График и заповед за дежурства на учителите

 ПРОФИЛИРАНА EЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”

(0391/2-55-25 *6400 Димитровград, бул. “Хр. Ботев” № 45

 

             З А П О В Е Д № РД14-1 /15.09.2022г.

 

                                 На основание:Чл.259,ал.1 ЗПУО, чл. 24, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл. 2, ал.2 и ал. 3 от Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

 

В условията на продължаваща ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19, изискваща отговорност  за здравето ни

 

                                          Н  А Р Е  Ж  Д  А  М :

 

- Повишено внимание и засилен контрол на пропускателен режим

в сградата на училището от:

- служител охрана - Иван Пенев ;

- Мария Нанева - „медицински техник” в здравния кабинет ,                                                                    

като в сградата на училището се  влиза с маска на лицето или друго предпазно средство ;

          - дежурните учители и персонал следят  да се дезинфекцират ръцете при всяко влизане в сградата и учебните помещения , спазването на физическа дистанция от 1.5м и противоепидемичните мерки.

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

График  и разпределение за дежурство от преподавателите , които се явяват в сградата сутрин от 7.30 часа и дежурят и на междучасията, както следва:

понеделник

вход-север                                  вход - юг

Iетаж – Валери Славов         Антоанета Коджабашева

II етаж – Хилда Мартинова

III етаж – Стефка Иванова

 

Вторник

вход-север                                  вход - юг

Iетаж – Валя Лозева                Цветанка Христова

II етаж – Илина Кинева

III етаж – Анна Паунова

Сряда

вход-север                                  вход - юг

Iетаж – Ирина Янева                 Бистра Жекова

II етаж – Йовелина Бойчева

III етаж – Тодор Тодоров

 

Четвъртък

вход-север                                  вход - юг

Iетаж – Радослав Вълков            Калоян Донев

II етаж – Калоян Добрев

III етаж – Цветанка Сталева

 

Петък

вход-север                                  вход - юг

Iетаж – Пламена Илиева                       Десислава Стоянова

II етаж – Надя Несторова

III етаж – Екатерина Костова

 

 

С настоящата заповед да запознаят всички учители, служители и ученици за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Димитър Делев Димитров   – на длъжност Заместник директор по учебната дейност в ПЕГ”Д-р Иван Богоров”, Димитровград.

 

                                                                                                   ДИРЕКТОР: …………….

                                                                                                                          / К.Кръстев /