Заповед и график за изпити в СФО за 2019/2020 уч. година - юнска сесия

З а п о в е д №167 /26.05.2020г.

На основание чл.259,ал.1, р.VII,чл.118 ал.6,т.,2 от ЗПУО,Н.№11/1.09.2016г.,чл.33,ал.2,
чл.34,,ал.1,ал.6, чл.38,ал.1,т.1, чл.40,ал.1,т.1,т.2,чл.41,ал.1,т.3;решение на ПС ,заявления

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :


1. График за провеждане на изпити за годишна оценка на ученици от самостоятелна форма на обучение  през 2019/2020 учебна година:


I.Комисия за организиране и дежурство на изпитите:
Председател: Димитър Делев Димитров - ЗДУД
Член:  Магдалена Веселинова Шиекова Кръстева- РН”ИКТ”


Времетраене на писмен изпит-3 астрономически часа, устен - времетраене – 30 минути, продължителност на изпитите за теоретичната  и практическа  част е по 1 астрономически час.  


Физическо възпитание и спорт- 12.06.2020г.- 09.30ч. 
1.Даниел Методиев Николов - VIII клас
2.Оливия Миленова Попова  - XII клас  
3. Росица Петрова Петрова - X клас

4. Георги Маджаров - Х клас
Комисия за проверка и оценка на практически изпит: 
Председател: Радослав Младенов Вълков –  учител по ФВС
Член: Радостина Янчева Митева –  учител по ФВС

Музика - 30.06.2020г.- 09.30ч., 
1. Ангел Милчев Минчев  -- VIIIклас
2.Даниел Методиев Николов - VIII клас
3. Росица Петрова Петрова - X клас


Комисия за проверка и оценка: 
Председател: Марин Василев Калинков- учител по музика
Член: Бистра Георгиева Жекова - Главен учител по БЕЛ
Квестор:Радослав Младенов Вълков- учител по ФВС

Философия --17.06.2020г. , 09.30ч.  
1.Даниел Методиев Николов - VIII клас
2. Росица Петрова Петрова - X клас

3. Георги Маджаров - Х клас - Етика и право


Комисия за проверка и оценка: 
Председател: Никола Александров Велев- учител по философия
Член: Иванка Славчева Андреева-Старши учител по история
Квестор:Радостина Янчева Митева- учител по ФВС
 

Химия и опазване на околната среда– 19.06.2020г.- 09.30ч.,  
1.Мария Тончева Иванова - XI клас
2.Росица Петрова Петрова - X клас

3. Георги Маджаров - Х клас


Комисия за проверка и оценка: 
Председател: Жанета Делчева Делчева - учител по химия 
Член: Екатерина Ангелова Костова - Старши учител по биология и химия  
 Квестор: Радослав Младенов Вълков- учител по ФВС

Английски език IЧЕ - 24. 06.2020г. ,  
- Писмен –09.30ч.., Устен -13.00ч.
1.Даниел Методиев Николов - VIII клас
2. Росица Петрова Петрова - X клас
3.Мария Тончева Иванова - XI клас
4.Оливия Миленова Попова  - XII клас  

5. Георги Маджаров - Х клас


Комисия за проверка и оценка: 
Председател: Хилда Мартинова - Главен учител по английски език
Член: Калоян Дончев Добрев –учител по английски език
 Квестор:Весела Георгиева Недкова-Педагогически съветник


Биология и здравно образование –  18.06. 2020г. 09.30ч.,  
1.Мария Тончева Иванова - XI клас
2. Росица Петрова Петрова - X клас


Комисия за проверка и оценка: 
Председател: Екатерина Ангелова Костова-Старши учителпо биология
Член: Жанета Делчева Делчева-  учител по химия
Квестор:Антоанета Динкова Коджабашева-старши учител по БЕЛ
 
Информационни технологии – к-т № 310,  
   26.06.2020г. - 09.30ч. писмен., 13.00ч.- практически
1.Даниел Методиев Николов - VIII клас
2. Росица Петрова Петрова - X клас

3. Мария Пачова  - ХІІ клас


Комисия за проверка и оценка : 
 Председател: Димитър Делев Димитров - ЗДУД    
 Член: Иванка Костадинова Канева – учител по И и ИТ
Квестор: Радослав Младенов Вълков- учител по ФВС

География и икономика – 15.06.2020г., 09.30ч.,  
1. Оливия Миленова Попова  - ХII клас
2. Росица Петрова Петрова - X клас 

3. Георги Маджаров - Х клас


Комисия за проверка и оценка
Председател:  Атанаска Паунова Даскалова - Старши учител по география
Член: Иванка Славчева Андреева- Старши учител по география
 Квестор: Весела Георгиева Недкова-Педагогически съветник

История и цивилизация – 25.06.2020г. 09.30ч.,   
1.Гергана Георгиева Георгиева- X  клас
2.Росица Петрова Петрова - X клас 
3.Естер Галинова Йосифова- XI клас
4. Оливия Миленова Попова  - ХII клас

5. Георги Маджаров - Х клас


Комисия за проверка и оценка:
Председател: Тодор Митев Тодоров - Старши учител
Член: Иванка Славчева Андреева - Старши учител
 Квестор:Радостина Янчева Митева- учител по ФВС


Немски език IIЧЕ – 16.06.2020г., 
Писмен изпит - 09.30ч. ;  Устен изпит--  13.00ч.
1.Оливия Миленова Попова  - XII клас, 


Комисия за проверка и оценка: 
Председател: Анелия Христова Койнова -  Старши учител по НЕ  
Член: Антоанета Динкова Коджабашева - Старши учител по НЕ 
Квестор: Радослав Младенов Вълков- учител по ФВС
 
 

Руски език ІІЧЕ - 16.06.2020 г.

Писмен изпит - 09,30 ч.; Устен изпит - 13,00 ч.

1. Росица Петрова Петрова - Х клас

 

Комисия за проверка и оценка:

Председател: Аксана Стоянова - Старши учител по руски език

Квестор: Радослав Младенов Вълков- учител по ФВС

 

Испански език ІІЧЕ - 16.06.2020 г.

Писмен изпит - 09,30 ч.; Устен изпит - 13,00 ч.

1. Георги Маджаров - Х клас

2. Мария Тончева Иванова - ХІ клас

 

Комисия за проверка и оценка:

Председател: Теодора Христова - учител по испански език

Член: Иван Алварес - учител по испански език

Квестор: Радослав Младенов Вълков- учител по ФВС
 
Математика – 23.06.2020г.  , 09.30ч.
1.Мария Тончева Иванова - XI клас
2. Росица Петрова Петрова - X клас
3.Даниел Методиев Николов - VIII клас
4.Оливия Миленова Попова  - XII клас, 


Комисия за проверка и оценка: 
Председател:Цветанка Каменова Христова – учител  
Член: Райна Божкова Кметова - учител  
Квестор:Весела Георгиева Недкова – Педагогически съветник

Физика и астрономия – 30.06.2020г.,09.30ч.,
1.Росица Петрова Петрова - X клас 
2.Мария Тончева Иванова - XI клас
3. Оливия Миленова Попова  - XII клас 
4. Таня Тончева Тончева  - XII клас-поправителен
5. Десислава Пламенова Кузманова - ХII клас - поправителен

6. Георги Маджаров - Х клас - поправителен


Комисия за проверка и оценка:
Председател:Стефка Енчева Иванова- Старши учител
Член:  Екатерина Ангелова Костова-Старши учител
Квестор:  Весела Георгиева Недкова-Педагогически съветник

Български език и литература  - 22.06.2020г., 09.30ч., 
1.Даниел Методиев Николов - VIII клас
2.Гергана Георгиева Георгиева – X  клас 
3.Росица Петрова Петрова - X клас 
4.Мария Тончева Иванова - XI клас
5. Оливия Миленова Попова  - XII клас 

6. Георги Маджаров - Х клас - поправителен


Комисия за проверка и оценка: 
 Председател: Илина Стефанова Кинева – Старши учител по БЕЛ
 Член: Бистра Георгиева Жекова - Главен учител 
 Квестор: Радослав Младенов Вълков – учител по ФВС 

Свят и личност  -  29.06.2020г., 09.30ч., 
1. Оливия Миленова Попова  - XII клас 

2. Мария Пачова - ХІІ клас


Комисия за проверка и оценка: 
Председател: Тодор Митев Тодоров- Старши учител
Член: Иванка Славчева Андреева- Старши учител
Квестор: Радостина Янчева Митева- учител по ФВС


Изобразително изкуство – 16.06.2020г., 09.30ч. , к-т 101
1.Даниел Методиев Николов - VIII клас
2.Росица Петрова Петрова - X клас 

Изпитните материали се изготвят в срок от три дни преди деня на провеждане на изпита и се представят на директора за утвърждаване на изпитните материали/теми, тестове, билети/, проверката се извършва и резултата от изпита се обявява в срок три дни от получаване на изпитните работи за проверка на таблото на гимназията на фоаето на II-ри етаж.
Контрол по спазване и изпълнение на заповедта възлагам на Димитър Делев – 
ЗД по УД и на отговорните за учениците от самостоятелна форма на обучение  преподаватели, за оформяне на учебната им документация.
Настоящата заповед да се сведе до учениците  и да се връчи на всички лица, участващи в провеждането и оценяването на изпитите, за сведение и изпълнение.


ДИРЕКТОР: ...........................
/ К.КРЪСТЕВ /