Прием / График

СТЪПКИТЕ ПО ПЪТЯ ТИ СЛЕД 7 КЛАС КЪМ НАС

Стъпка 1

На 17 юни 2019 г. имаш тест по български
език и литература в твоето училище.

Стъпка 2

На 19 юни 2019 г. имаш тест по математи-
ка в твоето училище.

Стъпка 3

До 27 юни:
- научаваш в твоето училище или на сайта
http://7klas.mon.bg/ резултатите си;
- изчисляваш своя бал в точки с удвоените
оценки от тестовете по БЕЛ и математика
плюс оценките по тези предмети от 7. клас,
преобразувани в точки;

Стъпка 4

До 3 юли 2019 г. от твоето училище получа-
ваш своето свидетелство за завършено
основно образование.

Стъпка 5

От 3 до 5 юли 2019 г. подаваш заявление
до началника на РУО за първо класиране, в
което изписваш в желаната последовател-
ност паралелките на нашето училище.

Стъпка 6

До 11 юли 2019 г. научаваш дали си приет
на първо класиране от сайта
http://7klas.mon.bg/

Стъпка 7

До 16 юли 2019 г. се записваш при нас с
оригинал на свидетелството за основно
образование и заявление до директора по
наш образец или подаваш заявление за
второ класиране.

Така и нашето училище ще стане и твое!