План за защита от бедствия и аварии

ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”

(, факс: 0391/2-55-25 *6400 Димитровград, ул. “Хр. Ботев” № 45

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:                                                                                                           СЪГЛАСУВАЛ:

                                       

ДИРЕКТОР.....................                                                                                                 Община Димитровград…………….

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н

 

ЗА ЗАЩИТА НА УЧЕНИЦИТЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И ПОМОЩНИЯ ПЕРСОНАЛ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

 В ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”

гр. ДИМИТРОВГРАД, община ДИМИТРОВГРАД

2022/2023 учебна година

 

 

 

 

 

 

 

Ч А С Т   П Ъ Р В А

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. Характеристика на района, в който се намира училището

 Училището се намира в югозападната  част на града,   квартал “Славянски” в  Димитровград, бул. ”Хр.Ботев” №45. В съседство се намират жилищни блокове. Уличната мрежа е в добро състояние. В близост до училището няма предприятия с рискови производства, както и опасност от речна заливна зона и свлачища. Водоснабдяването и електроснабдяването са от градската мрежа. Отоплението на сградата се осъществява с локално парно комбинирано на газ и с течно гориво-нафта.

         

 1. Строителна характеристика на училището

– Обща площ /кв. м/ -  8600 м2

Застроена площ /кв.м/ - 1377 м2

Незастроена площ /кв.м/ - 7223 м2

Брой на сградите/секциите/ - училищен корпус и физкултурен салон

Етажност– 3 /три/

Разгърната площ на 3 етажа - 4500 м2

Степен на пожароопасност  - ниска

Тип строителство съгласно чл. 123 от Наредба № 5 от 21.05.2001 год. – масивна конструкция

         

 1. Местоположение на училището

– Училището се намира в югозападната  част на града,   квартал “Славянски” в  Димитровград, бул. ”Хр.Ботев” №45. На запад и юг – ул. “Индже Войвода”, на изток – ул. “Йорданка Николова”, на север – бул. “Христо Ботев.

         

4. Личен състав, начин на работа в учебното заведение.

          4.1.  Личен състав в учебното заведение:

          Бр. ученици 377

          Бр. Учители 30

          Бр. друг персонал (непедагогически)  11

          4.2. Начин на работа на учебното заведение:

          4.2.1. Сменност на обучение

          На една смяна – от 8,00ч. до 14,35ч.

          Бр. ученици 377

          Бр. учители 30

          Бр. друг персонал (непедагогически) 11

 

 

 

 

         

 

 

ІІ. ЦЕЛИ НА ПЛАНА

1. Да се извърши организация за работа и действия на ръководството, учителите, другия персонал и учениците при възникване на бедствия, застрашаващи живота и здравето им, след извършване и оценка на обстановката, даденостите и категорията на учениците.

2. Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на бедствия.

3. Запазване живота и здравето на личния състав на училището.

 

          ІІІ. ВЪЗМОЖНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

 

     На територията на гр.Димитровград, община Димитровград, където се намира ПЕГ ”Д-р Ив. Богоров”, е възможно възникването на бедствия,  които могат да доведат до човешки жертви, да пострадат хора и животни, да нанесат значителни материални щети. Те могат да бъдат предизвикани от: земетресения, наводнения, гръмотевечни бури, силни ураганни ветрове, снегонавявания и обледявания, пожари, промишлени аварии в предприятия /Неохим АД/, свързани с изтичане на отровни вещества, пътно-транспортни произшествия, свързани с разпиляване на големи количества токсични вещества и/или други опасни товари, радиационна авария в АЕЦ “Козлодуй”, или такива с трансграничен пренос на радиоактивни вещества, биологично заразяване на хора и др.

1. Земетресение

Земетресението е едно от най-опасните бедствия. То представлява нарушаване непрекъснатостта на земните пластове, което е съпроводено с отделяне на механична енергия, като само една малка част от нея се превръща в енергия на сеизмичните вълни. Земетресението по правило се съпровожда от множество звуци, които напомнят гръмовни тътнежи или взривно бучене.

       -I степен. Незабележимо. Не се усеща от хората.

-II степен. Едва забележимо.

-III степен. Много слабо, само частично наблюдавано.

-IV степен. Усеща се от по-голяма част от населението.

-V степен. Разбуждащо. Трусът се усеща от всички в къщи и мнозина из улиците. Свободно окачени предмети се люлеят, врати и прозорци се отварят и затварят с удряне.

-VI степен. Изплашващо. В постройките се появяват малки пукнатини върху мазилките и откъсване на малки парчета от нея.

-VII степен. Повреди на здания. Получават се пропуквания в постройките.

      -VIII степен. Разрушения на сградите. Възниква ужас и паника. В почвата се появяват пукнатини. Постройките получават големи пропуквания.

-IX степен. Общи повреди на сградите. Животните тичат, вият. Пукнатините на земята достигат до 10 см широчина. Земните пластове се свличат. Някои от сградите се срутват.

-X степен. Общо разрушение на сградите. В земята се появяват пукнатини, понякога широки до 1м. Много от сградите с носеща конструкция, панелните постройки се разрушават напълно. Възникват сериозни повреди в бентовете, насипите, язовирите.

-XI степен. Унищожаващо. Възникват обширни промени по земната повърхност, широки пукнатини-процепи. Тежки повреди се получават и в най-добре конструираните здания.

-XII степен. Променящо земния пейзаж. Всички сгради се разрушават. Повърхността на земята претърпява дълбоки промени. Образуват се водопади, реките променят направленията си.

При внезапно земетресение:

 • А Сградата се напуска само ако това може да стане до 10-та секунда след началото на първия земен трус. Ако това е невъзможно, всички остават по места, като заемат най-безопасното от срутване място - под рамката на вратата, под чина, под здрава маса, до вътрешните стени на стаите и коридорите, далече от прозорци и балкони.
 • Б. След преминаването на първия трус сградата се напуска по указания път за евакуация, по указание на директора и учителите. На открито/двора на училището/ се застава на разстояние от сградите, най-малко равно на височините им.
 • В. При напускане на сградите не се използват асансьори.
 • Г. Не се застава под електропроводи, тролейбусни и трамвайни мрежи.
 • Д. Движението по улиците да става по средата им.
 • Е. Да се изчакат указанията на компетентните органи за влизането в сградата след силно земетресение, особено ако има разрушения. Влизането се извършва много внимателно, след основна проверка за опасност от срутване.
 • Ж. След силно земетресение с разрушения да се спазва висока лична хигиена и да не се пие вода от непроверени източници поради опасност от срутване.
 • З. За опазване на учениците от падащи предмети, предварително да се огледат всички закачени предмети в стаите и коридорите - лампи, картини, дидактически материали и др., както и да се провери укрепването на шкафове, витрини и др.

2. Наводнение

         Наводнението е временно заливане с вода на значителна територия в резултат на действията на природни сили или разрушени хидротехнически съоръжения - язовирни стени, диги и др.

     При внезапно наводнение:

 • А. Учениците от приземните и първи етажи веднага се извеждат на последните по предварително определения път.
 • Б. При първа възможност се съобщава в кметството или на дежурния в общината и се изчаква идването на спасителните групи.
 • В. Не се разрешава преминаването през залети с вода площи, за да се избегне попадането в ров, дупка и др.

3. Снежни бури, поледици и обледявания

    За  снежните бури е характерен силен вятър с обилен снеговалеж, в резултат на което се нарушава дейността на транспорта, прекъсват се комуникации. Вследствие на снежните бури се образуват снегонавявания.

    Валежи от сняг и дъжд при ниски температури създават условия за силни заледявания по пътищата, части от сгради, което може да доведе до тяхното разрушаване. Обледеняват се електропроводи. Създават се условия за човешки жертви и много материални загуби.

Щабът изършва следното:

 • А. При невъзможност за предвижване до местоживеенето, организира настаняването на личния състав в подходящи условия, до осигуряване на възможността за завръщането им по домовете.
 • Б. Организира осигуряването на първа лекарска помощ при необходимост.
 • В. Организира информиране на личния състав за правилата за действия при създадената обстановка.    

4. Пожар

    Това е неконтролируемо горене извън специално огнище, което не е свързано с нуждите на обществото, а му нанася морални и материални щети. Развитието на пожара може да се раздели на три фази:

    І фаза - характеризира се със сравнително невисока температура и с малка скорост на разпространение на горенето.

    ІІ фаза - характеризира се с голяма скорост на разпространение на пожара и с бързо увеличаване на температурата в помещението. За гасенето са необходими много сили и средства.

    ІІІ фаза - характеризира се с понижаване на температурата в помещението, намаляване скоростта на горене, горимите материали догарят.

   При възникнал пожар:

 • А. Усилията се насочват преди всичко за спасяване на хората. Извеждането му започва от мястото, където е започнал пожарът. Веднага учител или някой от обслужващия персонал съобщават в местната противопожарна служба на тел. 160.
 • Б. Внимателно се проверяват всички стаи – по шкафове, зад пердета, под чиновете, по ъглите и др. места да не е останало дете.
 • В. След напускането на сградата всички се отправят на безопасно място.
 • Г. Отново се прави проверка на всички ученици.
 • Д. Част от персонала започва гасенето с подръчни средства до идването на хората от противопожарната служба/ако пожарът не е много голям/.
 • Е. При пристигането на пожарните коли, директорът на училището уведомява  ръководителя на огнеборците за мястото на пожара и съобщава всички подробности около него.
 • Ж. Учителите и обслужващия персонал оказват помощ и съдействие на пожарникарите.
 • З.  Ако обстановката позволява, при напускането на сградата се затварят входовете и изходите с цел неразпространение на пожара. Ако е възможно се изключва ел. напрежението в горящия обект.
 • И. Училищният здравен работник оказва първа помощ на пострадалите и веднага осигурява  придвижването им до здравно заведение.

5. Крупни  промишлени  аварии

        Авария е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, с взривове, образуване на пожари, замърсяване на околната среда, разрушения, жертви или заплаха за живота и здравето на населението. Най-голяма опасност за хората представляват веществата, изпуснати при авария, които имат ниска температура на кипене и при атмосферни условия са в газообразно агрегатно състояние. Това са различни отровни газове, които проникват в човека през белия дроб. Характерни за нашата промишленост са амонякът, хлорът, азотните оксиди, сероводородът, серният диоксид. Става ясно, че почти всеки град в страната може да бъде засегнат от влиянието на отровни вещества. Ето защо е необходимо всеки от нас да знае правилата за поведение при авария, съпроводена с химическо замърсяване.

6. Авария в АЕЦ

    Работата на атомните централи крие в себе си риск от възникване на аварийни ситуации, водещи до изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда. При аварии в АЕЦ с радиоактивни вещества могат да бъдат замърсени въздухът, местността, постройките, съоръженията, водоемите, посевите, пасищата и всичко, което се намира на открито. Въздействието на радиоактивни лъчения върху човека и животните се нарича облъчване. То може да бъде външно и вътрешно. За външно облъчване се говори, когато човек се намира на замърсена с радиоактивни вещества територия. Вътрешно облъчване се получава при вдишване на замърсен с радиоактивни вещества въздух или когато се приема замърсена храна и вода. В крайна сметка в резултат на външно и вътрешно облъчване хората, животните и растенията заболяват от лъчева болест, чиито симптоми са: гадене, повръщане, сухост и горчив вкус в устата. От попадане на радиоактивни вещества в човешкия организъм ни защитават изолиращите и филтриращи защитни средства /противогази, респиратори и др./.  За защита на кожата е пригодена всяка дреха, която плътно закрива тялото.

 

7. Терористичен акт

         Тероризмът е съзнателно създадено обществено явление, което си служи със заплаха посредством насилие или заплаха за насилие, за да постигне политическа промяна и/или значително негативно въздействие върху важни за държавата и обществото материални ценности.

 

           Тероризъм има винаги когато:

           1. В мотивите за извършване на престъпно деяние и целите на същото на политически мотиви.

           2. Извършителите са склонни към насилие или със същата важност към заплаха за насилие.

           3. Дейността е замислена да намери далечни психологични отражения, надхвърлящи непосредствената цел или непосредствените жертви

           4. Последствията от дейността са с голямо негативно икономическо въздействие.

            5. Дейността се извършва от група, която не се идентифицира с конкретна държава.

            6. Терористичните действия са предварително обмислени и детайлно планирани, като носят белезите на операцията, която отразява конкретните цели и мотиви на изпълнителите, отговаря на възможностите им и е предназначена за определена публика.тактическите прийоми за осъществяване на терористична дейност са в съответствие с поставените цели

            7. Рискови фактори, определящи терористичната заплаха срещу Република България са:

             - Трайно установили се в страната значителен брой чужди граждани от държави които се определят като рискови;

             - Непрекъснато увеличаване на трафика от транзитно преминаващи през страната чужди граждани и такива търсещи убежище в нея, което увеличава риска от проникване на терористични елементи;

             - Активизирането на дейността на религиозни организации и емисари на над национални формирования сред определени български общности, насочена към нейното консолидиране около крайни форми на религиозна изява;   

             - Наличието в страната на симпатизанти на терористични организации и радикални формирования на религиозна основа;

             - Новата и по-активна роля на Република България, членството в НАТО;

и ЕС и участието в антитерористични и военно-хуманитарни операции;     

             - Наличието на краен национализъм, етнически противоречия, социално-икономически проблеми и съществуващи нерешени въпроси на държавността в Югоизточна Европа;

             - Активизирането на радикални организации и секти в страните от региона, които се опитват да разширяват дейността си;

             - Компактните общности с нисък социален статус и активизирането на публичните дискусии за ролята на религиите, като предпоставка за спечелването на отделни лица за каузата на радикализма;

               Вероятни терористични тактики, които могат да бъдат използвани от терористична група при извършване на терористичен акт:

               - Атентат срещу видни личности;

               - Отвличане на важни личности или транспортни средства(автобус, влак, самолет, кораб);

               - Палеж на обект;

               - Взривяване на обект

               - Атака и превземане на обект;

               - Вземане на заложници;

               - Използване на специални оръжия (химическо или биологическо) - Замърсяване на околната среда в или около обекта;

               - Шантаж.

 

             Специфични особености на обстановката и заплахите за средата в която се изпълняват задачите:

               - Емоционално въздействие, подбуждане на страх сред обществото и привличане вниманието на отделни граждани или групи от граждани към изповядваната от терористите кауза;

               - Човешки жертви и материални щети в обекта подложени на терористичен акт;

               - Разрушения на отделни сгради, нарушаване контрола на въздушния транспорт, регулация на ЖП трафик, на пристанищните операции;

               - Предизвикване на енергиен недостиг, нарушаване водоснабдяването, нарушение в работата на банковата система и информационните структури;

               - Проникване в компютърно управляване мрежи от системи за управление на ресурси (енергоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване и др.) с цел нарушаване нормалния начин на функциониране и шантажиране на обществото.

 

8. Сигнал за злонамерено анонимно телефонно обаждане

 

          ІV. ИЗВОДИ ОТ ВЕРОЯТНАТА ОБСТАНОВКА И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ЗА ЗАЩИТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕЯ.

         

1. Общи изводи:

     Възникването на различни по вид и мащаби бедствия и аварии могат да причинят:

     -  материални щети по сградата на ПЕГ “Д-р Иван Богоров”;

     -  в различна степен да пострадат ученици, учители, друг персонал;

     - повреди по ел. снабдяването, водоснабдяването, съобщителните и пътните комуникации в района на ПЕГ “Д-р Иван Богоров”, както и повреди по съответните инсталации в сградата;

     - нарушаване на нормалното функциониране и ритъм на работа на

ПЕГ “Д-р Иван Богоров”

     - дълготрайни негативни икономически и финансови последствия.

         2. Основни задачи:

     - създаване на предварителна организация за управление и провеждане на адекватни действия по опазване живота и здравето на ученици, учители и друг персонал в ПЕГ “Д-р Иван Богоров”;

     - своевременно прогнозиране на вероятната обстановка, мащабите на щетите и пораженията при възникване на бедствия и аварии и планиране на адекватни действия за опазване живота и здравето на целия личен състав;

     - предвиждане на видовете спасителни и неотложни дейности при различни бедствия и аварии, организирането им, управлението и контролирането им;

     - определяне на необходимия минимум от хора и средства за ефективно изпълнение на действията по защита в ПЕГ “Д-р Иван Богоров”

                                                                     

V. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

 

За поддържане на постоянна готовност за адекватни действия по време на бедствия и аварии и опазване живота и здравето на учениците, педагогическия и помощния персонал и в съответствие с чл. 36 от Закона за защита при бедствия (обн. ДВ, бр.102 от 19 декември 2006 г., изм. ДВ, бр.80 от 14.10.2012г.), в ПЕГ “Д-р Иван Богоров” се извършва следното:

              

     1. Със заповед (Приложение №.1 и №2), под ръководството на директора на учебното заведение, се изгражда Щаб за изпълнение плана за защита при бедствия, който има за изпълнение следните задачи:

     1.1. Организира защитата на целия личен състав при бедствия и аварии

     1.2. Планира превантивни мероприятия за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии и организира тяхното изпълнение.

     1.3. Подготвя за действия в критични ситуации и поддържа подготовката на отговорни длъжностни лица от заведението.

     2. Наблюдение и оповестяване – отговорно длъжностно лице за дейността: Магдалена Веселинова Шиекова-Кръстева  – РУИК

     2.1. При опасност от бедствие или авария, се осигурява непрекъснато наблюдение и анализиране на обстановката в района на учебното заведение и се докладва в щаба.

     2.2.  Събира се и се обобщава първата информация за пострадали, материални щети, състояние на сградния фонд и т.н.

     2.3. Обобщената информация незабавно се предава на компетентните органи (дежурни в: тел. 112; оперативния център на Гражданска защита – МВР; общината; РС “ПБЗН”, Полиция и др.) по ред, съобразен с конкретната обстановка.

          3. Медицинско осигуряване – отговорно длъжностно лице за дейността: Мария Нанева – медицински техник

     3.1. Организиране и провеждане на всички санитарни и противоепидемиологични мероприятия в учебното заведение.

     3.2. Поддържане на необходим минимум медикаменти, антисептични,  дезинфекционни, превързочни и др. материали.

     3.3. Подпомагане в реална ситуация изпратените медицински екипи в усилията им за спасяване живота на пострадалите.

     3.4. Участие в практическите занятия в часовете по оказване на първа медицинска помощ.

      4. Осигуряване на индивидуални средства за защита (ИСЗ) – отговорно длъжностно лице за дейността: Радослав Младенов Вълков – преподавател по ФВС

     4.1. Съхраняване и обслужване на наличните ИСЗ съгласно инструкциите и дадените указания – (само ако в учебното заведение има такива).

     4.2. При недостиг или липса на ИСЗ, необходимите количества – по видове – се заявяват в общината (Приложение № 7). Заявката се актуализира в началото на всяка учебна година.

     4.3. Създаване на организация за бързо получаване и раздаване на ИСЗ при необходимост. Предварително изготвяне на приемо-предавателни протоколи.

     4.4. Осигуряване и поддържане в годност за използване на подръчни средства за защита – памучно-марлени превръзки, кърпи и др.

 

       5. Осигуряване на колективни средства за защита (КСЗ) – отговорно длъжностно лице за дейността: Тодор Митев Тодоров – преподавател по История и цивилизация.

     5.1. При липса в учебното заведение на скривалище или ПРУ, дейностите са:

     - определяне на подходящи и достатъчни помещения за херметизиране;

     - организиране на бързото затваряне на вратите, прозорците и отдушниците в сградата;

     - предварително изчисляване и осигуряване на необходимите подръчни материали и средства за херметизиране (Приложение № 10);

     - създаване на предварителна организация за бързото херметизиране на определените помещения;

     - осигуряване на реда и дисциплината в херметизираните помещения, когато се използват по предназначение.

    

     6. Осигуряване на противопожарна защита – отговорно длъжностно лице за дейността: Ваня Стефанова Вълчанова – заместник-директор по АСД.

     6.1. Следи актуалността на издадените заповеди, разпореждания, инструкции и др. документи, които са приложения към План за защита при пожари. Организиране своевременното им актуализиране;

     6.2. Периодично преглежда наличните противопожарни уреди и средства и осигурява поддържането им в изправност за ползване;

     6.3. Осигурява непрекъсната проходимост на евакуационните пътища в сградата;

     6.4. Следи за наличие на горими материали на неподходящи места в сградата и организира своевременното им отстраняване;

     6.5. Следи спазването на определения ред за изключване ел. захранването в сградата, за работа с наличните ел. уреди. Зачислява ги на конкретни служители и строго следи за правилната им експлоатация;

     6.6. Следи за стриктното спазване на изискванията, предписанията и препоръките на органите на РС „ПБЗН” във връзка с пожарната безопасност;

     6.7. Поддържа връзка с началника на РС „ПБЗН”-Димитровград, информира за предстоящо извършване на огневи и др. пожароопасни дейности в района на училището, съгласува „проиграването” на училищния план за защита при бедствия в частта „Защита при пожари” и/или когато се предвижда евакуация/извеждане на целия личен състав в заведението.

 

          VІ. ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ

        1.Оповестяване - извършва се съгласно Схема за оповестяване (Приложение № 4) в следните случаи:

         - реална обстановка – опасност или критична ситуация, породена от бедствие или авария;

          - при проверка готовността за защита на учебното заведение от висшестоящи инстанции;

           - по решение на директора – за проиграване на плана за защита .

 

1.1. При възникнало бедствие (авария) на територията на учебното заведение, определеното длъжностно лице съобщава за събитието с всички известни му подробности в следния ред:

- телефон № 112

          - ръководството на заведението – директор или упълномощено от него лице. По решение на директора (упълномощеното от него лице) се свиква щаба.

          - целия личен състав на учебното заведение. Взема се решение за действия в конкретната обстановка.

        1.2. При възникнало събитие извън територията на учебното заведение, оповестяването се извършва от компетентните органи на телефон 0391/25525.

Приелият съобщението веднага известява директора или упълномощено от него лице. Стриктно се изпълняват дадените от компетентния орган указания за действие и/или се взема решение за действия (от директор или упълномощено лице), ако липсват конкретни указания.

       1.3. Личният състав се оповестява чрез:

     - сигналите на Гражданска защита (Приложение № 6)

     - чрез аларма на противопожарната система;

     - чрез звънец – включва се продължително време от охраната;

     - извънредно съобщение по училищното радио.

       1.3.1. В учебно време оповестяването се извършва от секретаря на щаба  Магдалена Веселинова Шиекова-Кръстева                                                                1.3.2. След приключване на учебните часове оповестяването се извършва от: Ваня Стефанова Вълчанова- член на щаба или главния дежурен учител за деня в училището, който поема временно ръководството и управлението на щаба.

      1.3.3. В извънработно време, почивни дни и официалните празници, оповестяването се осъществява по следния начин: по домашните и мобилни телефони от Минка Русева Кирева.

      2. Привеждане в готовност

     При необходимост, щабът се събира в дирекцията на гимназията  - тел. 0391/ 2-55-25, анализира конкретната обстановка и уточнява:

     - мероприятията за незабавно изпълнение;

     - редът за действие;

     - редът за обмен на информация и начините на взаимодействие;

     - разпределя задачите за изпълнение на конкретни лица;

     При необходимост, по определен ред (Раздават се ИСЗ индивидуално на всеки ученик по класните стаи) се получават видовете имущества (Приложение № 9)

 

          VІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

Извършва се от Красимир Дойчев Кръстев, а при отсъствие или невъзможност от Ваня Стефанова Вълчанова.

В случай, че има жертви, пострадали, необходимост от евакуация от високите етажи и други особени случаи и при участие на професионални и доброволни формирования, ръководството се извършва от Красимир Дойчев Кръстев до пристигането на специализирани екипи и действията продължават под ръководството на общия ръководител на спасителните работи.

 

          VІІІ. РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА И ИНФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

 

     1. Училищният план за защита се въвежда при:

       - реална обстановка – опасност от или вече възникнало бедствие  (авария) – в зависимост от бедствието се изпълняват отделните му части;

       - при проверка готовността за защита на учебното заведение  от висшестоящи инстанции;

       - по решение на директора за „проиграване” на плана.

      Ако характерът на бедствието позволява поетапност в работата, за да се избегне паника, първоначално се информира ръководството, което от своя страна информира педагогическия и помощния персонал. Те извършват всички необходими мероприятия по информиране и организиране действията на учениците.

      Ако обстановката не позволява поетапност  в работата, се действа веднага, адекватно на обстановката. Всички действия трябва да са подчинени преди всичко за опазване живота и здравето на личния състав.

 

     2. Осигуреност на личния състав с индивидуални средства за защита (ИСЗ)

     2.1. В ПЕГ “Д-р Иван Богоров” няма налични ИСЗ. За необходимите ИСЗ ежегодно се прави заявка до кмета на общината. (Приложение № 7). При необходимост се организира получаването им. ИСЗ се получават от Радослав Вълков – преподавател по ФВС, по уточнен с общината ред. Раздават се съгласно предварително изготвени разчети (Приложение № 8). При раздаването се използва раздавателно-приемателна ведомост (Приложение № 9). ИСЗ се раздават от Радослав Вълков – преподавател по ФВС.

 

          ІХ. УКАЗАТЕЛ С ВАЖНИ И НЕОБХОДИМИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

     1.   Телефон 112

     2. Оперативен център (ОЦ) на ТД „Гражданска защита” - Хасково: 038/629112; 038/608076; 0886 404126

     3. Дежурен Общински съвет за сигурност -0391/ 6-61-61, 0391/6-82-33

     4. Ръководство, педагогически и помощен персонал в ПЕГ “ Д-р Иван Богоров”

     4.1. Директор, секретар – 2-55-25

     4.2. Заместник-директор по УД, главен счетоводител – 6-67-59

     4.3.Заместник -директор по АСД - 0887 370 340

 

          Х. КАРТА  - Приложение № 5

 

          ХІ. СХЕМИ НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ / по етажи/

 

               Приложение № 13-а, 13-б, 13-в

                                             Ч А С Т   В Т О Р А

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

 1. Наличие в близост на обекти, които при земетресение биха предизвикали вторични поражения.

блокове – източно от училището.

2. Органи и сили, с които ще си взаимодействат.

Кмета на Община Димитровград, Общински щаб за координация, оповестен чрез дежурния по Общински съвет за сигурност, тел.112, “Гражданска защита”-МВР, РС “ПБЗН”, РУ на МВР, екипи на спешна и неотложна медицинска помощ /СНМП/.

3. Ред за действие на Щаба за изпълнение плана за защита при бедствия.

След преминаване на труса /около 60 сек/ Щаба извършва следното:

3.1. Организира наблюдение за уточняване на обстановката в училището  - пострадали, пропуквания, разрушения, пожари, повреди по комунално-енергийната система и др., и определя пътищата за извеждане на учениците;

3.2. Организира извеждането на учениците веднага след първия трус /след около 60 сек/ на определеното място – двора на училището.

3.3. Организира оказването на първа долекарска помощ на пострадалите и транспортирането им до болнични заведения;

3.4. Прави проверка на изведените ученици. Ако има липсващи, организира издирването им в сградата;

3.5. Прави необходимите донесения до Общинския щаб и поддържа непрекъсната връзка с дежурния по Общински съвет за сигурност за получаване на помощ и указания.

4. Определяне местата и маршрутите за извозване.

5. Действия след напускане зоната на разрушения.

5.1. Издирва и уведомява родителите на пострадалите ученици;

5.2. Издирва и устройва учениците, чиито семейства са пострадали.

 

                                                     ЧАСТ ТРЕТА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

1. Прогнозна оценка за въздействието върху училището.

2. Сигнали за оповестяване.

3. Органи и сили, с които ще си взаимодействат.

Кмета на Община Димитровград, Общински щаб за изпълнение плана за защита при бедствия, оповестен чрез дежурния по Общински съвет за сигурност, тел.112, дирекция “Гражданска защита”-МВР, РС “ПБЗН”, РУ на МВР, екипи на спешна и неотложна медицинска помощ /СНМП/.

4. Ред за действие:

Щаба за изпълнение плана за защита при бедствия, след като бъде уведомена от дежурния по Общински съвет за сигурност, организира:

4.1. При опасност от наводнение:

4.1.1. Дежурство  и осигурява връзка с Общинския Щаб;

4.1.2. Изпълнението на всички решения, взети от Общинския Щаб;

4.1.3. Изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията, в които има опасност от наводнение;

4.1.4. Временно прекратяване на заниманията в помещения, застрашени от наводнение;

4.1.5. Доуточняване на маршрутите и местата за установяване до преминаване на опасността.

4.2. След възникване на наводнение:

4.2.1. Оповестява личния състав;

4.2.2. Прекратява учебните занимания;

4.2.3. Прави проверка на изведените ученици. Ако има липсващи, организира издирването им в сградата;

4.2.4. Организира своевременно извеждане на учениците и персонала на безопасно място и дава указания за тяхното поведение съобразно конкретната обстановка;

4.2.5. Съобщава на Общинския Щаб за състоянието на училището и при необходимост иска конкретна помощ.

5. Места и маршрути за извеждане пеша.

6. Действия след напускане на наводнената зона:

6.1. Издирва и се грижи за учениците, чиито семейства са пострадали от наводнението;

6.2. Издирва и уведомява родителите на пострадалите ученици.

 

 

Ч А С Т   Ч Е Т В Ъ Р Т А

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ

      1. Наличие в близост на обекти, съхраняващи, работещи или превозващи силно действащи отровни вещества, които биха предизвикали вторични поражения при проява на снежни бури, поледици и обледявания.

2. Органи и групи, с които ще си взаимодействат.

Кмета на Община Димитровград, Общински щаб за изпълнение плана за защита при бедствия, оповестен чрез дежурния по ОбСС на съответната община, териториалните структури на единната спасителна система (ЕСС).

3. Ред за действие.

Щаба, след като бъде уведомен от дежурния по Общински съвет за сигурност и УК, извършва следните дейности:

3.1. Осигурява режим на водните и парни инсталации за изключване възможността от възникване на аварии и усложняване на обстановката;

3.2. Осигурява почистването и опесъчаването на района пред и двора на училището;

3.3. Поддържа непрекъсната връзка с Общинския Щаб за помощ и указания;

3.4. При невъзможност за придвижване до местоживеенето, организира настаняването на личния състав в подходящи условия и изхранването им до осигуряване на възможността за завръщането им по домовете;

3.5. Организира осигуряването на първа лекарска помощ при необходимост;

3.6. Организира информиране на родителите и близките за здравословното състояние на личния стстав и тяхното местонахождение;

3.7. Организира информиране на личния състав за правилата за действия при създадената обстановка;

3.8. При необходимост изготвя предложение с точна мотивация до Общинския Щаб и до Общинската администрация за временно прекратяване на учебните занятия.

4. Места за настаняване.

 

Ч А С Т   П Е Т А

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ В ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ, ЗАСТРАШАВАЩИ ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ХОРАТА

         

Най-голяма опасност за хората в Димитровград представляват веществата, изпуснати при авария в “Неохим” АД, които имат ниска температура на кипене и при атмосферни условия са в газообразно агрегатно състояние. Това са различни отровни газове, които проникват в човека през белия дроб. Характерни за “Неохим” АД са амонякът, хлорът, азотните оксиди, сероводородът, серният диоксид. Става ясно, че Димитровград може да бъде засегнат от влиянието на отровни вещества.

1. Органи и групи, с които ще си взаимодействат.

Кмета на Община Димитровград, Общински щаб за изпълнение плана за защита при бедствия, оповестен чрез дежурния по Общински съвет за сигурност и УК, тел. 112,  РС “ПБЗН”, РУ на МВР, екипи на спешна и неотложна медицинска помощ /СНМП/.

2. Ред за действие.

След получаване на сигнал или съобщение за авария, съпроводена с отделяне на силно действащи отровни вещества, дейността на ЩЗ в училището:

2.1. Организира събиране на информация за часа на аварията, вида и количеството на изтеклите /изхвърлените/ в околната среда токсични вещества, посоката и скоростта на вятъра и вертикалната устойчивост на въздушните маси, отдалечеността на училището от обекта;

2.2. Оценява обстановката и набелязва мероприятия за изпълнение;

2.3. Незабавно оповестява намиращия се в училището личен състав и дава указания за действия;

2.4. Осигурява охрана на училището.

2.5. Ако параметрите на аварията позволяват извеждане от сградата.

2.5.1. Организира максимално бързото извеждане на личния състав от сградата и застрашения район в посока перпендикулярна на разпространението на токсичния облак на безопасно място;

2.5.2. Изготвя и предава донесение до дежурния по Общински съвет за сигурност /ОбСС и УК/ за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия;

2.5.3. Осигурява първа долекарска помощ при необходимост и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение.

2.6. Ако параметрите на аварията не позволяват извеждане от сградата:

2.6.1.Организира своевременното затваряне на вратите, прозорците, отдушниците и херметизирането на предварително определените за целта помещения с подръчни средства и материали;

2.6.2. Организира своевременното раздаване на наличните ИСЗ и памучно-марлени превръзки за защита на дихателните органи и съответните разтвори за неутрализиране на промишлените отровни вещества;

 2.6.3. Организира извеждането на учениците в безопасната част /предварително определените за целта помещения/ на училището  в зависимост от промишлените отровни вещества;

2.6.4. Съобщава на дежурния по Общински съвет за сигурност
/ОбСС/  и УК за създалата се обстановка и за предприетите защитни мероприятия;

2.6.5.Осигурява първа долекарска помощ в случаите, когато има обгазени и пострадали, и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение.

 

Ч А С Т   Ш Е С Т А

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР В СГРАДАТА НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

 

          1. Цел: Да се организира и реализира безпрепятствено напускане на застрашените помещения или цялата сграда и не се допуснат човешки жертви, увреждане на здравето на застрашените деца, учителски, административен и помощен персонал при възникване на пожар.

          2. Ред за действие:

          2.1. Съобщение на РС „ПБЗН“ на тел. 112 /160/ от открилия пожара.

          2.2. Оповестяване на ръководството и намиращите се в училището учители, административен и помощен персонал. Действия на ръководството и персонала по оповестяване и задействане на плана.

          2.3. Напускане на помещенията и сградата на училището, съгласно определените схеми и маршрути за евакуация. Действия на ръководството и персонала по изпълнение плана за евакуация.

          2.4. Изключване на ел. захранване чрез етажните и главно ел. табло. Действия на определените според плана лица.

          2.5. Гасене или ограничаване на пожара с подръчните противопожарни уреди и съоръжения, при възможност и спазване изискванията за безопасност. Действия на определените според плана лица.

          2.6. Посрещане и насочване на силите на РСПБЗН. Докладване на обстановката по евакуацията и пожара.

 

          - Отговорности и функции на длъжностните лица в училището

          - всеки служител, забелязал запалването, е длъжен да съобщи на директора и застрашените лица;

          - директорът:

 • разпорежда отключването на евакуационните изходи на сградата;
 • ръководи действията при евакуация;
 • разпорежда изключването на ел.захранването;
 • организира охрана за недопускане връщането на хора в сградата;
 • контролира изпълнението на задълженията от длъжностните лица в училището;
 • наблюдава и не допуска  проява на паника;
 • докладва за обстановката на ръководителя на екипите;
 • анализира изпълнението на задълженията и предлага промени за подобряване на взаимодействието.

- длъжностните лица в училището:

 • съдействат при евакуацията (извеждането) на учениците;
 • организират евакуацията на ценна документация и имущество (само при възможност за извършване на такава)
 • правят проверка на учениците и докладват на директора за наличността им.

 

Органи и сили, с които ще си взаимодействат – Кмета на Община Димитровград, Общински щаб за изпълнение плана за защита при бедствия, оповестен чрез дежурния по ОбСС на съответната община, териториалните структури на единната спасителна система (ЕСС)

- За осигуряване пожарната безопасност в училището са издадени следните заповеди – на основание Наредба № Із-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите:

- за забрана на тютюнопушенето и определяне обезопасени места, където това се разрешава – чл.9, ал.2,т.3 от Наредбата (Заповед № РД14-26/29.09.2022г.)

- за безопасно използване на електронагревателни уреди –– чл.9, ал.2, т. 2 и т. 4 от Наредбата  (Заповед №  РД14-26/29.09.2022г. и РД14-28/29.09.2022г.);

- за забрана на извършване на огневи дейности. –  чл.9, ал.2, т.1 от Наредбата (Заповед № РД14-26/29.09.2022г.));

- копия на евакуационните схеми по етажите с отбелязани: помещенията; местата на гасителните уреди (пожарогасители, вътрешни пожарни кранове), посоката на евакуация, евакуационните изходи  - (Приложение № 13а,б,в)

 

 

 

Ч А С Т   С Е Д М А

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ПРИ ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

 

 1. Органи и групи, с които ще си взаимодействат.

Кмета на Община Димитровград, Общински щаб за изпълнение плана за защита при бедствия, оповестен чрез дежурния по ОбСС на съответната община, териториалните структури на единната спасителна система (ЕСС).

2. Дейност на Щаба при авария в АЕЦ или при трансгранично радиоактивно замърсяване.

2.1. Дейност на ЩЗ при опасност от радиоактивно замърсяване. Функциите на ЩЗ се изразяват в следните дейности:

2.1.1. Оценка на обстановката и набелязване на мероприятия;

2.1.2. Оповестяване на личния състав ;

2.1.3. Инструктиране на личния състав;.

2.1.4. Осигурява се във всяка учебна стая или кабинет един прозорец за проветряване, покрит с плътен памучен плат;

2.1.5. Осигуряват се средства и се херметизират всички останали прозорци, врати и отдушници по указаните от специалист от Дирекция „Гражданска защита"-МВР способи ;

2.1.6. Прекратяват се учебните занятия на открито, както и всички извън училищни дейности, изискващи събирането на много ученици на едно и също място като излети, екскурзии, игри и т.н.;

2.1.7. Да се осигурят необходимите количества повърхностно-активни препарати /перилни/, дезактивиращи разтвори и текстилни материали за почистване;

2.1.8. Да се осигурят необходимите разтвори и дезинфекциращи вещества за обработка на хранителните продукти в столовата;

2.1.9.  До 6 часа целият личен състав да си подготви памучно-марлени превръзки по дадения образец от специалистите по защита при бедствия;

2.1.10. Организира извършването на анализ на водата и храната в радиометричните лаборатории на общината и областта;

2.1.11.  Подготвят се табелки с надпис „Водата забранена за пиене“;

2.1.12. Комисията да упражнява ежедневен контрол върху личната хигиена и мерките за противорадиационна защита;

2.1.13. Да се монтират „вафтинг“ /полиетиленови завеси/ пред входовете на училището;

2.1.14. Да се подготвят и оборудват места за изтупване на връхните дрехи и съхраняването им;

2.1.15.  Да се определят и оборудват места за измиване на ръцете;

2.1.16. Да се приведе в изправност остъклението и затварянето на прозорците и вратите;

2.1.17. Планира и провежда ежедневни инструктажи за радиационна защита на личния състав;

2.1.18. Ако се получат указания от Общинския ЩЗ за раздаване на йодни таблетки, цялостната дейност се органОизира и провежда от медицинско лице съвместно с изградените санитарни постове;

2.1.19. В часа на класа се разяснява на учениците какво трябва да бъде тяхното поведение след отлагането на радиоактивен прах. Акцентира се върху завишените изисквания към тяхната лична хигиена;

2.1.20. Актуализира се Плана в съответствие с Плана на Общинския ЩЗ.

2.2. Дейност на ЩЗ след радиоактивно замърсяване. Извършените подготвителни мероприятия преди радиоактивното замърсяване на района се привеждат в действие и допълнително се извършва следното:

          2.2.1. Проветряването на помещенията става за кратко време и само през прозорец с опънат плътен памучен плат;

2.2.2. Забранява се излизането на учениците извън сградата на училището до второ нареждане;

2.2.3. Забранява се пиенето на вода от водопровода до второ нареждане;

2.2.4.Движението извън училището става само с памучно-марлени
превръзки;

2.2.5. Почистването става само с мокър парцал и с поливане с вода;

2.2.6. Пред входовете и стълбището се поставят мокри изтривалки, които се сменят често в зависимост от степента на радиоактивно замърсяване;

2.2.7. Площадките пред училището се измиват ежедневно с вода;

2.2.8. Забранява се тичането по коридорите и стаите, за да не се вдига прах;

2.2.9. Изгражда се комисия за ежедневен контрол на храната за учениците. До осмото денонощие се препоръчва даване на суха храна в подходяща опаковка.

3.1 Осигуряване на мероприятията.

- начина на взаимодействие между съставните части на единната спасителна система;

- реда за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, на съставните части на единната спасителна система и населението при опасност или възникване на бедствия;

 

Ч А С Т   О С М А

МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НА ТЕРОРИЗМА

 

               Засилване на контрола върху пропускателния режим в училщето. Поддържане на висока степен на пропускателния режим и стриктно спазване на функциите на служителя по сигуронстта.

              Да не се позволява паркирането на автомобили в близост до ПЕГ “Д-р Иван Богоров”, освен на обозначените за целта места. Да се обърне внимание на частни автомобили, паркирани за дълъг период от време в близост до сградата на училището

               Да не се допуска на безцелно движещи се хора в сградата на училището, проявяващи интерес към етажност на сградата, разположение на учебни кабинети и други особени части на сградата.

              Да се засили вниманието към безпризорно изоставени пакети или вещи в сградата, в двора на училището или на територия в близост до тях. Коридорите, общите помещения и евакуационните изходи винаги да са свободни. Да се осигури максимален обхват на видеонаблюдение.

              Да се поддържат в готовност системите за оповестяване на ръководния състав и служителите, имащи отговорност по изпълнение на плановете за противодействие на тероризма и своевременно да се актуализират.

 

 

 

         

Ч А С Т   Д Е В Е Т А

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ

НА СИГНАЛ ЗА ЗЛОНАМЕРЕНО АНОНИМНО ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ

 

 1. Заплахата от полученото анонимно телефонно обаждане се приема като реална.
 2. При възможност се провежда максимално продължителен разговор с подателя на сигнала с цел придобиване на конкретна информация за евентуалното място, време и мотиви за осъществяване на заплахата, както и за характерни особености, които могат да дадат насоки за лицето, подаващо сигнала.
 3. Своевременно се увeдомяват секретаря-Мариана Николова и директора на училището Красимир Кръстев за сигнала.
 4. Длъжностните лица в съответните помещения и прилежаща територия извършват/ организират бърз оглед за наличие на съмнителни предмети или вещества, като уведомяват отговорника по безопасност и здраве и директора на училището.
 5. Когато злонамереното телефонно обаждане е получено в училище, ръководителят му уведомява единния европейски номер за приемане на спешни повиквания 112 и началника на регионалния инспекторат по образование за получения сигнал и информира за състоянието на помещенията в прилежащата територия на обекта с цел локализиране на евентуална последваща проверка.
 6. При липса на установени съмнителни предмети или вещества след огледа и съгласувано с органите на МВР, директорът на училището може да вземе решение за продължаване на учебния процес и дейността, без да се предприемат мерки за евакуация и последваща проверка.
 7. При откриване на подозрителенпредмeт или вещество и след съгласуване с органите на МВР, директорът на училището взема решения за предприемане на действия по евакуация на деца, персонал и други пребиваващи в сградата лица.
 8. Чрез предвидените за целта съоръжения се вземат мерки за локализиране на зоните с открити подозрителни предмети или вещества и недопускане на контакт с тях.
 9. Евакуацията се извършва по „План за евакуация” и „План за действие на личния състав при бедствия, аварии, пожари и наводнения”, без да се допуска паника и хаос.
 10. При евакуация пребиваващите в обекта вземат багажа си, за да улеснят последващата проверка от органите на МВР и екипът на ЩЗ.
 11. Приоритетно се евакуират лицата, които са в близост до открития съмнителен предмет/вещество или застрашени помещения/, както и най-малките ученици.
 12. При евакуация се вземат мерки за недопускане на влизането на лица в сградата, с изключение на органите на МВР и екипът на ЩЗ.
 13. Евакуираните деца и персонал се настаняват в определените безопасни места, указани на схемите за евакуация.
 14. Проверява се броя на евакуираните лица, класните ръководители правят проверка на учениците по дневник.
 15. Органите на МВР оказват съдействие при евакуацията като отцепват района на училището и подпомагат бързото настаняване на евакуираните в определените безопасни места, указани на схемите за евакуация.
 16. Извършва се последваща проверка и претърсване от органите на МВР, в съответствие със събраната максимално обективна информация за реалната обстановка в училище. За проверката и претърсването органите на МВР се подпомагат от екипа на ЩЗ.
 17. След извършване на проверка на училището от страна на органите на МВР /непотвърждаваща достоверността на сигнала или предполагаща последващо неутрализиране на опасността/ се подписва констативен протокол, след което директорът на училището взема решения за възстановяване на учебния процес.
 18. Когато сигналът за злонамерено анонимно обаждане е получен чрез европейския номер за приемане на спешни повиквания 112, органите на МВР уведомяват директора на училището, който предприема своевременното изпълнение на по-горе описаните действия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д

РД14 10-1/19.09.2022г.

 

          На основание чл. 36, т. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), за защита на учениците, педагогическия и помощния персонал и осигуряване на адекватни действия за опазване живота и здравето им,

 

НАЗНАЧАВАМ:

 

под мое ръководство Щаб за изпълнение плана за защита при бедствия в състав:

 

Заместник-председател- Ваня Стефанова Вълчанова


Секретар- Магдалена Веселинова Шиекова-Кръстева

 

Членове:

1. Тодор Митев Тодоров

2. Радослав Младенов Вълков

3. Десислава Андонова Стоянова

4. Екатерина Ангелова Костова

5. Мария Нанева

 

 

За работно място на щаба определям дирекцията на гимназията

Телефони за връзка с щаба   039/2-55-25, 0886 255 009

                                                                    

         

С настоящата заповед да се запознае целия личен състав

 

Контрол по изпълнението й ще осъществявам лично, а в мое отсъствие възлагам контрол по изпълнението й на Ваня Стефанова Вълчанова – ЗД по АСД.

                                                                                                   

 

 

                             

                                        Директор: ……………

/Кр. Кръстев/

 

 

 

 

 

                                                                                                    Приложение № 2

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД14 10-2/19.09.2021г.

                                                                     

          На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, с цел своевременно реагиране и адекватни действия на целия личен състав по време на възникване на бедствия и аварии на територията на учебното заведение,

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

следните задължения на отговорните длъжностни лица:

 

          1. Отговорно длъжностно лице за наблюдение и оповестяване и организиране на извеждането: – Магдалена Веселинова Шиекова-Кръстева - РУИК

          Задачи за изпълнение:

          1.1. При опасност от бедствие или авария, осигурява непрекъснато наблюдение и анализиране на обстановката в района на учебното заведение и се докладва в щаба.

          1.2.  Събира и обобщава първата информация за пострадали, материални щети, състояние на сградния фонд и т.н.

          1.3. Обобщената информация незабавно се предава на компетентните органи (дежурни в: тел. 112; оперативния център на Гражданска защита – МВР; общината; РС “ПБЗН”, Полиция и др.) по ред, съобразен с конкретната обстановка.

2. Отговорно длъжностно лице за медицинско осигуряване: – Мария Нанева – медицински техник

Задачи за изпълнение:

          2.1. Организира и провежда  всички санитарни и противоепидемиологични мероприятия в учебното заведение.

          2.2. Поддържа необходим минимум медикаменти, антисептични,  дезинфекционни, превързочни и др. материали.

          2.3. Подпомага в реална ситуация изпратените медицински екипи в усилията им за спасяване живота на пострадалите.

          2.4. Участва в практическите занятия в часовете по оказване на първа медицинска помощ.

 

3. Отговорно длъжностно лице за осигуряване на индивидуални средства за защита (ИСЗ): – Радослав Вълков – преподавател по ФВС

Задачи за изпълнение:

          3.1. Необходимите количества ИСЗ – по видове – се заявяват в общината. Заявката се актуализира в началото на всяка учебна година.

          3.2. Създава организация за бързо получаване и раздаване на ИСЗ при необходимост. Предварително изготвя  приемо-предавателни протоколи.

3.3. Осигурява и поддържа в годност  за използване на подръчни средства за защита – памучно-марлени превръзки, кърпи и др.

         

4. Отговорно длъжностно лице за осигуряване и поддържане на колективни средства за защита (КСЗ): – Тодор Митев Тодоров – преподавател по История и цивилизация.

          Задачи за изпълнение:

          4.1. Определя подходящи и достатъчни помещения за херметизиране;

          4.2.Организира бързото затваряне на вратите, прозорците и отдушниците в сградата;

          4.3. Предварително изчислява и осигурява необходимите подръчни материали и средства за херметизиране;

          4.4. Създава предварителна организация за бързото херметизиране на определените помещения;

          4.5. Осигурява реда и дисциплината в херметизираните помещения, когато се използват по предназначение.

          5. Отговорно длъжностно лице за противопожарна защита: Димитър Делев Димитров – ЗД по УД

          Задачи за изпълнение:

5.1. Извършва периодичен преглед на наличните противопожарни уреди и средства и осигурява поддържането им в изправност за ползване.

          5.2. Осигурява непрекъсната проходимост на евакуационните пътища в сградата.

          5.3. Следи за наличие на горими материали на неподходящи места в сградата и своевременното им отстраняване.

          5.4. Определя ред за изключване ел. захранването в сградата, за работа с наличните ел.уреди. Зачислява на конкретни служители и строго следи за правилната им експлоатация.

          5.5. Следи за стриктното спазване на изискванията, предписанията и препоръките на органите на РС „Пожарна безопасност и защита на населението”

          5.6. Поддържа връзка с началника на РС „ПБЗН”-Димитровград, информира за предстоящо извършване на огневи и др. пожароопасни дейности в района на училището, съгласува „проиграването” на училищния план за защита при бедствия в частта „Защита при пожари” и/или когато се предвижда евакуация/извеждане на целия личен състав в заведението

 

          Със заповедта, срещу подпис, да се запознаят отговорните длъжностни лица.

          Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. В мое отсъствие контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Ваня Стефанова Вълчанова  – ЗД по АСД.                                  

 

Директор: ……………

   /Кр. Кръстев/

                                                           

 

 

 

Приложение № 4

 

 

С Х Е М А

 

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ В ПЕГ “Д-р Иван Богоров” - Димитровград           

 

 

         

В учебно време  оповестяването се извършва от секретаря на Щаба  Магдалена Веселинова Шиекова-Кръстева

В периода между две смени, ако от училището  отсъства секретарят на Щ, оповестяването се извършва от Ваня Стефанова Вълчанова- член на Щ или дежурния учител за деня в училището, който поема временно ръководството и управлението на Щ.

Във времето от 18.00 ч до 7.00 ч оповестяването се извършва от Марияна Романова Николова.

 В почивните дни оповестяването се извършва от Минка Кирева

За оповестяване се използват установените сигнали на „Гражданска защита" или други, предварително известни, чрез наличните възможности:

- радиоуредба;

- звънец;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6

ТАБЛИЦА

за сигналите на “Гражданска защита” и средствата за предаването им

 

А. Сигнали за видовете опасности, подавани за  населението

№ по

Наименование

Начин на предаване на сигнала

 

ред

на сигнала

Чрез националните и местни

радиопредаватели  и радиоретранслационни възли

Сиренна система

Други

 

1.

"Въздушна опасност"

"Внимание! Внимание! Внимание! Въздушна опасност! Въздушна опасност! Въздушна опасност!”· текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на населението.

Прекъснат вой на електромеханични и електронни сирени в продължение на 3 мин.

С локомотивни свирки, клаксони, камбани и др. С чести удари по звучащи предмети.

 

2.

"Отбой    от въздушна опасност"

"Внимание! Внимание! Внимание! Отбой от въздушна опасност! Отбой от въздушна опасност! Отбой от въздушна опасност!”· текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на населението.

Непрекъснат вой на електромеханични и електронни сирени в продължение на 3 мин..

 

 

3.

"Опасност от радиоактивно заразяване"

"Внимание! Внимание! Внимание! Радиоактивно заразяване. Радиоактивно заразяване. Радиоактивно заразяване”- текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на населението.

Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин, последван от указания за поведението на населението.

С чести удари по звучащи предмети.

 

4.

"Опасност от химическо и бактериологическо  заразяване"

"Внимание! Внимание! Внимание! Химическо (бактериологично) заразяване. Химическо (бактериологично) заразяване. Химическо (бакте-риологично) заразяване”- текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на населението.

Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин., последван от указания за поведението на населението.

С чести удари по звучащи предмети.

5.

"Наводнение"

"Внимание! Внимание! Внимание! Опасност от наводнение. Опасност от наводнение. Опасност от наводнение”- Текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на населението.

Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин., последван от указания за поведението на населението.

 

                                                                               

Приложение № 7

 

 

                                                                      ДО КМЕТА

                                                                      НА ОБЩИНА Димитровград

 

З А Я В К А

за необходимите индивидуални средства за защита

в ПЕГ “Д-р Иван Богоров”

                                                                 

 

 

 

№ по ред

Деца и персонал в учебното заведение

Необходими ИСЗ

Възраст

брой

Вид ИСЗ

брой

1.

От 3 до 6 г.

-

Детски противогази

-

2.

От 6 до 10 г.

-

Детски противогази

-

3.

От 10 до 16 г.

161

Детски противогази

161

4.

Над 16 г.

216

Граждански противогази

216

5.

Персонал

41

Граждански противогази

41

 

 

 

 

                                                            ДИРЕКТОР .......................

/Кр. Кръстев/

 

 

                   

 

 

                                                                                          Приложение № 8

 

Утвърждавам:                                                                                                                                             Председател на Щаба:

   Профилирана  езикова гимназия “Д-р Иван Богоров”

 

................................... / Кр. Кръстев/       

                                                                      /подпис/                /име/

                                                                                               

 

 

........................................

     / дата/

 

Разчет

 

ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА

 

 

Пункт

(място на раздаване)

Вид на имуществото

Клас

(група, курс)

Време за раздаване,

 след събитието

Стая №201

 

VІІІ-те класове

 

Стая №206

 

ІХ-те класове

 

Стая №202

 

Х-те класове

 

Стая №205

 

ХІ-те класове

 

Стая №204

 

ХІІ-те класове

 

Учителска стая

 

Учители и служители

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар на Щаба

                     Профилирана  езикова гимназия “Д-р Иван Богоров”

                                                 

 ...............................   /М. Кръстева/

                                                                                /подпис/                   /име/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9

 

 

РАЗДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛНА ВЕДОМОСТ

 

за раздаване на индивидуални средства за защита

в ПЕГ “Д-р Иван Богоров”

                 

№ по ред

Име и фамилия на получилия имуществото

Вид и количество на раздаденото имущество

Подпис

на по-лучател

Подпис

на МОЛ

Вид ИЗС

Количество

брой

словом

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Изготвил: ......................../Кр. Кръстев/

                                                                                                                         (подпис и имената на МОЛ в заведението)

 

                                                                                Приложение № 10

 

 

                            

С П И С Ъ К

на материалите, необходими за херметизиране на училищните помещения определени за защита на учениците при промишлена  авария

 

 

№ по

ред

 

      Наименование

 

Мярка

                                                                  

Норма за изчисляване

 

1.

Полиетилен

10,73 /42920/кв.м

Площта на прозорците и вратите, предвидени за херметизиране

(А+0,3м) Х  (Б+0,3м) кв.м.

2.

Брезент/одеала/за входните врати.

34,32 кв. м

Площта на всяка врата.

 (С+0,6 м) Х ( Д+0,6м)

3.

Хартиена лента

или тиксо с ширина

 5см.

360 м.

За уплътняване на стъклата и рамките

на прозорците

4.

Лепило

10 бр.

За залепване на хартиените ленти.

 

5.

 

Пирони-4 см.

 2 кг-

За закрепване на брезента и одеялата

6.

Тъкани, намокрени

със съответни раз-

твори

 15 кв.м

За уплътняване праговете под вратите и изтриване на обувките

 

 

7.

Оцет

 7 кг.

 

За приготвяне на неутрализиращи разтвори

8.

Сода за хляб

700 гр.

За приготвяне на неутрализиращи разтвори

9.

Чук

2 бр.

 

10.

Други материали

 

-

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Приложение № 3

Утвърждавам:                                                                                                        

Председател на Щаба за изпълнение плана за защита при бедствия:

Профилирана езикова гимназия “Д-р Иван Богоров”

................................... / Кр. Кръстев/           

                                                                                    /подпис/                      /име/

 

П  Л  А  Н

 

на мероприятията по защитата на учениците, педагогическия и

помощния персонал в ПЕГ “Д-р Иван Богоров”

за учебната 2022/2023 година

Основни задачи:

1. Организация за работа и осъществяване на действия на ръководството, преподавателите, помощния персонал и учениците при възникване бедствия, застрашаващи живота и здравето им.

2. Планиране на мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на бедствия.

3. Опазване живота и здравето на личния състав.

№ по ред

Мероприятия

Срок

Отговорник

Забе-лежка

1

2

3

4

5

1.

Общо събрание на целия личен състав за запознаване с плана за защита – срещу подпис и задължително запознаване с устройството и начина на работа с наличните противопожарни уреди и средства.

   Х.2022г.

Д, ЗД -АСД

Съдействие от РС “ПБЗН”

2.

Запознаване на отговорните длъжностни лица с конкретните им задължения през учебната година

     Х.2022г

Д, ЗД -АСД

 

3.

Изготвяне разчет на часовете за подготовка на учениците за защита при бедствия и аварии през годината – по класове

     Х.2022г.

Д, ЗД -УД, класни ръководители

 

4.

Провеждане на контрол за водене на занятията с учениците по защита 

постоянен

Д, ЗД-УД

 

5.

Тренировки по практическото усвояване на плана с целия личен състав (най-малко 2 пъти в годи-ната – ­ ­­през І и ІІ срок)

     Х.2022г.

         и        

    ІІІ.2023г.

Д, ЗД -АСД, членове на Щаба

Съдействие от РС “ПБЗН”

6.

Провеждане на лекции и беседи

постоянен

Д, ЗД -УД

класни ръководители

 

7.

Поддържане на непрекъсната връзка с Дирекция “Гражданска защита” в общината и с РСПБЗН

постоянен

Д, ЗД -АСД

 

         

                                                                               

 

 

 

 

 

Приложение № ...............

 

 

С П И С Ъ К

 

на наличните видове имущества в ........................................................................

                                                 

 

Видове имущества (налични)

Мярка

Количество

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Приложение № 12

 

 

Р А З Ч Е Т

 

на часовете за подготовка на учениците за защита при бедствия

 и аварии през учебната 2022/2023година – по класове

VІІІ клас - Наименование на темите

Брой часове

срок

1.

Правила за поведение и действия на учениците при бедствия и аварии. Обобщаващо занятие.

1

ХІ.2022г.

2.

Изучаване и практическо усвояване на училищния план за защита при бедствия и аварии.

1

ХІ.2022г.

3.

Поведение при пожар. Използване на противопожарните уреди и съоръжения.

1

Х.2022г.

4.

Клинична и биологична смърт. Съживяване при клинична смърт: изкуствено дишане и външно притискане на сърцето. Поведение и първа помощ при удавяне, задушаване и поразяване от електрически ток.

2

ІІІ.2023г.

 

Общо:

5

 

ІХ клас - Наименование на темите

Брой часове

 

1.

Производствени аварии, свързани с изтичане на токсични вещества и защита от тях. Отравяне с токсични вещества. Поведение и първа помощ.

1

ХІ.2022г.

2.

Пожарна опасност на полимерните материали. Защита от продуктите на горене.

1

ХІІ.2022г.

3.

Радиоактивност, радиоактивни вещества и начини за защита от тях.

1

ІІІ.2023г.

4.

Изучаване и практическо усвояване на училищния план за защита при бедствия и аварии.

1

ХІ.2022г.

5.

Първа помощ при наранявания на меки тъкани и кости. Практическо занятие.

1

ІV.2023г.

 

Общо:

5

 

Х клас - Наименование на темите

Брой часове

 

1.

Действия при бедствия и аварии (комплексно теоретико-практическо занятие).

5

Х.2022г.

 ІІІ.2023г.

 

Общо:

5

 

ХІ и ХІІ клас - Наименование на темите

Брой часове

 

1.

Защита при бедствия и аварии.

5

Х.2022г.

ІІІ.2023г.

 

Общо:

5

 

 

Забележка: Часовете се провеждат в часа на класа спрямо разпределенията на класните ръководители на съответните класове. Практическите занятия се провеждат спрямо графика от плана на мероприятията по защитата на учениците, педагогическия и помощния персонал в ПЕГ “ Д-р Иван Богоров”