Мерки за обща подкрепа

До Госпожа Веселина Павлитова

Старши експерт по организация на средното образование

 РУО -ХАСКОВО

ДОКЛАД

От Красимир Кръстев -Директор на  ПЕГ“Д-р Ив.Богоров“

Уважаеми г-жо Павлитова,

Във връзка с подпомагането на деца в риск, застрашени от отпадане,включени в списъка на ученици по реда на чл.347 от ЗПУО, Ви докладвам, че през учебната 2019/20 година с учениците Теодор Данков Ангелов от IX.В кл. и Дженифер Чавдарова Стефанова от X.Б кл. е извършено следното.

След неколкократни разговори с педагогическия съветник  и класните ръководители  са идентифицирани  проблемите, станали причина за натрупаните неизвинени отсъствия и ниския успех на двамата ученици. На учениците са предложени консултации по различни предмети, по които срещат затруднения .

След личен разговор с педагогическия съветник, на Дженифер Стефанова е предложено допълнително психологическо консултиране с оглед на трениране на умения за самоутвърждаващо се поведение и подобряване на самооценката.

 С Теодор Данков Ангелов са проведени три срещи при педагогическия съветник; класният ръководител е уведомил родителите за отсъствията. Обсъдени са мерки за подобряване на дисциплината и мотивацията на ученика  за учебен труд чрез подходящ кариерен избор .

Предложено  е  на класните ръководители да поканят родителите на двамата ученици на  нова среща разговор за уточняване на мерки за обща подкрепа.

Ученикът Стилян Каменов Иванов от  XI Б клас премина на самостоятелна форма на обучение по семейни причини от  28 октомври 2019 г.

13.11.2019г.                                                                                   Директор:Красимир Кръстев