Заповед за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение за 2018/2019 учебна година


 

З а п о в е д №20/ 28.09.2018г.

На основание чл.259,ал.1, 

р.VII,чл.118 ал.6,т.1,2,3, чл.148,ал.2

от ЗПУО,Н.№11/1.09.2016г.,чл.33,ал.2,

чл.34,ал.6,ал.7,чл.38,ал.1,т.1,

Наредба №8 от 11.08.2016г.на МОН,   

Решение на ПС –П.№6/12.07.2018г.

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

 

1.   График за провеждане на изпити на ученици  от самостоятелна форма на обучение  през 2018/2019 учебна година:

 

Изпитите на ученици от самостоятелна форма на обучение  за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план се организират за всеки ученик според предварително подадено от ученика заявление за полагане на изпитите по време на обявените изпитни сесии през учебната година .

Изпитни сесии за самостоятелна форма:

М.януари – 10.01. – до 31.01.

М.април – 01.04.- до 30.04.

М.юни – 01.06. – до 30.06.

-  Изпитите се провеждат в кабинетите с видеонаблюдение  № 101, №102 и в училищната библиотека на  I етаж.

 

2. Процедурата по преминаване на учениците от дневна форма на обучение в самостоятелна форма на обучение или в индивидуална форма на обучение.

 

3. Конспектите, изпитните материали и критериите за оценяване от преподавателите  за  изпити  на ученици  от самостоятелна  форма на обучение IX,  X,ХІ,XII клас  през  2018/2019 учебна година.

 

             Контрол по спазване , изпълнение на заповедта  възлагам на Димитър Делев – ЗД по УД.

Настоящата заповед да се публикува на сайта на гимназията, да се  сведе до знанието на преподавателите и  ЗД  по УД  за сведение и изпълнение.

                                               

 

 

ДИРЕКТОР: ...........................                    

                                  / К.КРЪСТЕВ /