Учебни планове за 2019/2020 година

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VIII а клас /английски език/ учебна 2019/2020 година

профил: „Чужди езици“

форма на обучение: дневна

организация на учебния ден: полудневна

 

Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков план за профилирано образованиес интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“, съгласно чл.12, ал.2, т.2 от и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по профила. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 6/ 13.05. 2019 г.,  съгласуван е с Обществения съвет, протокол № 4 от 26.08.2019 г.  и утвърден със заповед №220/27.08.2019 г. на директора на училището.

 1. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

І срок  - 18 учебни седмици

ІІ срок - 18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за учебната година график.

 

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

(Съгласно Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план)

 

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

4

144

Чужд език – английски език

18

648

Математика

3

108

Информационни технологии

1

36

Философия

1

36

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

30

1080

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

2

72

 1. Български език и литература

1

36

 1. Математика

1

36

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

 

брой часове за раздел В

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

115

III. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година.
 2. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в VІІІ клас, и по рамковия учебен план, по който е започнал да се обучава през учебната 2019/2020 г.;

3. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава;

4. Всяка учебна седмица, извън часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за осъществяване на спортни дейности –волейбол съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

5. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план.

6. По един час седмично /36 годишно/ от Раздел Б /избираеми учебни часове/ се дават на български език и литература и математика.

7. Часовете от Раздел В – факултативни учебни часове не са разпределени.

Училищният учебен план влиза в сила от 15.09.2019 година.

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  за VIII б клас /английски език/ учебна 2019/2020 година

профил: „Чужди езици“

форма на обучение: дневна

организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков план за профилирано образованиес интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“, съгласно чл.12, ал.2, т.2 от и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по профила. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 6/ 13.05. 2019 г.,  съгласуван е с Обществения съвет, протокол № 4 от 26.08.2019 г.  и утвърден със заповед №220/27.08.2019 г. на директора на училището.

 1. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

І срок  - 18 учебни седмици

ІІ срок - 18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за учебната година график.

 

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

(Съгласно Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план)

 

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

4

144

Чужд език – английски език

18

648

Математика

3

108

Информационни технологии

1

36

Философия

1

36

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

30

1080

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

2

72

 1. Български език и литература

1

36

 1. Математика

1

36

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

 

брой часове за раздел В

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1152

III. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година.
 2. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в VІІІ клас, и по рамковия учебен план, по който е започнал да се обучава през учебната 2019/2020 г.;

3. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава;

4. Всяка учебна седмица, извън часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за осъществяване на спортни дейности –волейбол съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

5. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план.

6. По един час седмично /36 годишно/ от Раздел Б /избираеми учебни часове/ се дават на български език и литература и математика.

7. Часовете от Раздел В – факултативни учебни часове не са разпределени.

Училищният учебен план влиза в сила от 15.09.2019 година.

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VIII в клас /английски език/ учебна 2019/2020 година

профил: „Чужди езици“

форма на обучение: дневна

организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков план за профилирано образованиес интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“, съгласно чл.12, ал.2, т.2 от и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по профила. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 6/ 13.05. 2019 г.,  съгласуван е с Обществения съвет, протокол № 4 от 26.08.2019 г.  и утвърден със заповед №220/27.08.2019 г. на директора на училището.

 1. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

І срок  - 18 учебни седмици

ІІ срок - 18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за учебната година график.

 

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

(Съгласно Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план)

 

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

4

144

Чужд език – английски език

18

648

Математика

3

108

Информационни технологии

1

36

Философия

1

36

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

30

1080

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

2

72

 1. Български език и литература

1

36

 1. Математика

1

36

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

 

брой часове за раздел В

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1152

III. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ

 

 1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година.
 2. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в VІІІ клас, и по рамковия учебен план, по който е започнал да се обучава през учебната 2019/2020 г.;
 3. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава;
 4. Всяка учебна седмица, извън часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за осъществяване на спортни дейности –волейбол съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 5. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план.
 6. По един час седмично /36 годишно/ от Раздел Б /избираеми учебни часове/ се дават на български език и литература и математика.
 7. Часовете от Раздел В – факултативни учебни часове не са разпределени.

Училищният учебен план влиза в сила от 15.09.2019 година.

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за IХ а клас /английски език/ учебна 2019/2020 година

профил: „Чужди езици“

форма на обучение: дневна

организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков план за профилирано образованиес интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“, съгласно чл.12, ал.2, т.2 от и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по профила. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 6/ 13.05. 2019 г.,  съгласуван е с Обществения съвет, протокол № 4 от 26.08.2019 г.  и утвърден със заповед №220/27.08.2019 г. на директора на училището.

 1. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

І срок  - 18 учебни седмици

ІІ срок - 18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за учебната година график.

 

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

(Съгласно Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план)

 

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

3

108

Чужд език – английски език

4

144

Чужд език – испански език

2

72

Математика

3

108

Информационни технологии

1

36

История и цивилизации

4

144

География и икономика

2

72

Философия

1

36

Биология и здравно образование

2,5

90

Физика и астрономия

2,5

90

Химия и опазване на околната среда

2,5

90

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

30,5

1098

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

1,5

54

Чужд език – английски език

1,5

54

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Общ брой часове за раздел В

3

108

Чужд език – английски език

1

36

Чужд език – испански език

2

72

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

35

1260

III. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ

 

 1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година.
 2. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в ІХ клас, и по рамковия учебен план, по който е започнал да се обучава през учебната 2019/2020 г.;
 3. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава;
 4. Учениците ще изучават предметите география и икономика, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда на английски език.
 5. Всяка учебна седмица, извън часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за осъществяване на спортни дейности –волейбол съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 6. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план.
 7. По един час и половина седмично /54 годишно/ от Раздел Б /избираеми учебни часове/ се дават на английски език.
 8. Часовете от Раздел В – факултативни учебни часове са разпределени един час седмично /36 годишно/ на английски език и два часа седмично /72 годишно/ на испански език.

Училищният учебен план влиза в сила от 15.09.2019 година.

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за IХ б клас /английски език/ учебна 2019/2020 година

профил: „Чужди езици“

форма на обучение: дневна

организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков план за профилирано образованиес интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“, съгласно чл.12, ал.2, т.2 от и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по профила. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 6/ 13.05. 2019 г.,  съгласуван е с Обществения съвет, протокол № 4 от 26.08.2019 г.  и утвърден със заповед №220/27.08.2019 г. на директора на училището.

 1. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

І срок  - 18 учебни седмици

ІІ срок - 18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за учебната година график.

 

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

(Съгласно Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план)

 

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

3

108

Чужд език – английски език

4

144

Чужд език – немски език

2

72

Математика

3

108

Информационни технологии

1

36

История и цивилизации

4

144

География и икономика

2

72

Философия

1

36

Биология и здравно образование

2,5

90

Физика и астрономия

2,5

90

Химия и опазване на околната среда

2,5

90

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

30,5

1098

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

1,5

54

Чужд език – английски език

1,5

54

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Общ брой часове за раздел В

3

108

Чужд език – английски език

1

36

Чужд език – немски език

2

72

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

35

1260

 

 

 

 

 

III. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ

 

 1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година.
 2. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в ІХ клас, и по рамковия учебен план, по който е започнал да се обучава през учебната 2019/2020 г.;
 3. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава;
 4. Учениците ще изучават предметите география и икономика, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда на английски език.
 5. Всяка учебна седмица, извън часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за осъществяване на спортни дейности –волейбол съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 6. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план.
 7. По един час и половина седмично /54 годишно/ от Раздел Б /избираеми учебни часове/ се дават на английски език.
 8. Часовете от Раздел В – факултативни учебни часове са разпределени един час седмично /36 годишно/ на английски език и два часа седмично /72 годишно/ на немски език.

Училищният учебен план влиза в сила от 15.09.2019 година.

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за IХ в клас /английски език/ учебна 2019/2020 година

профил: „Чужди езици“

форма на обучение: дневна

организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков план за профилирано образованиес интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“, съгласно чл.12, ал.2, т.2 от и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по профила. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 6/ 13.05. 2019 г.,  съгласуван е с Обществения съвет, протокол № 4 от 26.08.2019 г.  и утвърден със заповед №220/27.08.2019 г. на директора на училището.

 1. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

І срок  - 18 учебни седмици

ІІ срок - 18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за учебната година график.

 

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

(Съгласно Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план)

 

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

3

108

Чужд език – английски език

4

144

Чужд език – руски език

2

72

Математика

3

108

Информационни технологии

1

36

История и цивилизации

4

144

География и икономика

2

72

Философия

1

36

Биология и здравно образование

2,5

90

Физика и астрономия

2,5

90

Химия и опазване на околната среда

2,5

90

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

30,5

1098

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

1,5

54

Чужд език – английски език

1,5

54

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Общ брой часове за раздел В

3

108

Чужд език – английски език

1

36

Чужд език – руски език

2

72

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

35

1260

 

III. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ

 

 1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година.
 2. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в ІХ клас, и по рамковия учебен план, по който е започнал да се обучава през учебната 2019/2020 г.;
 3. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава;
 4. Учениците ще изучават предметите география и икономика, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда на английски език.
 5. Всяка учебна седмица, извън часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за осъществяване на спортни дейности –волейбол съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 6. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план.
 7. По един час и половина седмично /54 годишно/ от Раздел Б /избираеми учебни часове/ се дават на английски език.
 8. Часовете от Раздел В – факултативни учебни часове са разпределени един час седмично /36 годишно/ на английски език и два часа седмично /72 годишно/ на руски език.

Училищният учебен план влиза в сила от 15.09.2019 година.

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за Х а клас /английски език/ - учебна 2019/2020 година

профил: „Чужди езици“

форма на обучение: дневна

организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков план за профилирано образованиес интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“, съгласно чл.12, ал.2, т.2 от и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по профила. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол  №7/ 27.06. 2019 г.,  съгласуван е с Обществения съвет, протокол № 4 от 26.08.2019 г.  и утвърден със заповед №220/27.08.2019 г. на директора на училището.

 1. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

І срок  - 18 учебни седмици

ІІ срок - 18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за учебната година график.

 

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

(Съгласно Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план)

 

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

3

108

Чужд език – английски език

2

72

Чужд език – немски език

2

72

Математика

2

72

Информационни технологии

0.5

18

История и цивилизации

3.5

126

География и икономика

2.5

90

Философия

2

72

Биология и здравно образование

2

72

Физика и астрономия

2

72

Химия и опазване на околната среда

2

72

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

26,5

954

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

5,5

198

Чужд език – английски език

3,5

126

Чужд език – немски език

2

72

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Общ брой часове за раздел В

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1152

 
 

III. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ

 

 1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година.
 2. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в Х клас, и по рамковия учебен план, по който е започнал да се обучава през учебната 2019/2020 г.;
 3. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава;
 4. Учениците ще изучават предметите география и икономика, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда на английски език.
 5. Всяка учебна седмица, извън часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за осъществяване на спортни дейности –волейбол съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 6. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план.
 7. По три часа и половина седмично /126 годишно/ от Раздел Б /избираеми учебни часове/ се дават на английски език и два часа седмично /72 годишно/ от Раздел Б /избираеми учебни часове/ се дават на немски език.
 8. Часовете от Раздел В – факултативни учебни часове се разпределят според желанията на учениците за съответната учебна година.

Училищният учебен план влиза в сила от 15.09.2019 година.

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за Х б клас /английски език/ - учебна 2019/2020 година

профил: „Чужди езици“

форма на обучение: дневна

организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков план за профилирано образованиес интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“, съгласно чл.12, ал.2, т.2 от и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по профила. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол  №7/ 27.06. 2019 г.,  съгласуван е с Обществения съвет, протокол № 4 от 26.08.2019 г.  и утвърден със заповед №220/27.08.2019 г. на директора на училището.

 1. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

І срок  - 18 учебни седмици

ІІ срок - 18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за учебната година график.

 

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

(Съгласно Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план)

 

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

3

108

Чужд език – английски език

2

72

Чужд език – немски език

2

72

Математика

2

72

Информационни технологии

0.5

18

История и цивилизации

3.5

126

География и икономика

2.5

90

Философия

2

72

Биология и здравно образование

2

72

Физика и астрономия

2

72

Химия и опазване на околната среда

2

72

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

26,5

954

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

5,5

198

Чужд език – английски език

3,5

126

Чужд език – немски език

2

72

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Общ брой часове за раздел В

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1152

 

 

 

 

 

 

 

III. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ

 

 1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година.
 2. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в Х клас, и по рамковия учебен план, по който е започнал да се обучава през учебната 2019/2020 г.;
 3. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава;
 4. Учениците ще изучават предметите география и икономика, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда на английски език.
 5. Всяка учебна седмица, извън часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за осъществяване на спортни дейности –волейбол съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 6. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план.
 7. По три часа и половина седмично /126 годишно/ от Раздел Б /избираеми учебни часове/ се дават на английски език и два часа седмично /72 годишно/ от Раздел Б /избираеми учебни часове/ се дават на немски език.
 8. Часовете от Раздел В – факултативни учебни часове се разпределят според желанията на учениците за съответната учебна година.

Училищният учебен план влиза в сила от 15.09.2019 година.

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за Х в клас /английски език/ - учебна 2019/2020 година

профил: „Чужди езици“

форма на обучение: дневна

организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков план за профилирано образованиес интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“, съгласно чл.12, ал.2, т.2 от и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по профила. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол  №7/ 27.06. 2019 г.,  съгласуван е с Обществения съвет, протокол № 4 от 26.08.2019 г.  и утвърден със заповед №220/27.08.2019 г. на директора на училището.

 1. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

І срок  - 18 учебни седмици

ІІ срок - 18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за учебната година график.

 

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

(Съгласно Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план)

 

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

3

108

Чужд език – английски език

2

72

Чужд език – руски език

2

72

Математика

2

72

Информационни технологии

0.5

18

История и цивилизации

3.5

126

География и икономика

2.5

90

Философия

2

72

Биология и здравно образование

2

72

Физика и астрономия

2

72

Химия и опазване на околната среда

2

72

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

26,5

954

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

5,5

198

Чужд език – английски език

3,5

126

Чужд език – руски език

2

72

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Общ брой часове за раздел В

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1152

 

III. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ

 

 1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година.
 2. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в Х клас, и по рамковия учебен план, по който е започнал да се обучава през учебната 2019/2020 г.;
 3. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава;
 4. Учениците ще изучават предметите география и икономика, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда на английски език.
 5. Всяка учебна седмица, извън часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за осъществяване на спортни дейности –волейбол съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 6. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план.
 7. По три часа и половина седмично /126 годишно/ от Раздел Б /избираеми учебни часове/ се дават на английски език и два часа седмично /72 годишно/ от Раздел Б /избираеми учебни часове/ се дават на руски език.
 8. Часовете от Раздел В – факултативни учебни часове се разпределят според желанията на учениците за съответната учебна година.

Училищният учебен план влиза в сила от 15.09.2019 го

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за профилирани паралелки с ИИЧЕ - XI a клас

ПРОФИЛ:  ЧУЖДОЕЗИКОВ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК с ИСПАНСКИ ЕЗИК

 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ   -  средно

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ               -  4 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ         -  дневна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  клас

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО     

РАВНИЩЕ  -  завършен VІІ клас                            

 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 2. ИСПАНСКИ ЕЗИК
 3. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 4. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

Училищният учебен план е разработен въз основа на учебен план утвърден от Министъра на образованието и науката и е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол № 2 от 07.01.2016 г. Учебното време по предмети е разпределено по предмети в три вида подготовка – задължителна, задължително избираема и свободно избираема

 

І.  ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.

 

VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас                             І   срок – 18 учебни седмици

VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас                                   ІІ  срок – 18 учебни седмици

ХІІ клас                                                     ІІ  срок – 13 учебни седмици, 

                                                                            държавни зрелостни изпити;

 

ВАКАНЦИИ и НЕУЧЕБНИ ДНИ:  Съгласно утвърдения от Министъра на образованието и науката  за конкретната учебна година график.

                                                              

 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ.

 

Клас

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Общо

Година

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

гимн. етап

Учебни седмици

36

36

36

36

31

 

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПОДГОТОВКА                                        

 

 

 

 

 

 

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

417

Български език и литература                   

144               4

108               

3

108                

3

108               

3

93                  

3

417

2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

 

834

I чужд език                            Английски език                                            

648               18

144                  

4   

144                 

 4   

144                 

 4   

124                  

556

II чужд език                                 Испански език                                           

 

72                 

72                 

 2 

72                 

62                   

278

3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

494

Математика                                                  

108                3

108               

3

108              

  3

72              

 2 

62              

2

350

Информатика                                                 

 

36              

1

36              

1

 

 

72

Информационни технологии                                                 

36              

1

36               

1

36              

1

 

 

72

4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

569

История и цивилизация                                                

 

54                   

1.5  

72               

2

72              

62              

  2

206

География и икономика                                               

 

54             

  1.5

54              

1.5

54              

1.5

31               

1

139

Психология и логика                                              

 

54             

  1.5

 

 

 

54

Етика и право                                              

 

 

54              

1.5

 

 

54

Философия                                              

 

 

 

54              

1.5

 

54

 

Свят и личност

 

 

 

 

62               

2

62

5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

463

Биология и здравно образование                                           

 

72               

2

72               

2

72               

2

 

144

Физика и астрономия                                           

 

54              

1.5

72               

2

72               

2

31               

1

175

Химия и опазване на околната среда                                           

 

54              

1.5

72               

2

72               

2

 

144

6. ИЗКУСТВА

 

 

 

 

 

72

Музика                                                             

36              

1

36              

1

 

 

 

36

Изобразително изкуство                                           

36             

  1

36              

1

 

 

 

36

7. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

 

 

 

 

278

Физическо възпитание и спорт                                           

72                2

72               

2

72               

2

72               

2

62               

2

278

Общ брой часове за ЗП                           

1080            30

990           

27,5

972           

27

864           

24

589           

19

3127

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА                                     

 

 

 

 

 

 

Б1. Профилирана подготовка

 

 

 

 

 

 

Български език и литература                  

 

 

36                 

1

 72                 

2

 62            

170

Английски език                                            

 

 90             

2,5  

 72             

2  

 108              

3  

93                

3

363

Испански език                                           

 

 72            

  2  

 72             

2  

 72             

2  

93                

3

309

География и икономика                                           

 

 

 

 

 

93                

3

93

Б2. Непрофилирана подготовка

учениците в ХІІ клас могат да избират от:   математика, информатика, ИТ,история и цивилизация, физика и астрономия, свят и личност.                                  

 

 

 

 

62                                       2

62

География и икономика                                           

 

 

 

36                 

1

 

36

Общо часове Б.

профилирана                     непрофилирана                                        

 

   162                           4,5                          0

   180                           5              0                       

  288                            7                         

1

403                             11                        

2

1033                             27,5                         3

ОБЩО ЗП+ПП+ЗИП: А+Б

1080            30

1152           

32

1152           

32

1152           

32

992           

32

4160

В. СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

учениците от всички класове могат да избират от предметите от раздел А.

 

 

 

 

 

 

Общо В:

144           

 4

144           

4

144          

  4

144           

4

124           

4

700

ОБЩО ВСИЧКО: А +Б +В

1224            34

1296           

36

1296           

36

1296           

36

1116           

36

6228

 

 

 • Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по предмета "Физическо възпитание и спорт", който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, съгласно чл. 16, ал. 5 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, чл.21, ал.1, 2 и 3 от Закона за физическото възпитание и спорта  и заповед РД-09-1038/27.07.2004 г. на Министъра на образованието и науката.
 • В осми клас, в часа на класа, в съответствие със заповед Р09-619/31.10.2000 г. и заповед РД09-773/19.09.2003 г. на Министъра на образованието и науката, учениците изучават БДП съгласно действащата учебна програма.

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

- Учениците след завършване на ІХ клас получават Свидетелство за завършено основно образование. Включват се оценките по следните предмети:

от VІІІ клас: Български език и литература; Математика; АЕ; ИТ; Музика; ИИ; ФВС; от ІХ клас: ИЦ; ГИ;БЗО; ФА; ХООС.

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ клас  през учебната 2016/2017, които ще завършат  XII клас през учебната 2020/2021 г като полагат ДЗИ.
 2. Включените в раздел В часове се разпределят с решение на ПС /Не по-късно от 14.09./ всяка учебна година в съответствие с чл. 15, ал. 3 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, при спазване на изискванията на Наредба 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена чрез приложение към настоящия училищен учебен план, което следва да се разглежда като неразделна част от него.
 3. Учениците ще изучават предметите ГИ, БЗО и ХООС на английски език в ІХ и Х клас.
 4. Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол №2  от 07.01.2016 г. 
 5. Училищният учебен план е утвърден със Заповед № 119./07.01.2016 г. на директора на училището.
 6. Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация на паралелката в училищния архив, към Сведението за организиране на дейността в училището за учебната година (Списък-образец № 1) и в училищната библиотека, музей.
 7. Часовете по ЗИП се разпределят както следва:

ІХ клас – Има два профилиращи предмета:

1. Английски език – 90 часа /ПП/

2. Испански език – 72 часа /ПП/;

Х клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 72 часа /ПП/

2. Испански език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 36 часа /ПП/

ХІ клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 108 часа /ПП/

2. Испански език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 72 часа/ПП/

4. География и икономика – 36 часа непрофилирана подготовка.

ХІІ клас – Има четири профилиращи предмета:

1. Английски език – 93 часа /ПП/

2. Испански език – 93 часа /ПП/

3. Български език и литература – 62 часа/ПП/

4. География и икономика – 93 часа /ПП/;

За непрофилирана подготовка - 62 часа - учениците избират от:  математика, информатика, ИТ, история и цивилизация, свят и личност, физика и астрономия.

         

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за профилирани паралелки с ИИЧЕ - XI б клас

ПРОФИЛ:  ЧУЖДОЕЗИКОВ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК с НЕМСКИ ЕЗИК

 

                                                    

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ   -  средно

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ               -  4 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ         -  дневна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  клас

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО     

РАВНИЩЕ  -  завършен VІІ клас                             

 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 2. НЕМСКИ ЕЗИК
 3. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 4. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Училищният учебен план е разработен въз основа на учебен план утвърден от Министъра на образованието и науката и е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол № 2 от 07.01.2016 г. Учебното време по предмети е разпределено по предмети в три вида подготовка – задължителна, задължително избираема и свободно избираема

 

І.  ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.

 

VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас                             І   срок – 18 учебни седмици

VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас                                   ІІ  срок – 18 учебни седмици

ХІІ клас                                                     ІІ  срок – 13 учебни седмици, 

                                                                            държавни зрелостни изпити;

 

ВАКАНЦИИ и НЕУЧЕБНИ ДНИ:  Съгласно утвърдения от Министъра на образованието и науката  за конкретната учебна година график.

                                                              

 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ.

 

Клас

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Общо

Година

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

гимн. етап

Учебни седмици

36

36

36

36

31

 

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПОДГОТОВКА                                        

 

 

 

 

 

 

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

417

Български език и литература                   

144               4

108                

3

108               

3

108              

  3

93                  

3

417

2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

 

834

I чужд език                            Английски език                                            

648               18

144                 

 4   

144                

  4   

144                

  4   

124                  

556

II чужд език                                 Немски език                                           

 

72                 

72                

  2 

72                 

62                   

278

3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

494

Математика                                                  

108                3

108               

3

108               

3

72              

 2 

62              

 

2

350

Информатика                                                 

 

36              

1

36              

1

 

 

72

Информационни технологии                                                 

36             

  1

36           

    1

36             

  1

 

 

72

4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

569

История и цивилизация                                                

 

54                   

1.5  

72               

2

72              

62               

2

206

География и икономика                                               

 

54              

1.5

54              

1.5

54              

1.5

31               

1

139

Психология и логика                                              

 

54              

1.5

 

 

 

54

Етика и право                                              

 

 

54              

1.5

 

 

54

Философия                                              

 

 

 

54              

1.5

 

54

 

 

Свят и личност                       

 

                    

 

 

 

 

62               

2

62

5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

463

Биология и здравно образование                                           

 

72              

  2

72               

2

72               

2

 

144

Физика и астрономия                                            

 

54              

1.5

72               

2

72               

2

31               

1

175

Химия и опазване на околната среда                                           

 

54              

1.5

72               

2

72               

2

 

144

6. ИЗКУСТВА

 

 

 

 

 

72

Музика                                                            

36              

1

36              

1

 

 

 

36

Изобразително изкуство                                           

36              

1

36              

1

 

 

 

36

7. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

 

 

 

 

278

Физическо възпитание и спорт                                           

72                2

72               

2

72               

2

72               

2

62               

2

278

Общ брой часове за ЗП                            

1080            30

990           

27,5

972           

27

864           

24

589           

19

3127

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА                                     

 

 

 

 

 

 

Б1. Профилирана подготовка

 

 

 

 

 

 

Български език и литература                  

 

 

36                 

1

 72                 

2

 62           

  2 

170

Английски език                                            

 

 90            

  2,5  

 72            

  2  

 108              

3  

93                

3

363

Немски език                                           

 

 72             

2  

 72             

2  

 72             

2  

93                

3

309

Информационни технологии                                           

 

 

 

 

 

124                

4

124

Б2. Непрофилирана подготовка

учениците в ХІІ клас могат да избират от:   математика, информатика, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, свят и личност.                                  

 

 

 

 

31                                    1

31

Информационни технологии                                           

 

 

 

36                 

1

 

36

Общо часове Б.

профилирана                     непрофилирана                                        

 

   162                           4,5                          0

   180                           5              0                       

  288                            7                         

1

403                             12                        

1

1033                             28,5                        

2

ОБЩО ЗП+ПП+ЗИП: А+Б

1080            30

1152           

32

1152           

32

1152           

32

992           

32

4160

В. СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

учениците от всички класове могат да избират от предметите от раздел А.

 

 

 

 

 

 

Общо В:

144           

4

144           

4

144           

4

144        

    4

124           

4

700

ОБЩО ВСИЧКО: А +Б +В

1224            34

1296         

   36

1296           

36

1296           

36

1116           

36

6228

 

 • Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по предмета "Физическо възпитание и спорт", който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, съгласно чл. 16, ал. 5 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, чл.21, ал.1, 2 и 3 от Закона за физическото възпитание и спорта  и заповед РД-09-1038/27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката.
 • В осми клас, в часа на класа, в съответствие със заповед Р09-619/31.10.2000 г. и заповед РД09-773/19.09.2003 г. на Министъра на образованието и науката, учениците изучават БДП съгласно действащата учебна програма.

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

- Учениците след завършване на ІХ клас получават Свидетелство за завършено основно образование. Включват се оценките по следните предмети:

от VІІІ клас: Български език и литература; Математика; АЕ; ИТ; Музика; ИИ; ФВС; от ІХ клас: ИЦ; ГИ;БЗО; ФА; ХООС.

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ клас  през учебната 2016/2017 година, които ще завършат  XII клас през учебната 2020/2021 г. като полагат ДЗИ.
 2.  Включените в раздел В часове се разпределят с решение на ПС /Не по-късно от 14.09./ всяка учебна година в съответствие с чл. 15, ал. 4 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, при спазване на изискванията на Наредба 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена чрез приложение към настоящия училищен учебен план, което следва да се разглежда като неразделна част от него.
 3.  Учениците ще изучават предметите ГИ, БЗО и ХООС на английски език в ІХ и Х клас.
 4.  Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол №2  от 07.01.2016 г. 
 5.  Училищният учебен план е утвърден със Заповед № 119/07.01.2016 г. на директора на училището.
 6.  Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация на паралелката в училищния архив, към Сведението за организиране на дейността в училището за учебната година (Списък-образец № 1) и в училищната библиотека, музей.
 7.  Часовете по ЗИП се разпределят както следва:

ІХ клас – Има два профилиращи предмета:

 1. Английски език – 90 часа /ПП/

 2. Немски език – 72 часа /ПП/;

Х клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 72 часа /ПП/

2. Немски език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 36 часа /ПП/

ХІ клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 108 часа /ПП/

2. Немски език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 72 часа/ПП/

4. Информационни технологии – 36 часа непрофилирана подготовка.

ХІІ клас – Има четири профилиращи предмета:

1. Английски език – 93 часа /ПП/

2. Немски език – 93 часа /ПП/

3. Български език и литература – 62 часа/ПП/

4. Информационни технологии – 124 часа /ПП/;

За непрофилирана подготовка - 31 часа - учениците избират от:  математика, информатика, история и цивилизация, география и икономика, свят и личност, физика и астрономия.

 

  

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  за профилирани паралелки с ИИЧЕ - XII а клас

ПРОФИЛ:  ЧУЖДОЕЗИКОВ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК с НЕМСКИ ЕЗИК

 

 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ   -  средно

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ               -  5 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ         -  дневна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  клас

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО     

РАВНИЩЕ  -  завършен VІІ клас                             

 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 2. НЕМСКИ ЕЗИК
 3. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 4. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Училищният учебен план е утвърден от Министъра на образованието и науката и е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол № 3 от 08.01.2015 г. Учебното време по предмети е разпределено по предмети в три вида подготовка – задължителна, задължително избираема и свободно избираема

 

І.  ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.

 

VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас                        І   срок – 18 учебни седмици

VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас                              ІІ  срок – 18 учебни седмици

ХІІ клас                                                ІІ  срок – 13 учебни седмици, 

                                                                            държавни зрелостни изпити;

 

ВАКАНЦИИ и НЕУЧЕБНИ ДНИ:  Съгласно утвърдения от Министъра на образованието и науката  за конкретната учебна година.

                                                              

 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ.

 

Клас

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Общо

Година

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

гимн. етап

Учебни седмици

36

36

36

36

31

 

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПОДГОТОВКА                                        

 

 

 

 

 

 

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

417

Български език и литература                   

144                4

108                 

3

108                 

3

108               

3

93                  

3

417

2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

 

834

I чужд език                            Английски език                                            

648               18

144                  

4   

144                  

4   

144                  

4   

124                  

556

II чужд език                                 Немски език                                           

 

72                 

72                 

72                 

62                   

 2 

278

3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

494

Математика                                                  

108                3

108               

3

108               

3

72              

62              

2

350

Информатика                                                 

 

36              

1

36              

1

 

 

72

Информационни технологии                                                 

36              

1

36              

1

36              

1

 

 

72

4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

569

История и цивилизация                                                

 

54                  

  1.5  

72               

2

72              

62              

  2

206

География и икономика                                                

 

54              

1.5

54              

1.5

54              

1.5

31               

1

139

Психология и логика                                              

 

54              

1.5

 

 

 

54

Етика и право                                               

 

 

54              

1.5

 

 

54

Философия                                              

 

 

 

54              

1.5

 

54

Свят и личност                                            

 

 

 

 

62               

2

62

5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

463

Биология и здравно образование                                           

 

72               

2

72               

2

72              

  2

 

144

Физика и астрономия                                           

 

54              

1.5

72              

  2

72              

  2

31               

1

175

Химия и опазване на околната среда                                           

 

54              

1.5

72               

2

72               

2

 

144

6. ИЗКУСТВА

 

 

 

 

 

72

Музика                                                             

36              

1

36              

1

 

 

 

36

Изобразително изкуство                                           

36              

1

36              

1

 

 

 

36

7. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

 

 

 

 

278

Физическо възпитание и спорт                                           

72                2

72               

2

72               

2

72               

2

62               

2

278

Общ брой часове за ЗП                           

1080            30

990           

27,5

972            

27

864           

24

589           

19

3127

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА                                     

 

 

 

 

 

 

Б1. Профилирана подготовка

 

 

 

 

 

 

Български език и литература                  

 

 

36                 

1

 72                 

 2

 62            

170

Английски език                                            

 

 90             

2,5  

 72             

2  

 108              

3  

93                

3

363

Немски език                                           

 

 72             

2  

 72             

2  

 72             

2  

93                

3

309

Информационни технологии                                           

 

 

 

 

 

124                

4

124

Б2. Непрофилирана подготовка

учениците в ХІІ клас могат да избират от:   всички предмети от ЗП.                                  

 

 

 

 

31                                       1

31

Информационни технологии                                           

 

 

 

36                 

1

 

36

География и икономика                                                

 

 

 

 

31                                       1

31

Общо часове Б.

профилирана                     непрофилирана                                        

 

   162                           4,5                          0

   180                           5              0                       

  288                            7                         

1

403                             12                        

1

1033                             28,5                         2

ОБЩО ЗП+ПП+ЗИП: А+Б

1080            30

1152           

32

1152           

32

1152           

32

992           

32

4160

В. СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

учениците от всички класове могат да избират от предметите от раздел А.

 

 

 

 

 

 

Общо В:

144           

4

144           

4

144           

4

144           

4

124           

4

700

ОБЩО ВСИЧКО: А +Б +В

1224            34

1296           

36

1296           

36

1296           

36

1116           

36

6228

 

 • Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по предмета "Физическо възпитание и спорт", който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, съгласно чл. 16, ал. 5 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, чл.21, ал.1, 2 и 3 от Закона за физическото възпитание и спорта  и заповед РД-09-1038/27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката.
 • В осми клас, в часа на класа, в съответствие със заповед Р09-619/31.10.2000 г. и заповед РД09-773/19.09.2003 г. на Министъра на образованието и науката, учениците изучават БДП съгласно действащата учебна програма.

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

- Учениците след завършване на ІХ клас получават Свидетелство за завършено основно образование. Включват се оценките по следните предмети:

от VІІІ клас: Български език и литература; Математика; АЕ; ИТ; Музика; ИИ; ФВС; от ІХ клас: ИЦ; ГИ;БЗО; ФА; ХООС.

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ А клас  през учебната 2015/2016, които ще завършат  XII клас през учебната 2019/2020 г. като полагат ДЗИ.
 2.  Включените в раздел В часове се разпределят с решение на ПС /Не по-късно от 14.09./ всяка учебна година в съответствие с чл. 15, ал. 4 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, при спазване на изискванията на Наредба 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена чрез приложение към настоящия училищен учебен план, което следва да се разглежда като неразделна част от него.
 3.  Учениците ще изучават предметите ГИ, БЗО и ХООС на английски език в ІХ и Х клас.
 4.  Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол №3  от 08.01.2015 г.  и допълнен с решение на ПС с протокол № 6 от 13.05.2019г.
 5.  Училищният учебен план е утвърден със Заповед № 103/09.01.2015 г. на директора на училището.
 6.  Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация на паралелката в училищния архив, към Сведението за организиране на дейността в училището за учебната година (Списък-образец № 1) и в училищната библиотека, музей.
 7.  Часовете по ЗИП се разпределят както следва:

ІХ клас – Има два профилиращи предмета:

 1. Английски език – 90 часа /ПП/

 2. Немски език – 72 часа /ПП/;

Х клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 72 часа /ПП/

2. Немски език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 36 часа /ПП/

ХІ клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 108 часа /ПП/

2. Немски език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 72 часа/ПП/

4. Информационни технологии – 36 часа непрофилирана подготовка/НП/.

ХІІ клас – Има четири профилиращи предмета:

1. Английски език – 93 часа /ПП/

2. Немски език – 93 часа /ПП/

3. Български език и литература – 62 часа/ПП/

4. Информационни технологии – 124 часа /ПП/;

5. География и икономика – 31 часа непрофилирана подготовка /НП/.

 

 

 

 

 

 


     

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за профилирани паралелки с ИИЧЕ - XII б клас

ПРОФИЛ:  ЧУЖДОЕЗИКОВ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК с ИСПАНСКИ ЕЗИК

                

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ   -  средно

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ               -  5 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ         -  дневна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  клас

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО     

РАВНИЩЕ  -  завършен VІІ клас                              

 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 2. ИСПАНСКИ ЕЗИК
 3. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 4. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

Училищният учебен план е утвърден от Министъра на образованието и науката и е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол № 3 от 08.01.2015 г. Учебното време по предмети е разпределено по предмети в три вида подготовка – задължителна, задължително избираема и свободно избираема

 

І.  ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.

 

VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас                             І   срок – 18 учебни седмици

VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас                                   ІІ  срок – 18 учебни седмици

ХІІ клас                                                      ІІ  срок – 13 учебни седмици, 

                                                                            държавни зрелостни изпити;

 

ВАКАНЦИИ и НЕУЧЕБНИ ДНИ:  Съгласно утвърдения от Министъра на образованието и науката  за конкретната учебна година.

                                                              

 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ.

 

Клас

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Общо

Година

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

гимн. етап

Учебни седмици

36

36

36

36

31

 

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПОДГОТОВКА                                        

 

 

 

 

 

 

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

417

Български език и литература                   

144                4

108                 

3

108                

 3

108               

3

93                  

3

417

2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

 

834

I чужд език                            Английски език                                            

648               18

144                 

 4   

144              

    4   

144                

  4   

124                  

556

II чужд език                                 Испански език                                           

 

72                 

72                

  2 

72                 

62                    

278

3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

494

Математика                                                  

108                3

108               

3

108               

3

72              

62              

2

350

Информатика                                                 

 

36              

1

36              

1

 

 

72

Информационни технологии                                                 

36              

1

36              

1

36              

1

 

 

72

4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

569

История и цивилизация                                                

 

54                   

1.5  

72               

2

72              

62               

2

206

География и икономика                                                

 

54              

1.5

54              

1.5

54              

1.5

31               

1

139

Психология и логика                                              

 

54              

1.5

 

 

 

54

Етика и право                                               

 

 

54              

1.5

 

 

54

Философия                                              

 

 

 

54              

1.5

 

54

Свят и личност                                            

 

 

 

 

62               

2

62

5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

463

Биология и здравно образование                                           

 

72               

2

72               

2

72               

2

 

144

Физика и астрономия                                           

 

54             

1.5

72                

2

72               

2

31               

1

175

Химия и опазване на околната среда                                           

 

54              

1.5

72               

2

72               

2

 

144

6. ИЗКУСТВА

 

 

 

 

 

72

Музика                                                             

36              

1

36              

1

 

 

 

36

Изобразително изкуство                                           

36              

1

36              

1

 

 

 

36

7. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

 

 

 

 

278

Физическо възпитание и спорт                                           

72                2

72               

2

72               

2

72               

2

62               

2

278

Общ брой часове за ЗП                           

1080            30

990           

27,5

972           

27

864           

24

589           

19

3127

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА                                     

 

 

 

 

 

 

Б1. Профилирана подготовка

 

 

 

 

 

 

Български език и литература                  

 

 

36                 

1

 72                  

2

 124            

232

Английски език                                            

 

 90             

2,5  

 72            

  2  

 108              

3  

93                

3

363

Испански език                                            

 

 72             

2  

 72             

2  

 72             

2  

93                

3

309

География и икономика                                           

 

 

 

 

 

93                

3

93

Б2. Непрофилирана подготовка

учениците в ХІІ клас могат да избират от:   всички предмети от ЗП.                                  

 

 

 

 

62                                       2

62

География и икономика                                           

 

 

 

36                 

1

 

36

Общо часове Б.

профилирана                     непрофилирана                                        

 

   162                           4,5                          0

   180                           5              0                       

  288                            7                         

 1

403                             13                        

0

1033                             29,5                         1

ОБЩО ЗП+ПП+ЗИП: А+Б

1080            30

1152           

32

1152           

32

1152           

32

992           

32

4160

В. СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

учениците от всички класове могат да избират от предметите от раздел А.

 

 

 

 

 

 

Общо В:

144           

4

144           

4

144           

4

144           

4

124           

4

700

ОБЩО ВСИЧКО: А +Б +В

1224           34

1296           

36

1296           

36

1296           

36

1116           

36

6228

 

 • Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по предмета "Физическо възпитание и спорт", който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, съгласно чл. 16, ал. 5 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, чл.21, ал.1, 2 и 3 от Закона за физическото възпитание и спорта  и заповед РД-09-1038/27.07.2004 г. на Министъра на образованието и науката.
 • В осми клас, в часа на класа, в съответствие със заповед Р09-619/31.10.2000 г. и заповед РД09-773/19.09.2003 г. на Министъра на образованието и науката, учениците изучават БДП съгласно действащата учебна програма.

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

- Учениците след завършване на ІХ клас получават Свидетелство за завършено основно образование. Включват се оценките по следните предмети:

от VІІІ клас: Български език и литература; Математика; АЕ; ИТ; Музика; ИИ; ФВС; от ІХ клас: ИЦ; ГИ;БЗО; ФА; ХООС.

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ Б клас  през учебната 2015/2016, които ще завършат  XII клас през учебната 2019/2020 г като полагат ДЗИ.
 2. Включените в раздел В часове се разпределят с решение на ПС /Не по-късно от 14.09./ всяка учебна година в съответствие с чл. 15, ал. 3 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, при спазване на изискванията на Наредба 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена чрез приложение към настоящия училищен учебен план, което следва да се разглежда като неразделна част от него.
 3. Учениците ще изучават предметите ГИ, БЗО и ХООС на английски език в ІХ и Х клас.
 4. Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол №3  от 08.01.2015 г. 
 5. Училищният учебен план е утвърден със Заповед № 103./09.01.2015 г. на директора на училището.
 6. Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация на паралелката в училищния архив, към Сведението за организиране на дейността в училището за учебната година (Списък-образец № 1) и в училищната библиотека, музей.
 7. Часовете по ЗИП се разпределят както следва:

ІХ клас – Има два профилиращи предмета:

1. Английски език – 90 часа /ПП/

2. Испански език – 72 часа /ПП/;

Х клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 72 часа /ПП/

2. Испански език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 36 часа /ПП/

ХІ клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 108 часа /ПП/

2. Испански език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 72 часа/ПП/

4. География и икономика – 36 часа непрофилирана подготовка.

ХІІ клас – Има четири профилиращи предмета:

1. Английски език – 93 часа /ПП/

2. Испански език – 93 часа /ПП/

3. Български език и литература – 124 часа/ПП/

4. География и икономика – 93 часа /ПП/;

 

      

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за профилирани паралелки с ИИЧЕ - ХІІ в клас

ПРОФИЛ:  ЧУЖДОЕЗИКОВ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК с РУСКИ ЕЗИК

                                                        

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ   -  средно

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ               -  5 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ         -  дневна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  клас

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО     

РАВНИЩЕ  -  завършен VІІ клас                             

 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 2. РУСКИ ЕЗИК
 3. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 4. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Училищният учебен план е утвърден от Министъра на образованието и науката и е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол № 3 от 08.01.2015 г. Учебното време по предмети е разпределено по предмети в три вида подготовка – задължителна, задължително избираема и свободно избираема

 

І.  ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.

 

VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас                        І   срок – 18 учебни седмици

VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас                              ІІ  срок – 18 учебни седмици

ХІІ клас                                                ІІ  срок – 13 учебни седмици, 

                                                                            държавни зрелостни изпити;

 

ВАКАНЦИИ и НЕУЧЕБНИ ДНИ:  Съгласно утвърдения от Министъра на образованието и науката  за конкретната учебна година.

                                                              

 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ.

 

Клас

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Общо

Година

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

гимн. етап

Учебни седмици

36

36

36

36

31

 

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПОДГОТОВКА                                        

 

 

 

 

 

 

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

417

Български език и литература                   

144                4

108                 

3

108                

 3

108               

3

93                 

  3

417

2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

 

834

I чужд език                            Английски език                                            

648               18

144                 

 4   

144                 

 4    

144                  

4   

124                  

556

II чужд език                                 

Руски език                                           

 

72                 

72                 

72                 

62                    

278

3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

494

Математика                                                  

108                3

108               

3

108              

  3

72              

62              

2

350

Информатика                                                 

 

36              

1

36              

1

 

 

72

Информационни технологии                                                 

36              

1

36              

1

36              

1

 

 

72

4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

569

История и цивилизация                                                

 

54                   

1.5  

72               

2

72              

62               

2

206

География и икономика                                                

 

54              

1.5

54              

1.5

54              

1.5

31               

1

139

Психология и логика                                              

 

54              

1.5

 

 

 

54

Етика и право                                               

 

 

54              

1.5

 

 

54

Философия                                              

 

 

 

54              

1.5

 

54

Свят и личност                                            

 

 

 

 

62               

2

62

5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

463

Биология и здравно образование                                           

 

72               

2

72               

2

72               

2

 

144

Физика и астрономия                                           

 

54              

1.5

72                

2

72               

2

31               

1

175

Химия и опазване на околната среда                                           

 

54              

1.5

72               

2

72               

2

 

144

6. ИЗКУСТВА

 

 

 

 

 

72

Музика                                                             

36              

1

36              

1

 

 

 

36

Изобразително изкуство                                           

36              

1

36              

1

 

 

 

36

7. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

 

 

 

 

278

Физическо възпитание и спорт                                           

72                2

72               

2

72               

2

72               

2

62               

2

278

Общ брой часове за ЗП                           

1080            30

990           

27,5

972            

27

864           

24

589           

19

3127

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА                                     

 

 

 

 

 

 

Б1. Профилирана подготовка

 

 

 

 

 

 

Български език и литература                  

 

 

36                 

1

 72                 

 2

 93            

201

Английски език                                            

 

 90             

2,5  

 72             

2  

 108              

3  

93                

3

363

Руски език                                           

 

 72              

2  

 72             

2  

 72             

2  

93                

3

309

Информационни технологии                                           

 

 

 

 

 

124                

4

124

Б2. Непрофилирана подготовка

учениците в ХІІ клас могат да избират от:   всички предмети от ЗП.                                  

 

 

 

 

31                                       1

31

Информационни технологии                                           

 

 

 

36                 

1

 

36

Общо часове Б.

профилирана                     непрофилирана                                        

 

   162                           4,5                          0

   180                           5              0                       

  288                            7                          

1

403                             13                        

0

1033                             29,5                         1

ОБЩО ЗП+ПП+ЗИП: А+Б

1080            30

1152           

32

1152           

32

1152           

32

992           

32

4160

В. СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

учениците от всички класове могат да избират от предметите от раздел А.

 

 

 

 

 

 

Общо В:

144           

4

144           

4

144           

4

144          

4

124           

4

700

ОБЩО ВСИЧКО: А +Б +В

1224            34

1296           

36

1296           

36

1296           

36

1116           

36

6228

 

 • Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по предмета "Физическо възпитание и спорт", който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, съгласно чл. 16, ал. 5 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, чл.21, ал.1, 2 и 3 от Закона за физическото възпитание и спорта  и заповед РД-09-1038/27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката.
 • В осми клас, в часа на класа, в съответствие със заповед Р09-619/31.10.2000 г. и заповед РД09-773/19.09.2003 г. на Министъра на образованието и науката, учениците изучават БДП съгласно действащата учебна програма.

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

- Учениците след завършване на ІХ клас получават Свидетелство за завършено основно образование. Включват се оценките по следните предмети:

от VІІІ клас: Български език и литература; Математика; АЕ; ИТ; Музика; ИИ; ФВС; от ІХ клас: ИЦ; ГИ;БЗО; ФА; ХООС.

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ В клас  през учебната 2015/2016, които ще завършат  XII клас през учебната 2019/2020 г. като полагат ДЗИ.
 2. Включените в раздел В часове се разпределят с решение на ПС /Не по-късно от 14.09./ всяка учебна година в съответствие с чл. 15, ал. 4 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, при спазване на изискванията на Наредба 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена чрез приложение към настоящия училищен учебен план, което следва да се разглежда като неразделна част от него.
 3. Учениците ще изучават предметите ГИ, БЗО и ХООС на английски език в ІХ и Х клас.
 4. Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол №3  от 08.01.2015 г. и допълнен с решение на ПС с протокол № 6 от 13.05.2019г.
 5. Училищният учебен план е утвърден със Заповед № 103/09.01.2015 г. на директора на училището.
 6. Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация на паралелката в училищния архив, към Сведението за организиране на дейността в училището за учебната година (Списък-образец № 1) и в училищната библиотека, музей.
 7. Часовете по ЗИП се разпределят както следва:

ІХ клас – Има два профилиращи предмета:

 1. Английски език – 90 часа /ПП/

 2. Руски език – 72 часа /ПП/;

Х клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 72 часа /ПП/

2. Руски език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 36 часа /ПП/

ХІ клас – Има три профилиращи предмета:

1. Английски език – 108 часа /ПП/

2. Руски език – 72 часа /ПП/

3. Български език и литература – 72 часа/ПП/

4. Информационни технологии – 36 часа непрофилирана подготовка.

ХІІ клас – Има четири профилиращи предмета:

1. Английски език – 93 часа /ПП/

2. Руски език – 93 часа /ПП/

3. Български език и литература – 93 часа/ПП/

4. Информационни технологии – 124 часа /ПП/;