Год. план за дейността на училището

 ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ   “Д-р ИВАН БОГОРОВ” ДИМИТРОВГРАД

 

УТВЪРЖДАВАМ

 

ДИРЕКТОР:……………

(Кр. Кръстев)

 

 

Г О Д И Ш Е Н    П Л А Н ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

за учебната 2021/2022 година

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет

Протокол № 8/ 14.09.2021 г.

 

 

Раздел І

 

Кратък анализ и оценка на действителното състояние на дейността  на училището през изтеклата година

 

Цялостната дейност на Профилирана езикова гимназия “Д-р Иван Богоров” през учебната 2020/2021 година протече съгласно залегна­лите в годишния план задачи. В училището се обучаваха 355 уче­ници, разпределени в 14 паралелки и 20 ученика СФО .

В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, оси­гурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателният процес (УВП). Стратегически силни стъпки бяха направени в областта на пла­нирането на учебно-възпитателната работа (УВР). Правилното плани­ране на УВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Пос­тигнатите много добри резултати от УВР са благодарение на създаде­ните добри условия на УВП. Постигнати бяха успехи по следните нап­равления:

 • Постигнати бяха изключително високи резултати от профилираното чуждоезиково обучение - много добра степен на овладяване на очакваните знания и формиране на необходимите умения. Обучението във всички класове бе максимално съобразено с индивидуалните потребности на учениците, което подтиква и подкрепя развитието на специфичните и индивидуалните им възможности;
 • Утвърди се традиционно доброто представяне на  ученици от Профилирана  езикова гимназия в общинските  олимпиади и състезания.Kласирани за национален кръг -ГО -3-ма ученика,Областен кръг -История 2 първи места,БЕЛ-1-второ място и 1 -трето място; ГО- 3 първи места, 1 -едно второ място и 1-трето място. 
 • За съжаление спортните състезания не се състояха за ради пандемията от КОВИД-19
 • За учебната 2020/2021 година реализирахме три паралелки в 8-ми клас.

 

 • Около 88 % от зрелостниците продължават обучението си в наши и чужди учебни заведения;
 • Извънурочната дейност в гимназията се изрази и в множество мероприятия и спортни състезания – Празник-карнавал “Вси светии”, коледни тържества, спортни турнири,  учебни екскурзии-семинари, семинари с учители и ученици, участие във всички форуми на Асоцоиацията на Кеймбридж училищата в България, Пловдивски университет и много др.;
 • Продължава и сътрудничеството с Българо американската комисия за образователен обмен –„Фулбрайт”.Отново имахме помощник учител от САЩ, който се включи много успешно в обучението и живота на гимназията
 • За втори път имахме и учител по исански език от Кралство Испания, със съдействието на Испанското посолство
 • Утвърдихме се и като единственото училище в областта с достъпна архитектурна среда- построен външен асансьор и специални тоалетни за ученици с физ.увреждания.
 • Изградени са връзки за сът­рудничество с родителите по паралелки и с училищното настоятелство И обществения съвет;
 • Постигнахме много добри резултати на ДЗИ 
 • Има стойчивост на резултатите по всички предмети сравнени с резултаите от ДЗИ.Отклоненията в оценките по всички учебни предмети е в рамките на допустимото

Съвременното училище трябва да бъде отворено за процеса на интегриране на традициите на българското образование и новите наши, европейски и други изисквания и тенденции при обучението. Тази насока на дейността на Профилирана езикова гимназия се запази и през изминалата учебна година.

 

Занижената мотивация за учебен труд на отделни ученици и допусна­тите от тях неизвинени отсъствия е проблем за педагогическия колектив.

Учителският колектив има възможности да се справя и да реша­ва възникнали проблеми. Преодоляването на съществуващите пропуски и проблеми в дейността на училището като цяло зависи от радикални промени на досега съществуващите условия:

 • Недостатъчното финансово осигуряване на образователния процес и особенно в елктронна среда от разстояние;
 • Все още не се използва пълноценно съвместната работа с родители  и обществени организации.

Много голям резерв от възможности за решаване на глобалните проблеми на училището крие пълноценната, съвместна работа с родителите. Училищното настоятелство “Златорог”,Обществения съвет на гиманазията с чиито помощ се реализираха много инициативи участия на учениците в конкурси, спортни състезания, организиране на училищни празници, извънкласна допълнителна подготовка по отделни предмети,одбрение на училищните учебни планове,съгласуване с Общ.съвет за учебниците по предмети и по  класове.

Дейността на училищното ръководство, педагогическия колектив, обслужващия персонал и училищното настоятелство през учебната 2020/2021 годи­на бе подчинена на основните цели и задачи от годишния план - държавната образователна политика да се превърне в ефективна училищна политика и практика, удовлетворяващи в голяма степен специфичните потребности на всички ученици.Отново за съжаление много неща не успяхме да свършим заради епидемията.

Създа­дена е добра система за организация, съгласуваност и контрол на ре­зултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена твор­ческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на УВП.

Много бързо се ориентирахме в обстановката  и съзадохме отлична организация за обучение в елктронна среда от разстояние.И учители и ученици и родители взеха дейно участие в тези процеси.

Това ново предизвикателство за нас, беше много добре управлявано от учителите и мисля, че се справихме със 100 % обучение в електронна среда от разстояние.

С особено внимание се наблюдаваше 11-клас, които имаха нов учебен план и нови учебни програми по всички пердмети.

Минахме на кабинетна система –всеки учител си има стая с надпис на името и предмета по който преподава.

Купихме и ученически шкафчета за всеки ученик.

Необходимо е:

 • да продължи успешната  работа по гражданското образование на учени­ците;
 • да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие ни противообществени прояви и засилване дейността на училищ­ната комисия за борба с противообществените прояви на ма­лолетни и непълнолетни;
 • да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите –външна и вътрешна;
 • да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
 • специално внимание да се отдели на работата с: родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпри­частни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално-техническата база и библиотечния фонд;
 • да продължи работата по овладяване на агресията.
 • Да продължим обучението на учениците за елктронно обучение от разстояние , ако се наложи отново да минем към него.

 

 

 

 

 

 

 

Раздел ІІ

 

Мисия на училището

 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и кул­тура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и висококачествено профилирано обучение, гарантирано от квалифицирани преподаватели и реализирано според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съ­юз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас.

Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения жи­вот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

 

 

 

 

Визия на училището

Училище, отворено към всички социални и етнически групи, предлагащо висококачествено обучение и здравно възпитание, гарантирано от квалифицирани кадри, добро финансиране и МТБ. Да продължи и се оптимизира процесът на утвърждаване на Профилирана Езикова Гимназия като предпочитано учебно заведение в региона, гарантиращо успешната социална и професионална интеграция на учениците в България,Европа,САЩ,Австралия.

 

 

Цели на училището

 

 1.    ПЕГ ще гарантира обучение в съответсвие с ДОИ, съвременни методи на преподаване, ще търси възможности за допълнителна квалификация на учителите.
 2. Обучението в ПЕГ ще бъде отворено към националния и световен опит в образованието и ще търси партньори в дейността си. 
 3. ПЕГ ще работи за формиране на личности с активна гражданска позиция, уважаващи правата и свободите на другите; за подобряване качеството на взаимоотношенията между децата и намаляване насилието сред учениците.
 4. ПЕГ ще работи за усъвършенстване на управлението, на научното, ресурсното и информационното осигуряване на учебния процес.
 5. ПЕГ ще работи за формиране на национално самосъзнание, за възпитание на обич и уважение към националната история и традиции.
 6. ПЕГ ще търси възможности за създаване на здравословни условия за труд и отдих на учениците и учениците, осмисляне на свободното време.
 7. ПЕГ ще работи за развиване на способностите у учениците за самообразование.
 8. Ще продължим работата за развиване и създаване на отлични условия за обучение в елктронна среда от разстояние

 

 

Стратегии в дейността на училището

 

 • Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учени­ците при профилирано чуждоезиково обучение –английски,немски, испански  и руски езици.
 • Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.
 • Показване на практическата приложимост на изучаваното учеб­но сдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.
 • Акцентиране върху способностите за самостоятелното получа­ване на знания и тяхното правилно използване.
 • Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлеж­ност към него от всеки възпитаник.
 • Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с про­цесите на демократизация в обществото.
 • Обогатяване на материалната база.
 • Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.
 • Участие в различни програми ма МОН и ЕС.
 • Усъвършенстване на учебните платформи за електронно обучение –Teams и

MOODLE.

 

 

 

Приоритет в дейността на училището

 • Акцентиране върху подготовката по български език,чуждоезиково обучение-развиване на английски, немски, испански език и руски език; приоритетно обучение по профилиращите предмети.
 • Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване органи­зацията на учебния процес и повишаване професионалната под­готовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.
 • Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и ме­тодическа дейност.
 • Повишаване качеството на педагогическия и административ­ния контрол.
 • Гражданско образование.
 • Създаване на условия за задоволяване на специфичните интереси и потребности на уче­ниците чрез ефективно използване на наличната материално-техническа база (МТБ).
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и ин­ституции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.
 • Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвър­ждаване на училищното настоятелство (УН) И ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ като органи, под­помагащи цялостната УВР.
 • Изграждане обстановка на взаимно доверие, уважение, сътрудничество и творчество.
 • Интегриране на ученици със специални образователни изисквания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел ІІІ

 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

 

Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес:

 

 

 

 1. Административна дейност
 • Изготвяне на годишни тематични разпределения на учебния материал и на плановете на класните ръководители –ЕлектРонен или хартиен вариант;
 • Изготвяне на седмично разписание за учебните занятия поЗУЧ,ИУЧ и ФУЧ,изготвяне на седмичното разписание на профилираните групи 11 клас –гепграфия и ИТ, биология и здравнообразование и химия и ООС,история и бълг.език и литература, 12 клас -история и география, математика и ИТ, биология и ЗО и химия и ООС
 • Изготвяне на Списък-Образец№1 за учебната година;
 • Преглед на задължителната учебна документация за началото на учебната година;
 • Изготвяне на училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност;
 • Планиране на:
 • План-приема за следващата учебна година,
 • Нуждите от педагогически кадри,
 • Необходимата учебна и училищна документация.
 • Към УС да се сформират клубове по интереси – танци, тенис на корт и тенис на маса, фитнес,кино0сценарии и режисура
 • училищно радио,театрално-певческа група;
 • театър на испански език;
 • Да се създаде съвместна работна група от учители, родители и ученици за актуализиране и популяризиране на интернет-сайта на гимназията. Групата системно да проучва актуална информация за конкурси и проблеми на образованието;
 • Работа с ученици в риск
 • Приобщаване на родителите към приоритетите на образованието и възпитанието чрез включването им в дейността на училищните клубове;
 • Абонамент за методическа и научна литература по предметни области;
 • Да се създадът програми за борба с наркоманията, детската престъпност, насилието и кризисни ситуации;
 • Осъществяване на рекламна дейност за популяризиране на дейността и опита на гимназията.
 • Съвместни дейности с Обществения съвет

    

 

 1. Социално-битова и стопанска дейност
 • Технологизиране на основните процеси на въвеждане на информацията;
 • Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година;
 • Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера за недопускане рушене и унищожаване на придобитото имущество;
 • Определяне на приоритетите при придобиване на материално-техническата база;
 • Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства;
 • Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи;
 • Планиране на строително-ремонтните работи;
 • Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес;
 • Изработване на план за гражданско образование и възпитание на учениците.

 

 1. Честване на празници и провеждане на училищни тържества
 • Тържествено откриване на новата учебна година – 15.09.2021 година – в двора на училището –само 8-ми клас;другите ученици по випуски в различни часове.
 • Ден на независимостта на България –22.09.2021- национален празник;
 • Училищен празник “Хелоуин” -30.10.2021;
 • Ден на народните будители-01.11.2021;
 • Коледни тържества;
 • 3-ти март  - ден на Освобождението на България;
 • Пролетно надиграване -20.04.2022 г.  –неучебен ден за Патронния празник.
 •  Великденски тържества;
 • Патронен празник – 28 години ПЕГ”Д-р Иван Богоров”, Димитровград – 20.04.2021г;
 • 24.05.2021 – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;
 • изпращане на випуск 2022, абитуриентски бал;
 • спортен полуден -За здраве с колела и ролери -19.05.2022 г;
 • Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България;
 • Закриване на учебната година;

 

 1. Провеждане на олимпиади, състезания, конкурси, изложби и екскурзии
 • Олимпиади по: математика, български език и литература, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование,история и цивилизация,гражданско образование, английски език, немски език,испански език, руски език, география и икономика;
 • Състезания: европейско математическо състезание "Кенгуру", великденско математическо състезание, състезание по информатика, състезание по орнитология,градски и областни спортни състезания по баскетбол,  волейбол,футбол,тенис на маса,бадминтон, организиране на междуучилищен турнир по волейбол за патронния празник;билингвистично сътезание

 

 

 

 

Квалификационна дейност(теми и форми на вътрешнометодическа и педагогическа дейност)

 

Виж в плана за квалификационната дейност за 2021/2022 г. и раздел Б –Вътрешно училищна квалификационна дейност

 

 1. Форми:

Самообразование; семинари; практикуми; тренинги; лектории; научно-практически конференции;курсове; други.

*Олимпиадите и състезанията се провеждат съгласно график и указание за провеждането на олимпиади в средните училища и график за провеждане на национални състезания в средните училища за учебната 2021/2022 година.

 

 

 

 

3.Дейности:

Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са включени в плана на комисията по вътрешноучилищна квалификационната дейност и плановете на методическите обединения и предметни комисии.

Контролна дейност

 1. Обект и предмет на контролната дейност:
 • Учебната работа на учениците и техните учебни резултати;
 • Учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и възпитателите;
 • Работата на помощник-директора, обслужващия и помощния персонал;
 • Косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности.
 1. Форми на контролната дейност:
 • Педагогически проверки-
 • Превантивни;
 • Тематични;
 • Текущи;
 • Административни проверки-
 • На училищната документация, свързана с учебния процес;
 • На другата документация - техническа и технологична, документи за материалните и стоковите дейности, по трудово-правните отношения с персонала, свързана с финансовата дейност;
 • Проверка на социално-битовата и стопанска дейност;
 • Проверка по спазването на -
 • Правилника за вътрешния трудов ред в училището;
 • Правилника за дейността на училището;
 • Изготвените графици;
 • Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
 • Седмично разписание на учебните занятия;
 • Проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РУО Хасково и МОН.

 

 

 

 

 

 

ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

ВИЖ ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

 

Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда

А. Интеграционни връзки

 1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведе­ния.
 2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите.
 3. Развитие на връзките с други образователни институции и час­тни образователни и издателски фирми, които биха били по­лезни на училището.
 4. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между учители и специалисти.
 5. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвмес­тни дейности с цел подобряване на материалната база в учили­ще.
 6. Актуализиране на връзките със следните институции:
 •  Община Димитровград;
 •  РЗИ;
 •  Детска педагогическа стая;
 •  Нестопански организации;
 •  Асоциация”Кеймбридж училища в България”
 •  Исторически музей;
 •  Висши учебни заведения; ПУ”Паисий Хилендарски”
 •  Медии;
 •  Комисия „Фулбрайт”
 •  Посолство на Кралство Испания в Р. България
 •  Читалища.

 

 1. Съвместна дейност с:
 • полиция, съдебна власт и прокуратура;
 • здравеопазване;
 • общинска администрация;
 • РУО Хасково;
 • училищно настоятелство;

   спортни клубове и дружества    

 • социално-педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в поведението;
 • издателства

      охранителни фирми и агенции

 • РЗИ
 • НАП
 • Бюрото по труда
 • Обществен съвет

 

 

 

Б. Взаимодействие с родителите:

 1. Осъществяване на взаимодействие с родителската обществе­ност чрез съвместна дейност с училищното настоятелство и обществения съвет.
 2. Ангажиране на училищното настоятелство и обществения съвет при решаване на проблеми по прибирането и задържането на ученици и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база.
 3. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове.
 4. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на учи­лищни мероприятия.
 5. Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, от­носно училищни проблеми, както и такива за родителите на бъдещите ученици в гимназията.
 6. Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите.
 7. Изготвяне на табло за информация на родителите.
 8. Запознаване на родителите на 12-то класниците с разпоредбите за ДЗИ -2022 г.
 9. Провеждане на родителски срещи и приемни дни:

м. Септември

Запознаване на родителите с Правилника за дейността на учили­щето,  училищните учебни планове и вътрешният правилник за 8-те класове.

м. Ноември

Състояние на УВР - текущи учебни резултати.

Запоз­наване с училищната програма за борба с наркоманията, агресията и ученици в риск.Анализ на реултатите от обучението в елктронна среда за края на учебната 2020/2021 г

м. Февруари

Текущи учебни резултати.

м. Април

Готовност за приключване на учебната година.Обсъждане на ДЗИ.

Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противо-обществените прояви на малолетните и непълнолетните

 1. Задачи:
 • издирване и обхват на ученици с асоциални прояви и картоте­кирането им;
 • изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви;
 • организиране на превантивна работа с ученици и родители.
 •  

 

 

 1. Форми на работа:
 • провеждане на индивидуални разговори;
 • провеждане на психологически изследвания;
 • проучване на социални контакти;
 1. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на комисията.

Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия

 

 

 1. Задачи:
 • формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към живота;
 • прецизиране конкретните особености на училището и авари­ите, които могат да възникнат в и около него;
 • осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата;
 • поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на съответните органи, сили и средства в случай на необходимост;
 • формиране умения и навици у учениците за мотивирано пове­дение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.
 1. Форми на работа:
 • теоретическо и практическо обучение на учениците;
 • провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учи­телите;
 • превантивна работа.
 1. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана на училищната комисия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТОЯННИ УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ

 

Комисия по безопасност на движението:

Валери Славов - председател,

Иванка  Андреева,

Стефка Иванова

 

Комисия по охрана на труда и защита при природни и други бедствия:

Димитър Делев-председател,Валери Славов,Цветанка Сталева,Екатерина Костова,Радослав Вълков,Иван Даневски,Деан Данев

 

Комисия за борба срещу противотообществените прояви на малолетните и непълнолетните:

Валери Славов -председател,Антоанета Коджабашева,Тодор Тодоров,

 

 

 

 

Комисия за съхраняване на паметта на училището:

Магдалена Шиекова-председател, Илина Кинева,Атанаска Даскалова

 

Комисия за изработване на седмичното разписание:

 Магдалена Кръстева-председател,Цветанка Христова

 

Комисия за обогатяване и поддържане на МТБ:

Димитър Делев-председател,Радослав Вълков,Минка Кирева,Деан Данев, Иван Даневски

 

Комисия за подготовка и организиране на общоучилищни тържества:

Бистра Жекова-председател,Валери Славов ,Илина Кинева  и класните ръководители

 

Комисия за осъществяване и разработване на планове и проекти:

Тодор Тодоров-председател,Стефка Иванова,Екатерина Костова,Йовелина Бойчева,Калоян Добрев

 

Комисия за вътрешноучилищна квалификационна дейност:

Хилда Мартинова -председател,Стефка Иванова,Калоян Добрев,Бистра Жекова,

 

Комисиите разработват план за дейността си, отчитат се пред ПС.

 

 

                               Комисия за вътрешните правила за работната заплата

 

Димитър Делев –Председател,Стефка Иванова –член, Председател на СО на СБУ към КНСБ,Иванка  Андреева –Представител на СО на КТ”Подкрепа”-член,Назифе Юсуф- счетоводител-член

 

                              Експертна комисия „Регистри-завеждане,водене, приключване на документация и съхраненмие)

Димитър Делев – Председател,Назифе Юсуф –член,Кинка Колева- ЗАС,Магдалена Кръстева – РН”ИКТ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

 

 

м.Септември- 2021

 

 1. Годишен план за дейността на училището;
 2. Правилник за дейността на училището;
 3. Мерки за повишаване качеството на образованието;
 4. Спортните дейности за  ДЧ по ФВС;
 5. Форми на обучение в училището;
 6. Разни.  

 

м. ОКТОМВРИ -2021 г.

 

 1. Тематичен ПС – „Обучението по химия и ООС –тенденции и развитие”

2.Приемане на плановете за работа на постоянните комисии и методическите обединения.

3.Запознаване с плана за контролната дейност на директора.

4.Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице обслужващо училището.

5.Някои проблеми проявили се при входното ниво.

6.Разни.

 

м. НОЕМВРИ-2021

 1. Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.
 2. Текуща информация от класните ръководители за резултатите от практическото приложение на правилниците, състояние на учебната документация.
 3. Реализиране на завършилите ученици.
 4. Разни

 

м. ДЕКЕМВРИ-2021

 1. Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и правилника за вътрешния трудов ред в училището.
 2. Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици - проблеми на възпитателната работа, резултати от системата на дежурство.
 3. Разни.

м. ЯНУАРИ-2022

1.Утвърждаване на училищни учебни  планове  за 2021 -2022 г.

2.Разни

м. ФЕВРУАРИ -2022

 

 1. Технически ПС за приключване на първия учебен срок.
 2. Отчет на резултатите от УВР през първия учебен срок и на дейността на постоянните комисии и методически обединения.
 3. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок.
 4. Актуализиране на списъка на учениците, които ще получават стипендии през втория учебен срок.
 5. Обсъждане на работата с Обществения съвет.
 6. Разни

 

м. МАРТ -2022

 1. Резултати от квалификационната дейност в училище.
 2. Нарушения на правилника на училището.
 3. Приемане на план за дейности свързани с патронния празник на училището.
 4. Приемане на предложения за "Учител на годината" за общината.
 5. Разни

м. АПРИЛ -2022                  

 

 1. Тематичен ПС –„ Възможности и развитие на предмета ИТ”
 2. Съгласуване на изготвената заявка за ДЗИ през м.май
 3. Избор на комисии за осъществяване на ДЗИ
 4. Разни

м. МАЙ -2022

 1. Избор на комисии и утвърждаване на дейности и график за кампанията по приема на ученици за следващата учебна година.
 2. Обсъждане на резултатите от проверката на изходното равнище на учениците от ХІІ-ти клас и готовността им за задължителните зрелостни изпити.
 3. Текущо състояние на УВР информация от класните ръководители.
 4. Разни

м. ЮНИ -2022

 1. Технически ПС за приключване на учебната година.
 2. Отчет на постоянните комисии и методически обединения за дейността им.
 3. Утвърждаване на график и избор на комисии за юлската поправителна сесия.
 4. Разни

м. ЮЛИ -2022

 1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната година и изпълнението на годишния план на училището.
 2. Съгласуване на изготвената заявка за ДЗИ през септемврийската сесия.
 3. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година.
 4. Определяне на групите по ФУЧ за следващата учебна година.
 5. Обсъждане на проект за разпределение на часовете за 2022/2023 учебна година.
 6. Разни

                                           м.септември -2022

1.Готовност за новата учебна 2022/2023 година.

2.Кадрова обезпеченост

3.Разни