План за личностно развитие на ученика

 

ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „Д-р ИВАН БОГОРОВ“ - ДИМИТРОВГРАД

 

УТВЪРДИЛ

Директор: Красимир Кръстев

 

ПЛАН за подкрепа на личностното развитие на ученика

в ПЕГ„Д-р Иван Богоров“

             за учебната 2022/ 2023 година

Планът е създаден на основание чл.6 от Наредбата за Приобщаващо образование

 

І.ОСНОВНИ ИДЕИ

След семейството училището е значим фактор във формирането на личността и в изграждането на нови ролеви отношения. Училището поставя пред децата реални изисквания да взаимодействат, да се трудят, да се съобразяват,  да намерят и заемат своето място в колектива и в социалната среда. Училището има своите значими функции да подпомогне порастващото детеда открие и развие своята индивидуалност; да осигури среда, в която ученикът да може да се сравнява, да се конкурира и сътрудничи, за да възпита у себе си онези умения, които ще го направят социално адаптивен и способен да се впише в общността.

Училището като институция изгражда позитивен организационен климат, създава условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование.

Училището самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за подкрепа за личностно развитие на детето и ученика, за изграждане на позитивен организационен климат, за утвърждаване на позитивна дисциплина и развитие на училищната общност, които се базират на идеите и принципите на приобщаващото образование.

 

 

 

 

ІІ.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

 

Общатаподкрепазаличностноразвитиевключва:

 1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
 2. Допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона;
 3. Допълнителни модули за деца, които не владеят български език;
 4. Допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебничасове;
 5. Консултации по учебни предмети;
 6. Кариерноориентиране на учениците
 7. Занимания по интереси;
 8. Библиотечно-информационно обслужване;
 9. Грижа за здравето;
 10. Поощряване с морални и материални награди;
 11. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
 12. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затрудния

III.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Дейности

Срок

Отговорник

А.Дейности,свързанисекипнаработамеждуучителитеидругитепедагогическиспециалисти.

1

Обмянанаинформация,опитидобрипрактикимеждупреподавателитеидругитепедагогическиспециалисти.

Постоянен

Учители, кл.р-ли, Пед. съветник

2

Изготвяне на програми за развитие на учениците с обучителни трудности.

IX - X м. 2022г.

учители, Пед. съветник

Б. Дейности, свързани с допълнително обучение на учениците.

1

Допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове

Постоянен

Всички учители

2

Психологическа подкрепа на учениците и развиване на умения за учене.

Постоянен

Пед. съветник

В. Дейности, свързани с кариерно ориентиране на учениците.

1

Осигуряване на подходящи тестови методики и информационни материали за учениците от XII клас.

 

X. 2022г

Кл. р-ли, Пед. съветник

2

Процесът на търсене и кандидатстване за работа. Умение за писане на CV и мотивационно писмо. Беседа и упражнение с учениците от XI, XII клас

I. 2023г.

Учители  по БЕЛ

Г. Дейности, свързани със занимания по интереси.

1

Обмяна на информация между учителите, педагогически съветник и учениците за установяване интересите на учениците

Постоянен

Кл. р-ли, Пед. съветник

2

Създаване на клубове по интереси.

 

Постоянен

Всички учители

3

Организиране на допълнителни културни, спортни и др. Дейности и инициативи от Ученическия съвет. Работа по проекти

 

Постоянен

Пед. съветник; др. учители

4

Включване на учениците в извънкласни дейности и мероприятия - тържества, конкурси, състезания, концерти.

Постоянен

Всички учители, Пед. съветник

Д. Дейности, свързани с библиотечно – информационно обслужване.

1

Осигуряване на достъп до училищната библиотека и до всички налични информационни ресурси с цел изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на информация.

Постоянен

Всички учители; Домакин; Р-л компютърни кабинети

Е. Дейности, свързани с грижа за здравето на учениците.

1

Осигуряване на медицинско лице в училище.

Постоянен

Директор

2

Осигуряване на сигурна и безопасна материална база.

 

Постоянен

Директор; Зам. Директор по АСД

3

Провеждане на беседи по здравни теми, свързани с превенция и здравословен начин на живот.

Постоянен

Мед. лице, Пед. съветник, Кл. р-ли

4

Провеждане на тематични инсктруктажи.

Постоянен

Кл. р-ли

5

Включване на учениците в спортни дейности и мероприятия, туризъм.

Постоянен

Учители по ФВС

Ж. Дейности, свързани с поощряване на учениците с морални и материални награди

1

Съобщаване и похвала за високите постижения на отделни ученици в областта на науката, спорта, изкуството и др., за приноса им към развитието на училищната общност със съобщения.

Постоянен

Всички учители

2

Награждаване с грамоти и сертификати за отличен успех, високи постижения и принос към развитието на училището.

Постоянен

Всички учители

3

Определяне на носител/ и  на Богоровска стипендия и определяне на Богоровски клас

 

Постоянен

Педагогически съвет

4

Връчване на похвални писма до родителите на ученици с отличен успех и високи постижения.

Постоянен

Всички учители

5

Материални награди за високи постижения на отделни ученици.

Постоянен

Директор

И. Дейности, свързани с превенция на насилието

1

Провеждане на регулярни срещи с педагогическия съветник и педагогическия екип с цел информираност и целенасочена работа за подобряване на психологическия климат в класовете и утвърждаването на атмосфера на доверие и подкрепа.

Постоянен

Пед. съветник,

Кл. р-ли

2

Провеждане на индивидуална работа с учениците, станали жертва на тормоз/ насилие и ученици с агресивно поведение от педагогически съветник.

Постоянен

Пед. съветник

3

Своевременно прилагане на санкции в случаи на насилие.

 

Постоянен

Пед. съветник

4

Разговори с родителите и осигуряване на своевременна психологическа подкрепа на ученици в риск.

Постоянен

Пед. съветник; Кл. р-ли

5

Провеждане на лекции, беседи, презентации с ученици по прогарамата „Без свободен час“ на следните теми:

 • „Насилие между деца“
 • „Домашно насилие“
 • „Разрешаване на конфликти“
 • „Агресия и нейното проявление“
 • „Рисково сексуално поведение“
 • „Кибертормоз“

Постоянен

Пед. съветник

6

Ангажиране на Ученическия съвет и ученици доброволци в дейности, насочени към приобщаването на ученици в риск, ученици в неравностойно положение и подпомагането им да намерят и заемат своето място в училищния живот и обществото:

 • Съвместно участие по проекти–„Върни моя приятел в училище“
 • Организиране и провеждане на училищни мероприятия
 • Провеждане на тематични игри и беседи от ученици от втори гимназиален етап на ученици от първи гимназиален етап
 • Спортни мероприятия

Постоянен

Ученически съвет

7

Диагностициране на климата в класа и на груповите взаимоотношения. Подпомагане на учениците при решаването на конфликти и създаване на отношения, основани на толерантност, приемане и разбирателство

Постоянен

Пед. съветник

8

Използване на посредник при разрешаване на конфликти в училище.

 

Постоянен

Пед. съветник

9

Провеждане на вътрешно училищни обучения на преподавателите за справяне с агресията на учениците.

 

Постоянен

Пед. съветник

10

Работа на координиращ екип при случаи на тормоз/насилие. Периодично разглеждане на случаите.

Постоянен

Пед. съветник; Координи - ращ екип

11

Включване на родителите към различни съвместни дейности с цел установяването на добър диалог и отношения на доверие между ученици, родители и учители.

Постоянен

Кл. р-ли

12

Съвместна работа с Дирекция за социално подпомагане, ДПС, РПУ и други институции.

 

постоянен

Ръководство

Пед. съветник

К. Дейности, свързани с мотивация и преодоляване на проблемното поведение.

К 1. Дейности, свързани с мотивация на учениците.

1

Провеждане на анкета за тормоза в училище и наблюдение на учениците с цел подобряванена учебнатасреда

Постоянен

Всички учители

2

Създаване на Етичен кодекс на учениците.

 

Постоянен

Комисия

3

Създаване на клубове и групови занимания по интереси.

 

Постоянен

Всички учители

4

Провеждане на тематични училищни конкурси и мероприятия, осигуряващи възможности за изява на учениците

Постоянен

Всички учители

5

Създаване на добра практика за зачитане на напредъка и успехите на учениците – награди, грамоти, поздравителни съобщения на училището, похвални писма до родителите.

 

Постоянен

Всички учители

6

Осигуряване на възможност за пълноценен диалог и обмен между учениците от всички випуски

 

Постоянен

Всички учители

7

Провеждане на дискусии и беседи с учениците от различните випуски на тема „Смисълът от образование, лични интереси, успешна реализация”.

 

Постоянен

Кл. р-ли

8

С цел оценка на развитието на всеки отделен ученик преподавателите правят писмена рецензия на контролните и класните работи, която включва заложения материал за усвояване и съответно степента на усвояване от всеки ученик.

Постоянен

Всички учители

9

Прилагане на конкретни мерки за подобряване на дисциплината в часовете с цел осигуряване на благоприятна атмосфера за работа:

 • Точни критерии за взаимоотношенията в класната стая;
 • Взаимоуважението като основен принцип на отношенията учител – ученик и ученик – ученик;
 • Изготвяне и спазване на критериите за оценяване;
 • Спазване на умерена дистанция учител – ученик;
 • Разнообразяване методите на преподаване;
 • Осъществяване на своевременна обратна връзка и конкретни препоръки от учителите по всички предмети;
 • Отчитане напредъка на ученика

Постоянен

Всички учители

10

Осигуряване на консултации по отделните предмети.

 

Постоянен

Всички учители

11

Отчитане на индивидуалния напредък в обучението на всеки ученик и за придобитите компетентности – знания, умения и отношения.

 

Постоянен

Всички учители

12

Установяване на силните страни на всeки ученик и на индивидуалните нагласи по отношение на ученето и участието в живота на общността

 

XI. 2022г.

Всички учители

К 2. Дейности, свързани с мотивация и преодоляване на проблемното поведение.

13

Събиране и предаване на координатора на информация за трудноуспяващите ученици и изготвяне на план за личностна подкрепа. Планът за подкрепа включва:

 • целите, задачите и видът на допълнителната подкрепа за личностно развитие;
 • описание на възможностите, силните страни и потенциала на ученика за включване и участие в образователния процес;
 • определяне на срока на предоставяне на допълнителната подкрепа;
 • определяне на конкретни образователни цели и очаквани резултати от обучението на ученика;
 • определяне на начини за оценяване на напредъка на ученика
 • определяне на специални педагогически, терапевтични и други методи и средства за постигане на целите;
 • определяне на честотата на осъществяване на дейностите за допълнителна подкрепа;
 • описание на екипната работа с ученика, на ролята и отговорностите на педагогическите специалисти и на родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето,при предоставянето на допълнителната подкрепа;
 • описание на необходимите ресурси за допълнителната подкрепа и за ефективен преход между институциите или между отделните етапи и степени на образование и на координацията на

работата с учениците, които получават допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Постоянен

Координа - тор; Учители

14

Обсъждане от ученика и класния ръководител с цел изясняването наконкретен проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му.

 

Постоянен

Кл. р-ли

15

Консултиране на ученика и/ или родителите с педагогическия съветник.

 

Постоянен

Пед. съветник

16

Включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти.

 

Постоянен

Пед. съветник

17

Насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности.

 

Постоянен

Пед. съветник; Всички учители

18

Индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество).

 

Постоянен

Пед. съветник; Кл. р-ли; Всички учители

19

Включване на ученика в дейности в полза на класа или училището, съобразено с неговите желания и възможности.

Постоянен

Педагогиче - ски екип

20

Осигуряване на условия за включване на ученици с проблемно поведение в дейности и инициативи, основани на подхода „връстници обучават връстници“.

 

Постоянен

Педагогиче - ски екип; Ученически съвет

21

Прилагане на наказания на учениците с проблемно поведение, съгласно ЗПУО от 01.08.2016г и ПДУ; изготвяне на индивидуални програми за допълнителна педагогическа, психологическа и социална подкрепа на съответните ученици.

 

Постоянен

Педагогиче-ски екип

Л. Дейности, свързани с ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения.

1

Наблюдение и провеждане на тестове с цел ранно разпознаване на обучителни затруднения при учениците.

 

Постоянен

Всички учители

2

Определяне със заповед на директора  координатор за организиране и ръководене  на процеса на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

IX. 2022 г

Директор

3

Работата по конкретен случай се провежда от екипа за подкрепа за личностно развитие на ученика в училището като се определя водещ на случая. Водещият на случая на ученика координира работата на специалистите и развива отношения с ученика, така че тези отношения да стимулират неговото обучение, участието му в дейността на училището или чностното му развитие.

Постоянен

Координационен екип за личностно развитие

4

Диагностициране на точните проблемни области на учениците с обучителни затруднения.

 

Постоянен

Всички учители; Педагогически съветник

5

Събиране и предаване на координатора на информация за трудно успяващите ученици и изготвяне на план за личностна подкрепа.

 

Постоянен

Координатор;Учители

6

Координаторът предлага на директора да утвърди съставите на екипите за подкрепа за личностно развитие на учениците в случай на потребност от предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

 

Постоянен

Координатор

7

Установените екипи осигуряват консултации по предмети, психологическа и социална подкрепа на нуждаещите се ученици.

Постоянен

Екип за личностна подкрепа

8

Насочване за индивидуална работа с педагогически съветник

 

Постоянен

Всички учители; Педагогиче-ски съветник

9

Координаторът предлага на директора в случай на необходимост да осигури допълнителни специалисти като организира и координира осигуряването им в зависимост от индивидуалните потребности на ученика от регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващотообразование, Държавния логопедичен център, център за подкрепа на личностното развитие, включително център за специална образователна подкрепа, специално училище за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания и/или от доставчици на социални услуги в общността, получили лиценз за предоставяне на социални услуги за деца по реда на Закона за закрила на детето

Постоянен

Координатор; Учители

10

Координаторът координира работата с родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, включително по отношение включването му в работата на екипа за подкрепазаличностноразвитиенаученика

Постоянен

Координатор; Учители

11

Координаторът координира работата и взаимодействието на всички екипи за подкрепа за личностно развитие.

Постоянен

Координатор

12

Координаторът съхранява документите на всеки ученик, за когото е формиран екип за подкрепа за личностно развитие.

Постоянен

Координатор

13

Координаторът координира предоставянето на методическа подкрепа от регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, от Държавния логопедичен център, отцентър за специална образователна подкрепа и съдейства за провеждането на различни форми на обучение на педагогическите специалисти в училището

Постоянен

Координатор

14

След приключване на втория учебен срок на съответната учебна година координаторът изготвя и предоставя на директора обобщен доклад – анализ за състоянието на процеса на приобщаващото образование в училището. Докладът се предоставя и на началника на съответното регионално управление на образованието

Постоянен

Координатор

15

Училището осъществява подкрепа за преход между отделните етапи и степени на образование на учениците или между институциите в системата на училищното образование.

Постоянен

Координатор

 

Изготвил:Валери Славов

Координатор на ПО