ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА СФО В ЯНУАРИ 2021 Г


ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "Д-р ИВАН БОГОРОВ"

Тел. , факс 0391/2 55 25 ❑ 6400 Димитровград, ул. "Христо Ботев" 45

График за провеждане на изпити на ученици

от самостоятелна форма на обучение

през 2020/2021 учебна година:

  1. Български език и литература - 27.01.2021г.,14.30ч.
  2. Английски език - писмен 28.01.2021г. - 14.ЗОч. - устен - 29.01.2021г.,14.30ч.
  3. Немски език - писмен 25 .01.2021г.- 14.ЗОч.

- устен -26.01.2021 г., 14.ЗОч . 4.Руски език - писмен -25.01.2021г. 14.ЗОч.

Устен - 26.01.2021 г.- 14.ЗОч.

5.Испански език - писмен - 25.01.2021г.,14.30ч,

- устен -26.01.2021г.,14.30ч.

6.Математика - 18.О1.2О21г.-14.ЗОч.

7.Физика и астрономия - 12.01.2021г.-14.ЗОч.

8.История и цивилизация - 06.01.2021г.,14.30ч.

9.География и икономика - 07.01.2021г.,14.30ч.

10.ИТ- писмен и практиеески - 19 .01.2021 г., 14.ЗОч.

11.Биология и 30 - 08.01.2021г.,14.30ч.

12.Химия и OUC -13.01.2021 г., 14.ЗОч.

13.Философия -11.01.2021г.,14.30ч.

14.Музика -21.01.2021 г., 14.ЗОч.

15.Физическо възпитание и спорт- 14.01.2021г.,14.30ч.

16.Свят и личност -19.01.2021г.- 14.ЗОч.

17. Гражданско образование - 20 01.2021 г.- 14.ЗОч.

18.Изобразително изкуство - 22.01.2021г., 14.ЗОч.

Изпитите на ученици от самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния • учебен • план, се организират според предварително подадено от ученика заявление за полагане на изпити по време на обявените изпитии сесии през учебната 2020/2021година.