Дежурства на учителите

График за дежурство и задължения на главния дежурен и дежурния екип

 

І. Задължения на дежурния екип:

Главен дежурен учител;

  1. Отговаря за правилното организиране на учебния процес, за реда и дисциплината в училище в определени с график  дни.
  2.  Да бъде в училище от 730ч. до 1430ч.
  3. Да отговаря за влизане и напускане на класовете от училищната сграда, носенето на ученическите униформи, хигиенното състояние на училището, опазване на материалната база, следи за изпълнение графика и задълженията на дежурните учители, отговаря за влизане и излизане на учителите от час и информира директора за отсъстващите учители, отговаря за наличието на всички дневници в началото и края на съответната учебна смяна.
  4. Информацията за дежурството се отразява в дневник на дежурния екип за съответния срок.

Дежурни учители;

  1. Изпълняват задачите поставени от главния дежурен учител.
  2. Трябва да бъдат на определеното място (по разпределение) от 715ч. и всяко междучасие по време на дежурството си.
  3. Да следи за реда в поверения му район и опазване на материалната база, да подава информация за нарушения на реда и по опазване на материалната база.

 

ІІ. Дежурни екипи  за II-ри учебен срок

Понеделник:                                               

            Главен дежурен –                                        Х. Мартинова

Дежурни учители –                                       Ант. Коджабашева, Цв. Христова, Ек. Костова, В. Недкова

 

Вторник:                                                    

Главен дежурен –                                          Й. Бойчева

Дежурни учители –                                       Ат. Даскалова, Ил. Кинева, Ив.Клисаров

 

Сряда:                                                                     

            Главен дежурен –                                        Т. Тодоров

           Дежурни учители –                                        Ив. Андреева, К. Добрев, Ж. Делчева, В. Симеонова

 

Четвъртък:                                               

Главен дежурен –                                         Б. Жекова

Дежурни учители –                                      Р. Вълков, Д. Колева, Цв. Сталева

 

Петък:                                                                           

            Главен дежурен –                                        Ст. Иванова

Дежурни учители –-                                      Р. Митева, Ан. Койнова, В. Славов, Акс. Стоянова

                      

 

Компютърни кабинети: М. Кръстева, Ив. Канева

                                                                              Директор:………………

                                                                                                           /Кр. Кръстев/