Заповед за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение за 2019/2020 учебна година


 

З а п о в е д №15/ 17.09.2019г.

На основание чл.259,ал.1, 

р.VII,чл.118 ал.6,т.1,2,3, чл.148,ал.2

от ЗПУО,Н.№11/1.09.2016г.,чл.33,ал.2,

чл.34,ал.6,ал.7,чл.38,ал.1,т.1,

Наредба №8 от 11.08.2016г.на МОН,   

Решение на ПС –П.№9/13.09.2019г.

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

 

1.   График за провеждане на изпити на ученици  от самостоятелна форма на обучение  през 2019/2020 учебна година:

 

Изпитите на ученици от самостоятелна форма на обучение  за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план се организират за всеки ученик според предварително подадено от ученика заявление /10 дни преди началото на изпитната сесия / за полагане на изпитите по време на обявените изпитни сесии през учебната година .

Изпитни сесии за самостоятелна форма:

М.януари – 10.01. – до 31.01.

М.април – 01.04.- до 30.04.

М.юни – 01.06. – до 30.06.

-  Изпитите се провеждат в кабинетите с видеонаблюдение  № 101, №102 и в училищната библиотека на  I етаж.

 

2. Процедурата по преминаване на учениците от дневна форма на обучение в самостоятелна форма на обучение или в индивидуална форма на обучение.

 

3. Конспектите, изпитните материали и критериите за оценяване от преподавателите  за  изпити  на ученици  от самостоятелна  форма на обучение IX,  X,ХІ,XII клас  през  2019/2020 учебна година.

4.Личните картони, документи, заповеди, протоколи и др. на учениците от самостоятелна форма на обучение, се попълват периодично от преподавателите, които да отговарят за оформяне на учебната документация на ученика и се съхраняват в отделен класьор за учебната година в канцеларията на гимназията

След завършване на образованието същите се предават в архива на училището с постоянен срок на съхранение.

 

             Контрол по спазване , изпълнение на заповедта  възлагам на Димитър Делев – ЗД по УД.

Настоящата заповед да се публикува на сайта на гимназията, да се  сведе до знанието на преподавателите и  ЗД  по УД  за сведение и изпълнение.

                                               

 

 

ДИРЕКТОР: ...........................                    

                                  / К.КРЪСТЕВ /