Вътрешни правила - антикорупция

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за превенция и противодействие на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. и за установяване и предотвратяване на риска от настъпване на конфликт на интереси

 в ПЕГ"Д-р Иван Богоров", Димитровград

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Раздел I

Обхват, цели и принципи

Чл. 1. С настоящите вътрешни правила се уреждат условията и редът за превенция и противодействие на корупцията, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. и за установяване и предотвратяване на риска от настъпване на конфликт на интереси в  ПЕГ"Д-р Иван Богоров"

Чл. 2. Настоящите Вътрешни правила целят:

 • повишаване ефективността по предотвратяване и противодействие на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки, настъпване на конфликт на интереси и др.;
 • насърчаване на култура в общността към ПЕГ”Д-р Иван Богоров”, която оказва възпиращ ефект върху неетичните и незаконосъобразни проявления, посочени в чл. 1, и която улеснява тяхното разкриване и предприемане на своевременни и адекватни действия.
 • утвърждаване на ценности като честност, почтеност и морал у служителите на институцията;
 • създаване на гаранции за отчетност и прозрачност на дейността на институцията, в това число чрез засилване на обществения/граждански контрол и контрола от страна на обществения съвет и настоятелството, по отношение дейността на институцията .
 • повишаване на общественото доверие към служителите на институцията, и към институцията като цяло;

Чл. 3. (1) Постигането на формулираните в предходния член цели се осъществява чрез прилагане на описаните в тези Вътрешните правила процедури и механизми за превенция, регистриране, проверка, докладване и предприемане на последващи действия.

(2) Процедурите и механизмите по ал. 1 се определят от директора на институцията въз основа на резултатите от управлението на риска в ПЕГ”Д-р Иван Богоров”.

(3) Адекватността и ефективността на процедурите и механизмите по ал. 1 се оценява чрез процедури на мониторинг.

Чл. 4. Изпълнението на Вътрешните правила се осъществява при спазване на принципите на законност, откритост, прозрачност, достъпност, почтеност и на нетърпимост към корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.

 

Раздел II

Отговорности и задължения

Чл. 5. (1) Директорът на ПЕГ”Д-р Иван Богоров” е отговорен за установяването и прилагането на процедурите и механизмите за превенция, регистриране, проверка, докладване и предприемане на последващи действия по отношение на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.

(2) В изпълнение на отговорностите си по ал. 1, директорът може да възлага изпълнението на конкретни процеси и дейности на служители на институцията или да упълномощи конкретно длъжностно лице да организира и прилага цялостно процедурите и механизмите по ал. 1.

Чл. 6. Служителите в ПЕГ”Д-р Иван Богоров”  са длъжни да:

 • изпълняват законосъобразно и целесъобразно своите задължения;
 • не използват служебното си положение за лично облагодетелстване и да не създават съмнения за злоупотреба с него;
 • откажат категорично неуместно предложение за облага и да не приемат при каквито и да е обстоятелства същата с презумпцията, че би послужила като доказателство;
 • изпълняват преките си служебни задължения, като се ръководят от принципите, разписани в чл. 4;
 • не упражняват дейност, несъвместима със служебното им положение в институцията;
 • не използват информацията, станала им известна при изпълнение на преките им служебни задължения, с цел извличане на лична или групова полза/облага (финансова, материална, услуга и др.);
 • не проявяват с действията си никаква пряка или непряка форма на дискриминация;
 • прилагат проактивно изискванията на настоящите Вътрешни правила и да изпълняват добросъвестно конкретните задължения, възложени им в изпълнение на процедурите и механизмите по алинея 1.

Чл. 7. Представителите на Обществения съвет към ПЕГ”Д-р Иван Богоров” :

 • изпълняват законосъобразно и целесъобразно своите задължения;
 • не използват участието си в Обществения съвет за лично облагодетелстване и не създават съмнения за злоупотреба с него;
 • отказват категорично неуместно предложение за облага и не приемат при каквито и да е обстоятелства същата с презумпцията, че би послужила като доказателство;
 • не използват информацията, станала им известна в качеството им на членове на Обществения съвет, с цел извличане на лична или групова полза/облага (финансова, материална, услуга и др.);
 • не проявяват с действията си никаква пряка или непряка форма на дискриминация;
 • в случаите, в които считат, че са налице корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., уведомяват служителите, натоварени с дейности по превенция, регистриране, проверка, докладване и предприемане на последващи действия;
 • сигнализират компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатират нарушения на нормативните актове.
 • ангажират се да спазват и да подпомагат проактивно институцията при прилагането на принципите, посочени в чл. 4.

Чл. 8. Всички представители на общността са длъжни в отношенията помежду си и по отношение на институцията да спазват принципите на законност, откритост, прозрачност, достъпност, почтеност и на нетърпимост към корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.

 

ГЛАВА ВТОРА

ПРЕВЕНЦИЯ И ВРЪЗКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

 

Чл. 9. (1) За да се ограничат случаите на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., в ПЕГ”Д-р Иван Богоров” се поддържа култура, която промотира тяхната неприемливост за всички представители на общността.

(2) Като проявление на тази култура, системите за управление и контрол в институцията се регламентират с писмени процедури, базирани на принципите на:

 • разделение на отговорностите;
 • четирите очи;
 • регистриране на действията и решенията (одитна следа).

Чл. 10. За служителите в ПЕГ”Д-р Иван Богоров” се организират периодични обучения, чрез които те добиват нужното разбиране и познания за същността на понятията корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., за начините за тяхното предотвратяване и разкриване.

Чл. 11. (1) При управлението на риска в ПЕГ”Д-р Иван Богоров”, задължително се идентифицират и оценяват рисковете от корупция, измами, нередности и злоупотреби.

(2) За постигане целите, заложени в чл. 2 на настоящите Вътрешни правила, задължително се идентифицират рискове по отношение на всички форми на корупционно поведение и злоупотреби, дефинирани в допълнителните разпоредби на правилата и по отношение на следните функционални области:

 • управление на собствеността и обществени поръчки;
 • оценяване на учениците (приложимо за институциите на училищното образование);
 • участие в проекти и програми
 • предоставяне на образователни услуги срещу заплащане;
 • дефиниране на хипотези на конфликт на интереси, влияещи върху безпристрастното изпълнение на служебните задължения на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Чл. 12. Настоятелствата и обществените съвети оказват мониторинг върху целесъобразното разходване на набрани допълнителни финансови средства, в това число средства по проекти/програми с национално или европейско финансиране.

Чл. 13. За целите, заложени в чл. 2 на настоящите Вътрешни правила, допринася и набирането на поне три оферти при разходване на средства за организиране на културни и спортни мероприятия, лагери, езикови и други допълнителни дейности, разходите за които са под праговете, определени в Закона за обществените поръчки, и одобрение на направения избор от страна на обществения съвет или настоятелството.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

ПРОЦЕДУРИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОРУПЦИЯ, ИЗМАМИ, НЕРЕДНОСТИ, ЗЛОУПОТРЕБИ, ГРЕШКИ И ДР.

 

Раздел I

Процедури за регистриране и проверки

Чл. 14. (1) Информация за възможни проявления на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. може да бъде получена чрез:

 • сигнал в рамките на институцията – от представители на педагогическия или непедагогическия персонал, от деца или ученици, от представители на обществения съвет или настоятелството;
 • сигнал извън институцията – от родители или лица без пряка връзка с институцията;
 • външни публично достъпни източници – например публикации в медии.

(2) Сигнали по ал. 1, т. 1 и 2 се подават до директора на институцията или се регистрират в деловодството, съгласно установените в институцията ред и форма.

(3) Всички членове на педагогическия и непедагогическия персонал, които идентифицират информация по ал. 1, т. 3, са длъжни да я докладват своевременно на директора.

(4) ПЕГ”Д-р Иван Богоров” публикува на интернет страницата си, в рубриката „Антикорупция и сигнали“, телефон, електронен адрес или бутон за подаване на сигнали за корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.

(5) Сигналите могат да са устни или писмени. При подаване на устен сигнал, директорът на институцията или приелият го служител го документира с паметна записка. Сигналът се регистрира в регистър на сигнали за корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.

Чл. 15. (1) Когато информацията касае директора на институцията, докладването се извършва пред РУО и съответните компетентни органи.

(2) Заинтересованите лица се уведомяват за тази възможност чрез нарочен текст, публикуван на интернет страницата на институцията, като се публикуват и данните за контакт на съответното РУО и на компетентните органи.

Чл. 16. (1) Веднага след регистриране на сигнал, директорът на ПЕГ”Д-р Иван Богоров”  определя със заповед комисия от служители в институцията, включваща педагогически специалисти и лица от непедагогическия персонал, които да разгледат сигнала.

(2) В комисията се включват лица, които не са в ситуация на конфликт на интереси с лицето, срещу което е направен сигналът.

(3) Директорът определя в заповедта срока за работа на комисията.

Чл. 17. (1) Комисията проверява достоверността на сигнала, като събира нужната за целта информация.

(2) Проверката може да включва преглед и анализ на документи, материални проверки, провеждане на интервюта, искане на обяснения и становища.

(3) Комисията документира резултатите от проверката с доклад, в който описва установените факти, прави изводи за евентуални нарушения на нормативни актове и вътрешни правила и изразява своето заключение.

 

Раздел II

Докладване и последващи действия

Чл. 18. (1) При наличие на достатъчно доказателства за проявления на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., установени от комисията по чл. 16, директорът на ПЕГ”Д-р Иван Богоров”  предприема всички възможни действия, в рамките на законовите си правомощия, за да възстанови правомерното състояние.

(2) В случай че е установено нарушение на трудовата дисциплина, директорът налага дисциплинарно наказание по съответния законов ред.

(3) В случай че за установеното нарушение следва да се наложи административно наказание, директорът изпраща незабавно цялата преписка на съответния компетентен орган.

(4) В случай че докладът на комисията съдържа мнение за възможна нередност, засягаща финансовите интереси на Европейските общности, директорът изпраща незабавно цялата преписка на съответния Управляващ орган на програмата, по която е финансиран съответният проект.

(5) В случай че докладът на комисията съдържа мнение за съмнение за измама, корупция или друго престъпление, директорът изпраща незабавно цялата преписка на прокуратурата на Република България.

Чл. 19. При наличие на изискване на информация, документи, обяснения, становища или друго запитване по случая от съответната институция на изпълнителната, законодателната или съдебната власт, директорът и служителите в институцията са длъжни да сътрудничат своевременно.

 

Раздел III

Процедури по огласяване и публичност

Чл. 20. (1) В случаи на наложени наказания на служители на институцията, в резултат на прилагане на предвидените в раздел II от настоящата глава процедури, информация за това се публикува на официалната интернет страница на институцията в рубриката „Антикорупция и сигнали“.

(2) При разкрити случаи на корупция, измама или други престъпления, по отношение на служители на институцията информация за това се публикува на официалната интернет страница на институцията в рубриката „Антикорупция и сигнали“.

(3) Информацията по ал. 1 и ал. 2 се публикува, след влизане в сила на съответния административен/съдебен и/или друг акт на компетентния орган.

Чл. 21. (1) Директорът на институцията е длъжен на всяко шестмесечие да представя отчет на педагогическия съвет и на обществения съвет, съдържащ:

 • информация за извършеното през съответния отчетен период в изпълнение на задълженията си по настоящите Вътрешни правила;
 • информация, относно броя на постъпилите през съответния отчетен период в институцията сигнали, предприетите действия по тях, резултатите от направените проверки и предприетите последващи действия;
 • информация, относно предприети действия и резултатите от тях, в резултат от мониторинга, осъществен в съответствие с Глава четвърта на настоящите Вътрешни правила.

(2) При липса на постъпили сигнали за отчетния период, съдържащи твърдения за корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., директорът уведомява педагогическия съвет и обществения съвет с докладна записка.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

МОНИТОРИНГ

 

Чл. 22. Директорът на ПЕГ”Д-р Иван Богоров” е отговорен за извършването на мониторинг на процесите и действията в институцията, с цел установяване на причините и условията, довели до проявления на корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.

Чл. 23 Мониторингът е систематично и непрекъснато наблюдение на осъществяваните процеси и дейности, в това число и събиране, анализиране и използване на навременна информация.

Чл. 24. (1) При докладвани или установени случаи на корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. директорът следва да предприеме действия за анализиране на причините, довели до това и за подобряване на елементите на системите за вътрешен контрол, чиито слабости са довели до проявленията на корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки.

(2) За целите на ал. 1, анализът може да се възложи на комисията по чл. 16 или на специална комисия за извършване на самооценка и анализ на системите за вътрешен контрол.

(3) Анализът следва да вземе предвид не само резултата от работата на комисията по чл. 16, но и други релевантни източници на информация, като резултата от управлението на риска в институцията, резултати от проверки, извършени от външни контролни органи и др.

(4) Анализът трябва да приключи с констатации за слабости в системите за вътрешен контрол, довели до случаите на корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. и с препоръки за промени, които да помогнат за преодоляването на установените слабости.

(5) На база на анализа, директорът на институцията трябва да приеме план за действие за преодоляване на установените слабости.

 

ГЛАВА ПЕТА

ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, ИЗМАМИ, НЕРЕДНОСТИ, ЗЛОУПОТРЕБИ, ГРЕШКИ И ДР.

 

Чл. 25. (1) Настоящите Вътрешни правила се прилагат при спазване на принципа за осигуряване защита на лицата, подали сигнали за корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.

(2) Лице, което е подало сигнал в ПЕГ”Д-р Иван Богоров”, или пред компетентните органи, съдържащ твърдения за конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. в ПЕГ”Д-р Иван Богоров”, не може затова да бъде уволнено, преследвано или по отношение на него да се предприемат действия, водещи до психически и/или физически тормоз.

(3) При постъпил в институцията или подаден пред компетентните органи сигнал, служителите на институцията са длъжни да предприемат действия за защита на лицето/лицата, подали сигнала.

Чл. 26. (1) Действия по защита на лицата, подали сигнали, се предприемат от момента на подаване на съответния сигнал в институцията (чрез подаване/постъпване в деловодството и/или пощенските кутии; електронен адрес; телефон; факс и др.) до отпадане на необходимостта от това.

(2) Задължения за предприемане конкретни действия по предходната алинея имат всички служители в институцията, чиито служебни задължения, пряко или косвено им позволяват достъп до информацията, касаеща личните данни на подателя на сигнала, както и до изложените обстоятелства в него.

Чл. 27. (1) Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия, водещи до психически и/или физически тормоз, заради това, че е подало сигнал, съдържащ твърдения за корупция и/или конфликт на интереси, има право да търси по съдебен ред правата си за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди.

Чл. 28. При осъществяване на служебните си задължения, свързани с постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по сигнали, съдържащи твърдения за корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., както и по отношение на всички документи, касаещи тези сигнали, служителите в ПЕГ”Д-р Иван Богоров”, спазват принципите и правилата за поведение, регламентирани в Етичния кодекс на общността.

Чл. 29. Защитата на лицата, подали сигнал за корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., се осъществява чрез извършване на контрол при постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по тези сигнали, насочен към:

 • неразкриване самоличността на лицето, подало съответния сигнал;
 • неразгласяване на лични данни за лицето, подало сигнала, станали известни в хода на изпълнение на служебните задължения при реализирането на посочените дейности;
 • неразкриване на обстоятелствата и твърденията, изложени в сигнала;
 • неразгласяване на лични данни и обстоятелства, посочени в сигнала, но касаещи други лица, различни от неговия подател;
 • опазване на всички писмени документи, предоставени/изготвени при и/или по повод движението/разглеждането/препращането на сигнала, както и неразгласяване на съдържащата се в тях информация, констатации и предложения;
 • опазване достойнството на подалия сигнала, включително и мерки, насочени към предотвратяване на действия, чрез които му се оказва психически и/или физически тормоз, при наличие на данни за това.

Чл. 30. Контролът по предходния член се осъществяват от:

 • директора на институцията, в случаите на разглеждането от него на сигнала;
 • председателя на съответната комисия, в случаите на формиране на такава, с цел разглеждане на твърденията в постъпилия сигнал;
 • всички служители, имащи отговорности, свързани с постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по сигнали.

Чл. 31. Механизмите, осигуряващи контрол по чл. 29, включват като минимум:

 • Осигуряване на защитени комуникационни канали (телефон, факс, имейл адрес, бутон за подаване на сигнали чрез интернет страницата на институцията, кутия за сигнали и др.), за подаване на сигнали за корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., достъп до които има само директорът на институцията или определени от него лица;
 • Публикуване на видно място на официалната интернет страница на институцията в рубриката „Антикорупция и сигнали“ на данните за контакт на компетентните органи (РУО, инспекторат на Министерството на образованието и науката, Управляващ орган на оперативна програма, Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, прокуратура на Република България и др.), до които може да се подаде сигнал, ако има подозрения, че директорът на ПЕГ’Д-р Иван Богоров”, може да има отношение към проявлението на корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.;
 • Вменяване на конкретни задължения и отговорности на отделни служители в институцията и ангажирането им при реализирането на процесите, свързани със събирането, съхраняването, използването и предоставянето на информация, при и/или по повод тези сигнали;
 • Защита от неоторизиран достъп на информацията, събрана по повод на сигнала за корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.;
 • Мониторинг за точното и пълно изпълнение на вътрешните правила, действащи в институцията, касаещи реда и начина на разглеждане на сигнали;
 • Контрол относно своевременното извършване на конкретни действия по преглед, проверка и докладване от служителите по т. 3.

Чл. 32. (1) Лице от педагогическия или непедагогическия персонал, срещу който е подаден сигналът, се отстранява от разглеждането (включително и в случаите на препращане) на преписката, по отношение на която се съдържат твърдения за него. В този случай могат да се предприемат допълнителни действия по ограничаване на всякакъв достъп на този служител до информацията и документите по преписката.

(2) Отстраняването, респ. ограничаването по ал. 1, се извършва чрез даване на конкретни указания от директора на институцията.

 

ГЛАВА ШЕСТА

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЛАГАНЕ

Чл. 33. (1) Настоящите Вътрешни правила подлежат на задължително спазване от всички служители на ПЕГ”Д-р Иван Богоров”, както и от членовете на Обществения съвет.

(2) В изпълнение на предходната алинея Вътрешните правила следва да се доведат до знанието на всички служители и на членовете на Обществения съвет за сведение и изпълнение, като запознаването с тяхното съдържание се удостоверява лично чрез подпис в нарочно създаден за целта списък.

(3) Освен подписите на служителите, списъкът по ал. 2 съдържа и име, презиме и фамилия на лицето, длъжност и дата на запознаване.

Чл. 34. (1) При назначаване на служител за първи път в институцията лицето, следва да бъде запознато с Вътрешните правила от директора в десетдневен срок от датата на постъпването му на работа.

Чл. 35. Всяко нарушение на Вътрешните правила от служител на ПЕГ”

Д-р Иван Богоров” , е основание за търсене на дисциплинарна отговорност, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тези Вътрешни правила:

 • „Корупция“ е искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.
 • „Измама“ е всяко умишлено/преднамерено действие или бездействие на едно или повече лица, при което с цел придобиване за себе си или за другиго на материални облаги или на несправедливо или незаконно предимство, както и причиняване на имуществена вреда се възбужда или поддържа у някого заблуждение.
 • Под „Измама“ следва да се разбира и всяко умишлено действие и бездействие, свързано с:

а) използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води или би могло да доведе до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от бюджета на институцията;

б) укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите по предходната подточка;

в)използването на средствата по подточка „а“ за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;

г) злоупотреба с правомерно получена облага със същия ефект.

 • „Нередност“ е всяко нарушение на нормативна или договорна разпоредба, в резултат на действие или бездействие на служител или на ръководството на организацията, което е имало или би имало за резултат намаляването или загубата на приходи или извършването на неоправдан разход.
 • „Нередност, засягаща финансовите интереси на Европейските общности“ е всяко нарушение на общностното право в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, в резултат на собствени ресурси, които се събират направо от името на Европейските общности, или посредством извършването на неоправдан разход.
 • „Съмнение за измама“ е нередност, даваща основание за образуване на съдебно производство, с цел да се определи съществуването на измама по смисъла на Наказателния кодекс.
 • „Злоупотреба“ е:

а) злоупотреба с власт – злоупотреба с положение на йерархическа зависимост и/или чрез даване, получаване или обещаване на облаги, за да се извърши или не дадено действие, изготви или пропусне да се изготви документ или да се изготви с определено съдържание, създаване на прекомерни трудности и несъответстващи и/или нерегламентирани задължения и др. подобни върху лице в йерархическа подчиненост или извършвано от лице, упражняващо контрол;

б) злоупотреба със служебно положение – изпълнението или неизпълнението от длъжностно лице на действие в нарушение на нормативни разпоредби при изпълнение на служебните му функции, с цел получаване на неследваща се облага за него или друго физическо или юридическо лице;

в) злоупотреба с влияние – използването на позиция на сила спрямо лице за упражняване на натиск върху него, с или без пряка заплаха, по начин, който ограничава значително възможността му да вземе законосъобразно и обосновано решение или изобщо да вземе решение;

г) злоупотреба с информация – разгласяването, предоставянето, публикуването, използването или разпространението по друг начин на факти и обстоятелства, за които не е получено съответното разрешение от оправомощените за това лица;

д) злоупотреба с доверие – когато служител действа съзнателно против интересите на институцията и уронва престижа на институцията;

е) злоупотреба с право – упражняването на право само с намерение да се увредят законните права и интереси на други лица;

ж) злоупотреба с имущество – умишлено присвояване или друго отклоняване от длъжностно лице в негова полза или в полза на друго физическо или юридическо лице на имущество, публични или частни средства или на какъвто и да е предмет с определена стойност, поверени му в качеството му на длъжностно лице.

 • „Грешка“ е неумишлен, технически пропуск, който не води до потенциален или реален негативен финансов ефект, но представлява несъответствие, отклонение и/или пропуск от установените правила и процедури..

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Настоящите Вътрешни правила влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване.

§ 3. Настоящите Вътрешни правила са утвърдени със Заповед №252/14.09.2021  на директора на ПЕГ”Д-р Иван Богоров”.

 

Директор: Красимир Кръстев

 

 

 ………………………………

 (подпис и печат)