Форми на обучение в ПЕГ

ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „Д-р ИВАН БОГОРОВ“, гр. ДИМИТРОВГРАД

 

Форми на обучение

В ПЕГ „Д-р Иван Богоров“ се предлагат следните форми на обучение:

  • Дневна
  • Самостоятелна
  • Индивидуална

Формите се гласуват всяка година на Педагогически съвет и са посочени в Правилника за дейността на училището (чл. 16 ал.от 1 до 4 от ПДУ). Видовете форми на обучение са съобразени със ЗПУО и възможностите на училището.