Учебни планове за 2018/2019 година

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VIII а клас /английски език/ учебна 2018/2019 година

профил: „Чужди езици“

форма на обучение: дневна

организация на учебния ден: полудневна

 

Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков план за профилирано образованиес интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“, съгласно чл.12, ал.2, т.2 от и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по профила. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 5/ 28.06. 2018 г.,  съгласуван е с Обществения съвет, протокол № 3 от 10.09.2018 г.  и утвърден със заповед №261/11.09.2018 г. на директора на училището.

 1. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

І срок  - 18 учебни седмици

ІІ срок - 18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за учебната година график.

 

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

(Съгласно Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план)

 

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

4

144

Чужд език – английски език

18

648

Математика

3

108

Информационни технологии

1

36

Философия

1

36

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

30

1080

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

2

72

 1. Български език и литература

1

36

 1. Математика

1

36

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

 

брой часове за раздел В

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

115

III. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2018/2019 година.
 2. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в VІІІ клас, и по рамковия учебен план, по който е започнал да се обучава през учебната 2018/2019 г.;

 

 1. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава;

 

 1. Всяка учебна седмица, извън часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за осъществяване на спортни дейности –волейбол съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

 

 1. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план.

 

 1. По един час седмично /36 годишно/ от Раздел Б /избираеми учебни часове/ се дават на български език и литература и математика.

 

 1. Часовете от Раздел В – факултативни учебни часове не са разпределени.

Училищният учебен план влиза в сила от 15.09.2018 година.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  за VIII б клас /английски език/ учебна 2018/2019 година

профил: „Чужди езици“

форма на обучение: дневна

организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков план за профилирано образованиес интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“, съгласно чл.12, ал.2, т.2 от и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по профила. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 5/ 28.06. 2018 г.,  съгласуван е с Обществения съвет, протокол № 3 от 10.09.2018 г.  и утвърден със заповед №261/11.09.2018 г. на директора на училището.

 1. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

І срок  - 18 учебни седмици

ІІ срок - 18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за учебната година график.

 

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

(Съгласно Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план)

 

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

4

144

Чужд език – английски език

18

648

Математика

3

108

Информационни технологии

1

36

Философия

1

36

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

30

1080

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

2

72

 1. Български език и литература

1

36

 1. Математика

1

36

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

 

брой часове за раздел В

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1152

III. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2018/2019 година.
 2. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в VІІІ клас, и по рамковия учебен план, по който е започнал да се обучава през учебната 2018/2019 г.;

 

 1. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава;

 

 1. Всяка учебна седмица, извън часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за осъществяване на спортни дейности –волейбол съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

 

 1. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план.

 

 1. По един час седмично /36 годишно/ от Раздел Б /избираеми учебни часове/ се дават на български език и литература и математика.

 

 1. Часовете от Раздел В – факултативни учебни часове не са разпределени.

Училищният учебен план влиза в сила от 15.09.2018 година.

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VIII в клас /английски език/ учебна 2018/2019 година

профил: „Чужди езици“

форма на обучение: дневна

организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков план за профилирано образованиес интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“, съгласно чл.12, ал.2, т.2 от и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по профила. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 5/ 28.06. 2018 г.,  съгласуван е с Обществения съвет, протокол № 3 от 10.09.2018 г.  и утвърден със заповед №261/11.09.2018 г. на директора на училището.

 1. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

І срок  - 18 учебни седмици

ІІ срок - 18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за учебната година график.

 

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

(Съгласно Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план)

 

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

4

144

Чужд език – английски език

18

648

Математика

3

108

Информационни технологии

1

36

Философия

1

36

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

30

1080

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

2

72

 1. Български език и литература

1

36

 1. Математика

1

36

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

 

брой часове за раздел В

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1152

III. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ

 

 1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2017/2018 година.
 2. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в VІІІ клас, и по рамковия учебен план, по който е започнал да се обучава през учебната 2018/2019 г.;

 

 1. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава;

 

 1. Всяка учебна седмица, извън часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за осъществяване на спортни дейности –волейбол съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

 

 1. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план.

 

 1. По един час седмично /36 годишно/ от Раздел Б /избираеми учебни часове/ се дават на български език и литература и математика.

 

 1. Часовете от Раздел В – факултативни учебни часове не са разпределени.

Училищният учебен план влиза в сила от 15.09.2018 година.

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за IХ а клас /английски език/ учебна 2018/2019 година

профил: „Чужди езици“

форма на обучение: дневна

организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков план за профилирано образованиес интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“, съгласно чл.12, ал.2, т.2 от и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по профила. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 5/ 28.06. 2018 г.,  съгласуван е с Обществения съвет, протокол № 3 от 10.09.2018 г.  и утвърден със заповед №261/11.09.2018 г. на директора на училището.

 1. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

І срок  - 18 учебни седмици

ІІ срок - 18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за учебната година график.

 

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

(Съгласно Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план)

 

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

3

108

Чужд език – английски език

4

144

Чужд език – немски език

2

72

Математика

3

108

Информационни технологии

1

36

История и цивилизации

4

144

География и икономика

2

72

Философия

1

36

Биология и здравно образование

2,5

90

Физика и астрономия

2,5

90

Химия и опазване на околната среда

2,5

90

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

30,5

1098

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

1,5

54

Чужд език – английски език

1,5

54

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Общ брой часове за раздел В

3

108

Чужд език – английски език

1

36

Чужд език – немски език

2

72

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

35

1260

III. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ

 

 1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2018/2019 година.
 2. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в ІХ клас, и по рамковия учебен план, по който е започнал да се обучава през учебната 2018/2019 г.;

 

 1. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава;

 

 1. Учениците ще изучават предметите география и икономика, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда на английски език.

 

 1. Всяка учебна седмица, извън часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за осъществяване на спортни дейности –волейбол съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

 

 1. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план.

 

 1. По един час и половина седмично /54 годишно/ от Раздел Б /избираеми учебни часове/ се дават на английски език.

 

 1. Часовете от Раздел В – факултативни учебни часове са разпределени един час седмично /36 годишно/ на английски език и два часа седмично /72 годишно/ на немски език.

Училищният учебен план влиза в сила от 15.09.2018 година.

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за IХ б клас /английски език/ учебна 2018/2019 година

профил: „Чужди езици“

форма на обучение: дневна

организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков план за профилирано образованиес интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“, съгласно чл.12, ал.2, т.2 от и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по профила. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 5/ 28.06. 2018 г.,  съгласуван е с Обществения съвет, протокол № 3 от 10.09.2018 г.  и утвърден със заповед №261/11.09.2018 г. на директора на училището.

 1. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

І срок  - 18 учебни седмици

ІІ срок - 18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за учебната година график.

 

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

(Съгласно Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план)

 

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

3

108

Чужд език – английски език

4

144

Чужд език – немски език

2

72

Математика

3

108

Информационни технологии

1

36

История и цивилизации

4

144

География и икономика

2

72

Философия

1

36

Биология и здравно образование

2,5

90

Физика и астрономия

2,5

90

Химия и опазване на околната среда

2,5

90

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

30,5

1098

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

1,5

54

Чужд език – английски език

1,5

54

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Общ брой часове за раздел В

3

108

Чужд език – английски език

1

36

Чужд език – немски език

2

72

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

35

1260

 

 

 

 

 

III. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ

 

 1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2018/2019 година.
 2. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в ІХ клас, и по рамковия учебен план, по който е започнал да се обучава през учебната 2018/2019 г.;

 

 1. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава;

 

 1. Учениците ще изучават предметите география и икономика, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда на английски език.

 

 1. Всяка учебна седмица, извън часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за осъществяване на спортни дейности –волейбол съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

 

 1. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план.

 

 1. По един час и половина седмично /54 годишно/ от Раздел Б /избираеми учебни часове/ се дават на английски език.

 

 1. Часовете от Раздел В – факултативни учебни часове са разпределени един час седмично /36 годишно/ на английски език и два часа седмично /72 годишно/ на немски език.

Училищният учебен план влиза в сила от 15.09.2018 година.

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за IХ в клас /английски език/ учебна 2018/2019 година

профил: „Чужди езици“

форма на обучение: дневна

организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков план за профилирано образованиес интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“, съгласно чл.12, ал.2, т.2 от и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по профила. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 5/ 28.06. 2018 г.,  съгласуван е с Обществения съвет, протокол № 3 от 10.09.2018 г.  и утвърден със заповед №261/11.09.2018 г. на директора на училището.

 1. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

І срок  - 18 учебни седмици

ІІ срок - 18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за учебната година график.

 

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

(Съгласно Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план)

 

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

3

108

Чужд език – английски език

4

144

Чужд език – руски език

2

72

Математика

3

108

Информационни технологии

1

36

История и цивилизации

4

144

География и икономика

2

72

Философия

1

36

Биология и здравно образование

2,5

90

Физика и астрономия

2,5

90

Химия и опазване на околната среда

2,5

90

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

30,5

1098

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

1,5

54

Чужд език – английски език

1,5

54

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Общ брой часове за раздел В

3

108

Чужд език – английски език

1

36

Чужд език – руски език

2

72

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

35

1260

 

III. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ

 

 1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2018/2019 година.
 2. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в ІХ клас, и по рамковия учебен план, по който е започнал да се обучава през учебната 2018/2019 г.;

 

 1. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава;

 

 1. Учениците ще изучават предметите география и икономика, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда на английски език.

 

 1. Всяка учебна седмица, извън часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за осъществяване на спортни дейности –волейбол съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

 

 1. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план.

 

 1. По един час и половина седмично /54 годишно/ от Раздел Б /избираеми учебни часове/ се дават на английски език.

 

 1. Часовете от Раздел В – факултативни учебни часове са разпределени един час седмично /36 годишно/ на английски език и два часа седмично /72 годишно/ на руски език.

Училищният учебен план влиза в сила от 15.09.2018 година.

 

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО И  НАУКАТА

ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ” ДИМИТРОВГРАД

(пълно наименование на училището и населеното място)

 

 

Одобрявам:                            

                        Иван Панайотов

Началник на РУО –гр.Хасково

 

Съгласувал:

            ……………………

……………………

                                                              

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ   -  средно

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ               -  4 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ         -  дневна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  клас

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО     

РАВНИЩЕ  -  завършен VІІ клас                              

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за профилирани паралелки с ИИЧЕ

ПРОФИЛ:  ЧУЖДОЕЗИКОВ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК с ИСПАНСКИ ЕЗИК

 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 2. ИСПАНСКИ ЕЗИК
 3. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 4. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

Училищният учебен план е разработен въз основа на учебен план утвърден от Министъра на образованието и науката и е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол № 2 от 07.01.2016 г. Учебното време по предмети е разпределено по предмети в три вида подготовка – задължителна, задължително избираема и свободно избираема

ДИМИТРОВГРАД, 2016 година

І.  ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.

 

VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас                             І   срок – 18 учебни седмици

VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас                          ІІ  срок – 18 учебни седмици

ХІІ клас                                                ІІ  срок – 13 учебни седмици, 

                                                                            държавни зрелостни изпити;

 

ВАКАНЦИИ и НЕУЧЕБНИ ДНИ:  Съгласно утвърдения от Министъра на образованието и науката  за конкретната учебна година график.

                                                              

 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ.

 

Клас

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Общо

Година

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

гимн. етап

Учебни седмици

36

36

36

36

31

 

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПОДГОТОВКА                                        

 

 

 

 

 

 

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

417

Български език и литература                   

144                4

108                  3

108                 3

108                3

93                   3

417

2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

 

834

I чужд език                            Английски език                                            

648               18

144                  4   

144                  4   

144                  4   

124                   4 

556

II чужд език                                 Испански език                                           

 

72                  2 

72                  2 

72                  2 

62                    2 

278

3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

494

Математика                                                  

108                3

108                3

108                3

72               2 

62               2

350

Информатика                                                 

 

36               1

36               1

 

 

72

Информационни технологии                                                 

36               1

36               1

36               1

 

 

72

4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

569

История и цивилизация                                                

 

54                    1.5  

72                2

72               2 

62                2

206

География и икономика                                               

 

54               1.5

54               1.5

54               1.5

31                1

139

Психология и логика                                              

 

54               1.5

 

 

 

54

Етика и право                                              

 

 

54               1.5

 

 

54

Философия                                              

 

 

 

54               1.5

 

54

 

 

 

 

Свят и личност

 

 

 

 

62                2

62

5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

463

Биология и здравно образование                                           

 

72                2

72                2

72                2

 

144

Физика и астрономия                                           

 

54               1.5

72                2

72                2

31                1

175

Химия и опазване на околната среда                                           

 

54               1.5

72                2

72                2

 

144

6. ИЗКУСТВА

 

 

 

 

 

72

Музика                                                             

36               1

36               1

 

 

 

36

Изобразително изкуство                                           

36               1

36               1

 

 

 

36

7. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

 

 

 

 

278

Физическо възпитание и спорт                                           

72                2

72                2

72                2

72                2

62                2

278

Общ брой часове за ЗП                           

1080            30

990            27,5

972            27

864            24

589            19

3127

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА                                     

 

 

 

 

 

 

Б1. Профилирана подготовка

 

 

 

 

 

 

Български език и литература                  

 

 

36                  1

 72                  2

 62             2 

170

Английски език                                            

 

 90              2,5  

 72              2  

 108               3  

93                 3

363

Испански език                                           

 

 72              2  

 72              2  

 72              2  

93                 3

309

География и икономика                                           

 

 

 

 

 

93                 3

93

Б2. Непрофилирана подготовка

учениците в ХІІ клас могат да избират от:   математика, информатика, ИТ,история и цивилизация, физика и астрономия, свят и личност.                                  

 

 

 

 

62                                       2

62

География и икономика                                           

 

 

 

36                  1

 

36

Общо часове Б.

профилирана                     непрофилирана                                        

 

   162                           4,5                          0

   180                           5              0                       

  288                            7                          1

403                             11                         2

1033                             27,5                         3

ОБЩО ЗП+ПП+ЗИП: А+Б

1080            30

1152            32

1152            32

1152            32

992            32

4160

В. СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

учениците от всички класове могат да избират от предметите от раздел А.

 

 

 

 

 

 

Общо В:

144            4

144            4

144            4

144            4

124            4

700

ОБЩО ВСИЧКО: А +Б +В

1224            34

1296            36

1296            36

1296            36

1116            36

6228

 

 

 

 

 

 • Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по предмета "Физическо възпитание и спорт", който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, съгласно чл. 16, ал. 5 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, чл.21, ал.1, 2 и 3 от Закона за физическото възпитание и спорта  и заповед РД-09-1038/27.07.2004 г. на Министъра на образованието и науката.
 • В осми клас, в часа на класа, в съответствие със заповед Р09-619/31.10.2000 г. и заповед РД09-773/19.09.2003 г. на Министъра на образованието и науката, учениците изучават БДП съгласно действащата учебна програма.

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

- Учениците след завършване на ІХ клас получават Свидетелство за завършено основно образование. Включват се оценките по следните предмети:

от VІІІ клас: Български език и литература; Математика; АЕ; ИТ; Музика; ИИ; ФВС; от ІХ клас: ИЦ; ГИ;БЗО; ФА; ХООС.

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ клас  през учебната 2016/2017, които ще завършат  XII клас през учебната 2020/2021 г като полагат ДЗИ.
 2. Включените в раздел В часове се разпределят с решение на ПС /Не по-късно от 14.09./ всяка учебна година в съответствие с чл. 15, ал. 3 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, при спазване на изискванията на Наредба 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена чрез приложение към настоящия училищен учебен план, което следва да се разглежда като неразделна част от него.
 3. Учениците ще изучават предметите ГИ, БЗО и ХООС на английски език в ІХ и Х клас.
 4. Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол №2  от 07.01.2016 г. 
 5. Училищният учебен план е утвърден със Заповед № 119./07.01.2016 г. на директора на училището.
 6. Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация на паралелката в училищния архив, към Сведението за организиране на дейността в училището за учебната година (Списък-образец № 1) и в училищната библиотека, музей.
 7. Часовете по ЗИП се разпределят както следва:

ІХ клас – Има два профилиращи предмета:

1. Английски език – 90 часа /ПП/

2. Испански език – 72 часа /ПП/;

Х клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 72 часа /ПП/

2. Испански език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 36 часа /ПП/

ХІ клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 108 часа /ПП/

2. Испански език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 72 часа/ПП/

4. География и икономика – 36 часа непрофилирана подготовка.

ХІІ клас – Има четири профилиращи предмета:

1. Английски език – 93 часа /ПП/

2. Испански език – 93 часа /ПП/

3. Български език и литература – 62 часа/ПП/

4. География и икономика – 93 часа /ПП/;

За непрофилирана подготовка - 62 часа - учениците избират от:  математика, информатика, ИТ, история и цивилизация, свят и личност, физика и астрономия.

 

                                                                                   Красимир Кръстев

                                                                                  Директор на ПЕГ “Д-р Иван Богоров”,  Гр Димитровград

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО И  НАУКАТА

ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ” ДИМИТРОВГРАД

 (пълно наименование на училището и населеното място)

 

Одобрявам:                            

                        Иван Панайотов

Началник на РУО –гр.Хасково

 

Съгласувал:

            ……………………

……………………

                                                              

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ   -  средно

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ               -  4 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ         -  дневна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  клас

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО     

РАВНИЩЕ  -  завършен VІІ клас                              

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за профилирани паралелки с ИИЧЕ

ПРОФИЛ:  ЧУЖДОЕЗИКОВ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК с НЕМСКИ ЕЗИК

 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 2. НЕМСКИ ЕЗИК
 3. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 4. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Училищният учебен план е разработен въз основа на учебен план утвърден от Министъра на образованието и науката и е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол № 2 от 07.01.2016 г. Учебното време по предмети е разпределено по предмети в три вида подготовка – задължителна, задължително избираема и свободно избираема

ДИМИТРОВГРАД, 2016 година

І.  ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.

 

VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас                             І   срок – 18 учебни седмици

VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас                          ІІ  срок – 18 учебни седмици

ХІІ клас                                                ІІ  срок – 13 учебни седмици, 

                                                                            държавни зрелостни изпити;

 

ВАКАНЦИИ и НЕУЧЕБНИ ДНИ:  Съгласно утвърдения от Министъра на образованието и науката  за конкретната учебна година график.

                                                              

 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ.

 

Клас

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Общо

Година

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

гимн. етап

Учебни седмици

36

36

36

36

31

 

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПОДГОТОВКА                                        

 

 

 

 

 

 

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

417

Български език и литература                   

144                4

108                  3

108                 3

108                3

93                   3

417

2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

 

834

I чужд език                            Английски език                                            

648               18

144                  4   

144                  4   

144                  4   

124                   4 

556

II чужд език                                 Немски език                                           

 

72                  2 

72                  2 

72                  2 

62                    2 

278

3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

494

Математика                                                  

108                3

108                3

108                3

72               2 

62               2

350

Информатика                                                 

 

36               1

36               1

 

 

72

Информационни технологии                                                 

36               1

36               1

36               1

 

 

72

4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

569

История и цивилизация                                                

 

54                    1.5  

72                2

72               2 

62                2

206

География и икономика                                               

 

54               1.5

54               1.5

54               1.5

31                1

139

Психология и логика                                              

 

54               1.5

 

 

 

54

Етика и право                                              

 

 

54               1.5

 

 

54

Философия                                              

 

 

 

54               1.5

 

54

 

 

Свят и личност                       

 

                    

 

 

 

 

62                2

62

5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

463

Биология и здравно образование                                           

 

72                2

72                2

72                2

 

144

Физика и астрономия                                            

 

54               1.5

72                2

72                2

31                1

175

Химия и опазване на околната среда                                           

 

54               1.5

72                2

72                2

 

144

6. ИЗКУСТВА

 

 

 

 

 

72

Музика                                                            

36               1

36               1

 

 

 

36

Изобразително изкуство                                           

36               1

36               1

 

 

 

36

7. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

 

 

 

 

278

Физическо възпитание и спорт                                           

72                2

72                2

72                2

72                2

62                2

278

Общ брой часове за ЗП                            

1080            30

990            27,5

972            27

864            24

589            19

3127

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА                                     

 

 

 

 

 

 

Б1. Профилирана подготовка

 

 

 

 

 

 

Български език и литература                  

 

 

36                  1

 72                  2

 62             2 

170

Английски език                                            

 

 90              2,5  

 72              2  

 108               3  

93                 3

363

Немски език                                           

 

 72              2  

 72              2  

 72              2  

93                 3

309

Информационни технологии                                           

 

 

 

 

 

124                 4

124

Б2. Непрофилирана подготовка

учениците в ХІІ клас могат да избират от:   математика, информатика, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, свят и личност.                                  

 

 

 

 

31                                       1

31

Информационни технологии                                           

 

 

 

36                  1

 

36

Общо часове Б.

профилирана                     непрофилирана                                        

 

   162                           4,5                          0

   180                           5              0                       

  288                            7                          1

403                             12                         1

1033                             28,5                         2

ОБЩО ЗП+ПП+ЗИП: А+Б

1080            30

1152            32

1152            32

1152            32

992            32

4160

В. СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

учениците от всички класове могат да избират от предметите от раздел А.

 

 

 

 

 

 

Общо В:

144            4

144            4

144            4

144            4

124            4

700

ОБЩО ВСИЧКО: А +Б +В

1224            34

1296            36

1296            36

1296            36

1116            36

6228

 

 

 

 

 • Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по предмета "Физическо възпитание и спорт", който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, съгласно чл. 16, ал. 5 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, чл.21, ал.1, 2 и 3 от Закона за физическото възпитание и спорта  и заповед РД-09-1038/27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката.
 • В осми клас, в часа на класа, в съответствие със заповед Р09-619/31.10.2000 г. и заповед РД09-773/19.09.2003 г. на Министъра на образованието и науката, учениците изучават БДП съгласно действащата учебна програма.

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

- Учениците след завършване на ІХ клас получават Свидетелство за завършено основно образование. Включват се оценките по следните предмети:

от VІІІ клас: Български език и литература; Математика; АЕ; ИТ; Музика; ИИ; ФВС; от ІХ клас: ИЦ; ГИ;БЗО; ФА; ХООС.

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ клас  през учебната 2016/2017 година, които ще завършат  XII клас през учебната 2020/2021 г. като полагат ДЗИ.
 2.  Включените в раздел В часове се разпределят с решение на ПС /Не по-късно от 14.09./ всяка учебна година в съответствие с чл. 15, ал. 4 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, при спазване на изискванията на Наредба 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена чрез приложение към настоящия училищен учебен план, което следва да се разглежда като неразделна част от него.
 3.  Учениците ще изучават предметите ГИ, БЗО и ХООС на английски език в ІХ и Х клас.
 4.  Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол №2  от 07.01.2016 г. 
 5.  Училищният учебен план е утвърден със Заповед № 119/07.01.2016 г. на директора на училището.
 6.  Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация на паралелката в училищния архив, към Сведението за организиране на дейността в училището за учебната година (Списък-образец № 1) и в училищната библиотека, музей.
 7.  Часовете по ЗИП се разпределят както следва:

ІХ клас – Има два профилиращи предмета:

 1. Английски език – 90 часа /ПП/

 2. Немски език – 72 часа /ПП/;

Х клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 72 часа /ПП/

2. Немски език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 36 часа /ПП/

ХІ клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 108 часа /ПП/

2. Немски език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 72 часа/ПП/

4. Информационни технологии – 36 часа непрофилирана подготовка.

ХІІ клас – Има четири профилиращи предмета:

1. Английски език – 93 часа /ПП/

2. Немски език – 93 часа /ПП/

3. Български език и литература – 62 часа/ПП/

4. Информационни технологии – 124 часа /ПП/;

За непрофилирана подготовка - 31 часа - учениците избират от:  математика, информатика, история и цивилизация, география и икономика, свят и личност, физика и астрономия.

                                                                                  

                                                                                  Красимир Кръстев

                                                                                  Директор на ПЕГ “Д-р Иван Богоров”,  Гр Димитровград

 

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО И  НАУКАТА

 
   

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”, гр. ДИМИТРОВГРАД

 (пълно наименование на училището и населеното място)

Одобрявам:                            

                        Иван Панайотов

Началник на РИО –гр.Хасково

 

Съгласувал:

            ……………………

……………………

                                                              

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ   -  средно

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ               -  5 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ         -  дневна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  клас

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО     

РАВНИЩЕ  -  завършен VІІ клас                              

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за профилирани паралелки с ИИЧЕ

ПРОФИЛ:  ЧУЖДОЕЗИКОВ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК с НЕМСКИ ЕЗИК

 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 2. НЕМСКИ ЕЗИК
 3. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 4. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Училищният учебен план е утвърден от Министъра на образованието и науката и е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол № 3 от 08.01.2015 г. Учебното време по предмети е разпределено по предмети в три вида подготовка – задължителна, задължително избираема и свободно избираема

 

ДИМИТРОВГРАД, 2015 година

 

І.  ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.

 

VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас                             І   срок – 18 учебни седмици

VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас                          ІІ  срок – 18 учебни седмици

ХІІ клас                                                ІІ  срок – 13 учебни седмици, 

                                                                            държавни зрелостни изпити;

 

ВАКАНЦИИ и НЕУЧЕБНИ ДНИ:  Съгласно утвърдения от Министъра на образованието и науката  за конкретната учебна година.

                                                              

 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ.

 

Клас

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Общо

Година

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

гимн. етап

Учебни седмици

36

36

36

36

31

 

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПОДГОТОВКА                                        

 

 

 

 

 

 

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

417

Български език и литература                   

144                4

108                  3

108                 3

108                3

93                   3

417

2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

 

834

I чужд език                            Английски език                                            

648               18

144                  4   

144                  4   

144                  4   

124                   4 

556

II чужд език                                 Немски език                                           

 

72                  2 

72                  2 

72                  2 

62                    2 

278

3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

494

Математика                                                  

108                3

108                3

108                3

72               2 

62               2

350

Информатика                                                  

 

36               1

36               1

 

 

72

Информационни технологии                                                 

36               1

36               1

36               1

 

 

72

4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

569

История и цивилизация                                                

 

54                    1.5  

72                2

72               2 

62                2

206

География и икономика                                                

 

54               1.5

54               1.5

54               1.5

31                1

139

Психология и логика                                              

 

54               1.5

 

 

 

54

Етика и право                                               

 

 

54               1.5

 

 

54

Философия                                              

 

 

 

54               1.5

 

54

Свят и личност                                            

 

 

 

 

62                2

62

5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

463

Биология и здравно образование                                           

 

72                2

72                2

72                2

 

144

Физика и астрономия                                           

 

54               1.5

72                2

72                2

31                1

175

Химия и опазване на околната среда                                           

 

54               1.5

72                2

72                2

 

144

6. ИЗКУСТВА

 

 

 

 

 

72

Музика                                                             

36               1

36               1

 

 

 

36

Изобразително изкуство                                           

36               1

36               1

 

 

 

36

7. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

 

 

 

 

278

Физическо възпитание и спорт                                           

72                2

72                2

72                2

72                2

62                2

278

Общ брой часове за ЗП                           

1080            30

990            27,5

972            27

864            24

589            19

3127

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА                                     

 

 

 

 

 

 

Б1. Профилирана подготовка

 

 

 

 

 

 

Български език и литература                  

 

 

36                  1

 72                  2

 62             2 

170

Английски език                                            

 

 90              2,5  

 72              2  

 108               3  

93                 3

363

Немски език                                           

 

 72              2  

 72              2  

 72              2  

93                 3

309

Информационни технологии                                           

 

 

 

 

 

124                 4

124

Б2. Непрофилирана подготовка

учениците в ХІІ клас могат да избират от:   математика, информатика, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, свят и личност.                                  

 

 

 

 

31                                       1

31

Информационни технологии                                            

 

 

 

36                  1

 

36

Общо часове Б.

профилирана                     непрофилирана                                        

 

   162                           4,5                          0

   180                           5              0                       

  288                            7                          1

403                             12                         1

1033                             28,5                         2

ОБЩО ЗП+ПП+ЗИП: А+Б

1080            30

1152            32

1152            32

1152            32

992            32

4160

В. СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

учениците от всички класове могат да избират от предметите от раздел А.

 

 

 

 

 

 

Общо В:

144            4

144            4

144            4

144            4

124            4

700

ОБЩО ВСИЧКО: А +Б +В

1224            34

1296            36

1296            36

1296            36

1116            36

6228

 

 • Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по предмета "Физическо възпитание и спорт", който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, съгласно чл. 16, ал. 5 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, чл.21, ал.1, 2 и 3 от Закона за физическото възпитание и спорта  и заповед РД-09-1038/27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката.
 • В осми клас, в часа на класа, в съответствие със заповед Р09-619/31.10.2000 г. и заповед РД09-773/19.09.2003 г. на Министъра на образованието и науката, учениците изучават БДП съгласно действащата учебна програма.

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

- Учениците след завършване на ІХ клас получават Свидетелство за завършено основно образование. Включват се оценките по следните предмети:

от VІІІ клас: Български език и литература; Математика; АЕ; ИТ; Музика; ИИ; ФВС; от ІХ клас: ИЦ; ГИ;БЗО; ФА; ХООС.

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ А клас  през учебната 2015/2016, които ще завършат  XII клас през учебната 2019/2020 г. като полагат ДЗИ.
 2.  Включените в раздел В часове се разпределят с решение на ПС /Не по-късно от 14.09./ всяка учебна година в съответствие с чл. 15, ал. 4 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, при спазване на изискванията на Наредба 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена чрез приложение към настоящия училищен учебен план, което следва да се разглежда като неразделна част от него.
 3.  Учениците ще изучават предметите ГИ, БЗО и ХООС на английски език в ІХ и Х клас.
 4.  Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол №3  от 08.01.2015 г. 
 5.  Училищният учебен план е утвърден със Заповед № 103/09.01.2015 г. на директора на училището.
 6.  Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация на паралелката в училищния архив, към Сведението за организиране на дейността в училището за учебната година (Списък-образец № 1) и в училищната библиотека, музей.
 7.  Часовете по ЗИП се разпределят както следва:

ІХ клас – Има два профилиращи предмета:

 1. Английски език – 90 часа /ПП/

 2. Немски език – 72 часа /ПП/;

Х клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 72 часа /ПП/

2. Немски език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 36 часа /ПП/

ХІ клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 108 часа /ПП/

2. Немски език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 72 часа/ПП/

4. Информационни технологии – 36 часа непрофилирана подготовка.

ХІІ клас – Има четири профилиращи предмета:

1. Английски език – 93 часа /ПП/

2. Немски език – 93 часа /ПП/

3. Български език и литература – 62 часа/ПП/

4. Информационни технологии – 124 часа /ПП/;

За непрофилирана подготовка - 31 часа - учениците избират от:  математика, информатика, история и цивилизация, география и икономика, свят и личност, физика и астрономия.

                                                                                  

                                                                                  Красимир Кръстев

                                                                                  Директор на ЕГ “Д-р Иван Богоров", Гр Димитровград

 

 

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО И  НАУКАТА

 
   

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”, ДИМИТРОВГРАД

 (пълно наименование на училището и населеното място)

 

 

Одобрявам:                            

                        Иван Панайотов

Началник на РИО –гр.Хасково

 

Съгласувал:

            ……………………

……………………

                                                              

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ   -  средно

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ               -  5 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ         -  дневна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  клас

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО     

РАВНИЩЕ  -  завършен VІІ клас                              

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за профилирани паралелки с ИИЧЕ

ПРОФИЛ:  ЧУЖДОЕЗИКОВ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК с ИСПАНСКИ ЕЗИК

 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 2. ИСПАНСКИ ЕЗИК
 3. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 4. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

Училищният учебен план е утвърден от Министъра на образованието и науката и е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол № 3 от 08.01.2015 г. Учебното време по предмети е разпределено по предмети в три вида подготовка – задължителна, задължително избираема и свободно избираема

ДИМИТРОВГРАД, 2015 година

 

І.  ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.

 

VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас                             І   срок – 18 учебни седмици

VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас                          ІІ  срок – 18 учебни седмици

ХІІ клас                                                ІІ  срок – 13 учебни седмици, 

                                                                            държавни зрелостни изпити;

 

ВАКАНЦИИ и НЕУЧЕБНИ ДНИ:  Съгласно утвърдения от Министъра на образованието и науката  за конкретната учебна година.

                                                              

 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ.

 

Клас

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Общо

Година

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

гимн. етап

Учебни седмици

36

36

36

36

31

 

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПОДГОТОВКА                                        

 

 

 

 

 

 

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

417

Български език и литература                   

144                4

108                  3

108                 3

108                3

93                   3

417

2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

 

834

I чужд език                            Английски език                                            

648               18

144                  4   

144                  4   

144                  4   

124                   4 

556

II чужд език                                 Испански език                                           

 

72                  2 

72                  2 

72                  2 

62                    2 

278

3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

494

Математика                                                  

108                3

108                3

108                3

72               2 

62               2

350

Информатика                                                  

 

36               1

36               1

 

 

72

Информационни технологии                                                 

36               1

36               1

36               1

 

 

72

4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

569

История и цивилизация                                                

 

54                    1.5  

72                2

72               2 

62                2

206

География и икономика                                                

 

54               1.5

54               1.5

54               1.5

31                1

139

Психология и логика                                              

 

54               1.5

 

 

 

54

Етика и право                                               

 

 

54               1.5

 

 

54

Философия                                              

 

 

 

54               1.5

 

54

Свят и личност                                            

 

 

 

 

62                2

62

5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

463

Биология и здравно образование                                           

 

72                2

72                2

72                2

 

144

Физика и астрономия                                           

 

54               1.5

72                2

72                2

31                1

175

Химия и опазване на околната среда                                           

 

54               1.5

72                2

72                2

 

144

6. ИЗКУСТВА

 

 

 

 

 

72

Музика                                                             

36               1

36               1

 

 

 

36

Изобразително изкуство                                           

36               1

36               1

 

 

 

36

7. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

 

 

 

 

278

Физическо възпитание и спорт                                           

72                2

72                2

72                2

72                2

62                2

278

Общ брой часове за ЗП                           

1080            30

990            27,5

972            27

864            24

589            19

3127

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА                                     

 

 

 

 

 

 

Б1. Профилирана подготовка

 

 

 

 

 

 

Български език и литература                  

 

 

36                  1

 72                  2

 62             2 

170

Английски език                                            

 

 90              2,5  

 72              2  

 108               3  

93                 3

363

Испански език                                           

 

 72              2  

 72              2  

 72              2  

93                 3

309

География и икономика                                           

 

 

 

 

 

93                 3

93

Б2. Непрофилирана подготовка

учениците в ХІІ клас могат да избират от:   математика, информатика, ИТ,история и цивилизация, физика и астрономия, свят и личност.                                  

 

 

 

 

62                                       2

62

География и икономика                                           

 

 

 

36                  1

 

36

Общо часове Б.

профилирана                     непрофилирана                                        

 

   162                           4,5                          0

   180                           5              0                        

  288                            7                          1

403                             11                         2

1033                             27,5                         3

ОБЩО ЗП+ПП+ЗИП: А+Б

1080            30

1152            32

1152            32

1152            32

992            32

4160

В. СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

учениците от всички класове могат да избират от предметите от раздел А.

 

 

 

 

 

 

Общо В:

144            4

144            4

144            4

144            4

124            4

700

ОБЩО ВСИЧКО: А +Б +В

1224            34

1296            36

1296            36

1296            36

1116            36

6228

 

 • Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по предмета "Физическо възпитание и спорт", който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, съгласно чл. 16, ал. 5 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, чл.21, ал.1, 2 и 3 от Закона за физическото възпитание и спорта  и заповед РД-09-1038/27.07.2004 г. на Министъра на образованието и науката.
 • В осми клас, в часа на класа, в съответствие със заповед Р09-619/31.10.2000 г. и заповед РД09-773/19.09.2003 г. на Министъра на образованието и науката, учениците изучават БДП съгласно действащата учебна програма.

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

- Учениците след завършване на ІХ клас получават Свидетелство за завършено основно образование. Включват се оценките по следните предмети:

от VІІІ клас: Български език и литература; Математика; АЕ; ИТ; Музика; ИИ; ФВС; от ІХ клас: ИЦ; ГИ;БЗО; ФА; ХООС.

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ Б клас  през учебната 2015/2016, които ще завършат  XII клас през учебната 2019/2020 г като полагат ДЗИ.
 2. Включените в раздел В часове се разпределят с решение на ПС /Не по-късно от 14.09./ всяка учебна година в съответствие с чл. 15, ал. 3 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, при спазване на изискванията на Наредба 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена чрез приложение към настоящия училищен учебен план, което следва да се разглежда като неразделна част от него.
 3. Учениците ще изучават предметите ГИ, БЗО и ХООС на английски език в ІХ и Х клас.
 4. Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол №3  от 08.01.2015 г. 
 5. Училищният учебен план е утвърден със Заповед № 103./09.01.2015 г. на директора на училището.
 6. Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация на паралелката в училищния архив, към Сведението за организиране на дейността в училището за учебната година (Списък-образец № 1) и в училищната библиотека, музей.
 7. Часовете по ЗИП се разпределят както следва:

ІХ клас – Има два профилиращи предмета:

1. Английски език – 90 часа /ПП/

2. Испански език – 72 часа /ПП/;

Х клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 72 часа /ПП/

2. Испански език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 36 часа /ПП/

ХІ клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 108 часа /ПП/

2. Испански език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 72 часа/ПП/

4. География и икономика – 36 часа непрофилирана подготовка.

ХІІ клас – Има четири профилиращи предмета:

1. Английски език – 93 часа /ПП/

2. Испански език – 93 часа /ПП/

3. Български език и литература – 62 часа/ПП/

4. География и икономика – 93 часа /ПП/;

За непрофилирана подготовка - 62 часа - учениците избират от:  математика, информатика, ИТ, история и цивилизация, свят и личност, физика и астрономия.

 

                                                                                   Красимир Кръстев

                                                                                  Директор на ЕГ “Д-р Иван Богоров”, Гр Димитровград

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО И  НАУКАТА

 
   

 ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”, ДИМИТРОВГРАД

 (пълно наименование на училището и населеното място)

 

Одобрявам:                            

                        Иван Панайотов

Началник на РИО –гр.Хасково

 

Съгласувал:

            ……………………

……………………

                                                              

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ   -  средно

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ               -  5 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ         -  дневна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  клас

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО     

РАВНИЩЕ  -  завършен VІІ клас                              

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за профилирани паралелки с ИИЧЕ

ПРОФИЛ:  ЧУЖДОЕЗИКОВ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК с РУСКИ ЕЗИК

 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 2. РУСКИ ЕЗИК
 3. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 4. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Училищният учебен план е утвърден от Министъра на образованието и науката и е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол № 3 от 08.01.2015 г. Учебното време по предмети е разпределено по предмети в три вида подготовка – задължителна, задължително избираема и свободно избираема

 

 

 

ДИМИТРОВГРАД, 2015 година

 

 

 

 

 

 

 

І.  ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.

 

VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас                             І   срок – 18 учебни седмици

VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас                          ІІ  срок – 18 учебни седмици

ХІІ клас                                                ІІ  срок – 13 учебни седмици, 

                                                                            държавни зрелостни изпити;

 

ВАКАНЦИИ и НЕУЧЕБНИ ДНИ:  Съгласно утвърдения от Министъра на образованието и науката  за конкретната учебна година.

                                                              

 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ.

 

Клас

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Общо

Година

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

гимн. етап

Учебни седмици

36

36

36

36

31

 

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПОДГОТОВКА                                        

 

 

 

 

 

 

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

417

Български език и литература                   

144                4

108                  3

108                 3

108                3

93                   3

417

2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

 

834

I чужд език                            Английски език                                            

648               18

144                  4   

144                  4   

144                  4   

124                   4 

556

II чужд език                                 

Руски език                                           

 

72                  2 

72                  2 

72                  2 

62                    2 

278

3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

494

Математика                                                  

108                3

108                3

108                3

72               2 

62               2

350

Информатика                                                  

 

36               1

36               1

 

 

72

Информационни технологии                                                 

36               1

36               1

36               1

 

 

72

4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

569

История и цивилизация                                                

 

54                    1.5  

72                2

72               2 

62                2

206

География и икономика                                                

 

54               1.5

54               1.5

54               1.5

31                1

139

Психология и логика                                              

 

54               1.5

 

 

 

54

Етика и право                                               

 

 

54               1.5

 

 

54

Философия                                              

 

 

 

54               1.5

 

54

Свят и личност                                            

 

 

 

 

62                2

62

5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

463

Биология и здравно образование                                           

 

72                2

72                2

72                2

 

144

Физика и астрономия                                           

 

54               1.5

72                2

72                2

31                1

175

Химия и опазване на околната среда                                           

 

54               1.5

72                2

72                2

 

144

6. ИЗКУСТВА

 

 

 

 

 

72

Музика                                                             

36               1

36               1

 

 

 

36

Изобразително изкуство                                           

36               1

36               1

 

 

 

36

7. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

 

 

 

 

278

Физическо възпитание и спорт                                            

72                2

72                2

72                2

72                2

62                2

278

Общ брой часове за ЗП                           

1080            30

990            27,5

972            27

864            24

589            19

3127

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА                                     

 

 

 

 

 

 

Б1. Профилирана подготовка

 

 

 

 

 

 

Български език и литература                  

 

 

36                  1

 72                  2

 62             2 

170

Английски език                                            

 

 90              2,5  

 72              2  

 108               3  

93                 3

363

Руски език                                           

 

 72              2  

 72              2  

 72              2  

93                 3

309

Информационни технологии                                           

 

 

 

 

 

124                 4

124

Б2. Непрофилирана подготовка

учениците в ХІІ клас могат да избират от:   математика, информатика, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, свят и личност.                                  

 

 

 

 

31                                       1

31

Информационни технологии                                            

 

 

 

36                  1

 

36

Общо часове Б.

профилирана                     непрофилирана                                        

 

   162                           4,5                          0

   180                           5              0                       

  288                            7                          1

403                             12                         1

1033                             28,5                         2

ОБЩО ЗП+ПП+ЗИП: А+Б

1080            30

1152            32

1152            32

1152            32

992            32

4160

В. СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

учениците от всички класове могат да избират от предметите от раздел А.

 

 

 

 

 

 

Общо В:

144            4

144            4

144            4

144            4

124            4

700

ОБЩО ВСИЧКО: А +Б +В

1224            34

1296            36

1296            36

1296            36

1116            36

6228

 

 • Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по предмета "Физическо възпитание и спорт", който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, съгласно чл. 16, ал. 5 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, чл.21, ал.1, 2 и 3 от Закона за физическото възпитание и спорта  и заповед РД-09-1038/27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката.
 • В осми клас, в часа на класа, в съответствие със заповед Р09-619/31.10.2000 г. и заповед РД09-773/19.09.2003 г. на Министъра на образованието и науката, учениците изучават БДП съгласно действащата учебна програма.

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

- Учениците след завършване на ІХ клас получават Свидетелство за завършено основно образование. Включват се оценките по следните предмети:

от VІІІ клас: Български език и литература; Математика; АЕ; ИТ; Музика; ИИ; ФВС; от ІХ клас: ИЦ; ГИ;БЗО; ФА; ХООС.

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ В клас  през учебната 2015/2016, които ще завършат  XII клас през учебната 2019/2020 г. като полагат ДЗИ.
 2. Включените в раздел В часове се разпределят с решение на ПС /Не по-късно от 14.09./ всяка учебна година в съответствие с чл. 15, ал. 4 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, при спазване на изискванията на Наредба 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена чрез приложение към настоящия училищен учебен план, което следва да се разглежда като неразделна част от него.
 3. Учениците ще изучават предметите ГИ, БЗО и ХООС на английски език в ІХ и Х клас.
 4. Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол №3  от 08.01.2015 г. 
 5. Училищният учебен план е утвърден със Заповед № 103/09.01.2015 г. на директора на училището.
 6. Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация на паралелката в училищния архив, към Сведението за организиране на дейността в училището за учебната година (Списък-образец № 1) и в училищната библиотека, музей.
 7. Часовете по ЗИП се разпределят както следва:

ІХ клас – Има два профилиращи предмета:

 1. Английски език – 90 часа /ПП/

 2. Руски език – 72 часа /ПП/;

Х клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 72 часа /ПП/

2. Руски език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 36 часа /ПП/

ХІ клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 108 часа /ПП/

2. Руски език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 72 часа/ПП/

4. Информационни технологии – 36 часа непрофилирана подготовка.

ХІІ клас – Има четири профилиращи предмета:

1. Английски език – 93 часа /ПП/

2. Руски език – 93 часа /ПП/

3. Български език и литература – 62 часа/ПП/

4. Информационни технологии – 124 часа /ПП/;

За непрофилирана подготовка - 31 часа - учениците избират от:  математика, информатика, история и цивилизация, география и икономика, свят и личност, физика и астрономия.

                                                                                  

                                                                                  Красимир Кръстев

                                                                                  Директор на ЕГ “Д-р Иван Богоров",   Гр Димитровград

 

 

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО И  НАУКАТА

 
   

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”, ДИМИТРОВГРАД

 (пълно наименование на училището и населеното място)

 

 

Одобрявам:                            

                        Иван Панайотов

Началник на РИО –гр.Хасково

 

Съгласувал:

            ……………………

……………………

                                                              

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ   -  средно

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ               -  5 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ         -  дневна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  клас

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО     

РАВНИЩЕ  -  завършен VІІ клас                              

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за профилирани паралелки с ИИЧЕ

ПРОФИЛ:  ЧУЖДОЕЗИКОВ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК с РУСКИ ЕЗИК

 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 2. РУСКИ ЕЗИК
 3. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 4. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Училищният учебен план е утвърден от Министъра на образованието и науката и е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол № 3 от 08.01.2015 г. Учебното време по предмети е разпределено по предмети в три вида подготовка – задължителна, задължително избираема и свободно избираема

 

 

 

 

ДИМИТРОВГРАД, 2015 година

 

 

 

І.  ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.

 

VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас                             І   срок – 18 учебни седмици

VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас                          ІІ  срок – 18 учебни седмици

ХІІ клас                                                ІІ  срок – 13 учебни седмици, 

                                                                            държавни зрелостни изпити;

 

ВАКАНЦИИ и НЕУЧЕБНИ ДНИ:  Съгласно утвърдения от Министъра на образованието и науката  за конкретната учебна година.

                                                              

 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ.

 

Клас

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Общо

Година

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

гимн. етап

Учебни седмици

36

36

36

36

31

 

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПОДГОТОВКА                                        

 

 

 

 

 

 

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

417

Български език и литература                   

144                4

108                  3

108                 3

108                3

93                   3

417

2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

 

834

I чужд език                            Английски език                                            

648               18

144                  4   

144                  4   

144                  4   

124                   4 

556

II чужд език                                 

Руски език                                           

 

72                  2 

72                  2 

72                  2 

62                    2 

278

3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

494

Математика                                                  

108                3

108                3

108                3

72               2 

62               2

350

Информатика                                                  

 

36               1

36               1

 

 

72

Информационни технологии                                                 

36               1

36               1

36               1

 

 

72

4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

569

История и цивилизация                                                

 

54                    1.5  

72                2

72               2 

62                2

206

География и икономика                                                

 

54               1.5

54               1.5

54               1.5

31                1

139

Психология и логика                                              

 

54               1.5

 

 

 

54

Етика и право                                               

 

 

54               1.5

 

 

54

Философия                                              

 

 

 

54               1.5

 

54

Свят и личност                                            

 

 

 

 

62                2

62

5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

463

Биология и здравно образование                                           

 

72                2

72                2

72                2

 

144

Физика и астрономия                                           

 

54               1.5

72                2

72                2

31                1

175

Химия и опазване на околната среда                                           

 

54               1.5

72                2

72                2

 

144

6. ИЗКУСТВА

 

 

 

 

 

72

Музика                                                             

36               1

36               1

 

 

 

36

Изобразително изкуство                                           

36               1

36               1

 

 

 

36

7. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

 

 

 

 

278

Физическо възпитание и спорт                                            

72                2

72                2

72                2

72                2

62                2

278

Общ брой часове за ЗП                           

1080            30

990            27,5

972            27

864            24

589            19

3127

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА                                     

 

 

 

 

 

 

Б1. Профилирана подготовка

 

 

 

 

 

 

Български език и литература                  

 

 

36                  1

 72                  2

 62             2 

170

Английски език                                            

 

 90              2,5  

 72              2  

 108               3  

93                 3

363

Руски език                                           

 

 72              2  

 72              2  

 72              2  

93                 3

309

Информационни технологии                                           

 

 

 

 

 

124                 4

124

Б2. Непрофилирана подготовка

учениците в ХІІ клас могат да избират от:   математика, информатика, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, свят и личност.                                  

 

 

 

 

31                                       1

31

Информационни технологии                                            

 

 

 

36                  1

 

36

Общо часове Б.

профилирана                     непрофилирана                                        

 

   162                           4,5                          0

   180                           5              0                       

  288                            7                          1

403                             12                         1

1033                             28,5                         2

ОБЩО ЗП+ПП+ЗИП: А+Б

1080            30

1152            32

1152            32

1152            32

992            32

4160

В. СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

учениците от всички класове могат да избират от предметите от раздел А.

 

 

 

 

 

 

Общо В:

144            4

144            4

144            4

144            4

124            4

700

ОБЩО ВСИЧКО: А +Б +В

1224            34

1296            36

1296            36

1296            36

1116            36

6228

 

 • Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по предмета "Физическо възпитание и спорт", който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, съгласно чл. 16, ал. 5 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, чл.21, ал.1, 2 и 3 от Закона за физическото възпитание и спорта  и заповед РД-09-1038/27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката.
 • В осми клас, в часа на класа, в съответствие със заповед Р09-619/31.10.2000 г. и заповед РД09-773/19.09.2003 г. на Министъра на образованието и науката, учениците изучават БДП съгласно действащата учебна програма.

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

- Учениците след завършване на ІХ клас получават Свидетелство за завършено основно образование. Включват се оценките по следните предмети:

от VІІІ клас: Български език и литература; Математика; АЕ; ИТ; Музика; ИИ; ФВС; от ІХ клас: ИЦ; ГИ;БЗО; ФА; ХООС.

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ В клас  през учебната 2015/2016, които ще завършат  XII клас през учебната 2019/2020 г. като полагат ДЗИ.
 2. Включените в раздел В часове се разпределят с решение на ПС /Не по-късно от 14.09./ всяка учебна година в съответствие с чл. 15, ал. 4 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, при спазване на изискванията на Наредба 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена чрез приложение към настоящия училищен учебен план, което следва да се разглежда като неразделна част от него.
 3. Учениците ще изучават предметите ГИ, БЗО и ХООС на английски език в ІХ и Х клас.
 4. Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол №3  от 08.01.2015 г. 
 5. Училищният учебен план е утвърден със Заповед № 103/09.01.2015 г. на директора на училището.
 6. Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация на паралелката в училищния архив, към Сведението за организиране на дейността в училището за учебната година (Списък-образец № 1) и в училищната библиотека, музей.
 7. Часовете по ЗИП се разпределят както следва:

ІХ клас – Има два профилиращи предмета:

 1. Английски език – 90 часа /ПП/

 2. Руски език – 72 часа /ПП/;

Х клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 72 часа /ПП/

2. Руски език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 36 часа /ПП/

ХІ клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 108 часа /ПП/

2. Руски език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 72 часа/ПП/

4. Информационни технологии – 36 часа непрофилирана подготовка.

ХІІ клас – Има четири профилиращи предмета:

1. Английски език – 93 часа /ПП/

2. Руски език – 93 часа /ПП/

3. Български език и литература – 62 часа/ПП/

4. Информационни технологии – 124 часа /ПП/;

За непрофилирана подготовка - 31 часа - учениците избират от:  математика, информатика, история и цивилизация, география и икономика, свят и личност, физика и астрономия.

                                                                                  

                                                                                  Красимир Кръстев

                                                                                  Директор на ЕГ “Д-р Иван Богоров",   Гр Димитровград

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО И  НАУКАТА

 
   

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ", ДИМИТРОВГРАД

 (пълно наименование на училището и населеното място)

 

 

Одобрявам:                            

                        Иван Панайотов

Началник на РИО –гр.Хасково

 

Съгласувал:

            ……………………

……………………

                                                              

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ   -  средно

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ               -  5 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ         -  дневна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  клас

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО     

РАВНИЩЕ  -  завършен VІІ клас                             

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за профилирани паралелки с ИИЧЕ

ПРОФИЛ:  ЧУЖДОЕЗИКОВ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК с НЕМСКИ ЕЗИК и ИТ

 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 2. НЕМСКИ ЕЗИК
 3. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 4. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

Училищният учебен план е утвърден от Министъра на образованието и науката и е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол № 5 от 09.01.2014 г. Учебното време по предмети е разпределено по предмети в три вида подготовка – задължителна, задължително избираема и свободно избираема

ДИМИТРОВГРАД, 2014 година

 

І.  ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.

 

VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас                             І   срок – 18 учебни седмици

VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас                          ІІ  срок – 18 учебни седмици

ХІІ клас                                                ІІ  срок – 13 учебни седмици, 

                                                                            държавни зрелостни изпити;

 

ВАКАНЦИИ и НЕУЧЕБНИ ДНИ:  Съгласно утвърдения от Министъра на образованието и науката  за конкретната учебна година график и учебния план на училището.

                                                              

 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ.

 

Клас

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Общо

Година

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

гимн. етап

Учебни седмици

36

36

36

36

31

 

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПОДГОТОВКА                                        

 

 

 

 

 

 

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

417

Български език и литература                   

144                4

108                  3

108                 3

108                3

93                   3

417

2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

 

834

I чужд език                            Английски език                                            

648               18

144                  4    

144                  4   

144                  4   

124                   4 

556

II чужд език                                 Немски език                                           

 

72                  2 

72                  2 

72                  2 

62                    2 

278

3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

494

Математика                                                  

108                3

108                3

108                3

72               2 

62               2

350

Информатика                                                 

 

36               1

36               1

 

 

72

Информационни технологии                                                 

36               1

36               1

36               1

 

 

72

4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

569

История и цивилизация                                                

 

54                    1.5  

72                2

72               2 

62                2

206

География и икономика                                                

 

54               1.5

54               1.5

54               1.5

31                1

139

Психология и логика                                              

 

54               1.5

 

 

 

54

Етика и право                                               

 

 

54               1.5

 

 

54

Философия                                              

 

 

 

54               1.5

 

54

Свят и личност                                            

 

 

 

 

62                2

62

5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

463

Биология и здравно образование                                           

 

72                2

72                2

72                2

 

144

Физика и астрономия                                           

 

54               1.5

72                2

72                2

31                1

175

Химия и опазване на околната среда                                           

 

54               1.5

72                2

72                2

 

144

6. ИЗКУСТВА

 

 

 

 

 

72

Музика                                                            

36               1

36               1

 

 

 

36

Изобразително изкуство                                           

36               1

36               1

 

 

 

36

7. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

 

 

 

 

278

Физическа възпитание и спорт                                           

72                2

72                2

72                2

72                2

62                2

278

Общ брой часове за ЗП                           

1080            30

990            27,5

972            27

864            24

589            19

3127

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА                                     

 

 

 

 

 

 

Б1. Профилирана подготовка

 

 

 

 

 

 

Български език и литература                  

 

 

36                  1

 36                  1

 93             3 

165

Английски език                                            

 

 72              2  

 72              2  

 72               2  

93                 3

309

Немски език                                            

 

 72              2  

 72              2  

 72              2  

93                 3

309

Информационни технологии                                           

 

 

 

 

108                  3

124                 4

232

Б2. Непрофилирана подготовка

учениците в ХІІ клас могат да избират от:   математика, информатика, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, свят и личност.                                  

 

 

 

 

 

 

Български език и литература                    

 

 18                 0.5

 

 

 

18

Общо часове Б.

профилирана                     непрофилирана                                        

 

   162                           4                          0,5

   180                           5              0                       

  288                            8                          0

403                             12                         1

1033                             29                         1,5

ОБЩО ЗП+ПП+ЗИП: А+Б

1080            30

1152            32

1152            32

1152            32

992            32

4160

В. СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

 

 

 

 

 

 

Общо В:

144            4

144            4

144            4

144            4

124            4

700

ОБЩО ВСИЧКО: А +Б +В

1224            34

1296            36

1296            36

1296            36

1116            36

6228

 

 • Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по предмета "Физическо възпитание и спорт", който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, съгласно чл. 16, ал. 5 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, чл.21, ал.1, 2 и 3 от Закона за физическото възпитание и спорта  и заповед РД-09-1038/27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката.
 • В осми клас, в часа на класа, в съответствие със заповед Р09-619/31.10.2000 г. и заповед РД09-773/19.09.2003 г. на Министъра на образованието и науката, учениците изучават БДП съгласно действащата учебна програма.

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

- Учениците след завършване на ІХ клас получават Свидетелство за завършено основно образование. Включва следните предмети:

от VІІІ клас: БЕЛ-144ч.; Математика-108ч.; АЕ-648ч; ИТ-36ч; Музика-36ч; ИИ-36ч; ФВС-72ч. от ІХ клас: ИЦ-54ч; ГИ-54ч.;БЗО-72ч; ФА-54ч; ХООС-54ч.

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Всички обяснителни бележки, съдържащи се в приложения учебен план са в сила.
 2. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ А клас  през учебната 2014/2015, които ще завършат  XII клас през учебната 2018/2019 г. като полагат ДЗИ.
 3. Включените в раздел В часове се разпределят с решение на ПС /Не по-късно от 14.09./ всяка учебна година в съответствие с чл. 15, ал. 4 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, при спазване на изискванията на Наредба 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена чрез приложение към настоящия училищен учебен план, което следва да се разглежда като неразделна част от него.
 4. Учениците ще изучават предметите География и икономика и Биология и здравно образование на английски език в ІХ и Х клас.
 5. Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол №5  от 09.01.2014 г. 
 6. Училищният учебен план е утвърден със Заповед № 104/10.01.2014 г. на директора на училището.
 7. Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация на паралелката в училищния архив, към Сведението за организиране на дейността в училището за учебната година (Списък-образец № 1) и в училищната библиотека, музей.
 8. Часовете по ЗИП се разпределят както следва:

ІХ клас – Има два профилиращи предмета:

 1. Английски език – 72 часа /ПП/

 2. Немски език – 72 часа /ПП/;

 3. Български език и литература – 18 часа непрофилирана подготовка.

Х клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 72 часа /ПП/

2. Немски език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 36 часа /ПП/

ХІ клас – Има четири профилиращи предмета:

1. Английски език – 72 часа /ПП/

2. Немски език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 36 часа/ПП/

4. Информационни технологии – 108 часа /ПП/

ХІІ клас – Има четири профилиращи предмета:

1. Английски език – 93 часа /ПП/

2. Немски език – 93 часа /ПП/

3. Български език и литература – 93 часа/ПП/

4. Информационни технологии – 124 часа /ПП/;

 

                                                                                   Красимир Кръстев

                                                                                  Директор на ЕГ “Д-р Иван Богоров",  Гр Димитровград

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО И  НАУКАТА

 
   

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”, ДИМИТРОВГРАД

 (пълно наименование на училището и населеното място)

 

 

Одобрявам:                            

                        Иван Панайотов

Началник на РИО –гр.Хасково

 

Съгласувал:

            ……………………

……………………

                                                              

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ   -  средно

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ               -  5 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ         -  дневна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  клас

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО     

РАВНИЩЕ  -  завършен VІІ клас                              

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за профилирани паралелки с ИИЧЕ

ПРОФИЛ:  ЧУЖДОЕЗИКОВ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК с НЕМСКИ ЕЗИК и ГИ

 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 2. НЕМСКИ ЕЗИК
 3. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
 4. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

Училищният учебен план е утвърден от Министъра на образованието и науката и е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол № 5 от 09.01.2014 г. Учебното време по предмети е разпределено по предмети в три вида подготовка – задължителна, задължително избираема и свободно избираема

ДИМИТРОВГРАД, 2014 година

 

І.  ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.

 

VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас                             І   срок – 18 учебни седмици

VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас                          ІІ  срок – 18 учебни седмици

ХІІ клас                                                ІІ  срок – 13 учебни седмици, 

                                                                            държавни зрелостни изпити;

 

ВАКАНЦИИ и НЕУЧЕБНИ ДНИ:  Съгласно утвърдения от Министъра на образованието и науката  за конкретната учебна година график и учебния план на училището.

                                                              

 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ.

 

Клас

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Общо

Година

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

гимн. етап

Учебни седмици

36

36

36

36

31

 

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПОДГОТОВКА                                        

 

 

 

 

 

 

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

417

Български език и литература                   

144                4

108                  3

108                 3

108                3

93                   3

417

2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

 

834

I чужд език                            Английски език                                            

648               18

144                  4    

144                  4   

144                  4   

124                   4 

556

II чужд език                                 Немски език                                           

 

72                  2 

72                  2 

72                  2 

62                    2 

278

3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

494

Математика                                                  

108                3

108                3

108                3

72               2 

62               2

350

Информатика                                                 

 

36               1

36               1

 

 

72

Информационни технологии                                                 

36               1

36               1

36               1

 

 

72

4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

569

История и цивилизация                                                

 

54                    1.5  

72                2

72               2 

62                2

206

География и икономика                                                

 

54               1.5

54               1.5

54               1.5

31                1

139

Психология и логика                                              

 

54               1.5

 

 

 

54

Етика и право                                               

 

 

54               1.5

 

 

54

Философия                                              

 

 

 

54               1.5

 

54

Свят и личност                                            

 

 

 

 

62                2

62

5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

463

Биология и здравно образование                                           

 

72                2

72                2

72                2

 

144

Физика и астрономия                                           

 

54               1.5

72                2

72                2

31                1

175

Химия и опазване на околната среда                                           

 

54               1.5

72                2

72                2

 

144

6. ИЗКУСТВА

 

 

 

 

 

72

Музика                                                            

36               1

36               1

 

 

 

36

Изобразително изкуство                                           

36               1

36               1

 

 

 

36

7. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

 

 

 

 

278

Физическа възпитание и спорт                                           

72                2

72                2

72                2

72                2

62                2

278

Общ брой часове за ЗП                           

1080            30

990            27,5

972            27

864            24

589            19

3127

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА                                     

 

 

 

 

 

 

Б1. Профилирана подготовка

 

 

 

 

 

 

Български език и литература                  

 

 

36                  1

 72                  2

93             3 

201

Английски език                                            

 

 72              2  

 72              2  

 72               2  

93                 3

309

Немски език                                           

 

 72              2  

 72              2  

 72              2  

93                 3

309

География и икономика                                           

 

 

 

 

72                  2

93                 3

165

Б2. Непрофилирана подготовка

учениците в ХІІ клас могат да избират от:   математика, информатика, ИТ,история и цивилизация, физика и астрономия, свят и личност.                                  

 

 

 

 

 

 

Български език и литература                    

 

 18                 0.5

 

 

 

18

Информационни технологии                                                 

 

 

 

 

31                1

31

Общо часове Б.

профилирана                     непрофилирана                                        

 

   162                           4                          0,5

   180                           5              0                       

  288                            8                          0

403                             11                         2

1033                             28                         2,5

ОБЩО ЗП+ПП+ЗИП: А+Б

1080            30

1152            32

1152            32

1152            32

992            32

4160

В. СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

 

 

 

 

 

 

Общо В:

144            4

144            4

144            4

144            4

124            4

700

ОБЩО ВСИЧКО: А +Б +В

1224            34

1296            36

1296            36

1296            36

1116            36

6228

 

 • Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по предмета "Физическо възпитание и спорт", който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, съгласно чл. 16, ал. 5 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, чл.21, ал.1, 2 и 3 от Закона за физическото възпитание и спорта  и заповед РД-09-1038/27.07.2004 г. на Министъра на образованието и науката.
 • В осми клас, в часа на класа, в съответствие със заповед Р09-619/31.10.2000 г. и заповед РД09-773/19.09.2003 г. на Министъра на образованието и науката, учениците изучават БДП съгласно действащата учебна програма.

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

- Учениците след завършване на ІХ клас получават Свидетелство за завършено основно образование. Включва следните предмети:

от VІІІ клас: БЕЛ-144ч.; Математика-108ч.; АЕ-648ч; ИТ-36ч; Музика-36ч; ИИ-36ч; ФВС-72ч. от ІХ клас: ИЦ-54ч; ГИ-54ч.;БЗО-72ч; ФА-54ч; ХООС-54ч.

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Всички обяснителни бележки, съдържащи се в приложения учебен план са в сила.
 2. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ Б клас  през учебната 2014/2015, които ще завършат  XII клас през учебната 2018/2019 г като полагат ДЗИ.
 3. Включените в раздел В часове се разпределят с решение на ПС /Не по-късно от 14.09./ всяка учебна година в съответствие с чл. 15, ал. 3 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, при спазване на изискванията на Наредба 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена чрез приложение към настоящия училищен учебен план, което следва да се разглежда като неразделна част от него.
 4. Учениците ще изучават предметите География и икономика и Биология и здравно образование на английски език в ІХ и Х клас.
 5. Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол №5  от 09.01.2014 г. 
 6. Училищният учебен план е утвърден със Заповед № 104./10.01.2014 г. на директора на училището.
 7. Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация на паралелката в училищния архив, към Сведението за организиране на дейността в училището за учебната година (Списък-образец № 1) и в училищната библиотека, музей.
 8. Часовете по ЗИП се разпределят както следва:

ІХ клас – Има два профилиращи предмета:

1. Английски език – 72 часа /ПП/

2. Немски език – 72 часа /ПП/;

 Български език и литература – 18 часа непрофилирана подготовка.

Х клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 72 часа /ПП/

2. Немски език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 36 часа /ПП/

ХІ клас – Има четири профилиращи предмета:

1. Английски език – 72 часа /ПП/

2. Немски език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 72 часа/ПП/

4. География и икономика – 72 часа /ПП/

ХІІ клас – Има четири профилиращи предмета:

1. Английски език – 93 часа /ПП/

2. Немски език – 93 часа /ПП/

3. Български език и литература – 93 часа/ПП/

4. География и икономика – 93 часа /ПП/;

 Информационни технологии - 31 часа непрофилирана подготовка.

                                                                                   Красимир Кръстев

                                                                                  Директор на ЕГ “Д-р Иван Богоров” , Гр Димитровград