Дежурства на учителите

График за дежурство и задължения на главния дежурен и дежурния екип

 

І. Задължения на дежурния екип:

Главен дежурен учител;

  1. Отговаря за правилното организиране на учебния процес, за реда и дисциплината в училище в определени с график  дни.
  2.  Да бъде в училище от 730ч. до 1430ч.
  3. Да отговаря за влизане и напускане на класовете от училищната сграда, носенето на маски в общите части на сградата, хигиенното състояние на училището, опазване на материалната база, следи за изпълнение графика и задълженията на дежурните учители, отговаря за влизане и излизане на учителите от час и информира директора за отсъстващите учители, отговаря за наличието на всички дневници в началото и края на съответната учебна смяна.
  4. Информацията за дежурството се отразява в дневник на дежурния екип за съответния срок.

Дежурни учители;

  1. Изпълняват задачите поставени от главния дежурен учител.
  2. Трябва да бъдат на определеното място (по разпределение) от 715ч. и всяко междучасие по време на дежурството си.
  3. Да следи за носенето на маски в коридорите и за  реда в поверения му район и опазване на материалната база, да подава информация за нарушения на реда и по опазване на материалната база.

 

ІІ. Дежурни екипи  за II-ри учебен срок

Понеделник:                                               

            Главен дежурен –                                        Б. Жекова

Дежурни учители –  Ант. Коджабашева, Д. Георгиева, Т. Христова, В. Лозева

 

Вторник:                                                   

                           Главен дежурен –                     Т. Тодоров

Дежурни учители – Анна Паунова, Д. Делчев,

Ек. Костова,  Ир. Янева

 

Сряда:                                                                     

            Главен дежурен –                                        Ст. Иванова

           Дежурни учители – К. Донев, Р. Вълков,

Цв. Христова,  Т. Христова

 

Четвъртък:                                               

Главен дежурен –                                         Й. Бойчева

Дежурни учители –                                      Цв. Сталева , Ил. Кинева, Ив. Андреева, Ф. Ахмед

 

Петък:                                                                           

            Главен дежурен –                                        Х. Мартинова

Дежурни учители – Д. Стоянова,  В. Славов,

К. Добрев, М. Калинков

Компютърни кабинети: М. Кръстева

                                                                         Директор:………………

                                                                                                  /Кр. Кръстев/