План на заседания на ПС

 ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”

(/факс 0391/2-55-25 *6400 Димитровград, ул. “Хр. Ботев” 45

 

 

 

 УТВЪРЖДАВАМ

        Директор:  Кр. Кръстев

 

 

ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

при  ПЕГ”Д-р Иван Богоров”,Димитровград

за учебната 2022/2023 година

 

Този план е част от годишния план на училището, приет с решение на Педагогически съвет, протокол №8/14.09.2022  и утвърден със заповед на Директора № 294/14.09.2021 г.

 

ГРАФИК И ТЕМИ НА ЗАСЕДАНИЯТА

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

 

м.Октомври -2022 -1

1.Отчет на решенията.

2.Запознаване с Правилника за безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

3.Запознаване с Плана за бедствия, аварии и катастрофи.

4.Запознаване с инструктажа на педагогическите специалисти, относно задължителното консултиране и начина на взаимодействие в случай на инцидент.

5.Запознаване с Вътрешните правила за сигурност при администриране на лични данни.

6.План за преминаване от присъствено обучение към ОРЕС.Правила за работа при ОРЕС.

7.Правила за онлайн администриране.

8.Запознаване със здравния статус, физическото, психическото състояние и социалното положение на новоприетите ученици.

9.Гласуване на групи по интереси и техните ръководители.

 

м.Ноември - 09.11.2022 -2

1.Отчет на решенията.

2.Обучението по профили -биология и ЗО и химия и ООС -проблеми, развитие -докл.Ек.Костова и Анна Паунова

 

м.Януари - 06.01.2023 -3

1.Отчет на решенията.

2.Разглеждане на нарушения и предложения за налагане на наказания на ученици от УП и ПВТр.Р - проблеми на ВР , резултати от дежурства.

3.Запознаване и Утвърждаване на УУП за 2023/2024.

4.Указания за приключване на първи учебен срок.

 

м.Януари - 27.01.2023 -4

1.Отчет на решенията.

2.ТС за приключване на първи учебен срок.

3.Отчет на резултатите от УВР през първи учебен срок и на дейностите на Методическите обединения.

4.Обсъждане на работата на Обществения съвет.

 

м.Март -01.03.2023 -5

1.Отчет на решенията.

2.Обсъждане на програмата за 30 години от основаването на гимназията

3.Приемане на доклад за дейността на училището през първи  срок на учебната 2022/2023 г.

4.Награда на “Учител на годината” и “Неофит Рилски”.

5.Актуализиране на списъка на ученици освободени от ФВС.

 

м.Април -2023 -6

1.Отчет на решенията.

2.Запознаване с бюджет 2023 na ПЕГ”Д-р Иван Богоров”и отчет за 1-во тримесечие

3.Сесия за промяна на оценка, поправителна сесия и за определяне на срочна или годишна оценка за 12 клас.

4.Анализ на резултатите от проведени пробни ДЗИ

5.Избор на ученик(ученици), клас за Богоровска стипендия.Избор на нова знаменна група от 11 -те класове за училищното знаме-знаменосец и две асистентки. 

 

м.Май - 2023-7

1.Отчет на решенията.

2.Приключване на XII клас

3.Предложения за награди на изявени ученици по случай 24 май.

4.Гласуване на Училищни учебни планове за ФУЧ и модулите по ФВС.

 

м.Юни-2023-8

1.Отчет на решенията.

2.Приключване на VIII-XI клас.

3.Обсъждане на нивото на усвояване на компетентностите от учениците и предлагане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати.

4.Гласуване на поправителна сесия.

5.Определяне на комисии и екипи за учебната 2023/2024 година

6.Гласуване на комисия за диференцирано заплащане.

 

м.Юли -2023-9

1.Отчет на решенията.

2.Годишен отчет за учебно-възпитателна работа  през 2022/2023 и анализ на ДЗИ

3.Прогнозно разпределение на щатовете за 2023/2024 уч.година.

4.Гласуване на поправителна сесия за м.септември.

 

м.Септември -2023-10

1..Отчет на решенията.

2.Разпределение на учениците по паралелки и определяне на класните ръководители.

3.Гласуване формите на обучение и начален час за започване на учебните занятия.

5.Гласуване на на неучебен ден  - Патронен празник и др.

6.Гласуване за кандидатстване по НП”Иновации в действие”.

7.Приемане на годишен план за дейността на училището с приложени:Спортен календар, План на заседанията на ПС план за подкрепа на Личностното развитие

8.Запознаване с Правилника за вътрешен трудов ред.

9.Приемане на Мерки за повишаване качеството на образованието.

9.Приемане на програма за превенция на ранното напускане на училище.

10.Приемане на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи.

11.Приемане на План за квалификацията и обсъждане на правилата за квалификация.

12.Приемане на Мерки и организация за намаляване на рисковете в условия на извънредна епидемечна обстановка.

13.Запознаване с Координационен механизъм за справяне с тормоза и правила за действие в случай на тормоз и насилие сред учениците.

14.Гласуване на корекция на карта за ДТВ на педагогическите и непедагогическите специалисти.

 

 

*Забележка:

1.Планът е отворен за внасяне на корекции по всяко време според обстоятелства.