Критерии за стипендии + Декларация

 

 

ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”

факс: 0391/2-55-25 *6400 Димитровград, ул. “Хр. Ботев” № 45

 

 

 

ПРОТОКОЛ №1/07.10.2021г.

 

            Днес 07.10.2021г. комисия, назначена със Заповед №12 от 21.09.2021г. на директора на ПЕГ “Д-р Иван Богоров”, в състав:

 

  1. Димитър Делев Димитров – председател, заместник-директор по учебната дейност
  2. Назифе Юджел Юсуф – счетоводител
  3. Бистра Георгиева Жекова – главен учител
  4. Хилда Миланова Мартинова – главен учител

 

се запозна с Постановление №33 от 15.02.2013г. на МС и ПМС №328/21.12.2017г за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и след обсъждане излезе със следното предложение:

 

         І. Критерии за допускане до класиране за различните видове стипендии и документи за кандидатстване.

 

1. За постигнати образователни резултати:

– завършено основно образование,

- минимален успех  от предходната учебна година или предходния учебен срок – Отличен (5,50), удостоверен с подпис на класния ръководител  и информация за наложени наказания през посочения период.

- Заявление-декларация по образец /в началото на учебната година и на втория учебен срок/

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:

 – завършено основно образование,

-  месечен доход на член от семейството (среден за предходните шест месеца) – не по-голям от  минималната работна заплата за страната

- нотариално заверена декларация от родител, нерегистриран в бюро по труда, че е безработен и няма доход.

- служебна бележка за детски добавки, получено социално подпомагане, и др. доходи

-  среден успех от предходната учебна година или предходния учебен срок -Добър (4,00).

- Заявление-декларация по образец /в началото на учебната година и на втория учебен срок/

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания:

– завършено основно образование,

- представяне на официален медицински документ, удостоверяващ заболяването – епикриза, решение на ТЕЛК.

- Заявление-декларация по образец /в началото на учебната година или при възникване на основание за получаването/

 

4. За ученици без родители:

– завършено основно образование,

- представяне на официални документи, удостоверяващи положението – копие на  смъртен акт.

- Заявление-декларация по образец /в началото на учебната година или при възникване на основание за получаването /

          ІІ. Критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии.

  1. Оформяне и подаване на необходимите документи, предвидени в Постановление №33 на МС и утвърдените критерии за класиране.
  2. Стипендии не се отпускат:

А)  при наложени наказания с решение на педагогическия съвет- до заличаване на наказанието.

Б) ) при повтаряне на учебната година, с изключение на повтарящи

 поради болест.

3. Еднократните стипендии се отпускат:

                А) За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование –  по предложение на класния ръководител до комисията и информация за възникналите обстоятелства.

                 Б) За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност – по мотивирано  предложение на класния ръководител , на ръководителя на извънкласната форма  или преподавателя по съответната научна дисциплина до комисията. За високи резултати се считат – класиране на 1-3 място на областни състезания , конкурси и олимпиади и 1-5 място на национални и международни изяви. Индивидуални и колективни творчески постижения, които издигат авторитета на училището и доказват  високото качество на обучение.

                 4. Месечни стипендии  за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането могат да бъдат отнети с решение на комисията при  наложени наказания  от педагогическия съвет.

        

  ІII. Размер на всеки вид стипендия и период, за който се отпуска.

1.  За постигнати образователни резултати – 40лв. месечно от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат за учебните месеци.

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – 25лв. месечно от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат за учебните месеци.

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания- 30лв. месечно от началото на всяка учебна година или от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, и може да се изплащат и за периода на неучебните месеци.

4. За ученици без родители и с един родител – 30лв. месечно от началото на всяка учебна година или от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, и може да се изплащат и за периода на неучебните месеци.

5. За еднократните стипендии – размерът се определя от комисията спрямо постиженията на ученика.

 

Забележка:

Краен срок за подаване на документите за I срок – до 25.10.2021 г,

за II срок до 28.02.2022 г.

Декларация за стипендия https://docs.google.com/document/d/1RnQ8n-xu8QN3-87V6pceVrqbpggQovz4/edit?usp=sharing&ouid=111312484517713030046&rtpof=true&sd=true