Ученически училищен парламент
Списък на представителите на Ученическия училищен парламент в ПЕГ“Д-р Ив. Богоров“ и на избраните за представители на Общинския ученически парламент през 2022/2023 учебна година
Председател на УУП:
Елена Мариянова Стефанова: 11 Б клас
Зам.-председатели:
1. Стилиана Георгиева Бехова 12 В клас
2. Кристиан Юлиянов Семерджиев – 9 А клас
Членове:
 1. Ани Атанасова Гочева – 8. а клас
 2. Георги Димитров Димитров – 8. а клас
 3. Мартин Миленов Янев – 8.б клас
 4. Цветелина Димитрова Димитрова – 8. б клас
 5. Рая Младенова Колева – 8. в клас
 6. Даная Валентинова Вълева – 9. б клас
 7. Нора Георгиева Пачалова – 9. в клас
 8. Антоана Антонова Стефанова – 10. а клас
 9. София Христова Камбурова –  10. а клас
 10. Ангел Янев Янев – 10. б клас
 11. Веселин Николаев Димов – 10.в клас
 12. Жени Валентинова Вълева – 10. в клас
 13. Илида Илиaн Илиева – 11. а клас
 14. Милица Венциславова Панева – 11. а клас
 15. Елена Мариянова Стефанова 11. б клас;
 16. Иляйда Фами Мустафа – 11. в клас
 17. Виктория Христова Иванова – 12. а клас
 18. Симона Николаева Танева –  12. а клас
 19. Йоана Константинова Бойдева – 12. б клас
 20. Габриела Ганчева Нанева – 12. б клас
Членове на Общинския ученически парламент:
 1. Стилиана Георгиева Бехова 12 В клас
 2. Елена Мариянова Стефанова 11 Б клас
 3. Кристиан Юлиянов Семерджиев 9 А клас
Според действащия статут на УУП, в него могат да членуват двама представители от клас, съответно председателят и зам-председателят на класа, избрани на Общо събрание на съответния клас. Изключение се прави само за бившия председател на Училищен ученически съвет, който е почетен член и на новосформирания.

Ръководител Педагогически съветник:
Надя Несторова