Заповед за изпити на ученици от дневна и самостоятелна форма на обучение за 2017/2018 учебна година

З а п о в е д № 290 /14.09.2017г.

                                              

На основание чл.259,ал.1,

                                               р.VII,чл.118 ал.6,т.1,2,3, чл.148,ал.2

                                               от ЗПУО,Н.№11/1.09.2016г.,чл.33,ал.2,

чл.34,ал.6,ал.7,чл.38,ал.1,т.1, Наредба №8 от 11.08.2016г.на МОН

 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

 

  1.  График за провеждане на изпити на ученици от дневна  и самостоятелна форма на обучение  през 2017/2018 учебна година:

 

- Изпит за промяна на оценката VIII – XI клас - м.юли, 2018г.- от 02.07.2018г. до 13.07.2018г.;

-  Изпит за промяна на оценката на ученици от VIII – XI клас- м.септември, 2018г. – от 03.09.2018г. до 10.09.2018г. вкл.;

- Изпит за промяна на оценката на ученици от XII клас – м.май - от 16 - 18.05.2018г. вкл., от 02.07. 2018г. до 13.07.2018г. , от 03.09.2018г. до 10.09.2018г. вкл.;

- Приравнителни изпити – при преместване на ученици от училище с различни учебни планове, след подадено заявление от ученика и със заповед на директора.

- Изпитите на ученици от самостоятелна форма на обучение  за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план се организират за всеки ученик според предварително подадено от ученика заявление за полагане на изпитите по време на обявените изпитни сесии през учебната година и допълнителните изпитни сесии.

Изпитни сесии за самостоятелна форма:

15.11.2017г. – 15.12.2017г.

15.03.2018г. – 15.04.2018г.

-  Изпитите се провеждат в кабинетите с видеонаблюдение  № 101,№102 и в училищната библиотека на  I етаж.

 

2. Процедурата по преминаване на учениците от дневна форма на обучение в самостоятелна форма на обучение или в индивидуална форма на обучение.

 

3. Конспектите, изпитните материали и критериите за оценяване от преподавателите за изпити на ученици от самостоятелна форма на обучение IX, X, ХІ, XII клас през 2017/2018 учебна година.

 

             Контрол по спазване , изпълнение на заповедта  възлагам на Димитър Делев – ЗД по УД.

Настоящата заповед да се публикува на сайта на гимназията, да се сведе до знанието на преподавателите и ЗД по УД за сведение и изпълнение.

                                              

ДИРЕКТОР: ...........................                    

                                                                         / К.КРЪСТЕВ /