Ученически стипендии за първи срок на 2019/2020 уч. година

 ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”

(0391/25525 *6400 Димитровград, бул. “Хр. Ботев” №45

ПРОТОКОЛ №1/10.10.2019г.

 

            Днес 10.10.2019г. комисия, назначена със Заповед №29 от 02.10.2019г. на директора на ПЕГ “Д-р Иван Богоров”, в състав:

 

 1. Димитър Делев Димитров – председател, заместник-директор по учебната дейност
 2. Магдалена Веселинова Шиекова-Кръстева -  Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"
 3. Бистра Георгиева Жекова – главен учител
 4. Хилда Миланова Мартинова – главен учител
 5. Назифе Юджел Юсуф – счетоводител

се запозна с Постановление №33 от 15.02.2013г. на МС и ПМС №328/21.12.2017г за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и след обсъждане излезе със следното предложение:

 

         І. Критерии за допускане до класиране за различните видове стипендии и документи за кандидатстване.

 

1. За постигнати образователни резултати:

– завършено основно образование,

- минимален успех  от предходната учебна година или предходния учебен срок – Отличен (5,50), удостоверен с подпис на класния ръководител  и информация за наложени наказания през посочения период.

- Заявление-декларация по образец /в началото на учебната година и на втория учебен срок/

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:

 – завършено основно образование,

-  месечен доход на член от семейството (среден за предходните шест месеца) – не по-голям от  минималната работна заплата за страната

-  среден успех от предходната учебна година или предходния учебен срок -Добър (4,00).

- Заявление-декларация по образец /в началото на учебната година и на втория учебен срок/

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания:

– завършено основно образование,

- представяне на официален медицински документ, удостоверяващ заболяването – епикриза, решение на ТЕЛК.

- Заявление-декларация по образец /в началото на учебната година или при възникване на основание за получаването/

 

4. За ученици без родители:

– завършено основно образование,

- представяне на официални документи, удостоверяващи положението – копие на  смъртен акт.

- Заявление-декларация по образец /в началото на учебната година или при възникване на основание за получаването /

          ІІ. Критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии.

 1. Оформяне и подаване на необходимите документи, предвидени в Постановление №33 на МС и утвърдените критерии за класиране.
 2. Стипендии не се отпускат:

А)  при наложени наказания с решение на педагогическия съвет- до заличаване на наказанието.

Б) ) при повтаряне на учебната година, с изключение на повтарящи

 поради болест.

3. Еднократните стипендии се отпускат:

                А) За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование –  по предложение на класния ръководител до комисията и информация за възникналите обстоятелства.

                 Б) За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност – по мотивирано  предложение на класния ръководител , на ръководителя на извънкласната форма  или преподавателя по съответната научна дисциплина до комисията. За високи резултати се считат – класиране на 1-3 място на областни състезания , конкурси и олимпиади и 1-5 място на национални и международни изяви. Индивидуални и колективни творчески постижения, които издигат авторитета на училището и доказват  високото качество на обучение.

                 4. Месечни стипендии  за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането могат да бъдат отнети с решение на комисията при  наложени наказания  от педагогическия съвет.

         

  ІII. Размер на всеки вид стипендия и период, за който се отпуска.

1.  За постигнати образователни резултати – 40лв. месечно от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат за учебните месеци.

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – 25лв. месечно от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат за учебните месеци.

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания- 30лв. месечно от началото на всяка учебна година или от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, и може да се изплащат и за периода на неучебните месеци.

4. За ученици без родители и с един родител – 30лв. месечно от началото на всяка учебна година или от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, и може да се изплащат и за периода на неучебните месеци.

5. За еднократните стипендии – размерът се определя от комисията спрямо постиженията на ученика.

 

Приложение към Протокол №2 /06.11.2019г

Списък на учениците, които ще получават стипендии

за I срок на учебната 2019/2020 година

 

 1. Списък на учениците стипендианти по чл.4,ал.1,т.3-4 – стипендии за ученици  с трайни увреждания и без родители:

 

 1. Виктория Любомирова Василева – 8а клас
 2. Илияна Георгиева Грозева – 10а клас
 3. Божидар Станимиров Алексиев – 10б клас
 4. Михаил Георгиев Дамянов - 10б клас
 5. Радост Юлиянова Костадинова – 10в клас
 6. Петя Донева Германова – 11а клас
 7. Христо Венциславов Нейков – 11б клас
 8. Васил Христов Василев – 12б клас
 9. Валентина Ванчева Иванова – 12в клас
 10. Михаела Димитрова Карталова – 12в клас

 

II.  Списък на учениците стипендианти по чл.4,ал.1 т.1- за постигнати образователни резултати

 

8а клас

 1. Денислава Ивайлова Иванова – 5.93
 2. Камелия Веселинова Арнаудова – 5.50

 

8б клас

 1. Михаил Евгениев Гочев – 5.82
 2. Иван Петров Нечев – 5.76
 3. Мария Петрова Петрова – 5.63

 

8в клас

 1. Исмигюл Шенер Хасан – 5.93
 2. Кристиана Георгиева Георгиева – 5.69
 3. Мелиса Метин Ахмед – 5.63
 4. Симона Ангелова Караманова – 5.63

 

9а клас

 1. Георги Георгиев Делчев – 5,87
 2. Лаура Анне-Марие ван Дайк – 5.75
 3. Симона Николаева Танева – 5.63

 

9б клас

 1. Янис Хубенов Янчев – 5.70
 2. Моника Павлинова Василева – 5.50

 

9в клас

 1. Петя Пламенова Пасева – 6.00
 2. Генади Илиянов Илиев - 5.85
 3. Лора Янкова Янкова – 5.50

 

10а клас

 1. Нелина Петрова Петрова – 6.00
 2. Ралица Радева Динева – 5.86
 3. Тодор Славейков Димитров – 5.80
 4. Давид Антонов Тонев – 5.73
 5. Гергана Георгиева Георгиева – 5.67
 6. Веселин Пенчев Паунов – 5.60
 7. Румяна Вълчева Вълчева – 5.60
 8. Кристияна Красимирова Иванова – 5.53
 9. Виктория Василева Николова – 5.53
 10. Петър Данаилов Петев – 5.53

 

10б клас

 1. Денис Русев Хубенов – 5.79

 

10в клас

 1. Марина Христова Петкова – 5.90
 2. Марина Иванова Маринова – 5.80
 3. Дани Владимирова Стоилова – 5.67
 4. Даниел Тихомиров Тодоров – 5.50

 

11а клас

 1. Кристина Росенова Тонева – 6.00
 2. Владимир Василев Кръстанов – 6.00
 3. Никол-Валери Димитрова Димитрова – 6.00
 4. Наталия Пламенова Ганчева– 6.00
 5. Петър Тодоров Тодоров – 5.76
 6. Полина Миленова Стойнова – 5.62
 7. Габриела Кирилова Георгиева – 5.53

 

11б клас

 1. Петко Енчев Петков – 6.00
 2. Боряна Евгениева Динева – 5.77
 3. Пламен Жечев Пенчев – 5.77
 4. Мартин Антонов Митков – 5.69
 5. Стилиана Добромирова Янкова – 5.62
 6. Дамян Атанасов Петров – 5.62

 

12а клас

 1. Калина Недялкова Колева – 5.75
 2. Памела Валериева Пламенова – 5.66
 3. Георги Антоанов Жизгов – 5.60
 4. Никола Николаев Балев – 5.60
 5. Валентина Тодорова Желева – 5.58
 6. Раиса Хамди Раим – 5.55
 7. Анка Схрьодерс – 5.50

 

12б клас

 1. Елена Петрова Захариева – 6.00
 2. Мария Георгиева Кирева – 6.00
 3. Кирил Георгиев Кафтанов – 5.83
 4. Габриела Василева Василева – 5.83
 5. Жанета Живкова Наскова – 5.72
 6. Георги Атанасов Ангелов – 5.58
 7. Илая Ангелова Маринова – 5.50

 

12в клас

 1. Мария Янева Гьокова – 5.67
 2. Стела Бончева Банева – 5.67
 3. Калина Даниелова Палашева – 5.66

 

III. Списък на учениците стипендианти по чл.4,ал.1, т.2- за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване от отпадане

 

 1. Стела Живкова Кираджийска – 8а клас, успех 4.46
 2. Даниела Живкова Кираджийска – 8а клас, успех 4.15
 3. Едита Димитрова Делчева – 8в клас, успех 4.88
 4. Кристиана Красимирова Евтимова – 8в клас, 4.56
 5. Виктория Христова Иванова - 9а клас, успех 4.71
 6. Дарина Павлова Минева -9а клас успех 4.85
 7. Иван Илиянов Жеков – 9а клас, успех 4.70
 8. Мартин Руменов Василев – 9а клас, успех 5.42
 9. Моника Георгиева Стойчева - 9а клас, успех 4.74
 10. Михаела Атанасова Русева - 9а клас, успех 5.38
 11. Александър Николаев Любомиров – 9б клас, успех 5.20
 12. Атанас Тихомиров Трандев – 9в клас, успех 5.30
 13. Александра Антонова Попова – 9в клас –успех 4.90
 14. Никола Руменов Ангелов - 9в клас –успех 4.21
 15. Лора Пламенова Бакалова – 9в клас,успех 5.00
 16. Валентина Георгиева Милушева – 10б клас, успех 4.53
 17. Момчил Венков Велчев – 10б клас, успех 4.30
 18. Ивелина Благоева Димчева – 10в клас, успех 4.33
 19. Надежда Валентинова Панайотова – 11а клас, успех 5.46
 20. Радослав Стойчев Шейтанов – 11а клас, успех 5.15
 21. Наталия Николаева Славова – 11а клас, успех 5.46
 22.  Тони Димов Тонев -  11а клас, успех 4.07
 23. Антонио Мартинов Илиев – 11б клас, успех 5.38
 24. Кремена Здравкова Гочева – 11б клас, успех 4.84
 25. Естер Галинова Йосифова – 11б клас, успех 5.23
 26. Лефтер Атанасов Атанасов - 11б клас, успех 4.57
 27. Кирил Иванов Иванов – 12а клас, успех 4.90
 28. Ренислава Павлова Желева – 12б клас, успех 4.09
 29. Росица Живкова Тотева – 12б клас, успех 5.09
 30. Стефани Кънева Енчева – 12в клас, успех 5.08