План за сигурност

ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”

(, факс: 0391/2-55-25*6400 Димитровград, ул. “Хр. Ботев” № 45

 

 

  УТВЪРЖДАВАМ: 

ДИРЕКТОР НА ПЕГ „Д-р Иван Богоров“, Димитровград

 

 

 

П Л А Н

 

ЗА СИГУРНОСТ

ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 23,АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

НА ТЕРОРИЗМА И НАРЕДБА № 8121з-1225/27.09.2017 г.

ДИМИТРОВГРАД

2022/2023

 

 

                            

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

 

     I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ.

 1.  

3.ОБЩА ПРОГНОЗА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИ,

ВСЛЕДСТВИЕ НА ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ.

4. ОБХВАТ НА ПЛАНА.

II.МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

                   1.ОЦЕНКА НА РИСКА.

2. ЗОНИ ЗА СИГУРНОСТ.

3. МЕРКИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ДЕЙСТВИЕ.

          4. ФИЗИЧЕСКАЗАЩИТА НА ОБЕКТА.

4.1. ПРОПУСКВАТЕЛЕНРЕЖИМВ УЧИЛИЩЕТО.

    5. РЕД ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И РЕАГИРАНЕ.

6. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА НА ВЪНШНИ ЛИЦА.

7. СЛУЖИТЕЛ ЗА ВРЪЗКА ПО СИГУРНОСТТА.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ

Планът е изготвен и разработен във връзка с чл. 23,ал.1 от закона за противодействие на тероризма /ЗПТ/ и Наредба 8121з-1225/27.09.2017г. и касае обекти, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма. Съгласно чл. 2 от наредбата план за сигурност разработват всички институции в предучилищното, училищното и висшето образование и детски ясли от по-ниска категория.

Прилагането на мерките за пресичане на терористична дейност и овладяване на последствията от терористични актове се осъществява в сложна обстановка, изискваща добра предварителна организация за реагиране, определена от следните основни фактори:

-затруднено управление вследствие изключителната неопределеност и липса на информация за параметрите на разрушенията, жертвите и риска за живота и здравето на хората;

-нарушени или силно затруднени комуникации в зоната на терористичния акт;

-наличието на паника и стрес сред намиращите се в зоната на инцидента лица;

-затруднено взаимодействие между структурите на ведомствата, изпълняващи задачи при пресичане на терористична дейност или овладяване на последствията от терористични актове;

-съкратени срокове за вземане на решения.

 

 1.  

Създаване на организация за оптимално изпълнение на задачите при овладяване на кризи, своевременно и непрекъснато ръководство и управление на силите и средствата при кризисни ситуации и бедствия и опазване живота и здравето на учениците и служителите.

Осигуряване на постоянна и адекватна защита на лицата на територията на съответното учебно заведение срещу терористична заплаха.

Осигуряване на комуникация и взаимодействие със структурите на ведомствата, изпълняващи задачи при пресичане на терористична дейност или овладяване на последствията от терористични актове.

Превенция чрез установяване и отстраняване на причините и условията способстващи извършване на терористичен акт.

 

3. ОБЩА ПРОГНОЗА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИ,ВСЛЕДСТВИЕ НА ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ.

Тероризмът е съзнателно създадено обществено явление, което си служи със заплаха посредством насилие или заплаха с насилие.

3.1. Тероризъм има винаги когато:

-извършителите са склонни към насилие или със същата важност към заплаха от насилие.

-дейността е замислена да намери далечни психологични отражения, надхвърлящи непосредствената цел или непосредствените жертви.

-Последствията от дейността са с голямо негативно икономическо въздействие.

-дейността се извършва от група, която не се идентифицира с конкретна държава.

-терористичните действия са предварително обмислени и детайлно планирани, като носят белезите на операцията, която отразява конкретните цели и мотиви на изпълнителите, отговаря на възможностите им и е предназначена за определена публика. тактическите прийоми за осъществяване на терористична дейност са в съответствие с поставените цели.

3.2.Вероятни терористични тактики, които могат да бъдат използвани от терористична група при извършване на терористичен акт:

 1.  

-палеж на обект.

-взривяване на СВУ в обект.

-атака и превземане на обект.

-вземане на заложници.

-използване на специални оръжия /химическо или биологическо/.

-замърсяване на околната среда в или около обекта.

3.3.Специфични особености на обстановката и заплахите за средата в която се изпълняват задачите:

-емоционално въздействие,подбуждане на страх сред обществото и привличане вниманието на отделни граждани или групи от граждани към изповядваната от терористите кауза.

-човешки жертви и материални щети в обекта подложени на терористичен акт.

3.4. Използвани средства:

Използването на терористичните средства за поразяване могат да се дефинират в две групи:

-взривни устройства.

-средства за физическо и психологическо поразяване на много хора причиняващи значителни екологични щети.

3.5.Задължителни условия за изпълнение, които се спазват при въвеждането на плана в действие.

-да не се поставя в опасност живота и здравето на деца, взети за заложници от други граждани при извършване на терористичен акт.

-да не се поставя в опасност живота и здравето на служители, участващи в предотвратяването, ограничаването и прекратяването на терористичен акт.

-да се запази целостта и годността на обекта и съоръженията в него.

3.6. Оценка на риска и спецификата на реагирането на терористична дейност,дават основание действията да се дефинират в два основни варианта:

-действия при заплаха от извършване на терористични актове.

-действия по овладяване на кризи, възникнали в следствие на терористична дейност и ликвидирането на последствия от терористични актове.

 

4. ОБХВАТ НА ПЛАНА.

Настоящият план регламентира ситуациите, отговорностите, съвместните процедури и правила за действие на ПЕГ „Д-р Иван Богоров“ за овладяване на кризисна ситуация, предизвикана от терористична заплаха или извършен терористичен акт, както и прилагане на мерки за преодоляване на последствията за децата и учениците, педагогическия и непедагогически персонал и временно пребиваващи външни лица на територията на училището.

Планът създава организация за оповестяване, информиране, реагиране и управление на силите и средствата за предотвратяване и неутрализиране на терористични заплахи, както и за овладяване на ситуацията и ликвидиране на последствията при осъществен терористичен акт.

При възникване на терористичен акт на територията на обекта се изпълняват задачите предвидени в плановете за защита при бедствия.

          II.МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

          1.Оценка на риска.

          1.1.Степен на съществуващия риск.

а) Функционално предназначение на обекта:

Сграда за обществено обслужване в областта на образованието - ПЕГ „Д-р Иван Богоров“; Основното предназначение на сградата е обучение, като ежедневно пътнико-потока е около 400 човека. В сградата има 30 бр.учители и 377бр. ученици и 11 бр.непедагогически персонал, като събота и неделя са почивни дни.

б) Местоположение на обекта : гр. Димитровград, бул. „Христо ботев“ 45

в) Транспортна достъпност: в непосредствена близост до ПЕГ „Д-р Иван Богоров“,на бул. „Христо ботев“ 45 се намират2 спирки на автобус.

Стените и рода на сградата са изградени от тухлена зидария и

стоманобетон и е от втора степен на пожароустойчивост. Отоплението е с котел, захранван с газ. Електрооборудване-нормална пожарна опасност.

В помещенията на сградата има бюра, столове, шкафове, гардероби, компютърни конфигурации, канцеларски материали, инвентар и др.

Според степента на съществуващия риск се определя, като лесно уязвим обект от извършване на посегателство, със средна степен на риск.

2.Зони за сигурност.

В обекта са определени следните зони за сигурност:

-работна зона – обхваща вход/изход на сградата,където се осъществява контрол на влизащите и излизащи лица,както и класните стаи, кабинети, хранилища, физкултурен салон и др.

-външен район – обхваща вход/изход на външния двор, спортни площадки, места за игра и др.

3. Мерки и процедури за действие.

С цел недопускане на предпоставки за възникване на заплахи от терористичен действия в ПЕГ „Д-р Иван Богоров“ са взети следните мерки:

 • инсталирана е СОТ – първи етаж, салони, входове, канцеларии и

компютърни кабинети. Изградена е също така сигнално-охранителна система,която обхваща всички помещения,коридори,фоайета на първи,втори,трети и четвърти етаж на сградата.

 • в извън работно време, в празнични и почивни дни всички врати са затворени и заключени а спиращите достъпа съоръжения са активирани.
 • изградена е пожароизвестителна система за цялата сграда и

сигналът от нея е изведен при охраната на училището.

 • по пътищата за евакуация и над изхода са поставени евакуационни осветителни тела. Изхода за евакуация е вход/изхода на сградата.
 • осъществява се надеждна охрана и пропускателен режим за

регламентиран допуск и контрол на пребиваването на лица, превозни средства, товари и багажи в сградите и прилежащата територия на училището.

 • изградена е система за видеонаблюдение.
 • определен е служител за връзка по сигурността и отговорници за

определени зони, със задължение за извършване на проверка за съмнителни вещи, багажи, лица и превозни средства, както и своевременно уведомяване на СДВР и съответното РУП.

 • регламентиран е достъпа до помещенията и своевременното им

заключване след тяхното използване.

 • регламентиран е начина за обявяване на заплаха.
 • организирани са действията за безопасна евакуация на

застрашенитепомещения или сграда /съгласно Наредба №8121з-647/01.10.14г. за правилата и нормите за пожарна безопасност/.

 • съвместно с органите на местната власт са определени безопасни

места за временно настаняване на ученици и персонал след евакуацията им.

 • изготвен е план за информиране на родителите
 • взети са мерки за елиминиране на възможностите за скрито поставяне на предмети и материали, застрашаващи живота и здравето на деца, родители и персонал.

         

4. Физическа защита на обекта.

          Училището е осигурено с физическа охрана – пазач- портиер в работни дни с работно време.

          Основните му задължения са в съответствие със заповед на директора, относно осигуряване на сигурността, обществения ред и пропускателния режим в училището.

          4.1. Пропускателен режим в училището .

          -осъществява се физическа охрана, видеонаблюдение и СОТ.

          -влизането на външни лица, родители, изпълнители по договори за ремонти и доставка се извършва след потвърждение от лицето, което ще бъде посетено и след представяне на документ за самоличност, а при съмнение и физическа проверка на багажа. Посещенията се записват в специална книга. Посетителите се придружават от охраната до търсените от тях лица.

          - не се приемат съмнителни и неадресирани пратки, писма и пакети и извършване на внимателна проверка на същите.

          - извършване на щателна физическа проверка на обемистите пакети и багажи с оглед недопускането на общоопасни вещества и средства.

          - недопускане в сградата на училището на посетители без проверена и потвърдена ангажираност, включително изпълнители по договори за ремонтни дейности.

5.Ред за оповестяване, информиране и реагиране.

При получаване на заплаха за извършване на терористичен акт или при осъществен такъв незабавно се уведомява дежурния на СДВР /съответното РУП/ и се подава сигнал на тел. 112.Уведомява се ръководството на учебното заведение и НКТЦ към ДАНС.

При получаване на сигнал.

 • заплахата от полученото анонимно телефонно обаждане се приемакато реална.
 • своевременно се уведомяват служителя за връзка по сигурността

и ръководителя на учебното заведение за сигнала.

          При осъществен терористичен акт.

 • директорът ръководи мероприятията по защита на хората/децата на територията на обекта.
 • директорът организира, координира временното извеждане и

предоставяне на неотложна помощ на пострадалите лица.

 • организира се своевременно събиране на информация за жертви и

материални щети.

 • оказва се съдействие за информиране на хората/децата за

предприетите ограничителни мерки и мерки за поведение и действие в зависимост от обстановката.

          6. Достъп до обекта на външни лица.

          Външни лица,които посещават сградата на ПЕГ „Д-р Иван Богоров“ се пропускат след потвърждение по телефона от приемащите директор/зам.директор/учители.

          В случаите на извършване на строителни/ремонтни или други дейности в обекта от външни изпълнители се издава писмена заповед, в която се посочват пълните установъчни данни на фирмата и лицата, които ще работят на обекта /отговорник, три имена, тел.за връзка/ и времето, през което ще извършват дейностите. Пропускането в обекта се осъществява от охранителя съгласно издадената заповед и само след проверка на документите за самоличност и съдържанието на внасяните материали.

          7. Служител за връзка по сигурността.

          Служителят за връзка по сигурността е длъжен да се запознае с реда за оповестяване, информиране и реагиране съгласно т.4 от плана и при установяване на опасности и рискове за обекта да уведоми незабавно оперативния дежурен център на МВР.

          Служителят за връзка по сигурността задължително провежда първоначален и периодичен /не по-малко от веднъж годишно/ инструктаж и обучение на служителите в обекта, като при инструктажа се:

          -запознават с основните правила за действие при засичане на лица със съмнително поведение, които безцелно пребивават в обектите, извършват огледи за камери, излъчват видима нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение.

          -инструктират за действие при установяването на изоставен багаж – чанти,куфари,пакети и др.

          -инструктират за недопускане на събирането на голям брой посетители в малките помещения.

          -инструктират за повишено внимание при получаване на пратки, пораждащи съмнение за наличие на забравени вещества или предмети, или на пратки с неизвестни податели.

          -запознават с начините за оповестяване, информиране и реагиране при извършен терористичен акт.

          -провеждат симулативни тренировки и учения за противодействие на тероризма не по малко от веднъж на шест месеца, което се отразява в протокол.

          За служител за връзка по сигурността на сградата на ПЕГ „Д-р Иван Богоров“ се определя Тодор Митев Тодоров, телефонза връзка 0888003637.

Директорът е информирал писмено СДВР /съответното РУП/, за лицето, което е определено за връзка по сигурността на ПЕГ „Д-р Иван Богоров“ / чл.4,ал.1 от Наредба №8121з-1225 от 27.09.17г.

Настоящият план за сигурност за противодействие на тероризма е приет на ПСс Протокол №8/14.09.2022г.

 

 

гр. Димитровград                                               ИЗГОТВИЛ:………………

14.09.2022 г.                                    /Ваня Вълчанова/

 

 

 

 

                                                                                      Приложение 1

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛЯ ЗА ВРЪЗКА ПО СИГУРНОСТТА:

 

          1.При отправена заплахи или извършване на терористичен акт незабавно информира:

          -Дежурния на съответното РУП;

          -Дежурния в НКТЦ на ДАНС;

          -Директора на учебното заведение;

 

          2.Провежда първоначален и периодични /не по-малко от веднъж годишно/ инструктажи и обучение на служителите в обекта, като при инструктажа се:

          -запознават с основните правила за действие при засичане на лица със съмнително поведение, които безцелно пребивават в обекта, извършват оглед за камери, излъчват видима нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение;

          -инструктират за действие при установяване на изоставен багаж – чанти, куфари, пакети и др.

          -инструктират за недопускане на събирането на голям брой посетители в малки помещения;

          -инструктират за повишено внимание при получаване на пратки , пораждащи съмнение за наличие на забранени вещества или предмети, или на пратки от неизвестни податели;

          -запознават с наличните за оповестяване, информиране и реагиране при извършен терористичен акт;

          -провеждат симулативни тренировки и учения за противодействие на тероризма не по-малко от веднъж на шест месеца, което се отразява в протокол

 

 

 

 

                                                                                               

Приложение 2

                                      ПРОТОКОЛ

          за проведени симулативни тренировки и учения, съгласно изискванията на Закона за противодействие на тероризма и Наредба № 8121з-1225/27.05.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от ЗПТ, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол от служителите на ПЕГ „Д-р Иван Богоров“, работещи в сградата, находяща се на адрес: бул. Христо Ботев №45.

          Протоколът от проведената симулативна тренировка /учение/ се изготвя след завършване на занятието и следва да съдържа конкретни атрибути:

          1.Дата и време на провеждане /ден и час/

          2.Кратко описание на симулативната тренировка /учение/

          3.Начин на обявяване на учебната ситуация

          4.Място на възникване на учебната ситуация

          5.Начин на оповестяване на конкретната учебната ситуация

          6.Сборна точка /при необходимост/

          7.Продължителност на реагирането /от обявяването до излизане и на последния човек от сградата, ако има евакуация/

          8.Констатации на възникнали проблеми

          9.Необходимост от предприемане на допълнителни административни, организационни и технически превантивни мерки за отстраняване на проблемите

          10.Дата на съставяне, изготвил, име и фамилия на служителя за връзка по сигурността, подпис, печат, рег. номер на документа

          11.Участвали в тренировката – имена, длъжности и подписи

Забележка:

          Преди провеждане на симулативна тренировка /учение/ по преценка на ръководителя на обекта могат да бъдат поканени представители на съответното РУП и/или ДАНС.

 

 

 

Приложение 3

                                      ПРОТОКОЛ

          за първоначален/периодичен инструктаж и обучение на служителите в съответния обект, съгласно изискванията на Закона за противодействие на тероризма и Наредба № 8121з-1225/27.05.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от ЗПТ, на служителите на ПЕГ „Д-р Иван Богоров“, работещи в сградата, находяща се на адрес: бул. Христо Ботев №45.

Протоколът за първоначален/периодичен инструктаж се изготвя след направата на инструктажа и следва да съдържа конкретни атрибути:

          1.Дата и време на провеждане /ден и час/

          2.Място на провеждане

          3.Дата на съставяне, изготвил, име и фамилия на служителя за връзка по сигурността, подпис, печат, рег. номер на документа

          4.Участвали в инструктажа – имена, длъжности и подписи

 

 

Забележка:  

          По време на инструктажа, провеждащият го, запознава служителите с правилата за поведение при заплаха от терористичен акт /Приложение 4/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЕКИТЕ ПРИ ЗАПЛАХА ОТ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ

 1. Действие при установяване на изоставен багаж – чанти, куфари,пакети и др. или при получаване на пратка, пораждаща съмнение за наличие на забранени вещества или предмети /пратка, притежаваща неспецифичен мирис, издаваща нехарактерен шум, светлини или съдържаща непознати вещества/.

 

 1. Служителят открил пакет или предмет с неизвестно съдържание,

пораждащо съмнение, че е заложено самоделно взривно устройство в обекта незабавно подава сигнал на тел.112 и информира служителя за връзка по сигурността и охраната.

2.Служителят за връзка по сигурността, незабавно информира директора на обекта и кмета на района.

3.Охранителя отцепва района на местопроизшествието на безопасно

разстояние и с лента за обезопасяване огражда заложеното взривно устройство /приема се за безопасно разстояние не по малко от 50м в радиус/

4.Не се допускат каквито и да е било действия върху заложеното взривно устройство.

5.Не се допуска изземване, разпиляване или унищожаване на заложеното взривно устройство, предмети и вещи, намиращи се около него.

6.Не се допускат опити за обезвреждане на заложено взривно устройство и оглед до пристигането на специализираните служби от МВР.

7.Служителят за връзка по сигурността без паника евакуира децата,

учениците, служителите и външните лица, намиращи се в обекта по проверени и безопасни пътища.

8.Охранителят установява всички лица /служители, външни посетители/, които са били в общинския обект.

9.След пристигане на специализираните служби на МВР служителят за връзка по сигурността и дежурният охранител окозват съдействие за провеждане на необходимите оперативно-издирвателни мероприятия.

10.След приключване дейността на специализираните служби на МВР,същите изготвят и предоставят протокол за извършена проверка на сградата и указания за допълнителни мерки за сигурност. Съгласно тези указания ръководителят на обекта може да издаде заповед за 24 часово напускане на сградата или за възстановяване на нормалния ритъм на работа.

При съмнения или получаване на данни, че лице носи със себе си взривно устройство в куфар, чанта, пакет, плик и т.н. и има намерение да прави или е отправил заплахи за взривяване към хора и обекти,действията са следните:

 • Не се осъществява /в никакъв случай/ пряк контакт с лицето /опит за задържане или отнемане на взривното устройство/.

-Събира се визуална информация за лицето и неговото обкръжение.

-Подава се информация на тел.112 или на специализираните служби на МВР, изчакват се и се действа по техни указания.

II.Действия при анонимен сигнал за поставено взривно устройство /бомба/ в общински обект.

 1. При злоумишлено анонимно телефонно обаждане за наличие на взривно устройство /бомба/ в сградата, приемащият информацията запазва спокойствие, без да прекъсва обаждането и задължително активира записващо устройство /ако има налично такова/. След приключване на разговора, телефонът се оставя отворен и незабавно се подава информацията на тел.112.
 2. Служителят, приел съобщението за поставено взривно устройство в помещение на обекта прави всичко възможно за удължаването на времетраенето на разговора, задава колкото се може повече въпроси, за да може в последствие да се установи сериозността на заплахата, евентуалното място и телефона от който е направено обаждането. Могат да се задават въпроси като: С кого говоря? Как да разбера, че не се шегувате? Защо избрахте точно мен?
 3. Служителят задължително записва точното време, дата, когато е прието обаждането. При липса на записващо устройство служителят записва и какво точно е произнесено, какви заплахи са отправени и какви инструкции са дадени от извършителя. Служителят приел съобщението трябва да запомни дали лицето говори с акцент, местен диалект и има ли затруднения в говора.
 4. След приключване на разговора и подаване на информацията на

тел.112, служителят приел съобщението незабавно уведомява служителят за връзка по сигурността и охраната на обекта. Служителят за връзка по сигурността уведомява ръководителя на обекта специализираните органи на МВР. Ръководителят на обекта уведомява кмета на района.

 1. След пристигане, служителите от МВР извършват проверка на

помещенията за наличие на взривно устройство в присъствието на служителя за връзка по сигурността. След приключване на проверката органите на МВР изготвят констативен протокол в два екземпляра по образец, който се подписва от ръководителя на полицейския екип и служителя за връзка по сигурността.

 1. В зависимост от ситуацията ръководителят на обекта може да издаде заповед за 24 часово напускане на сградата или за възстановяване на нормалния ритъм на работа.

 

 

III.Действия при въоръжено нападение на общински обект и

задържане на хора за заложници.

 1. Незабавно по възможност се подава информацията на тел.112 и се

уведомяват органите на МВР, информират се служителят за връзка по сигурността, ръководителят на обекта, кмета на района или кмета на Столична община.

2.Целесъобразно е да се направи самооценка, като всеки погледне на себе си като на възможна цел на терористите. Да се оценят от същия ъгъл и другите заложници. Често е важно не кой сте, а кого представлявате. Ако похитителите решат да демонстрират твърдост те могат да елиминират някой заложник, като обикновено избират жертви измежду най-важните личности.

3.Не се влиза в преговори или в някакви разговори с извършителите пособствена инициатива и не се използват действия, които могат да провокират нападателите да използват оръжие.

4.Ако сте взети за заложници от терористи приемете тактиката на

пасивното съпротивление:

-Изпълняват се указанията на терористите /самостоятелно се определя, койот терористите е лидера и кой е най-опасен/.

-Не се оказва съпротива, ако поискат вашите вещи, дава им се каквото поискат.

-Да не се забравя-терористите не трябва да се гледат в очите.

-Не се правят резки движения и не се повишава тон.

-Не се реагира на провокации.

-При стрелба, се ляга на пода и по възможност да се прикрива зад предмети /седалки, бюра, сандъци и др./,не се тича.

5.При наличие на близък контакт с похитителите, трябва да се говори само за себе си и семейството си. Постарайте се да създадете у тях представа за себе си, като за обикновен човек. Тогава е по-вероятно и терористите да се отнесат по-добре с вас.

6.Не трябва да се обсъжда и разгласява каквато и да било информация, която служителите притежават.

7.В никакъв случай не се говори за политика. Ако може да се симулира болестно състояние и относително дълга да се имитират негови пристъпи, има шанс заложниците да бъдат освободени в хода на преговорите, още преди инцидента да приключи. Заложниците следва да ангажират мозъка си с някакви мисловни занимания, за да не са спохождани от лоши мисли.

8.Да не се изпада в паника и да не се предприемат импулсивни постъпки.

9.Да не се демонстрира служебно и материално благополучие. Ако

похитителите открият, че някой от заложниците е от /силните и богатите на деня/, могат да приложат към него особено остри методи на терор, унижение и шантаж.

10.Да не се привлича вниманието, поради това, че похитителите

непрекъснато търсят онези, които са готови да окажат съпротива и обикновено ги елиминират.

11.Да се следят действията на терористите внимателно, но не натрапчиво.

12.При разпит, от страна на терористите, да се заеме проста, логична

позиция и заложниците да се придържат към нея. Заложниците трябва да са учтиви и да сдържат темперамента си. Да отговарят кратка, да говорят свободно на незначителни теми, но да бъдат предпазливи, когато разговорът  се обърне към по-важни неща.

13.Ако някой от заложниците е принуден да представи терористичните искания в писмен вид или на запис, трябва да се прави само това, което е наредено от терористите.

14.Да се използва всяка реална и разумна възможност за бягство. По този начин може да се окаже неоценима помощ на силите за борба с тероризма, като се разкаже за видяното.

15.В случай на опит за спасяване от страна на силите на МВР:

     -   Заложниците трябва да легнат на пода, не трябва да се движат, освен по изричната инструкция на спасителните сили. При никакви обстоятелства заложниците не трябва да се опитват да помагат на спасителните сили. Трябва да останат на място без оръжие или нещо, което може да бъде възприето като оръжие.

 • Заложниците трябва да са тихи и да не привличат вниманието на

похитителите.

-Заложниците трябва да очакват инструкции.

-Спасителните сили първоначално ще се отнесат към заложниците, като към терористите, докато със сигурност не определят всеки един от заложниците, като приятел или враг. Това се прави за безопасността на всички. Заложниците следва да оказват съдействие, дори и ако първоначално са им поставени белезници или са вързани.

Най-важното при всяка една подобна ситуация е да не се изпада в паника,заложниците трябва да се опитат да поемат контрол над собствениците си емоции, което ще помогне да се овладее ситуацията, и най-важното да спасят живота си и този на близките.

16.При използване на оръжие.

-Още при първият изстрел основната задача на заложниците е да залегнат илида се снишат, колкото може по-ниско на пода. Мястото до прозорец е най-добро.

-В началото на активната фаза на операцията на специализираните части, по мегафон ще прозвучи командата „Залегни“. В първите секунди на съпротивата терористите обикновено остават на крака и стават мишена на специалните части за борба с тероризма.

-Заложниците трябва да запазят заетото положение до крайното спиране на стрелбата. В този момент специалните части, извършващи операцията, са крайно възбудени.

-Водени от инстинктите, отработени в тренировки, те могат да открият огънпо всеки, който мръдне или извика.

-Най-често освобождаването на заложници започва с хвърлянето на шумови гранати. От тях не само терористите, но и похитените временно изпадат в шок.

-След прекратяване на стрелбата по команда на ръководителя на операцията трябва бързо и без паника да се напусне помещението през посочения изход. Да се реагира само на дадените указания и команди.

 

ВАЖНО!!!

1.Всички служители /ПЕГ „Д-р Иван Богоров“/ изпълняват стриктно указанията на специализираните части.

2.При необходимост от евакуация служителите, децата, учениците и

посетителите на обекта се събират на двора след което се извършва проверка по списък, за да се установи дали няма останали или пострадали в обекта.

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5

 

 

 

ТОЧКИ ЗА КОНТАКТ С ИНСТИТУЦИИТЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ТЕРОРИЗМА

 

ОТГОВОРНИИНСТИТУЦИИ

 

 

1

2

 

3

Стационарен телефон/факс

Мобилен телефон

Е-mail

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

НАЦИОНАЛЕН КОНТРАТЕРОРИСТИЧЕН ЦЕНТЪР /ДАНС/

02/ 814 70 70

 

signals.nctc@dans.bg

НАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПБЗН“

02/982 11 60; 02/982 11 61

 

fscp-noc@mvr.bg

4

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ