ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕМИНАВАНЕ В САМОСТ. ИЛИ ИНДИВИД. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕМИНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ИЛИ В ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ЗАВЪРШАТ ОБУЧЕНИЕТО СИ В ДРУГИ СРОКОВЕ

Юридическа характеристика

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма , при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен план.

Самостоятелната форма на обучение се организира за:

  • Ученици в задължителна училищна възраст,които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение;
  • За даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на Педагогическия съвет;
  • Лица, навършили 16-годишна възраст;

При тази процедура е важно да се отбележи, че преминаването от дневна в самостоятелната форма на обучение става при наличието на определени условия и не трябва да се съпоставя с процедурата по налагане на наказание на учениците ”преместване от дневна форма в самостоятелната форма на обучение”.

 Индивидуална форма на обучение се организира за:

- Ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;

Знанията и уменията на учениците се оценяват чрез изпити.

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Осъществяване на процедурата

За преминаване от дневна в самостоятелната форма на обучение:

Първата стъпка, която трябва да се предприеме е да се заяви желание пред директора на училището за промяната формата на обучение. Това става чрез подаване на заявление до директора на училището от родителя /настойника/ на ученика или от самия ученик, когато той е навършил 16 години/, в което са посочени причините, поради които се иска преминаването от дневна в самостоятелната форма на обучение. Понякога естеството на посочената причина трябва да бъде подкрепено от съответния документ, който я удостоверява /например: здравословна причина следва да е подкрепена с медицински документ, издаден от компетентния за това орган/.

Директорът на училището след като се запознае със заявлението и прецени дали посочените в него причини съответстват на определените условия, решава дали ученикът следва да продължи обучението си в самостоятелната форма. Изключение прави случаят, когато се налага преминаване от дневна в самостоятелната форма на обучение на даровити ученици. Тогава решението се взема от педагогическия съвет на училището.

В случаите, когато директорът на училището прецени, че са налице условия за преминаване на ученика в самостоятелната форма на обучение или в индивидуална форма на обучение , той издава заповед, с която определя преминаването от една форма на обучение в друга.

Смяната на формата на обучение се прави в началото на учебната година .Промяна на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава от дневна в индивидуална или в самостоятелната форма на обучение.

Ученици, започнали обучението си в дневна форма на обучение и преминат в самостоятелната форма на обучение продължават обучението си при спазване изискванията на чл.20 от закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план /ЗСООМУП/, а именно-да завършат обучението си в определен етап от степента на образование по училищния учебен план, по който са започнали да се обучават в същото училище /чл.20, ал.1 ЗСООМУП/.

Обучението по всички учебни предмети завършва с полагане на изпит. Учениците могат да полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. Продължителността на обучението в един клас е една учебна година .

Учениците, които се обучават в самостоятелната форма на обучение или индивидуална форма се подготвят и явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

Учениците са задължени да подават заявление до Директора, в което да заявят периодите за явяване на изпити, като посочат конкретни желания за броя на изпитите и учебни предмети. Въз основа на подадените заявления се изготвя график за изпитите.

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определя със заповед на директора на училището.

Учениците, които не са се явили или са получили оценка Слаб 2 на изпитите по график имат право да се явят на две поправителни сесии.

Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал.2, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището.

Ученици, които имат оценка слаб 2 по учебен предмет на редовните и/или на допълнителната поправителна сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа. Ученици, които се обучават в индивидуална и самостоятелната форма на обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебни предмети, по които имат оценка слаб /2/ или не са се явили на поправителните изпити.

Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб /2/ по учебни предмети на редовните и/или на допълнителната поправителна сесии или не са се явили на поправителни изпити, не повтарят класа. Те могат да се явят на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и редовните поправителни сесии .

Изпитите се провеждат в съответствие с НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за системата на оценяване. В един ден не може да се провеждат изmити по повече от един учебен предмет.

Задължителната училищна документация, в която се вписват учениците в самостоятелната форма на обучение представлява:

  • личен картон за задочна и самостоятелна форма на обучение в СОУ, гимназия, профилиране гимназия, професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж - Наредба №8 от 11.08. 2016г. за документите за системата на предучилищното и училищното образование. Личният картон е книжно тяло по образец на министерство на образованието и науката и е с номенклатурен № 3-48, в което се записва информация за учебния процес за един ученик от IX до XII ( XIII) клас и за учениците, приети в професионалните училища, гимназии и колежи след средно образование. За всеки ученик, обучаващ се в самостоятелната форма се води личен картон, в който се записват личните му данни /трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ,гражданство, адрес по местоживеене и телефон/, година на утвърждаване на учебния план, по който ученикът е започнат обучението си, резултати от обучението на ученика за една учебна година и др. Всички задължителни реквизити, които се вписват в личния картон на ученика са определени от Наредба №8 от 11.08.2016г. за документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Личният картон се води от преподавателя, определен със заповедта за водене и оформяне на документацията на ученика..

Резултат от процедурата

Самостоятелната форма на обучение дава възможност на даровити ученици в задължителната училищна възраст и на ученици със здравословни проблеми да продължат обучението си, без да го прекъсват, във форма по-благоприятна за тях.

За учениците, навършили 16-годишна възраст това е начин да се продължи образованието им, като се преодолеят причините, възпрепятстващи обучението им в дневна форма.

В повечето случаи целта на преминаването в самостоятелна форма или индивидуална форма на обучение е да се даде възможност на учениците да завършат обучението си в следващ клас, етап, да придобият средно образование.