План за квалификационната дейност през учебната 2018/2019 година

І. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА

Основен инструмент за мобилност и конкурентноспособност на пазара на труда е качеството на образованието в контекста на промените в геополитически, икономически и технологичен план.

Членството на България в Европейския съюз изисква модернизиране на образованието в перспективата на учене през целия живот.

Проектирането и реализирането на адекватни модели за квалификация на педагогическите кадри ще допринесе за по-голяма гъвкавост на системата и ще повиши качеството на средното образование.

Плана за квалификация на педагогическите кадри в ПЕГ «Д-р Иван Богоров» през учебната 2018/2019 година е разработен във връзка с потребностите от квалификация на педагогическите кадри и осъществени квалификации през миналата учебна година.

Организацията и координацията за реализиране на дейностите по плана ще се осъществява от директора и заместник-директора по УД и в тясно сътрудничество с РУО. Задължително условие е и партньорството със синдикални организации, съюзи на работодатели, областни и общински администрации, висши училища, департаменти по квалификации, неправителствени организации, лицензирани центрове за професионално обучение и др.

Във връзка с реализиране на вътрешните квалификационни форми да се организират и поддържат на електронно и хартиено портфолио всяка реализирана дейност която от своя страна трябва да съдържа уведомление, покана за провеждане на формата, информация за названието, точният час, място на провеждане, име и длъжност на обучаващото лице, списък на присъстващите учители с лични подписи, справка за финансовите разходи и работни материали.

 II. Конкретни цели:

 • осигуряване на качество в квалификационната дейност, ориентирана към пазара на труда;
 • осигуряване на възможност за непрекъснато повишаване квалификацията в контекста на учене през целия живот и кариерно развитие;
 • формиране на умения за разработване на проекти за усвояване на национални и европейски фондове;
 • реализиране на добри образователни и квалификационни практики от изпълнение на съвместни проекти и програми на регионално, национално и международно равнище;
 • разработване на система за наблюдение, анализ и оценка на развитието и реализацията на учителите, преподавателите и управленския състав за установяване потребностите от квалификация;
 • засилване и усъвършенстване на поддържащата квалификация по чуждоезикова подготовка;
 • създаване на условия за прозрачност и обществена подкрепа на квалификационната дейност.

ІІI. КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ И ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Формите за провеждане на квалификационно обучение на педагогическите кадри в ПЕГ «Д-р Иван Богоров» през учебната 2018/2019 година: курсове, семинари, и практически обучения по следните основни тематични направления:

 • обучение, свързано с въвеждане на ново учебно съдържание в девети клас;
 • образованието - като част от подготовката на България член на  ЕС;
 • чуждоезиково обучение, съобразено с европейските стандарти;
 • усъвършенстване управлението на образователния процес;
 • интерактивни методи на обучение;
 • права на детето;
 • гражданско образование в училищата;
 • безопасност на движението;
 • професионално ориентиране и сближаване със сферата на заетостта;
 • формиране на мотивация за учене през целия живот;
 • превенция на отпадащи ученици от училище;
 • работа в мултиетническа среда;
 • работа с ученици със специални образователни потребности;
 • здравно и екологично възпитание; поведение при тероризъм, бедствия и аварии;
 • превенция на деца и ученици в риск.
 • Работа с електронен дневник

 ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И ОБХВАТ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:

Дейностите, заложени в плана за квалификация на ПЕГ «Д-р Иван Богоров» през учебната 2018/2019 година са предназначени за:

1. Директора и заместник – директора по УД;

2. Главни учители;

3. Учители от средно образование – профилирана гимназия – VІІІ – ХІІ клас;

3. Педагогическия съветник;

IV. ФИНАНСИРАНЕ

Дейностите по реализиране на плана за квалификация на ПЕГ «Д-р Иван Богоров» през учебната 2018/2019 година се осигуряват в рамките на одобрените с бюджета за 2018 г. средства за квалификация чрез бюджетите на Министерство на образованието, и науката и други министерства и ведомства, чрез бюджета на общината и на гимназията- 1,2 % от ФРЗ за 2018г. и 2019 г.      

V. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА

1. Своевременно осигуряване на необходимите финансови средства.

2. Активно партниране със синдикалните организации и общинските администрации за осъществяване на контрола по финансирането, реализирането и осигуряване на качеството при изпълнението на плана.

3. Кадрово доокомплектоване и обучение на персонала на регионалните центрове на НПЦ.

4. Доизграждане на материално-техническа база към регионалните центрове на НПЦ.

5. Активно съдействие от страна на ръководствата на МОН, РУО, единодействие и непосредствена ангажираност на звената в системата на народната просвета.

6. Нормативно осигуряване и сертифициране на обучението.

ИНСТИТУЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА

Цялостният процес, свързан с квалификацията на педагогическите кадри, ще се реализира с участието на следните институции:

Министерство на образованието и науката

 • Министърът на образованието и науката утвърждава плана за квалификация на педагогическите кадри и при необходимост прави промени в него;
 • осъществява цялостния контрол по изпълнението на плана;
 • осигурява необходимите средства за финансиране на плана (за държавните детски градина, училища и обслужващи звена);

Министерство на труда и социалната политика / МТСП /

 • МОН съгласувано с МТСП привежда квалификационната дейност в съответствие с изискванията на пазара на труда.

Национален педагогически център

 • извършва цялостна организация и координация за реализиране на дейностите по плана;
 • управлява предоставените от МОН средства, необходими за реализацията на плана;
 • изготвя годишен отчет – анализ и периодични оценки за изпълнението на плана;
 • популяризира плана.

Регионално управление  на образованието на МОН – гр Хасково

 • участва в организацията, реализацията и координацията на дейностите по плана на регионално и местно ниво;
 • съгласува потребности от квалификация на педагогическите кадри на регионално ниво;
 • популяризира плана.

 Областна и общинска администрация

 • участват в проектирането, организацията и реализацията на дейностите по квалификация на педагогическите кадри на регионално и местно ниво;
 • осигуряват финансирането на квалификацията на педагогическите кадри в общинските детски градини, училища и обслужващи звена;

Синдикалните организации в ПЕГ “Д-р Иван Богоров” и Работодателския съюз в Димитровград

 • участват в дейността по проучването на потребностите от квалификация на педагогическите кадри;
 • участват в разработването на национални и регионални планове за квалификация;
 • съдействат за информирането, реализирането и участват в координирането и контрола на заложените в плана дейности и целевото им финансиране.

Агенция за закрила на детето;

Национална агенция за професионално образование и обучение;

Висши училища, департаменти и др.;

Центрове за обучение и квалификация;

Неправителствени организации;

Национални и европейски проекти и програми.

VІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Повишаване качеството на чуждоезиковото обучение и обучението по всички изучавани предмети в ПЕГ «Д-р Иван Богоров».

2. Обучение на екипи за разработване и реализация на национални и международни програми и проекти.

3. Изграждане на механизми за оценяване качеството на квалификационната дейност.

4. Мотивиране на педагогическите кадри в контекста на учене през целия живот.

5. Създаване на информационна база за придобитите/необходими квалификации и компетенции.

6. Утвърждаване на НПЦ и регионалните центрове като координационни структури и укрепване на институционалния им и административен капацитет.

7. Създаване на условия за интегриране на усилията на институциите на национално и регионално ниво с цел повишаване качеството на средното образование.

8. Осъществяване на обществен маркетинг за превръщане на образованието в рентабилна инвестиция.

 VII. Календарен план на дейностите

                   А. Извънучилищна квалификационна дейност    

 

Тема

Форма

Период на провеждане

Целева група

Отговорник за провеждането

Лектор/ организация

1

Съвременни интерактивни техники и мет.им приложение по БЕЛ

Семинар

Учебна 2018/2019

Преподаватели по бълг. ез. и лит.

РААБЕ

РААБЕ

2

Медийна грамотност в чуждоезиковото обучение

Тренинг

Учебна 2018/2019.

Преподавателите по чужди езици

ФУЛБРАЙТ

МАРИЯ ЯНЕВА

3

Иновативни форми, методи и техники на преподаване на природни науки и екология

Семинар

Учебна 2018/2019 .

Преподавателите по природни науки

РААБЕ

РААБЕ

4

Гражданско образование в обучението по история и цивилизации

Семинар

Учебна 2018/2019г.

Преподаватели по общ. науки и гражд. образ.

РААБЕ

РААБЕ

5

Съвременни технологии за анализ на резултатите в учебната дейност

Курс

Учебна 2018/2019г.

Преподаватели и ЗД по УД

СИЛА

СИЛА

6

Съвременен модел на учебно занятие .

Семинар

Учебна 2018/2019г.

Всички учители

РААБЕ

РААБЕ

7

Постигане на творчески цели в обучението по ИТ

Курс

Учебна 2018/2019г.

Преподаватели,

ИТ

ТУ -ВАРНА

ТУ-ВАРНА

8

Иновационни образователни технологии по физика и астрономия

Курс

Учебна 2018/2019г.

Преподаватели по физика

ТУ -Варна

ТУ -Варна

             
             
 

                                     

 

Б. Вътрешноучилищна квалификационна дейност

 

Форма

(семинар, тренинг и др.)

Тема

Време на провеждане / отговорник

 

Целева група

(брой)

Беседа

Обучението на учениците за действия при бедствия и аварии и безопасност на движението по пътищата

Октомври, 2018г.

Ив. Андреева

 

Класни ръководители

Семинар

Добри педагогически практики по български език и литература  в обучението на ученици от I X клас –нови учебни програми

Декември, 2018г.

Б. Жекова

4 учители по БЕЛ

Беседа

Обучението по немски език – анализ и тенденции

Януари, 2019г.

Анелия Койнова

2 учители по НЕ

Беседа

Обучението по история и цивилизации – анализ и тенденции

Февруари, 2019г.

Тодор Тодоров

2 учители  по история

Тренинг

Мотивация за ученето на учениците-същност и подходи за развитие

                                                                                  

Февруари, 2019г.

Цветанка Сталева

Педагогическия

колектив  на ПЕГ

Семинар

Формиране на екологична култура у учениците

 

Април, 2019г.

Ек. Костова

Педагогическия

колектив  на ПЕГ

Семинар

 

 

Обща подкрепа, за целите на превенцията на обучителни затруднения и за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение.

Май, 2019г.

Весела Недкова

Класни ръководители

Семинар

Обучение за работа с електронен дневник

Септември,2018

Д.Делев,

М.Кръстева

 

Педагогическият колектив

 

Темите са изведени от анкетно проучване с педагогическия персонал.

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 7 от 13.09.2018г.