Бюджет 2021

 
ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”
(0391/2-55-25 *6400 Димитровград, бул. “Хр. Ботев” № 45
       
 
 
ЗАПОВЕД № ….
 
Димитровград, 15.03.2021г.
 
На основание : писмо № ФС-16-143/12.3.2021г. на ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД и чл.282 от Закона за предучилищното и училищното образувание.
 
 
НАРЕЖДАМ:
 
Бюджета за 2021г. на гимназията да бъде разпределен както следва:
ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 322 НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА
 
 
ПАРАГРАФ ОБЩО БЮДЖЕТ I ТРИМЕСЕЧИЕ II ТРИМЕСЕЧИЕ III ТРИМЕСЕЧИЕ IV ТРИМЕСЕЧИЕ    
§0101              635000                      162000               142000                   151000                180000    
§0200              63200                        18500                  13700                     15500                  15500    
§0202               5200                         1300                     1150                       1450                     1300    
§0205               24500                         6200                   6050                       6050                      6200    
§0208              13000                          3500                   3000                       3500                     3000    
§0209              20500                           7500                 3500                         4500                     5000    
§0500              185200                        47200               39000                       35550                   36250    
§0551                95000                        26500                24500                      23000                   21000    
§0552                27500                        7600                    5750                         6550                    7600    
§0560                43500                        12600                 11250                       9900                     9750    
§0580                19200                          5500                 4700                        4350                       4650    
§1000               158220                        39017                30950                      32100                    32014    
§1011                   400                             200                    200    
§1013                 4700                           4200    
§1015                 40500                         9221                 6500                         7000                      6721    
§1016                  38000                         9250                     7750                    6950                      8050    
§1020                   70500                        19296                   15850                  13200                     16193    
§1051                     2750                            650                       550                      550                        650    
§1062                     1370                            400                        200                      200                       400    
§4000                    35038                          9850                      9188                    7500                       8500    
§5203                      2550                           2550    
ВСИЧКО              1079208                        288750                 252528               255450                 282480  
 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на счетоводителя.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на първостепенния разпоредител.
 
 
Красимир Кръстев
Директор на ПЕГ „Д-р Иван Богоров“