Мерки за намаляване на риска от COVID 19

ПЕГ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ – ДИМИТРОВГРАД

 

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ

ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКИЯТА НА ВИРУСА COVID 19

ВЪЗ ОСНОВА НАСОКИТЕ НА МОН

 

1.Основните принципи за организиране на предвидените мерки:

а/ Минималното взаимодействие между учениците, преподавателите и служебните лица в сградата на училището.

б/ Системната дезинфекция на помещенията.

в/ Спазването на стриктна  лична и колективна хигиена .

2.Организация на пропускателния режим:

а/  Достъпът до сградата на гимназията се осигурява от два входа, като през централния вход влизат учениците от VIII, IX и  X  клас, а  XI и  XII клас през северния вход.

б/ До всеки вход се осигурява достъпно място за задължителна дезинфекция за всички, допуснати до сградата.

в/ Влизането на учениците и преподавателите в сградата на гимназията преди първия час става  след задъжителна дезинфекция с препарати под наблюдението на  дежурен учител и охраната.

г/ Влизането на външни лица се допуска само от центалния вход след регистрация в специален дневник и задължителна дезинфекция. Отбелязват се името на посетителя, часа на влизане и излизане от сградата.

д/ Училищният двор се разделя на зони за отделните паралелки.

3. Организация на учебния процес – запазва кабинетната система на обучение, защото:

а/ гарантира обучението по групи в профилираната подготовка в XI клас;

б/ дава възможност  за достъп на учениците до индивидуалните шкафчета при организиране на потоците за придвижване;

в/ дава възможност на преподавателите между отделните часове да проветряват и дезинфекцират класните стаи и кабинетите;

4. Организация на движението в сградата на гимназията:

а/ в коридорите се поставя маркировка, осигуряваща дистанция между учениците и насочваща разделени потоци за движение по коридорите;

б/ не се допуска движение по коридорите в рамките на учебния час;

в/ не се допуска струпване на ученици в сервизните помещения;

5. Сигурност в класните стаи и коридорите:

а/ Носене на лични предпазни средства  - маски и шлемове –  е задължително в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища,коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая библиотека, бюфет, столова. Мярката е задължителна за  всички ученици, учители, служители, външни за институцията лица.

б/ Осигурява се защитна прозрачна преграда около учителските бюра с цел освободното и безопазно общуване  между  учители и  ученици.

в/ В класните  стаи  личните предпазни средства  са задължителни за учителите, които преподават на повече от една паралелка.

г/ Носенето на маска или шлем в класните стаи от учениците е по желание, като личните предпазни средства се осигуряват от родителите.

д/ Във всяка класна стая и кабинет се поставя стационарно флакон с дезинфектант , който се използва задължително в началото на учебния час.

е/ Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.

ж/ При възможност в по-големите кабинети да се осигури физическо разстояние между отделните чинове /маси – до 1,5 м.

з/ Намаляване на ненужните предмети в  класните стаи, кабинетите и коридорите.

6. Общуването в учителската стая се осъществява при спазване на условията за физическа дистанция и носене на лични защитни средста – маска или шлем.

7. Ресурсите на училищната библиотека се ползват присъствено, но не повече от петима ученици и един преподавател.

8.  Физкултурният салон се използва само в месеците, когато метеорологичната обстановка не позволява занимания на открито.При възможност час се повежда само от един клас.

9. Общуване с родители:

а/  В началото на учебната година класните ръководители актуализират електронните адреси и телефонните номера на родителите.

б/ Комуникацията с родителите  и родителските срещи се осъществяват предимно по електронен път.

в/ Индивидуалните срещи и консултации се провеждат дистанционно, а при необходимост от присъствие – в учебно време с предвидените мерки за дистанция и лични предпазни средства.

10. Дезинфекция на повърхностите и проветряване:

а/ Ежедневно двукратно , преди началото и след приключването на учебните часове, се извършва влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, чинове,маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьора, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове. При потвърден случай на COVID 19     хигиенните и дезинфекционни мерки се увеличават до 4 пъти на ден.

б/ Учебните стаи, кабинетите, учителската стая се проветряват всяко междучасие.

в/ Повърхностите, мишките и клавиатурите, предметите се дезинфекцират  всяко междучасие.

г/ Във всички санитарни помещения и тоалетни е необходимо да се поставят течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръце, регулярно да се изхвърля боклука.

д/ Да се осигури топла течаща вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за ученици, учители и служители.

е/ Да се поставят автоматични дезинфекционни дозатори за ръце на входа на училището, в учителската стая, както и в класните стаи и кабинетите.

11. Създаване на вътрешноучилищна организация за спазване на правилата във връзка с епидемията:

а/ Определяне от директора на лице отговорно за организацията и спазването на правилата във връзка с епидемията.

б/ Увеличаване на екипите от дежурни учители до петима ежедневно.

в/ Запознаване на родителите с настоящите здравни изисквания чрез електронния дневник и сайта на  гимназията.

г/ Организация на дежурствата във всеки клас с трима дежурни, осигуряващи връзката с преподавателите, сигнализиращи за евентуални здравословни проблеми в  класа. Дежурните следят и за несподеляне на храни и напитки.

д/ Копие от настоящите  здравните изисквания да се постави във всяка класна стая.

12. Възпитателни мерки:

а/ Запознаване в специален Час на класа на учениците със здравните изисквания.

б/ Периодично да се повеждат беседи, съобразени с възразстовите особености на учениците, за правилата и  личната отговорност в условията на епидемия от COVID 19  . Акцентът да е върху личната хигиена, физическата дистанция, отговорното поведение спрямо себе си и другите.

в/ Насочване на вниманието към вредните навици, свързани с докосването на лицето, носа, устата и очите.

г/ Поставяне на видно място – в коридорите, класните стаи,тоалетни – на информационни материали за правилната хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет при носенето на защитни маски.

13. Осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси:

а/ Максимално да се ограничи наемането на външни лектори за дейностите, които могат да се осигурят от учители в училището.

б/ Ограничаване на отдаването на училищната и спортната база под наем.

14. Комуникация между РЗИ и гимназията:

а/ Предварително уточняване между училището и РЗИ – Хасково на каналите за контакт между двете институции.

б/ Съвместно обсъждане на задължителните стъпки и поредността им при съмнение на случай на  COVID 19 , както и на упълномощените лица за връзка.

15. При съмнения за заболяване от COVID 19:

а/  Лицето със съмнения за заболяване се отделя в специална предвидена за тази цел стая на първия етаж .

б/ Стиктно се спазват задъжителните мерки, предвидени в протоколите на МОН за поведение в кризисни ситуации,  свързани със заболяването.