Заповед и списък на ученици с утвърдени стипендии за 1ви срок 2022/2023

  ПРОФИЛИРАНА EЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”

(0391/2-55-25 *6400 Димитровград, бул. “Хр. Ботев” № 45

 

     ЗАПОВЕД №  РД14-67/ 03.11.2022г.

На основание:Чл.259 ал.1 т.1от ЗПУО

ПМС №33/15.02.2013г. чл.9,ал.1,ал.2,чл.12,ал.3

Протокол  № 2 / 03.11.2022г. на Училищната комисия

заповед № РД14-24/28.09.2022г.

 

 

                                                  УТВЪРЖДАВАМ:

 

 

         1. На основание чл.4,ал.1,т.3 и т.4 от ПМС №33/2013г.- месечни стипендии за:

- подпомагане  на  ученици с трайни увреждания;

- за ученици, без родители,

които да получават стипендия целогодишно през 2022/2023 година, в размер на 30.00лв. /Приложение: Списък/  

Учениците, които са в ХІІ клас получават стипендията до 30.06.2023г.

                                     

         2. На основание чл.4,ал.1,т.1 от ПМС №33/2013г. и предложение на училищната комисия - учениците, които ще получават стипендия за постигнати образователни резултати/ успех /, през учебната 2021/2022г., считано от 01.10.2022г. в размер на 40.00лв. до 31.01.2023г. /Приложение Списък/

 

         3. На основание чл.4,ал.1 т.2  от ПМС 33/2013г. и предложение на училищната комисия - учениците, които ще получават стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането през I-ви учебен срок на 2022/2023г., считано от 01.10.2022г. до 31.01.2023г. в размер на 25.00лв.  /Приложение Списък/

 

        4. На основание Правилника за дейността на училището, Вътрешните правила за условията за отпускане и получаване на стипендия, §7от допълнителните разпоредби на ПМС №33/2013г., учениците губят правото си на стипендия когато са подали заявление-декларация с невярно съдържание или имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет.

                   

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Димитър Димитров - ЗД по УД,  Минка Кирева - касиер –домакин и Назифе Юсуф – счетоводител.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на  всички ученици, преподаватели и  длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

Приложение: Списък–Приложение към Протокол №  2  / 03.11.2022г.                         

 

 

                                                           ДИРЕКТОР:………………

                                                                                 / К.Кръстев /

 

 

 

 

Приложение

 

 

 1.  Списък на учениците стипендианти по чл.4,ал.1 т.1- за постигнати образователни резултати

 

VIII a клас – успех

 

1.Дарина Иванова Друмева – 5.75

2.Ева Петрова Петрова-Сатамова – 5.50

3.Ванеса Станиславова Стоянова – 6.00

4.Ани Атанасова Гочева – 5.75

5.Георги Димитров Димитров – 5.87

6.Мария Пламенова Георгиева – 5.93

7.Митко Митков Делчев – 5.68

8.Александър Пламенов Христозов – 6.00

9.Кристиан Робертов Софрониески – 5.75

 

VIII б клас – успех

 

1.Цветелина Димитрова Димитрова – 5.63

2.Виктория Даниелова Костова – 5.94

3.Мая Веселинова Вълчанова – 5.62

4.Мадлен Галинова Йосифова – 5.62

5.Виктор Вълков Шиваров – 5.81

6.Райън Фоллмер – 6.00

 

 

VIII в клас – успех

 

1.Катерина Боянова Хубенова – 5.81

2.Мария Данаилова Делчева – 5.73

3.Димитър Гочев Гочев – 5.56

 

 

 

 

 

IX a клас – успех

 

1.Галина Стаменова Митева – 5.90

2.Георги Павлов Иванов – 5.90

3.Теодор Радославов Янков – 5.90

4.Николай Николаев Нойков – 5.70

5.Теодор Христов Желев – 5.60

6.Жаклин Руменова Златева – 5.50

7.Теодора Светославова Иванова – 5.60

8.Ива Павлова Иванова – 5.60

9.Габриела Тошкова Василева – 5.50

10.Евгени Костадинов Гинчев – 5.80

11.Ивайло Стойчев Запрянов – 5.80

12.Джулия Иванова Тилкова – 5.70

 

 

IX б клас – успех

 

1.Анелия Стоянова Радева – 5.60

2.Рафаела Миткова Младенова – 5.70

3.Кристина Тенчева Тенева- 5.70

4.Даная Валентинова Вълева – 5.80

5.Димитър Димов Костов – 5.70

6.Кристина Неделинова Георгиева – 5.60

 

 

IX в клас – успех

 

1.Богомил Динков Янев - 5.91

2.Антониа Делчинова Делчева – 5.56

3.Александра Данаилова Тенева – 5.60

4.Теодора Росенова Тодорова – 6.00

 

Xа клас – успех

 

1.Деница Николаева Кулева – 5.63

2.Теодора Веселинова Георгиева – 5.80

3.Теодор Тенчев Иванов – 5.73

4.Даниела Ангелова Колева – 5.73

 

Хб клас – успех

 

1.Пламена Великова Генчева – 6.00

2.Емилия Венелинова Чавдарова – 5.90

3.Николай Ангелов Ангелов – 5.80

 

Хв клас -успех

 

1.Веселин Николаев Димов – 6.00

2.Георги Георгиев Георгиев – 5.66

3.Жени Валентинова Вълева – 5.73

4.Йоанна Димова Делчева – 5.53

 

 

ХIa клас -успех

 

1.Илида Илиан Илиева – 5.86

 

 

ХIб клас

 

1.Иван Петров Нечев – 6.00

2.Михаил Евгениев Гочев – 5.75

3.Благовеста Калинова Георгиева – 5.75

4.Здравка Стефанова Иванова – 5.69

5.Николай Петров Петров – 5.50

6.Мария Петрова Петрова – 5.50

7.Виктория Светославова Точева – 5.50

 

ХIв клас- успех

 

1.Исмигюл Шенер Хасан – 5.56

2.Александра Тенчева Тенева – 5.56

 

XIIa клас – успех

 

1.Георги Георгиев Делчев – 6.00

2.Александра Миленова Данева – 5.66

3.Виктория Христова Иванова – 5.50

 

 

XIIб клас- успех

 

1.Моника Павлинова Василева – 5.70

2. Йоана Константинова Бойдева – 5.70

3.Виктория Радкова Колева – 5.67

4.Гергана Даниелова Делчева – 5.53

5.Анастасия Стоянова Нешева – 5.63

 

 

 

ХIIв клас успех

 

1.Генади Илиянов Илиев- 6.00

2.Петя Пламенова Пасева – 5.78

3.Лора Янкова Янкова – 5.55

 

 

2. Списък на учениците стипендианти по чл.4,ал.1, т.2- за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване от отпадане и по чл.4,ал.1,т.3-4 – стипендии за ученици  с трайни увреждания и без родители:

 

 

Име - клас – успех

 

 1. Камелия Веселинова Арнаудова –11а клас, успех 4.03
 2. Мартин Руменов Василев –12а клас – успех 5.37
 3. Радослав Вангелов Тонев - 12б клас – успех 4.67
 4. Зоя Трифонова Ангелова - 10а клас, успех 5.40
 5. Кристиана Георгиева Георгиева – 11в клас– 5.38
 6. Сиана Валериева Йорданова – 10б клас – 4.73
 7. Християн Станимиров Николов -9б клас, успех 4.30  
 8. Георги Дилянов Господинов – 8в клас, успех 4.80
 9. Михаела Атанасова Русева – 12а клас, успех 4.84
 10. Дилян Дилянов Господинов – 10в клас, успех  4.80
 11. Боряна Георгиева Делигеоргиева – 9б клас, успех 5.10
 12. Алейна Салим Мехмедали – 9б клас, успех 5.00
 13. Виктория Евелинова Крамарска – 8б клас, успех 5.00
 14. Никола Руменов Ангелов -12в клас, успех 4.77
 15. Едита Димитрова Делчева – 11в клас, успех 4.75
 16. Моника Методиева Точева- 12а клас, успех 5.22
 17. Виктор Петров Петров – 12в клас, успех 4.75
 18. Десислава Грозева Грозева – 11а клас,успех 5.15
 19. Даниел Павлинов Василев – 12б клас, успех 5.38
 20. Стела Живкова Кираджийска – 11а клас ,успех 4.00
 21. Даниела Живкова Кираджийска – 11а клас ,успех 4.06
 22. Атанас Тихомиров Трандев – 12в клас, успех 4.93
 23. Антоана Антонова Стефанова –10а клас, успех 5.20
 24. Жени Атанасова Хайнц – 12б клас, успех 5.07
 25. Йоана Ивайлова Геринска – 8в клас, успех 4.00
 26. Габриела Гавраилова Гавраилова – 11а клас, 4.31
 27. Павла Илиева Георгиева – IXв клас
 28. Валентина Валентинова Пенева –Хб клас
 29. Мартин Любенов Любенов - IXв клас
 30. Наталия Иванова Илиева – VIIIa
 31. Мартин Веселинов Томов - IXб клас
 32. Мартин Маринов Маринов - VIIIa
 33. Стилиана Георгиева Бехова – ХIIв клас
 34. Мария Иванова Николова - ХIIв клас
 35. Алекс Антонов Койнов - IXб клас
 36. Виктория Любомирова Василева – ХIа клас
 37. Тереза Лъчезарова Костова - VIIIб
 38. Анна Костова Бонева – ХIIа клас

 

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта  и обявяването й на видно място на таблото на фоайето на II-ри етаж на гимназията възлагам на Димитър Делев - ЗДУД и председател на училищната комисия.

Настоящата  заповед  да се сведе до знанието на всички  заинтересовани лица   за сведение и изпълнение.

                                              

 

ДИРЕКТОР:   …………………….

/К. Кръстев/