Год. план за дейността на училището

 ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ” ДИМИТРОВГРАД

 

                                         УТВЪРЖДАВАМ

                                                        ДИРЕКТОР: ……………

                                           (Кр. Кръстев)  

 

 

Г О Д И Ш Е Н    П Л А Н

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

за учебната 2022/2023 година

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет

Протокол № 8/ 14.09.2022 г.

 

 

Раздел І

 

Кратък анализ и оценка на действителното състояние на дейността  на училището през изтеклата година

 

Цялостната дейност на Профилирана езикова гимназия “Д-р Иван Богоров” през учебната 2021/2022 година протече съгласно залегна­лите в годишния план задачи. В училището се обучаваха 376 уче­ници, разпределени в 15 паралелки и 9 ученика СФО .

В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, оси­гурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателният процес (УВП). Стратегически силни стъпки бяха направени в областта на пла­нирането на учебно-възпитателната работа (УВР). Правилното плани­ране на УВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Пос­тигнатите много добри резултати от УВР са благодарение на създаде­ните добри условия на УВП. Постигнати бяха успехи по следните нап­равления:

 • Постигнати бяха изключително високи резултати от профилираното чуждоезиково обучение - много добра степен на овладяване на очакваните знания и формиране на необходимите умения. Обучението във всички класове бе максимално съобразено с индивидуалните потребности на учениците, което подтиква и подкрепя развитието на специфичните и индивидуалните им възможности;
 • Утвърди се традиционно доброто представяне на  ученици от Профилирана  езикова гимназия в общинските  олимпиади и състезания.Kласирани за национален кръг -Английски език  -2-ма ученика-имаме един лауерат 12 клас и едно трето място -11 клас,БЕЛ-1-второ място и 1 -трето място; ГО- 3 първи места, 1 -едно второ място и 1-трето място. 
 • За съжаление спортните състезания не се състояха заради пандемията от КОВИД-19
 • За учебната 2021/2022 година реализирахме три паралелки в 8-ми клас.

 

 • Около 92 % от зрелостниците продължават обучението си в наши и чужди учебни заведения;
 • Извънурочната дейност в гимназията се изрази и в множество мероприятия и спортни състезания – Празник-карнавал “Вси светии”, коледни тържества, спортни турнири,  учебни екскурзии-семинари, семинари с учители и ученици, Пловдивски университет и много др.;
 • Продължава и сътрудничеството с Българо-американската комисия за образователен обмен –„Фулбрайт”.Отново имахме помощник учител от САЩ, който се включи много успешно в обучението и живота на гимназията
 • За четвърти път имахме и учител по испански език от Кралство Испания, със съдействието на Испанското посолство
 • Утвърдихме се и като единственото училище в областта с достъпна архитектурна среда- построен външен асансьор и специални тоалетни за ученици с физ.увреждания.
 • Изградени са връзки за сът­рудничество с родителите по паралелки и с училищното настоятелство И обществения съвет;
 • Постигнахме много добри резултати на ДЗИ 
 • Има стойчивост на резултатите по всички предмети сравнени с резултаите от ДЗИ.Отклоненията в оценките по всички учебни предмети е в рамките на допустимото

Съвременното училище трябва да бъде отворено за процеса на интегриране на традициите на българското образование и новите наши, европейски и други изисквания и тенденции при обучението. Тази насока на дейността на Профилирана езикова гимназия се запази и през изминалата учебна година.

 

Занижената мотивация за учебен труд на отделни ученици и допуснатите от тях неизвинени отсъствия е проблем за педагогическия колектив.

Учителският колектив има възможности да се справя и да реша­ва възникнали проблеми. Преодоляването на съществуващите пропуски и проблеми в дейността на училището като цяло зависи от радикални промени на досега съществуващите условия:

 • Недостатъчното финансово осигуряване на образователния процес и особено в електронна среда от разстояние;
 • Все още не се използва пълноценно съвместната работа с родители  и обществени организации.

Много голям резерв от възможности за решаване на глобалните проблеми на училището крие пълноценната, съвместна работа с родителите. Училищното настоятелство “Златорог”,Обществения съвет на гимназията с чиито помощ се реализираха много инициативи участия на учениците в конкурси, спортни състезания, организиране на училищни празници, извънкласна допълнителна подготовка по отделни предмети,одбрение на училищните учебни планове,съгласуване с Общ.съвет за учебниците по предмети и по  класове.

Дейността на училищното ръководство, педагогическия колектив, обслужващия персонал и училищното настоятелство през учебната 2021/2022 годи­на бе подчинена на основните цели и задачи от годишния план - държавната образователна политика да се превърне в ефективна училищна политика и практика, удовлетворяващи в голяма степен специфичните потребности на всички ученици.Отново за съжаление много неща не успяхме да свършим заради епидемията.

Създа­дена е добра система за организация, съгласуваност и контрол на ре­зултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена твор­ческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на УВП.

Много бързо се ориентирахме в обстановката  и създaдохме отлична организация за обучение в електронна среда от разстояние.И учители и ученици и родители взеха дейно участие в тези процеси.

Това ново предизвикателство за нас, беше много добре управлявано от учителите и мисля, че се справихме със 100 % обучение в електронна среда от разстояние.

С особено внимание се наблюдаваше 12-клас, които имаха нов учебен план и нови учебни програми по всички предмети.

Минахме на кабинетна система –всеки учител си има стая с надпис на името и предмета по който преподава.

Имаме и ученически шкафчета за всеки ученик.

Необходимо е:

 • да продължи успешната  работа по гражданското образование на учени­ците;
 • да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие ни противообществени прояви и засилване дейността на училищ­ната комисия за борба с противообществените прояви на ма­лолетни и непълнолетни;
 • да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите –външна и вътрешна;
 • да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
 • специално внимание да се отдели на работата с: родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпри­частни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално-техническата база и библиотечния фонд;
 • да продължи работата по овладяване на агресията.
 • Да продължим обучението на учениците за елeктронно обучение от разстояние , ако се наложи отново да минем към него.

 

Раздел ІІ

 

Мисия на училището

 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и кул­тура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и висококачествено профилирано обучение, гарантирано от квалифицирани преподаватели и реализирано според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съ­юз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас.

Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения жи­вот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

Визия на училището

Училище, отворено към всички социални и етнически групи, предлагащо висококачествено обучение и здравно възпитание, гарантирано от квалифицирани кадри, добро финансиране и МТБ. Да продължи и се оптимизира процесът на утвърждаване на Профилирана Езикова Гимназия като предпочитано учебно заведение в региона, гарантиращо успешната социална и професионална интеграция на учениците в България,Европа,САЩ,Австралия.

 

Цели на училището

 

 1.    ПЕГ ще гарантира обучение в съответствие със стандартите за   съвременни методи на преподаване, ще търси възможности за допълнителна квалификация на учителите.
 2. Обучението в ПЕГ ще бъде отворено към националния и световен опит в образованието и ще търси партньори в дейността си. 
 3. ПЕГ ще работи за формиране на личности с активна гражданска позиция, уважаващи правата и свободите на другите; за подобряване качеството на взаимоотношенията между децата и намаляване насилието сред учениците.
 4. ПЕГ ще работи за усъвършенстване на управлението, на научното, ресурсното и информационното осигуряване на учебния процес.
 5. ПЕГ ще работи за формиране на национално самосъзнание, за възпитание на обич и уважение към националната история и традиции.
 6. ПЕГ ще търси възможности за създаване на здравословни условия за труд и отдих на учениците и учениците, осмисляне на свободното време.
 7. ПЕГ ще работи за развиване на способностите у учениците за самообразование.
 8. Ще продължим работата за развиване и създаване на отлични условия за обучение в електронна среда от разстояние

Стратегии в дейността на училището

 • Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учени­ците при профилирано чуждоезиково обучение –английски,немски, испански  и руски езици.
 • Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.
 • Показване на практическата приложимост на изучаваното учеб­но сдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.
 • Акцентиране върху способностите за самостоятелното получа­ване на знания и тяхното правилно използване.
 • Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлеж­ност към него от всеки възпитаник.
 • Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с про­цесите на демократизация в обществото.
 • Обогатяване на материалната база.
 • Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.
 • Участие в различни програми ма МОН и ЕС.
 • Усъвършенстване на учебните платформи за електронно обучение –Teams и

MOODLE.

 

Приоритет в дейността на училището

 • Акцентиране върху подготовката по български език,чуждоезиково обучение-развиване на английски, немски, испански език и руски език; приоритетно обучение по профилиращите предмети.
 • Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване органи­зацията на учебния процес и повишаване професионалната под­готовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.
 • Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и ме­тодическа дейност.
 • Повишаване качеството на педагогическия и административ­ния контрол.
 • Гражданско образование.
 • Създаване на условия за задоволяване на специфичните интереси и потребности на уче­ниците чрез ефективно използване на наличната материално-техническа база (МТБ).
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и ин­ституции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.
 • Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвър­ждаване на училищното настоятелство (УН) И ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ като органи, под­помагащи цялостната УВР.
 • Изграждане обстановка на взаимно доверие, уважение, сътрудничество и творчество.
 • Интегриране на ученици със специални образователни изисквания.

 

Раздел ІІI

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

 

Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес:

 

 1. Административна дейност
 • Изготвяне на годишни тематични разпределения на учебния материал и на плановете на класните ръководители –Електронен или хартиен вариант;
 • Изготвяне на седмично разписание за учебните занятия по ЗУЧ,ИУЧ и ФУЧ,изготвяне на седмичното разписание на профилираните групи 11 клас –геoграфия и икономика и ИТ, биология и здравно образование и химия и ООС,история и бълг.език и литература, 12 клас -история и БЕЛ, география и икономика и ИТ, биология и ЗО и химия и ООС
 • Изготвяне на Списък-Образец №1 за учебната година;
 • Преглед на задължителната учебна документация за началото на учебната година;
 • Изготвяне на училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност;
 • Планиране на:
 • План-приема за следващата учебна година,
 • Нуждите от педагогически кадри,
 • Необходимата учебна и училищна документация.
 • Към УС да се сформират клубове по интереси – танци,
 • училищно радио;
 • театър на испански език;
 • Да се създаде съвместна работна група от учители, родители и ученици за актуализиране и популяризиране на интернет-сайта на гимназията. Групата системно да проучва актуална информация за конкурси и проблеми на образованието;
 • Работа с ученици в риск
 • Приобщаване на родителите към приоритетите на образованието и възпитанието чрез включването им в дейността на училищните клубове;
 • Абонамент за методическа и научна литература по предметни области;
 • Да се приемат програми за борба с наркоманията, детската престъпност, насилието и кризисни ситуации;
 • Осъществяване на рекламна дейност за популяризиране на дейността и опита на гимназията.
 • Съвместни дейности с Обществения съвет -стратегия за следващите 4 години    

 

 1. Социално-битова и стопанска дейност
 • Технологизиране на основните процеси на въвеждане на информацията;
 • Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година;
 • Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера за недопускане рушене и унищожаване на придобитото имущество;
 • Определяне на приоритетите при придобиване на материално-техническата база;
 • Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства;
 • Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи;
 • Планиране на строително-ремонтните работи;
 • Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес;
 • Изработване на план за гражданско образование и възпитание на учениците.

 

 1. Честване на празници и провеждане на училищни тържества
 • Тържествено откриване на новата учебна година – 15.09.2022 година – в двора на училището.
 • Ден на независимостта на България –22.09.2022- национален празник;
 • Училищен празник “Хелоуин” -30.10.2022;
 • Ден на народните будители-01.11.2022;
 • Коледни тържества;
 • 3-ти март 2023 г.  - ден на Освобождението на България от Османско иго;
 • Честване на 30 години от основаването на гимназията,Пролетно надиграване -20.04.2022 г.  –неучебен ден за Патронния празник.
 •  Великденски тържества;
 • Патронен празник – 30 години ПЕГ”Д-р Иван Богоров”, Димитровград –15.04- 20.04.2023г;
 • 24.05.2023 – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;
 • изпращане на випуск 2023, абитуриентски бал;
 • спортен полуден -мото шоу -22.05.2023 г;
 • Спортен полуден -състезание за здраве с ролери и велосипеди -26.05.2023
 • Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България;
 • Закриване на учебната година;

 

 1. Провеждане на олимпиади, състезания, конкурси, изложби и екскурзии
 • Олимпиади по: математика, български език и литература, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование,история и цивилизации,гражданско образование, английски език, немски език,испански език, руски език, география и икономика;
 • Състезания: европейско математическо състезание "Кенгуру", великденско математическо състезание, състезание по информатика, състезание по орнитология,градски и областни спортни състезания по баскетбол,  волейбол,футбол,тенис на маса,бадминтон, организиране на междуучилищен турнир по волейбол за патронния празник;билингвистично сътезание

Квалификационна дейност(теми и форми на вътрешнометодическа и педагогическа дейност)

 

Виж в плана за квалификационната дейност за 2022/2023 г. и раздел Б –Вътрешно училищна квалификационна дейност

 

 1. Форми:

Самообразование; семинари; практикуми; тренинги; лектории; научно-практически конференции;курсове; други.

*Олимпиадите и състезанията се провеждат съгласно график и указание за провеждането на олимпиади в средните училища и график за провеждане на национални състезания в средните училища за учебната 2022/2023 година.

 

3.Дейности:

Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са включени в плана на комисията по вътрешноучилищна квалификационната дейност и плановете на методическите обединения и предметни комисии.

Контролна дейност

 1. Обект и предмет на контролната дейност:
 • Учебната работа на учениците и техните учебни резултати;
 • Учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и възпитателите;
 • Работата на помощник-директора, обслужващия и помощния персонал;
 • Косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности.
 1. Форми на контролната дейност:
 • Педагогически проверки-
 • Превантивни;
 • Тематични;
 • Текущи;
 • Административни проверки-
 • На училищната документация, свързана с учебния процес;
 • На другата документация - техническа и технологична, документи за материалните и стоковите дейности, по трудово-правните отношения с персонала, свързана с финансовата дейност;
 • Проверка на социално-битовата и стопанска дейност;
 • Проверка по спазването на -
 • Правилника за вътрешния трудов ред в училището;
 • Правилника за дейността на училището;
 • Изготвените графици;
 • Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
 • Седмично разписание на учебните занятия;
 • Проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РУО Хасково и МОН.

 

ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

ВИЖ ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда

А. Интеграционни връзки

 1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведе­ния.
 2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите.
 3. Развитие на връзките с други образователни институции и час­тни образователни и издателски фирми, които биха били по­лезни на училището.
 4. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между учители и специалисти.
 5. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвмес­тни дейности с цел подобряване на материалната база в учили­ще.
 6. Актуализиране на връзките със следните институции:
 •  Община Димитровград;
 •  РЗИ;
 •  Детска педагогическа стая;
 •  Нестопански организации;
 •   Исторически музей;
 •  Висши учебни заведения;ПУ”Паисий Хилендарски”
 •  Медии;
 •  Комисия „Фулбрайт”
 • Посолство на Кралство Испания в Р. България
 •  Читалища.

 

 1. Съвместна дейност с:
 • полиция, съдебна власт и прокуратура;
 • здравеопазване;
 • общинска администрация;
 • РУО Хасково;
 • училищно настоятелство;

   спортни клубове и дружества    

 • социално-педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в поведението;
 • издателства

      охранителни фирми и агенции

 • РЗИ,РИОКОЗ
 • НАП
 • Бюрото по труда
 • Обществен съвет

 

 

 

Б. Взаимодействие с родителите:

 1. Осъществяване на взаимодействие с родителската обществе­ност чрез съвместна дейност с училищното настоятелство и обществения съвет.
 2. Ангажиране на училищното настоятелство и обществения съвет при решаване на проблеми по прибирането и задържането на ученици и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база.
 3. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове.
 4. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на учи­лищни мероприятия.
 5. Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, от­носно училищни проблеми, както и такива за родителите на бъдещите ученици в гимназията.
 6. Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите.
 7. Изготвяне на табло за информация на родителите.
 8. Запознаване на родителите на 12 клас  с разпоредбите за ДЗИ -2023 г.
 9. Провеждане на родителски срещи и приемни дни:

м. Септември

Запознаване на родителите с Правилника за дейността на учили­щето,  училищните учебни планове и вътрешният правилник за 8-те класове.

м. Октомври

Състояние на УВР - текущи учебни резултати.

Запоз­наване с училищната програма за борба с наркоманията, агресията и ученици в риск.Анализ на реултатите от обучението в елктронна среда за края на учебната 2021/2022 г

м. март

Текущи учебни резултати.

м. Април

Готовност за приключване на учебната година.Обсъждане на ДЗИ.

Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противо-обществените прояви на малолетните и непълнолетните

 1. Задачи:
 • издирване и обхват на ученици с асоциални прояви и картоте­кирането им;
 • изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви;
 • организиране на превантивна работа с ученици и родители.
 •  

 

 

 1. Форми на работа:
 • провеждане на индивидуални разговори;
 • провеждане на психологически изследвания;
 • проучване на социални контакти;
 1. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на комисията.

Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия

 

 

 1. Задачи:
 • формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към живота;
 • прецизиране конкретните особености на училището и авари­ите, които могат да възникнат в и около него;
 • осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата;
 • поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на съответните органи, сили и средства в случай на необходимост;
 • формиране умения и навици у учениците за мотивирано пове­дение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.
 1. Форми на работа:
 • теоретическо и практическо обучение на учениците;
 • провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учи­телите;
 • превантивна работа.
 1. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана на училищната комисия.

 

 

ПОСТОЯННИ УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ

 

Комисия по безопасност на движението:

Валери Славов - председател,

Иванка  Андреева,

Стефка Иванова

 

Комисия по охрана на труда и защита при природни и други бедствия:

Ваня Стефанова Вълчанова-председател,Тодор Митев Тодоров,Радослав Младенов Вълков,Десислава Андонова Стоянова,Екатерина Ангелова Костова,Мария Нанева

 

Комисия за борба срещу противотообществените прояви на малолетните и непълнолетните:

Надя Несторова ПС-председател, Валери Славов,Антоанета Коджабашева,Деян Делчев

 

 

Комисия за съхраняване на паметта на училището:

Магдалена Шиекова-председател, Илина Кинева,Калоян Донев

 

Комисия за изработване на седмичното разписание:

 Цветанка Христова-председател,Магдалена Кръстева -Шиекова

 

Комисия за обогатяване и поддържане на МТБ:

Димитър Делев-председател,Радослав Вълков,Минка Кирева,Деан Данев, Иван Даневски

 

Комисия за подготовка и организиране на общоучилищни тържества:

Бистра Жекова-председател,Валери Славов ,Илина Кинева  и класните ръководители

 

Комисия за осъществяване и разработване на планове и проекти:

Тодор Тодоров-председател,Стефка Иванова,Екатерина Костова,Йовелина Бойчева,Калоян Добрев

 

Комисия за вътрешноучилищна квалификационна дейност:

Хилда Мартинова -председател,Бистра Жекова,

 

Комисиите разработват план за дейността си, отчитат се пред ПС.

-Комисия по чужди езици -английски език,испански език,немски език, руски език.

Председател:Калоян Добрев

-комисия по хуманитарните науки -български език и литература,история и цивилизации, география и икономика,ГО,философия, ФВС.

Председател:Валери Славов

-комисия по природните науки:математика,физика и астрономия, химия и ООС, биология и ЗО,ИТ

Председател:Стефка Иванова

                               Комисия за вътрешните правила за работната заплата

 

Димитър Делев –Председател,Стефка Иванова –член, Председател на СО на СБУ към КНСБ,Цветанка  Сталева –Председател на СО на КТ”Подкрепа”-член,Назифе Юсуф- счетоводител-член

 

                              Експертна комисия „Регистри-завеждане,водене, приключване на документация и съхраненмие)

Димитър Делев – Председател,Назифе Юсуф –член,Марияна Николова - ЗАС,Магдалена Кръстева – РН”ИКТ”