калина Тенчева Златева – 5.92

2.Габриела Тенчева Господинова – 5.83

3.Гергана Атанасова Господинова – 5.58

4.Кристина Христова Начева – 5.58

5.Лилияна Иванова Христова – 5.58

6.Марина Красимирова Иванова- 5.50

7.Теодор Илиев Стоянов – 5.50

ХIIб клас

1.Росен Василев Косаков – 6.00

2.Йоана Петрова Ташева – 6.00

3.Чала Сезгин Мустафа – 6.00

ХIIв клас

1.Венелин Георгиев Йорданов – 5.58                                                                 

Приложение 

 3. Списък на учениците стипендианти по чл.4,ал.1, т.2- за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване от отпадане

1. Гергана Георгиева Георгиева – 12в клас,успех 4.91

2. Кирил Иванов Иванов – 10а клас, успех 4.90

3. Гергана Маринова Янкова – 12в клас- успех 5.36

4. Анелия Тенчева Пейчева – 11б клас, успех 5.00

5. Валентина Георгиева Милушева - 8б клас ,успех  4.94

6. Антония Георгиева Тодорова – 12б клас, успех 4.91

7. Анка Схрьодерс – 10а клас, успех 5.40

8. Кристиян Георгиев Георгиев – ХIа клас-успех 4.92

9. Иван Стилиянов Бадавров – 11б клас, успех 4.40

10.Радослав Стойчев Шейтанов - IXa клас, успех 4.75

11. Гюлджан Мартинова Стоянова – 9а клас, успех 5.48

12. Стефани Кънева Енчева – 10в клас , успех 4.71

13. Жулиен Димчев Колев – 12а клас, успех 5.25

14. Делчо Николаев Колев – 11б клас ,успех 4.46

15. Иванина Павлова Минева - 12б клас, успех 4.55

16. Камелия Атанасова Атанасова – 10б клас, успех 5.20

 17. Милена Ленкова Димитрова – 12а клас , успех 5.30

18.Ралица Стефанова Атанасова – 12в клас, успех 4.45

19. Хариет Миланова Нейкова - 8б клас, успех 4.46

20.Валентина Тодорова Желева – 10а клас , успех 5.30

Контрол по изпълнение на заповедта  и обявяването й на видно място на таблото на фоайето на  II-ри етаж на гимназията възлагам на Димитър Делев - ЗДУД и председател на училищната комисия.

Настоящата  заповед да се сведе до знанието на всички  заинтересовани лица   за сведение и изпълнение.

 

 

ДИРЕКТОР:   /К. Кръстев/